Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22580

Hankkeen nimi: Sosiaali- ja työllisyysalan digitaaliset palvelut ja etäohjaus pitkien välimatkojen maakunnassa

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Jakeluosoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013260600

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.karelia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ilvonen Anne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503116413

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke keskittyy Joensuun reuna-alueiden sekä Pohjois-Karjalan maakunnan harvaan asuttujen alueiden sosiaali- ja työllisyyspalveluiden kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvityksen (Tiekartta 2030) mukaan sosiaalityöllä on avainrooli työikäisten ihmisten osallisuuden edistäjänä. Työssä tulee käyttää ja kehittää edelleen työmenetelmiä, jotka on rakennettu asiakkaiden tarpeista ja tavoitteista lähtien, niin yksilöiden kuin paikallisyhteisöjen tarpeet huomioiden. Pohjois-Karjalan työllisyyden tilannekuvaselvityksen (ELY 2020) mukaan syrjäseudulla asumisen tukemiseksi tarvitaan ajankohtaista tietoa ja ymmärrystä paikallisten asukkaiden näkemyksistä ja kokemuksia. Asiakkaiden osallistaminen kehittämistyöhön on hankkeen keskeinen tavoite ja toimintatapa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä sosiaali- ja työllisyyspalveluiden työntekijöiden digi-ja etäohjausosaamista ja asiakkaiden digitaitoja. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja mallintaa sosiaali- ja työllisyyspalveluille sopivia etäohjausmenetelmiä yhdessä sosiaali- ja työllisyyspalveluiden toimijoiden sekä asiakkaiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaali- ja työllisyyspalveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta, sekä lisätä alueen asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa maakunnan sosiaali- ja työllisyysalaa tukevia tiedon tuottamisen toimijoita ennakkointitiedon osaamisverkoston rakentamiseksi.
Välillisenä tavoitteena on sosiaalialan koulutuksen kehittäminen. Hankkeessa kehitettyjä ja pilotoituja asioita hyödynnetään sosiaalialan koulutuksen ja jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämisessä.

Hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia:
Tp1: Sosiaali- ja työllisyyspalveluiden osallistava kehittäminen
Työpaketti koostuu Karelian koordinoimista kohderyhmälle suunnatuista osallistavista työpajoista ja niiden pohjalta tapahtuvasta yhteiskehittämisestä. Työpaketti 1:ssa on kaksi erilaista pilottia.
Tp 2: Sosiaali- ja työllisyyspalveluiden etäohjausosaamisen kehittäminen ja työn muotoilu. Työpaketti 2:ssa on kaksi erilaista pilottia.
Tp 3: Sosiaali- ja työllisyydenpalveluiden dataperusteinen tiedontuottaminen. Työpaketti 3 sisältää kolme erilaista pilottia.

Hankkeen tuloksena Pohjois-Karjalan alueen sosiaali- ja työllisyyspalveluissa on kehitetty asiakkaiden ohjausta tukevia digitaalisia toimintaympäristöjä ja olemassaolevien hyödyntämistä tehostettu, sekä asiakkaiden ja työntekijöiden osaaminen ja asenteet digitaalisia palveluita kohtaan ovat kehittyneet myönteisemmäksi. Asiakkaiden valmiudet hakeutua digitaalisten palveluiden pariin ja taidot käyttää niitä ovat kasvaneet. Etäohjauksessa toimivien käytäntöjen kehittämisen ja etäohjauksen toimintamallin käyttöönoton myötä palvelumuotoilun menetelmin myös palveluiden saatavuus paranee, kun etäohjaus ja digitaaliset toimintaympäristöt koetaan sosiaali- ja työllisyyspalveluissa perinteisten ohjausmenetelmien rinnalla toimintaa rikastavina menetelminä. Sosiaali- ja työllisyystoimijoiden ennakkotiedon verkosto on luotu. Hankkeen tuloksena saavutettu etäohjausosaaminen siirtyy Karelia-ammattikorkeakoulun jatkuvan oppimisen palveluihin ja opiskelijoiden mukana käytännön työhön, kun valmistuneet opiskelijat siirtyvät alan ammattilaisina työskentelemään hankkeen kohderyhmien pariin sosiaali- ja työllisyysalalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat 1. harvaan asuttujen alueiden sosiaali- ja työllisyyspalveluiden asiakkaat, sekä 2. näiden palveluiden tuottajat ja työntekijät Pohjois-Karjalan kunnissa ja Siun Sote:ssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on Karelia-ammattikorkeakoulu (sosiomiopiskelijat, sosiaalialan opettajat ja jatkuvan oppimisen palvelut) sekä muut sosiaalialan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakouluissa on tunnistettu tarve kehittää sosiaalialan opiskelijoiden ja opettajien etäohjaukseen liittyvää osaamista tulevaisuuden sosiaalialan työhön liittyvien digitaalisia välineiden ja osaamisen kehittämiseksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 328 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 410 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Tohmajärvi, Outokumpu, Liperi, Lieksa, Nurmes, Joensuu, Kontiolahti, Rääkkylä, Polvijärvi, Juuka, Ilomantsi, Heinävesi, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 155

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sosiaali- ja työllisyyspalveluiden työntekijät ovat pääosin naisia. Ko. palveluideiden asiakkaat ovat pääosin miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palvelujen kehittämisessä (erit. digitaaliset palvelut) on huomioitsva sisältyykö niiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin erilaisia toiminnallisia eroja eri sukupuolien kesken. Tämä näkökulma koskee erityisesti käyttäjälähtöistä kehittämistä. Asiakkaiden digiosaaminen halutaan lisätä ja vastaavasti digiosattomuutta vähennetään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolte välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Digitaalisten palvelujen ja etäohjauksen kehittäminen ja lisääminen edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkitystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkitystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkitystä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 2
Työllisyyspalveluista tulee saavutettavampia ja niistä tulee vaikuttavampia, jolloin hankkeella on vaikutusta alueen työvoiman kehitykselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan etäpalveluja ja etäohjausta, sekä lisätään digitaalisten välineiden ja toimintaympäristöjen käyttöä palveluissa.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Etäpalvelujen käyttäminen vähentää liikkumisen tarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa edistetään osallisuutta, joka on yhteydessä hyvinvointiin. Saavutettavat palvelut tukevat ja lisäävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Asiakkaiden digiosaaminen lisääntyy ja digiosattomuus vähenee. Palveluiden saavutettavuus paranee
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hankkeessa edistetään työllisyys- ja sosiaalipalvelujen asiakkaiden osallisuutta ottamalla heidät mukaan kehittämistyöhön heitä koskevissa palveluissa. Henkilöstön digi-ja etäohjausosaaminen lisää palveluiden saavutettavuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkitystä
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkitystä

9 Loppuraportin tiivistelmä

-