Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22585

Hankkeen nimi: TTDLoikka - työhyvinvointia tuottava digiloikka automaation ja datatalouden edistämiseksi

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: Yliopistonmäki

Puhelinnumero: 029 450 5000 (vaihde)

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: Turun yliopisto

WWW-osoite: http://www.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuomisto Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori yp

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.tuomisto(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 737 1533

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, 1015428-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

* Hankkeen tavoite on tuottaa koulutuksellinen perehdytystoimintamalli, jonka avulla pk-yritysten työntekijät (asiantuntijat) pystyvät paremmin omaksumaan työssään ja sen kehittämisessä automaation ja datatalouden mahdollisuudet. Toimintamalli perustuu tietotyöhön ja sen sisältöihin yritys- ja henkilökohtaisesti, jolloin mallissa tunnistetaan kohdeyrityksen parhaista käytänteistä ja liiketoiminnasta ne kohteet, joissa automaation ja datatalouden madollisuuksista olisi eniten hyötyä työtekijöille. Tuloksena saadaan digitalisaatiota, kestävää kehittämistä, automaatiota ja datataloutta paremmin hyödyntäviä ja kyvykkäämpiä yrityksen osaajia/asiantuntijoita, jotka osaavat myös toteuttaa ketteriä ja vaikuttavia digiloikkia.

* Hanke parantaa osallistujien omaa automaation ja datatalouden osaamista ja edistää sen hyötykäyttöönottoa uudenlaisilla avoimeen innovaatiokulttuuriin sopivalla perehdytystoimenpiteillä. Tämä saavutetaan luomalla digitalisaation teemoille (automaatio ja datatalous) perehdyttämiskonseptin, joka hyödyntää koko avoimen arvoketjun, ekosysteemin ja yksilön innovaatiokyvykkyyttä toimintaympäristössä. Digiloikkia tehdään työhyvinvointi edellä: keskiössä on tietotyöläinen jatkuvien digitalisaatiomuutospaineiden alla. Hankkeen tuottama perehdytysmalli sijoittaa digiloikissa tietotyöläisen hyvinvoinnin “kuskin paikalle”: TTDL-malli antaa yrityksen asiantuntijoille reilumman, avoimemman, kestävämmän ja yhteisöllisemmän toimintamallin oman työn käsittelyyn ja kehittämiseen osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä ja verkottuneen työympäristön toimintatapoja.

Perehdytyksen uusi työhyvinvointiorientoitunut ja uuden teknologian hyötykäyttöönottoa tukeva jatkuvan perehdytyksen uudenlainen toimintamalli digitalisaatioteemoihin on sovellettavissa myös muille teemoille kuin automaatio ja datatalous. Tärkeää on myös huomata, että perehdyttämismalli sopii sekä nykyisille että uusille työntekijöille. Tämä on tärkeää erityisesti kv.työntekijöiden kohdalla: tällä mallilla kv.osaajien potentiaali voisi olla vielä tehokkaammin hyödynnettävissä, kun uusi osaaja saadaan integroitua tehokkaammin yrityksen toimintakulttuuriin kestävällä tavalla.

* Hankkeessa toteutetaan perehdytyspilotteja yritysten tietotyöläisten kanssa menettelytapojen ja toimintamallien kehittämiseksi. Piloteissa 1) toteutetaan perehdytystarvekartoituksia automaation ja datatalouden parissa, jotta tunnistetaan kohteen digitalisaation nykytila ja käytänteet, TKI-kulttuuri ja osallistujien osaamistarpeet, 2) määritellään tapauskohtaisia perehdytyspaketteja yritysten henkilöstön oman osaamisen kehittämiseksi ja tuotteistamiseksi, mutta myös henkilökohtaista kilpailukykyä parantamaan ja 3) pilotoidaan perehdytyksen uusia elementtejä sisältäviä koulutuksia osallistujien oman työn ja liiketoiminnan kehittämisosaamisen nostamiseksi analyyttisesti ja systemaattisesti automaation ja datatalouden parissa.

* Hankkeen tuloksena saadaan digitalisaation (tässä automaatio ja datatalous) perehdytystarpeiden kartoitusmenetelmä, itse perehdytysmalli ja mallin pilotointien kokemukset. Tulokset paketoidaan oppaan muotoon yrityksen ja sen tietotyöläisten perehdyttämiskäytäntöjen (nykyiset, uudet ja erityisesti kv.osaajat) omatoimiseksi uuden teknologian hyödyntämisen, jatkuvan oppimisen, uudistumiskyvyn parantamisen ja yritysten ketterän toiminnan tueksi yhteistoiminnallisessa ympäristössä ja yhteistoiminnallisesti korkeakoulujen kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä ovat mikro- ja pk-yritysten tuotannon henkilökunta, asiantuntijat, HR, TKI-vastaavat ja muu henkilöstö. Yritykset ovat PORE- ja/tai kasvualojen pk-yrityksiä ja niihin läheisesti liittyviä toimialoja (PORE-alat, positiivisen rakennemuutoksen alat), joille datatalous ja automaatio ovat keskimääräistä merkittävämpiä toiminnan muutoksen ja kehittämisen kannalta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä ovat korkeakoulujen tutkijat ja opettajat, jotka työskentelevät yritysrajapinnassa erilaisissa laboratorioissa ja vastaavissa TKI-palveluissa sekä yrityslähtöisten projektitoimeksiantojen parissa. Myös kv-opiskelijoihin kohdistuu huomiota. Aluekehitysyhtiöt (Turku Science Park, BusinessOulu, BusinessTampere), jotka tukevat uudistuvaa dialogia yritysten ja korkeakoulujen välillä, ovat toiminnan kumppaneita ja tulosten tiedottajia/välittäjiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 113 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 427 026

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun, Tampereen

Kunnat: Sauvo, Kuhmoinen, Vesilahti, Naantali, Nokia, Turku, Masku, Tampere, Orivesi, Nousiainen, Paimio, Pirkkala, Lempäälä, Hämeenkyrö, Lieto, Mynämäki, Kangasala, Rusko, Raisio, Ylöjärvi, Kaarina, Pälkäne

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Teknologia-alalla valtaosa toimijoista on miehiä ja enemmistä hankkeen toimenpiteisiin osallistuvista ovat todennäköisesti miehiä. Hankkeen tavoitteena on tukea tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua hankkeen järjestämiin toimenpiteisiin ja hankkeessa toteutettavaan TTDLoikka-toimintaan. Toiminnassa ja tiedotuksessa tasa-arvo tehdään selvästi näkyviin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan ja sekä hankkeen sisäisessä toiminnassa, osallistujien kanssa tehdyissä toimenpiteissä että hankkeen viestinnässä huomioidaan sukupuolten tasa- arvoinen kohtelu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hanke huomioi kuitenkin toiminnassaan sukupuolten tasa-arvoa tukevat seikat ja toimet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeessa tuotettavat toimenpiteet tehostavat digitalisaatiota ja automaatiota vähentäen hävikkiä ja säästäen luonnonvaroja. Hankkeessa tuotettava aineisto tehdään sähköisessä muodossa vähentäen paperin kulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeen piloteissa toteutettavat pilotit, erityisesti automaatioon liittyvät, edistävät digitalisaation hyötykäyttöönottoa yrityksissä. Digitalisointi voi johtaa tuottavuuden tehostumiseen ja uusien kestävien datatalouden palvelujen syntymiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
TTDLoikka-toimenpiteet voivat tehostaa kohdeyrityksen materiaalikulutusta tai vähentää syntyvän jätteen määrää. Hankkeessa tuotettava aineisto tehdään ja jaetaan sähköisessä muodossa. Välillisesti yhden yrityksen toimet voivat vaikuttaa verkoston toimintaan (kumppanit, alihankinta, asiakkaat).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 9
Automaation ja datatalouden osaamisen ja hyötykäytön parantaminen perehdytyksen keinoin tunnistettuihin kohteisiin on ehdottomasti kestävää kehittämistä. Näkökulma on työhyvinvointia tuottavien digiloikkien kautta, jolloin nykyinen henkilökunta ja uudet rekrytoinnit voivat osallistua uudistumiseen. Osaamiseen ja osaajapulaan vaikuttaminen suoraan ja epäsuoraan tietotyössä on keskeinen tavoite.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 9
Työhyvinvointia tuottavat digiloikat ovat suurelta osin aineettomia osaamisen sekä automaation ja datatalouden hyötykäyttöönoton parantamista.. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan yritysten edellytyksiä hyödyntää omaa ja korkeakouluyhteistyön kautta saatavaa osaamista innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen kestävällä tavalla.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Teemat (automaatio ja datatalous) voivat välillisesti vaikuttaa paljonkin liikkumiseen ja logistiikkaan. Itse TTDLoikka-tuloksien työhyvinvointilähtöisyys saattaa osin vaikuttaa myös perehdytyksen sisältöihin ja muotoihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Työhyvinvointia tuottavien digiloikkien tavoite on nostaa kyvykkyyksiä tunnistetuissa kohteissa perehdytyksen keinoin, jotka ensisijaisesti lähtevät työhyvinvointinäkökulmasta. Tietotyön, työn ja tietotekniikan muutokset koko yhteiskunnassa ovat iso haaste, johon TTDLoikka etsii toimivia arkeen sopivia ratkaisuja.
Tasa-arvon edistäminen 4 2
Datataloudessa tasa-arvonäkökulmaa pidetään erityisesti esillä. Automaatiokysymyksissä ylipäätään muuttuvat työnkuvat ja sukupuolittuneet teknisen alan tehtävät ovat tarkastelussa mukana. Kyse on osaamisesta ja motivaatiosta, ei sukupuolesta. Lähtökohtaisesti hanke tarjoaa samanlaiset mahdollisuudet miehille ja naisille osallistua ja hyötyä hankkeesta kohti tasa-arvoisempaa työelämää ja yhteiskuntaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 6
Datatalouden ja automaation näkyvyys suoraan ja etenkin välillisesti työelämässä vaikuttaa tapoihin miten työntekijät, asiakkaat, kuntalaiset ja kansalaiset työ- ja vapaa-ajan toimintaan suhtautuvat. Isossa kuvassa yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus on oltava mielessä, jotta uudet toimintatavat ovat yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisia eivätkä vinoudu vahingossakaan jo suunnitteluvaiheessa.
Kulttuuriympäristö 1 3
Datatalous ja automaatio yhdistettynä työhyvinvointiin tuottaa uusia mielenkiintoisia avauksia toimintakulttuureihin eri konteksteissa.
Ympäristöosaaminen 6 2
Etenkin automaation, mutta myös datatalouden ainoat mahdolliset tulokulmat ovat vihreän siirtymän, kestävän kehityksen, ekologisen ajattelun ja ilmastokysymykset huomioivia. Nämä kysymykset ja asiat nostetaan varmasti esiin toimenpiteissä, jolloin työhyvinvointia tuottavat digiloikat näyttäytyvät vielä paremmilta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-