Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22575

Hankkeen nimi: Digitaalinen lukutaito koronapandemian jälkeen - DiLiPoCo

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2844561-8

Jakeluosoite: -

Puhelinnumero: 029 45211

Postinumero: 33014

Postitoimipaikka: Tampereen yliopisto

WWW-osoite: http://www.tuni.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Okkonen Jussi Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yliopistotutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.okkonen(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405566986

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

COVID-19 -pandemian myötä muuttunut koulujärjestelmän toimintamalli edellyttää opettajilta kykyä mahdollistaa sidosryhmien toimintaa digitaalisissa ympäristöissä; mm. digitaalisen oppilashallinton, viestinnän, etäopetusjärjestelmien, sähköisten oppimateriaalien ja oppilashuollon järjestelmissä. Laajalle levinnyt erilaisten oppimisympäristöjen ja opetukseen liittyvien hallinnollisten välineiden kirjo vaikuttaa opettajien työkuormaan ja työn sujuvuuteen. Opettaja on sekä opetussisältöjen että digitaitojen lähtöpiste ja hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi koulun arjen sujuvuuteen. Hankkeen lähtökohtana on, ettei nykytilanteeseen yksiselitteisesti soveltuvia kriteereitä tai arviointitapoja riittävälle, hyvälle tai erinomaiselle digitaaliselle lukutaidolle koulutyössä ole riittävästi hahmotettu. Koulujärjestelmän palvelukokonaisuuden moninaisuudesta johtuen, eri sidosryhmien digitaalisen lukutaidon vaatimukset kaipaavat selkeyttämistä.

Hanketta valmisteltaessa on tunnistettu, että käytännön työssään opettaja ei joudu erityisesti miettimään taitopuutteitaan suurimmassa osassa työtehtäviään. Tampereen kaupungin edustajien mukaan noin 30 % oppilaista kuitenkin edellyttää opettajan erityistä huomiointia ja taitavaa opetustoiminnan mukauttamista digitaalisissa ympäristöissä. Hanke hakee tähän pulmaan ratkaisua tarjoamalla opettajalle välineitä arvioida sidosryhmien digitaalista lukutaitoa, suorittaa toiminnan interventioita sekä mahdollisuuden kehittää oman koulun käytänteitä toimivien interventiomallien avulla. Hankkeessa kehitettävien ratkaisujen avulla parannetaan opettajien työolosuhteita, vähennetään työn kuormittavuutta ja mahdollistetaan opettajien parempi keskittyminen opetustoimintaan. Sidosryhmien toimijoiden puutteellinen digitaalinen lukutaito johtaa tilanteeseen jossa opettaja joutuu liiaksi ohjaamaan palvelun tai sovelluksen käyttämistä. Tämä tarkoittaa usein myös runsaaseen viestien vaihtoon eri toimijoiden välillä, mikä entisestään lisää työn kuormittavuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat opettajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkee välillinen kohderyhmä on kotitaloudet, so. koululaisten vanhemmat. Välillisesti hanke tukee myös oppilaiden ja vanhempien digitaalisen lukutaidon sekä digiosaamisen kehittymistä. Digitaalisen lukutaidon kehittäminen on merkityksellistä myös välillisessä kohderyhmässä sillä vain sillä tavalla varsinainen kohderyhmän toimijuus on mahdollista. Erityisesti sujuvan kouluarjen edistämiseen vaikuttavat erilaiset tavat tarjota tukea digitaalisisssa ympäristöissä tapahtuvaan oppimiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 436 180

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 394 184

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 554 939

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 501 488

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere, Pirkkala, Kangasala, Nokia, Ylöjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 95

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kyseessö on naisvaltainen ammattiryhmä ja aihepiirillä on merkitystä työhyvinvoinnin sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisen kannalta. Hanke lisää naisten työelämään osallistumismahdollisuuksia parantuneen työhyvinvoinnin kautta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
kyse on ammattiryhmään kohdistuvasta hankkeesta, mutta sukupuolijakauma huomioiden sukupuoli on erittäin relevantti näkökulma esimerkiksi interventioissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hanke edistää tasa-arvoa mahdollistamlla paremman työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 2
digitalisaatio edistää kestävää kehitystä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 0
hankeella parannetaan paikalliseten opetusknologianyritysten ja koulun välistä vuoropuhelua sekä sen avulla mahdollistetaan paikallisen innovaatiojärjestelmän toiminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
hankkeen tuloksen syntyy pysyvä digitaalinen resurssi opetustoimen ja tutkimuksen käyttöön
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
parempi digitaalinen lukutaito ja digivalmiudet mahdollistavat välillisesti joustavan monipaikkaisen osallistumise ja työnteon
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
hankken toteutttaminen vaikuttaa suoraan kohderyhmä arkikokemukseen sujuvamman työarjen sekä vähäisemmän metatyön kautta. Välillisesti yleinen digitaalisen lukutaidon paraneminen prantaa arkikokemusta kotitalouksissa.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
hankeen toteuttaminen edistää opettajien kykyä tukea heikoimmassa asemassa olevia dgitaalisen lukutaidon osalta. Tämä on merkittävä tarkasteltaesa esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia kotiltalouksia joissa usein naiset ovat kotona ja siten heikommassa asemassa digitaalisen lukutaidon osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
hankeen toteuttaminen edistää opettajien kykyä tukea erilaisista taustoista tulevien henkilöiden digitaalisen lukutaidon osalta. Perusvalmiudet edistävät mahdollisuuksia toiminta yhdenvertaisesti yhteiskunnassa
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanketta valmisteltaessa oli tunnistettu, että käytännön työssään opettaja ei joudu erityisesti miettimään taitopuutteitaan suurimmassa osassa työtehtäviään. Hanke haki tähän pulmaan ratkaisua tarjoamalla opettajalle välineitä arvioida sidosryhmien digitaalista lukutaitoa, suorittaa toiminnan interventioita sekä mahdollisuuden kehittää oman koulun käytänteitä toimivien interventiomallien avulla. Hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen avulla parannettiinn opettajien työolosuhteita, vähennettiin työn kuormittavuutta . Hankkeen aikana toteutettu digialusta muuttui yhdestä yhteisestä tukimateriaalialustasta useampaan eri paikkaan sijoitetuiksi ohjepankeiksi. Kirjautumista vaativa alusta todettiin kaupungin puolesta liian päällekkäiseksi muiden palveluiden kanssa, eikä yhdelle, kaupungin tietohallinnon alla olevalle blogille saatu lupaa toteuttaa. Virallisia ohjeita hallinto- ja opetusverkon sovelluksista tarjottiin kaupungin intraverkkoon eli Taskuun. Huoltajaohjeita varten perustettiin tampere.fi-sivuston alle oma alasivunsa Epäviralliset ohjeet eri sovelluksista ja sivuistoista laitettiin dilipoco.fi-sivustolle omaksi kategoriakseen Hankkeeen tuloksia jaettiin aktiivisesti hankesivustolla ja siinä olevalla blogilla (www.dilipoco.fi). Hankkeesta syntyi postereita, toiminallisia työpajoja ja foorumiesitys ITK-tapahtumiiin vuosina 2022, 2023 ja 2024. Hankkeessa kerätystä datasta on syntyny yksi pro gradu-tutkielma ja toinen pro gradu on tekeillä. Hankkeesta on tehty kaksi tieteellistä artikkelia: Digital Literacy in Formal Education over the Past Decade: A Systematic Review ja Digital Literacy in Finnish Classrooms: A Case Study of Finnish Elementary School Students. Ne ovat revisioitavana ja tulevat julkaistaviksi kevään 2024 aikana.