Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22581

Hankkeen nimi: Korkeakouluopiskelijan digitaidot+

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11C

Puhelinnumero: +358 20 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pruikkonen Anu Maarit

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.pruikkonen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405564632

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korkeakouluopiskelijoiden digitaidot+ -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin korkeakoulujen (LUC-korkeakoulukonserni) opiskelijoiden digitaalisia opiskelutaitoja ja -valmiuksia tarjoamalla joustavia ja tarvelähtöisiä mahdollisuuksia kehittää näitä opintopolun aikana. Hankkeessa luodaan viitekehys ja tuotetaan sen mukaiset digitaaliset sisällöt Lapin korkeakoulujen opiskelijoiden digikyvykkyyden tukemiseen nojaten kolmeen laaja-alaiseen kompetenssikokonaisuuteen: digioppiminen, digihyvinvointi sekä tieto- ja viestintätekniikka. Verkko-opiskelukyvykkyyden vahvistuminen heijastuu myönteisesti opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä yhteisöllistä hyvinvointia digitaalisissa ympäristöissä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijoiden digitaalisia opiskelutaitoja ja –valmiuksia sekä hyvinvointia tukeva työkalupakki, joka on käytettävissä ja hyödynnettävissä koko opiskelun ajan. Työkalupakki muodostuu kompetenssialueiden mukaisista digitaalisista sisällöistä kuten monimediaisista materiaaleista, tehtävistä sekä arviointimenetelmistä, joita hyödyntämällä opiskelija kehittää digitaalisia taitojaan. Opiskelijat osallistetaan palvelumuotoilun keinon työkalupakin sisältöjen tarkentamiseen. Opiskelija hyödyntää työkalupakin sisältöjä yksilöllisesti oman tarpeensa mukaan tai opettajan, opinto-ohjaajan tai korkeakoulukuraattorin ohjaamana tarvitessaan vahvistusta digitaalisiin taitoihin ja valmiuksiin. Opiskelijan on mahdollista perehtyä työkalupakin sisällöistä muodostettuihin kokonaisuuksiin ja saada näitä suorittamalla osaamismerkki, jolla voi osoittaa hankkimaansa digitaalista osaamista. Korkeakoulujen opetus- ja palveluhenkilöstö ottaa työkalupakin sisältöjä käyttöön opetuksessa ja palveluprosesseissaan. Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutuksia ovat mahdollisuudet tukea opiskelijoiden yksilöllisiä taitoja ja hyvinvoinnin kokemusta. Pitemmällä aikavälillä vaikutukset laajenevat digitaalisten hyvinvointitaitojen kohentuessa kokonaisvaltaisen opiskeluhyvinvoinnin paranemiseen. Voidaan olettaa, että digihyvinvointitaitojen lisääntyessä yleinen opiskelutyytyväisyys nousee. Lisäksi yhteisöllisyyteen kohdistuvat toimet sekä opiskelijoiden omiin digihyvinvointitaitoihin liittyvä kehittyminen tukevat korkeakoulukonsernin opiskelijoiden keskinäistä yhteisöllisyyden kokemusta digitaalisissa ympäristöissä. Voidaan myös otaksua, että osaamisen vahvistuminen digioppimisen, digihyvinvoinnin sekä tieto-ja viestintätekniikan alueella edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia hyvään työuraan ja jatkuvaan oppimiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstö, muiden korkeakoulujen opiskelijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 174 341

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 151 153

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 217 927

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 188 942

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Rovaniemi, Tornio, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 53% on naisia ja 47% miehiä (Eurostudent VII - Opiskelijatutkimus 2019, OKM 2020:25). Toimintaympäristön analyysia ei Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun osalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma tullaan huomioimaan hankkeen toiminnassa ja toimenpiteitä tarkastellaan myös sukupuolten tasa-arvon kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan hankkeen toimintaan, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Toteuttajien kestävän kehityksen suunnitelmissa ympäristövastuullisuus ja luonnonvarojen käytön kestävyys on huomioitu, mutta ei ole hankkeen kannalta olennainen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Toteuttajien kestävän kehityksen suunnitelmissa ja niiden toimeenpanossa ympäristövastuullisuus ja luonnonvarojen käytön kestävyys on huomioitu, mutta ei ole hankkeen kannalta olennainen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Toteuttajien kestävän kehityksen suunnitelmissa ja niiden toimeenpanossa ympäristövastuullisuus ja luonnonvarojen käytön kestävyys on huomioitu, mutta ei ole hankkeen kannalta olennainen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Toteuttajien kestävän kehityksen suunnitelmissa ja niiden toimeenpanossa ympäristövastuullisuus ja luonnonvarojen käytön kestävyys on huomioitu, mutta ei ole hankkeen kannalta olennainen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toteuttajaorganisaatioiden kunnilla on Natura 2000-ohjelman kohteita, mutta ne eivät liity hankkeen toteuttamiseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Toiminnassa hyödynnetään digitaalisia ohjelmistoja, jotka eivät käytä materiaaleja tai synnytä aineellisia jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Toteuttajien ympäristövastuullisuuden suunnitelmissa ja niiden mukasiessa toiminnassa on huomioitu uusiutuvien energialähteiden käyttö, mutta ei ole hankkeen kannalta olennainen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Paikallisen kestävän elinkeinorakenteen kehittämistä edesauttaa, jos kaikki työvoimavarat saadaan täysimääräiseen käyttöön ja opiskelijat valmistumaan aikataulussa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 3
Hankkkeessa tuotetaan digitaalisia materiaaleja ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Etäyhteyksien hyödyntäminen on luonnollinen osa hankkeen toteutusta. Syntyvät materiaalit ja palvelut ovat digitaalisia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 9
Opiskelijoiden digitaalisten kompetenssien parantuminen heijastuu myönteisesti hyvinvointiin. Tuotettavat materiaalit ja palvelut sisältävät hyvinvointitekijöiden arviointiin ja vaikuttamiseen liittyviä sisältöjä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Sukupuolten väliset erot tieto- ja viestintätekniikan (internet, yhteisöpalvelut jne.) käytössä ovat yleisellä tasolla varsin pienet (Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2020).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Hankeessa tuotettavat materiaalit ja palvelut edistävät yksilöllisiä mahdollisuuksia parantaa digitaalisia opiskelutaitoja lisäten opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Rakennetusta kulttuuriperimästä huolehtiminen ei ole hankkeen kannalta olennainen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristöasiat ovat itsestään selvästi osa toteuttajaorgansiaatioiden arkea, mutta eivät ole hankkeen kannalta olennainen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oppimisympäristöjen ja opiskelun yhä kasvava digitalisoituminen edellyttää myös opiskelijoilta uudenlaisia taitoja ja osaamista. Etäopiskelu digitaalisissa oppimisympäristöissä ja digitaalisten opiskelutaitojen tarve lisääntyivät koronapandemian aikana ja sen jälkeen. Lisäksi tiedossa on, että korkeakouluopiskelijat ovat opiskeluvalmiuksiltaan entistä heterogeenisempi ryhmä.

Korkeakouluopiskelijoiden digitaidot+ -hankkeen (2021 – 2023) tavoitteena oli vahvistaa Lapin korkeakoulujen opiskelijoiden digitaalisia opiskelutaitoja ja -valmiuksia sekä digihyvinvointia tarjoamalla koko opiskeluajan käytössä oleva työkalupakki. Digitaalisen työkalupakin sisällön suunnittelussa oli lähtökohtana digikyvykkyyden kompetenssikokonaisuudet: digioppiminen, digihyvinvointi ja tieto- ja viestintätekniikka. Tarkempi sisällön rajaus näille kompetenssialueille tehtiin palvelumuotoilun keinoin toteutetuissa opiskelijatyöpajoissa. Työkaluja oli tuottamassa sisällön ja oppimispalveluiden asiantuntijoita Lapin ammattikorkeakoulusta ja Lapin yliopistosta.

Hankkeessa tuotettu Digibagi, digitaalinen työkalupakki on opiskelijoiden käytössä korkeakoulujen sivuilla koko heidän opiskelunsa ajan ja sen jälkeenkin työkalupakin omilla sivuilla www.digibagi.fi. Alkuperäisen suunnitelman lisäksi tuotettiin palautteiden perusteella myös englanninkielinen työkalupakki keväällä 2023. Digibagi on kaikkien opiskelijoiden hyödynnettävissä, ei vain tutkinto-opiskelijoiden. Työkalupakit on liitetty korkeakoulujen ohjaussivuille, josta opettajat ja ohjaustoimijat voivat ottaa niitä opetuksen käyttöön tai ohjata opiskelijoita niiden käyttämiseen. Lisäksi digitaaliset työkalut ovat kaikkien vapaasti käytettävissä myös Avointen oppimateriaalien kirjaston sivuilla aoe.fi.

Digibagissa on seitsemän työkalua: Digivahvuustyyppitesti, Virtuaaliopas Ellips e-kirjoihin, Kognitiivinen ergonomia, Pienryhmätyöskentely, Valmennusvartti esiintymistaitoihin, Digityökalujen toimintakortit, Ajanhallinta. Työkalut ovat opiskelijan itsenäisesti hyödynnettävissä ja ohjaustoimijoiden käytettävissä opiskelijoiden digitaitojen tukemisessa. Suomen- ja englanninkieliset työkalut on otettu käyttöön kevään 2023 aikana ja ne on integroitu Lapin ammattikorkeakoulussa ja Lapin yliopistossa aloittavien opiskelijoiden opintoihin.