Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22586

Hankkeen nimi: TOVE-DIGI Yrittäjäyhteisöjen toimintakulttuurin ja verkostoitumisen digitaaliset ratkaisut tulevaisuuden menestystekijöinä

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3

Puhelinnumero: 02 263 350

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ikonen Leena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankeasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.ikonen(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0449074959

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemian aiheuttama erikoistilanne on tuonut haasteita yrittäjyysyhteisöjen toimintakulttuurin ylläpitämiseen ja toimintaan. Yrittäjyysyhteisöjen toimintakulttuuri perustuu paitsi kirjattuihin toimintaohjeisiin ja sääntöihin, myös sovittuihin toimintatapoihin. Nämä kirjoittamattomat säännöt viestitään uusille toimijoille pitkälti suusanallisesti ja epävirallisesti. Kyse on ns. hiljaisesta tiedosta. Koronapandemiasta johtuvien kokoontumisrajoitusten myötä kaikki epämuodollinen kanssakäyminen on ollut tiukasti rajoitettua. Spontaanit kohtaamiset yritysten edustajien välillä ovat lakanneet kokonaan. Yrittäjäyhteisön toimintakulttuuri kärsii pahasti, kun spontaania kanssakäymistä tiimien välillä ei tapahdu. Erityisesti toimintaansa aloittavien yksinyrittäjien ja pienyrittäjien on tärkeää verkostoitua elinkeinoelämän edustajien ja yrittäjien kanssa. Liikeideat syntyvät ja jalostuvat usein juuri epämuodollisten kohtaamisten kautta. Opiskelijoiden muodostamat yrittäjäyhteisöt ovat yksi tämän hankkeen kohderyhmistä. Juuri heille yhteisön toimintakulttuuri on tärkeä ja yhteydet liike-elämän edustajiin ovat kriittisiä valmistumisen ja työllistymisen kannalta.

Suomen yrityksistä 68% on yksinyrittäjiä, joille kumppaneiden ja asiakkaiden löytäminen on tärkeää (Tilastokeskus 2018). Koronapandemia on rajoittanut työelämänedustajien ja yrittäjäedustajien välistä kanssakäymistä. Turun Yrittäjät sekä muut yrittäjäyhdistykset ja yhteisöt järjestävät runsaasti verkostoitumistapahtumia eri teemoilla. Pandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi osa tapahtumista on jouduttu perumaan ja osa on järjestetty verkossa. Osallistumisaktiviteetti verkkotapahtumiin on kuitenkin ollut hieman alhaisempi kuin paikan päällä järjestäviin tapahtumiin. Tämä hanke etsii digitaalisia alustoja ja toimintatapoja, joiden avulla verkostoitumistilaisuuksia voidaan organisoida kaikenlaisille työelämän edustajille. Heille järjestetään myös neuvontaa ja tukea digitaalisten alustojen käytössä.

Hanke muodostuu viidestä työpaketista:

TP1 Yrittäjäyhteisöjen toimintakulttuurien kehittäminen digitaalisia alustoja ja käytänteitä hyödyntäen (TUAMK ja TAMK) Hankkeen ensimmäinen työpaketti (TP1) toteutetaan yhteistyössä Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kesken. Hankkeessa kartoitetaan mahdolliset digitaaliset alustat ja sovellukset ja valitaan niistä pilotointiin parhaat. Lisäksi kartoitetaan ja vertaillaan parhaita käytänteitä verkossa toteutetuista tavoista hoitaa yhteydenpitoa yhteisön kesken. Tavoitteena löytää tapoja mahdollistaa spontaaneja kohtaamisia toimijoiden kesken digitaalisessa ympäristössä. Valittuja alustoja ja toimintatapoja pilotoidaan TUAMKin BisnesAkatemiassa ja TAMKin ProAkatemiassa sekä mahdollisuuksien mukaan myös Salo IoT Campuksella. Pilotointi jatkuu alun kartoituksen jälkeen koko hankkeen ajan.

TP2 Yrittäjäjärjestöjen ja -verkostojen digitaalisten ympäristöjen ja käytänteiden kehittäminen (TUAMK ja Turun Yrittäjät) Toinen työpaketti (TP2) toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun ja Turun Yrittäjien yhteistyönä. Turun Yrittäjien tapahtumakalenterista valitaan tapahtumat, joita järjestetään digialustalla, joka alun kartoitusvaiheessa on valikoitunut pilotointiin. Pilotointialustan valinnan jälkeen tapahtumia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa korkeakoulun lukuvuoden aikana. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijayrittäjäyhteisön, BisnesAkatemian opiskelijat toimivat yhteistyössä tapahtumien järjestämisessä ja saavat mahdollisuuden osallistua niihin. Verkostoitumistapahtumia järjestetään myös Salo IoT Campuksella kampuksen oman tapahtumakalenteriin perustuen korkeakoulun lukuvuoden ajan hankkeen loppuun asti. Saatujen kokemusten perusteella ideoita vaihdetaan puolin ja toisin Salon ja Turun välillä.

TP3 Virtuaalisen ympäristön (VR) toteuttaminen Microsoft Altspace teknologian avulla (TUAMK) Työpaketissa kolme (TP3) suunnitellaan ja toteutetaan virtuaalisen todellisuuden ympäristö, johon kuuluu avokonttori, neuvotteluhuoneita sekä hieman isompia treenihuoneita, joissa koko opiskelijayrittäjätiimi mahtuu kokoontumaan kerrallaan. Virtuaalitilaa käytetään yhtenä TP1:n kokeilualustana ja sitä voidaan hyödyntää myös TP2:n tapahtumissa. Virtuaalisen todellisuuden ympäristö toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun Game Lab – tiimin toimesta. Lisäksi kehitetään yhdessä toimijoiden kesken oma verkostoitumistapahtuma. Tämän idea on poistaa nykyisten tapahtumien mahdolliset rajoitteet ja mahdollistaa uusien kohderyhmien keskinäinen verkostoituminen ja yhteistyö.

TP4 Suomessa maantieteellisesti pitkien välimatkojen päässä toimivien yrittäjäyhteisöjen välisen verkostotoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen (TAMK) Työpaketti nelosen päävastuullisena toteuttajana on Tampereen ammattikorkeakoulu. Työpaketissa etsitään Suomen viiden opiskelijayrittäjäyhteisön yhteistyöhön ja verkostoitumiseen soveltuva digitaalinen alusta ja toimintatapoja.

TP5 Hankehallinto ja viestintä (TUAMK) Hankkeeseen kuuluu myös hankehallintoa ja viestintää toteuttava työpaketti (TP5), josta vastaa Turun ammattikorkeakoulu
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää tarkoituksenmukaisia digitaalisia työvälineitä ja toimintatapoja verkostoitumiseen ja toimintakulttuurien ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Erityisesti pyrimme löytämään spontaanit ja suunnittelemattomat kohtaamiset mahdollistavia ratkaisuja, joita kohderyhmillä ei tällä hetkellä vielä ole. Kokeilujen myötä sekä hanketoimijoiden että hankkeen kohderyhmien ymmärrys toimivista digitaalisista ratkaisuista kasvaa. Kaikkien digitaalinen osaaminen ja erityisesti virtuaalisten ympäristöjen käyttö sujuvoituu ja löydetään toimivia tapoja verkostoitua ja pitää yhtä.

Hanketta toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto: 1.9.2021-31.08.2023.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat sekä opiskelijayrittäjät että yksinyrittäjät ja pienyrittäjät Turun, Salon ja Tampereen alueella. Opiskelijayrittäjät toimivat joko Turun tai Tampereen ammattikorkeakoulun oppimisyhteisössä. Opiskelijayrittäjäyhteisöjen verkostopilotointiin osallistuvat yrittäjäyhteisöt Karelia ammattikorkeakoulusta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta sekä Oulun ammattikorkeakoulusta. Verkostoitumispilotointien kohderyhminä toimivat lisäksi yksinyrittäjät ja pienyrittäjät Turun ja Tampereen alueella, sekä Salo IoT campuksella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa mukana olleiden yrittäjien lisäksi hankkeen tuloksista hyötyvät myös muut verkostoissa toimivat yritykset, joiden kanssa hankkeessa mukana olevat yritykset verkostoituvat ja mahdollisesti kehittävät yhteistyötä. Välilliseen kohderyhmään kuuluvat yrittäjät yleisemmin, sillä verkostoissa toimii eri kokoisia yrityksiä eri aloilta. Hankkeen tuloksista hyötyvät välillisesti myös ne yritykset ja organisaatiot, jotka rekrytoivat ammattikorkeakouluista valmistuvia. Hankkeen tuottaman digitaalisen osaamisen sekä uusimpien digialustojen tuntemuksen vuoksi he tuovat arvokasta lisäarvoa työpaikoilleen.

Hankkeessa saavutetusta ymmärryksestä toimintakulttuurin ylläpitoon soveltuvista digitaalisista ratkaisuista on hyötyä kaikille asiantuntijayrityksille, joissa tehdään etätyötä ja toimintakulttuuria pidetään yllä myös verkon välityksellä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 142 932

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 86 870

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 174 657

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 106 151

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Tampereen, Salon, Turun

Kunnat: Turku, Tampere, Salo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 155

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 208

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 230

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohderyhmässä kaikkia sukupuolia kohdellaan yhdenvertaisesti. Hankkeessa noudatetaan Turun ammattikorkeakoulun vuosille 2020-2022 laadittua yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Virtuaalisen tilan ja siihen kuuluvien materiaalien suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon inklusiivisuuden ja turvallisuuden periaatteet. Kielen käyttö ympäristössä on sukupuolineutraalia. Osallistuja voi valita haluamansa kaltaisen henkilöhahmon. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti havaitusta seksuaalisesta häirinnästä tai syrjinnästä tehdään turvallisuuspoikkeamailmoitus, joka käsitellään ammattikorkeakoulun laatiman prosessin mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia, mutta digitalisaation lisääntymisen myötä matkustustarve liiketoiminnassa vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia, mutta digitalisaation lisääntymisen myötä matkustustarve liiketoiminnassa vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Digitaitojen kehittymisen myötä tarve materiaaleille vähenee. Toiminta tapahtuu kokonaan verkossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Yrittäjille tarjotaan virtuaalisia vaihtoehtoja verkostoitumiseen. Verkostoituminen tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuksia etsiä yhteistyökumppaneita liiketoimintaan tai vertaistukea koronapandemiasta selviämiseen. Verkostoituminen virtuaalisesti säästää yrittäjän aikaa ja kustannuksia, kun osallistuminen on paikasta riippumatonta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Palvelujen tarjoaminen virtuaalisesti on lisääntynyt koronapandemian aikana. Todennäköisesti tästä kehityksestä on tullut pysyvää. Monet yrittäjät ovat miettineet toimintaansa ja palvelujaan uudestaan. Jatkuva digitaitojen oppiminen on yrittäjän pysyvää toimintaa, joka lisää yrittäjän muutoskyvykkyyttä ja parantaa edellytyksiä menestyvään liiketoimintaan.
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Digitalisaation lisääntymisen myötä matkustustarve liiketoiminnassa vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hanke edistää opiskelijan ja yrittäjän hyvinvointia yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen osalta.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke parantaa mahdollisuuksia verkostoitua, kun osallistuminen on paikasta riippumatonta ja esteetöntä. Virtuaalisessa ympäristössä on mahdollista käyttää monikanavaista viestintää tiedon välittämiseen osallistujille. Tapahtuma voidaan sopia tallennettavaksi ja jaettavaksi eri kanavilla, jolloin se on saavutettavissa järjestetyn ajankohdan jälkeen. Digitaalisten alustojen käyttö edellyttää kuitenkin digitaalisia perustaitoja, mikä heikentää tasa-arvoa joidenkin henkilöiden kohdalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Hankkeessa opiskelijat ja yrittäjät ovat tasa-arvoisia olkoot he minkä alan tai kulttuurin edustajia tahansa. Monikulttuurisuus on vain eduksi. . Opiskelijat ja yrittäjät voivat osallistua tapahtumiin ja tilaisuuksiin joustavasti, välimatkoista, varallisuudesta ja elämäntilanteesta riippumatta. Tässä hankkeessa keskitytään nuorten ja eri ikäisten mikroyrittäjien yhdenvertaiseen osallistamiseen työelämässä ja vapaa-ajalla.
Kulttuuriympäristö 4 6
Hankkeeseen osallistuu suomalaisia yrityksiä, joilla mahdollisesti on kansainvälistä kauppaa sekä eri kulttuuritaustan omaavia yrityksiä. Digitaalisten alustojen mahdollistama osallistuminen etäisyyksien päästä mahdollistaa myös kaukana toimivien yritysten mukanaolon. Mukana voi olla myös maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä. Tämä tulee huomioida hankkeen toteutuksessa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia ympäristöosaamisen lisääntymiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-