Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22573

Hankkeen nimi: Tiedolla johtamisen osaamisesta kilpailukykyä matkailualalle

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 30.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2029188-8

Jakeluosoite: Ratapihantie 13

Puhelinnumero: 09 229 611

Postinumero: 00520

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.haaga-helia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kristian Sievers

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristian.sievers(at)haaga-helia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 294471169

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailu on yksi Suomen suurimmista teollisuuden aloista. TEM:in mukaan Suomen matkailutulo oli vuonna 2018 noin 16 miljardia euroa ja työllistävä vaikutus 140 000 ihmistä. Matkailu on nyt kriisissä. Vuonna 2020 matkailun rekisteröidyt yöpymiset laskivat Uudellamaalla 60 ja Varsinais-Suomessa 32 prosenttia. Erityisesti kaupungit ovat kärsineet kriisistä poikkeuksellisen paljon. Suuri osa työvoimasta on nyt lomautettuna tai työttömänä. Yritysten kassat ovat tyhjiä ja tulevaan, erittäin kovaan kilpailuun, täytyy löytyä tukea.

HANKKEEN TAVOITTEET
Hankkeella on kaksi ydintavoitetta. Keskeisenä tavoitteena on tukea koronapandemiasta kärsivien matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen työntekijöiden osaamisen lisäämistä tiedolla johtamisessa. Henkilökunnan ja sitä kautta alan yritysten kilpailukykyä kehittämällä tuetaan yritysten mahdollisuuksia luoda uusia, kansainvälisiä kohderyhmiä kiinnostavia matkailutuotteita ja tuetaan niiden vientiä markkinoille hyödyntäen digitaalisia työkaluja ja samalla kehitetään yritysten kestävyyttä ja hiilijalanjäljen pienentämistä ja luodaan niistä kilpailuetua. Hanke on osa laajempaa hankeperhettä jossa muut sisarhankkeet tulevat Länsi- sekä Pohjois-Suomesta.

HANKKEEN TOIMENPITEET
Hanke muodostuu neljästä työpaketista, jotka tukevat toisiaan.

Hanke perustuu kansalliseen ja alueelliseen yhteistyöhön ja jo käynnistysvaiheessa on tärkeää aktivoida yhteistyöverkosto yhdessä sisarhankkeiden ja Etelä-Suomen yritysverkostojen kanssa. Osaaminen lisääminen on kiireellinen toimenpide ja kehittävien tiedolla johtamisen valmennusmoduulien ja -kokonaisuuksien rakentaminen ja niistä viestiminen käynnistyvät heti hankkeen käynnistymisen jälkeen. Valmennusten ja oppimiskokonaisuuksien toteutus alkaa syksyllä 2021 ja jatkuu koko hankkeen ajan.

Hankkeen aikana rakennetaan myös osaamisen ja valmennusten perusteella myönnettävien sertifikaattien toteuttaminen. Hanke tukee naisvaltaisen matkailutoimialan toipumista ja edistää sukupuolten tasa-arvoa.

HANKE ALUEELLISTEN JA KANSALLISTEN STRATEGIOIDEN MUKAINEN
Hanke vastaa suoraan Valtiovarainministeriön “Suomen kestävän kasvun ohjelma – alustava elpymis ja palautumissuunnitelma”:n tiedolla johtamisen osaamisen lisäämisen tarpeeseen. Lisäksi hanke vastaa hyvin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueellisiin selviytymissuunnitelmien tavoitteisiin mm. tukemalla yritysten kestävää uudistumista sekä uusien markkinoiden etsimistä älykkäiden digiratkaisujen avulla. Hanke on myös linjassa alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden sekä Itämeri-strategian kanssa. Hanke tukee myös mukana olevien kaupunkien kaupunkistrategioita erityisesti digitaalisuuden ja kestävyyden edistämisessä. Lisäksi hanke on TEM:in matkailun tiekartan sekä Visit Finlandin ja sen alaisen Helsingin suuralueen strategian mukainen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke tukee matkailualalla olevaa työvoimaa sekä erityisesti lomautettuna, työttömänä tai irtisanomisuhan alla olevia alan ihmisiä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat matkailuyritykset, jotka hyötyvät mm. tiedolla johtamisen osaamisesta, tiedolla johtamisen hyödyntämisestä sekä muusta hankkeen aikana syntyvästä osaamisesta. Hankkeen aikana järjestettäviin webinaareihin voi osallistua kuka tahansa.

Matkailun alueorganisaatiot hankealueella sekä sen ulkopuolella hyötyvät myös hankkeen toimenpiteistä. Matkailijat ovat hyötyjiä parantuneiden, kestävämpien, turvallisempien ja kiinnostavampien tuotteiden johdosta. Myös erilaiset teknologiatoimittajat ja tutkimusorganisaatiot hyötyvät hankkeen toiminnoista välillisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 193 347

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 179 046

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 241 684

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 223 807

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Raaseporin, Porvoon, Helsingin, Loviisan

Kunnat: Loviisa, Hanko, Vantaa, Pornainen, Espoo, Kirkkonummi, Järvenpää, Lohja, Askola, Hyvinkää, Vihti, Porvoo, Pukkila, Myrskylä, Nurmijärvi, Tuusula, Sipoo, Inkoo, Karkkila, Lapinjärvi, Kerava, Raasepori, Mäntsälä, Helsinki, Kauniainen, Siuntio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 170

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 83

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 340

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnittelussa ja toimia käynnistettäessä huomioidaan mm. seuraavat näkökulmat: Naisten työttömyys (43,1%) vuoden takaiseen verrattuna on kasvanut Uudellamaalla voimakkaammin kuin miesten työttömyys (32,2). Naisten osuus myynti- ja palvelualalla työskentelevistä on suurempi kuin miesten, mikä on huomionarvioista pitkittyneen koronakriisin aiheuttamassa, erityisesti palvelusektorin työllisyystilanteeseen negatiivisesti vaikuttavassa tilanteessa. Naiset ovat miehiä useammin määräaikaisissa työsuhteessa, mikä vaikuttaa osaltaan naisten työttyömyyden kasvuun. Miesten näkemys sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta erittäin hyvin työpaikoilla on myönteisempi (50 %) kuin naisten (43 %). Kolme neljästä palkansaajasta on sitä mieltä, että työpaikalla naisten ja miesten on yhtä helppoa edetä urallaan. 2/3 palkansaajasta kokee esimiehen kohtelevan naisia ja miehiä tasa-arvoisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
näkyviä työelämän ja työllisyyden näkökulmia, joihin osallistuvat yritykset voivat omilla toimillaan vaikuttaa. Hankkeessa pyritään varmistamaan naisten koulutuksen kautta työelämässä pärjääminen ja mahdollisuudet etenemiseen uralla. Hankkeessa pyritään tekemään näkyväksi sukupuolirooliin liittyviä, toimintaympäristössä näkyviä työelämän ja työllisyyden näkökulmia, joihin osallistuvat yritykset voivat omilla toimillaan vaikuttaa. Hankkeessa pyritään varmistamaan naisten koulutuksen kautta työelämässä pärjääminen ja mahdollisuudet etenemiseen uralla. Hankkeessa otetaan huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden osana kiinnitetään huomiota myös sukupuoleen liittyviin näkökulmiin kuten naisten kasvaneeseen työttömyyteen, sukupuolittuneisiin käytäntöihin työpaikoilla, eri sukupuolten osallistamiseen hankkeen kehittämistoimiin sekä niiden vaikutusten arviointiin sukupuolinäkökulma huomioiden.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Haaga-Helia on sitoutunut vastuullisen liiketoiminnan huomioimiseen opintosuunnitelmissa ja TKI-toiminnassa. Ympäristövaikutukset ovat yksi keskeisistä ulottuvuuksista uudessa liiketoiminta-ajattelussa, jota hankkeessa pyritään jalkauttamaan tulevaisuuden ammattilaisille.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hanke edistää välillisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallintaa, edistämällä MaRa-alan kestävien toimintakäytäntöjä ja lisäämällä osaamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeen mahdollisuudet vaikuttaa ovat vähäiset.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeen mahdollisuudet vaikuttaa ovat vähäiset.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Kestävyysosaamisen lisääntyminen MaRa-alalla vaikuttaa suoraan matkailussa syntyvien materiaalien ja jätteiden taloudellisesti kestävään käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Kestävyysosaamisen lisääntyminen MaRa-alalla vaikuttaa uusiutuvien energianlähteiden parempaan hyödyntämiseen ja käyttöön paikallisesti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke edistää paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä lisäämällä osaamista matkailusektorilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hanke edistää osaamista MaRa-alalla, joka lähtökohtaisesti tuottaa aineettomia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Osaamisen kehittäminen ja työllisyyttä tukevat toimet luovat hyvinvointia sekä lisäävät tuottavuutta niin yksilö-, yritys- kuin kansallisella tasolla. Hanke kohdistuu koronakriisistä pahiten kärsineeseen toimialaan, ja edistää sekä työntekijöiden että työnantajien hyvinvointi ja parantaa yritysten tuottavuutta. Hanke vastaa näin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteeseen tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 7 9
Yhtenä tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä koulutus- ja työuriin liittyvissä siirtymävaiheissa sekä opintojen aikana. Joustavat koulutusmallit takaavat myös eri tilanteissa olevien mahdollisuuden koulutukseen tasapuolisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 9
Koulutusmalli on tasapuolisesti kaikkien alalla toimivien ja alalle haluavien saavutettavissa. Hanke tukee nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämistä, joka on yksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteista.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hanke vaikuttaa positiivisesti kulttuuriympäristön säilymiseen sekä kestävään hyödyntämisen lisäämällä osaamista MaRa-alalla, jossa vastuullisuus on yksi keskeinen osa ammattiosaamista.
Ympäristöosaaminen 4 4
Vastuullisen liiketoiminnan osaajat jalkauttavat ympäristötietoutta yrityksiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tiedolla johtamisen osaamisesta kilpailukykyä matkailualalle -hankkeessa on parannettu matkailualan ammattilaisten digitaalista osaamista vastauksena yhteiskunnassa tapahtuvaan digiloikkaan. Hanke on kohdistunut pandemiasta erityisen voimakkaasti kärsineellä matkailualalla työskenteleviin henkilöihin ja organisaatioihin, joiden tilanne koronapandemiasta seuranneen digiloikan vuoksi muodostui haasteelliseksi. Hankkeessa on kehitetty digitaalisia koulutuspalveluja ja digitaalisia oppimisympäristöjä.

Tiedolla johtamisen osaamisen lisääminen on tukenut ja edesauttanut matkailun tiedolla johtamisen hankeperheen tuloksena syntyneitä asioita:
- Tiedolla johtamisen toimintamalli kansallisella tasolla
- 6 matkailun tiedolla johtamisen koulutusjaksoa kattaen osaamisen tasot: perusteet, asiantuntija, osaaja
- 2 kansainvälistä revenue management koulutusjaksoa kattaen: Total Revenue Management ja Restaurant Revenue Management
- tiedolla johtamisen osaamisen sertifioinnin koulutusjaksokohtaisesti sekä osaamistasoisesti
- Matkailualan työvoiman osaamisen kehittämisen kautta yritysten osaamistaso tiedolla johtamiseen on kasvanut, liiketoiminta kehittynyt laadullisesti ja kilpailukyky parantunut
- Tiedolla johtamisen pilotteja ja kokeiluja on tehty 3 kpl: Suomenlinna (alueellinen), ravintola-ala (toimialakohtainen) ja Helsingin seudun DMO:t (Destination Management Organisation) (kaupungin viranomaisten asiantuntijakoulutus).