Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22572

Hankkeen nimi: EETU - Etevästi Etänä Tulevaisuuden Urapoluille

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Ammattiopisto Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 3213129-1

Jakeluosoite: Taitajantie 2

Puhelinnumero: 0408285939

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paula Filppu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankeassistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paula.filppu(at)eduko.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404899008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Covid-19 pandemia muutti työelämää nopeasti ja pysyvästi, kun etätyöskentelyn tarve kasvoi keväällä 2020. Etätyöskentelyssä tarvitaan myös aivan uusia työelämätaitoja ja monella alalla digiloikka on tapahtunut nopeasti enemmänkin tarve kuin osaaminen edellä. Covid-19 pandemian jälkeen on sanottu vallitsevan ”uusi normaali”, joka muokkaa työskentelytapojamme pysyvästi. Tarvitaan myös uudenlaista osaamista itsensä johtamiseen ja työhyvinvoinnin ylläpitoon.

Erityisesti etätyö on lisännyt digitaalisten välineiden ja sovellusten käyttöä työelämässä. Digitaitovaatimukset ovat alati kasvavia myös aloilla joissa niiden merkitys on aikaisemmin ollut vähäinen. Digiosaamista tarvitaankin nykyisellään myös aloilla, joissa sen opettaminen ei ole kuulunut. Lisäksi on tärkeää huolehtia digitaitojen kehityksestä laaja-alaisesti, ettei digitalisaatio lisää kuilua palkansaajaryhmien välillä. Digitaalisen osaamisen kehittäminen on eirtyisen tärkeää haastavassa työmarkkina-asemassa oleville, mutta nopean muutoksen vallitessa työmarkkinoilla, osaamisen edistämiselle on tarvetta useilla eri ryhmillä, kuten yrittäjillä, opiskelijoilla ja työmarkkinoilla toimivilla.

Hanke rakentuu kahteen vaihtoehtoiseen polkuun, josta ensimmäinen tuetumpi malli on suunnattu erityisen haastavassa työntekijä- ja -hakija-asemassa, erityisesti digitaalisuuden näkökulmasta, oleville. Hanke tarjoaa yksilöohjauksellisen mahdollisuuden kehittää digitaalista ja etätyöosaamista muun muassa ohjatun työelätaito pakopelin ja testien muodossa. Koulutuspolku räätälöidään yksilötarpeiden mukaisesti. Hankepolulle ohjataan yhteistyössä työllistämispalveluiden ja alueella toimivien työllisyyttä edistävien tahojen kanssa.

Kevyempi malli mahdollistaa omatoimisen kouluttautumisen webinaarisarjan, lisämateriaalin ja digitaitopakopelin suorittamisen muodossa. Kevyttä mallia markkoinoidaan erityisesti opiskelijoille ja yrittäjille, mutta webinaari sarja tarjotaan kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusta, joka parantaa haastavassa työmarkkina-asemassa olevien, opiskelijoiden, sekä vähäisiä digi- ja etätyötaitoja omaavien työmarkkinoilla toimivien työelämätaitoja ja lisää työllistymistä ja vähentää syrjäytymisriskiä. Lisäksi tavoitteena on Vahvistaa työllistymisvalmiuksia ja lisätä hyvinvointia uusien työmuotojen kuten etätyön tekemiseen.
Hankkeen toimenpiteissä nojataan vahvasti yksilöohjauksen menetelmiin, erityisesti digitaalisessa ympäristössä ja tarjotaan onnistumisen kokemuksia hankkeessa mukana oleville.

Hankkeessa valmistuu pakopeli kokonaisuus modernien työelämätaitojen vahvistamiseen ja hankkeen aikana selvitetään, missä kanavissa peliä voidaan hyödyntää hankken jälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työssä olevat, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, opiskelijat, nuoret, maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja muut vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt kuten pienyrittäjät. Digitaalisen kehityksen ulkopuolelle jäävien riskiryhmät.

Korostetuimmin
1. polku: työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, osatyökykyiset,
2. polku: opiskelijat, pienyrittäjät, työssäkäyvät joiden digitaidot ovat vähäisiä

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat hanketta toteuttavien koulutuksenjärjestäjien opetus- ja ohjaushenkilöstö, valmennushenkilöstö sekä yhteistyöyritykset, työelämätoimijat ja yritykset Kouvolan seudulla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 316 891

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 100 921

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 396 114

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 122 979

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tutkimus- ja tilastotietoon nojaten erityisen haastavassa työmarkkina-asemassa ja digitalisaation nakökulmasta riskissä jäädä kehityksestä jälkeen ovat miehet (nuoret sekä lähempänä eläköitymistä olevat). Maahanmuuttajista ja yrittäjistä taas suuremmassa osaamisen vajaavaisuus riskissa ovat naiset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä painotetaan niitä kohderyhmiä, jotka ovat suuremmassa riskissä jäädä kehityksestä jälkeen. Kuitenkin hankkeen kaikissa toimenpiteissä toimitaan sukupuolisensitiivisesti. Hankkeessa tiedostetaan sukupuoliroolien vaikutus kaikissa vaiheissa. Hankkeen piiriin voidaan ohjata painottaen niitä ryhmiä, jotka ovat erityisen haastavassa asemassa (esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät nuoret ja myöhäiskeski-ikäiset miehet) hankeviestintää voidaan myös kohdentaa aloille, jotka ovat miesvoittoisia ja joissa digiosaaminen on keskimääräistä vähäisempää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toteutus tukee kuitenkin sukupuolten tasa-arvoa ja sen edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Työvoiman osaaminen paranee, työmarkkinarakenne paranee. Työllistyminen omalta alueelta käsin muualle tehostuu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 3
syntyy uusi digitaalinen oppimisympäristö
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Hankkeen toimenpiteet edistävät osallstujien osallisuutta, osaamista sekä hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät syrjäytymistä ja työttömyyskierrettä. elämänhallinnan taidot ja jaksaminen kehittyvät.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 4
Hanke kaventaa osaamiskuilua ja työmarkkinoiden polarisaatiota
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

EETU-Etevästi Etänä Tulevaisuuden Urapoluille - hanke alkoi syyskuussa 2021. Hankeideaa ja tarvetta kartoitettiin yhteistyössä Kouvolan Kaupungin Työllisyyden edistämisyksikön ja Kymsoten (nyk. Kymenlaakson hyvinvointialue) kuntouttavasta työtoiminnasta vastaavien toimijoiden kanssa. Covid-19 pandemia muutti työelämää nopeasti ja pysyvästi, kun etätyöskentelyn tarve kasvoi keväällä 2020. Hankkeen tavoitteena oli parantaa työllistymisen edellytyksiä, osaamista ja työhyvinvointia ohjauksen ja koulutuksen avulla. Samalla oli tavoite luoda materiaalia, jota pystyy hyödyntämään laaja joukko ihmisiä. Hankkeen tavoitteena oli myös ehkäistä syrjäytymistä, ja lisätä uramahdollisuuksia ja työelämän elinvoimaisuutta osaamista lisäämällä. Etätyö, digi, ja itsensä johtamisen taitojen kasvattaminen laaja-alaisesti koettiin tärkeäksi ja tavoitteena oli kehittää koulutusta, joka vastaa nykyisiä työelämätaitoja ja vahvistaa digiosaamista.

Hanke aloitettiin Aikuiskoulutus Taitajassa. Vuoden 2022 alussa ammatillisen koulutuksen organisaatiot Aikuiskoulutus Taitaja ja Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO yhdistyivät uudeksi koulutusorganisaatioksi Kouvolan Ammattiopisto Oy, Edukoksi.

Hankkeessa päätettiin toteuttaa digitaitoja ja työelämätaitoja lisäävä interaktiivinen EETU-peli sekä järjestää webinaarisarja ja kehittää itseopiskelukokonaisuus liittyen digitaalisuuteen. Lisäksi kehitetiin digitaalinen osaamismerkki hankitun osaamisen osoittamiseksi. EETU-peli kehitettiin Wonda VR-alustalle. Itseopiskelukokonaisuus kehitettiin oppilaitoksen Itslearning alustalle sekä siirrettiin oppilaitoksen hankesivuille yleiseen käyttöön. Opintokokonaisuuteen liittyen järjestettiin kuusi webinaaria, joiden aihealueet linkittyivät digitaalisuuteen ja itsenäiseen työskentelyyn.

Hankkeessa olemme hyödyntäneet työelämä- ja sidosryhmäyhteistyötä ja hanketta pilotoitiin yhteistyökumppaneiden sekä kohderyhmään kuuluvien osallistujien kanssa. Materiaaleja kehitettiin saadun palautteen perusteella. Oppilaitoksen työelämäfoorumeissa tuli esiin opiskelijoiden ja työnhakijoiden tarvitsemia uusia työelämätaitoja, joiden hankkimiseen EETU-hankkeessa olemme vastanneet. Hankkeen indikaattoreissa tavoitteena oli saada hankkeeseen osallistujia 200 henkilöä, tavoite lähes saavutettiin 156 henkilön osallistujamäärällä.

Ohjausryhmä tuki hankkeen toimijoita hankkeen eri vaiheissa.

Hankkeen aikana yhteistyötä on tehty Kouvolan kaupungin, Aikuiskoulutussäätiön, Kouvolan Kipinän, TE-toimiston, ELY-keskuksen, Parik-säätiön ja Valkealan opiston kanssa.

Hankkeen lopullisina tuotoksina valmistui Itslearning-opintokokonaisuus, webinaarisarja, EETU-peli ja EETU-osaamismerkki. Tuotokset on julkaistu Edukon hankesivuilla: EETU-hankkeen-digitaitomateriaalit