Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22591

Hankkeen nimi: Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1046216-1

Jakeluosoite: Ratatie 22

Puhelinnumero: (09) 8868 7300

Postinumero: 01300

Postitoimipaikka: VANTAA

WWW-osoite: http://www.laurea.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sivén Suvi Mia Marketta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: suvi.siven(at)laurea.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 6573554

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronaepidemiasta elpyminen ja vihreään talouteen perustuvan toimintatavan vahvistaminen toimialasta ja yrityskoosta rippumatta edellyttää uudenlaista, yhtenäistä, neutraalia ja objektiivista tilinpäätöskokonaisuutta. Tätä tarvetta kasvattaa myös EU:ssa valmisteltava yritysvastuulaki ( https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_FI.html ). Taloudellisen tarkastelun ja tilinpäätöksen kautta vihreän talouden lähtökohdat ja kehittäminen tuodaan pk-sektorin yritysten tietoisuuteen vahvemmin taloudellisen vaikuttavuuden kautta. Tämän pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa keskitytään tilitoimistojen palvelumallin uudistamiseen ja kehittämiseen. Lähtökohtana ovat vihreä talous, yritysvastuulaki ja vastuullisuusraportit.

Hanke vastaa konkreettisiin tarpeisiin vastaamalla kiertotalouden tuomiin vaateisiin tilitoimistojen palveluissa. Lisäksi hanke edistää tilitoimistojen henkilöstön myös koronaepidemian tuomiin lisähaasteisiin, sillä vihreän talouden huomioiminen ja osaaminen vahvistavat muutoskyvykkyyttä. Laajentamalla vastuullista palveluvalikoimaa tilitoimistojen asiakkaille tuetaan välitöntä koronaepidemiasta selviytymistä uudella tilitoimistojen palvelumallilla. Samalla mahdollistetaan tilitoimistojen asiakkaitten liikevaihdon kasvattaminen tukemalla yritysvastuun ja vihreän tilipäätöksen läpinäkyvyyden kautta tapahtuvaa vastuullista liiketoiminnan kehittämistä.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää pienten ja keskisuurten vihreän talouden osalta tilitoimistojen muutoskyvykkyyttä ja luoda uusi palvelutoimintamalli. Tämän avulla tilitoimistot asiakkaineen pystyvät tekemään omille asiakkaillensa paremmin ja neutraalisti vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin toimialasta riippumatta.

Toisena tavoitteena on tilitoimistojen ja niiden henkilöstön vihreän talouden muutoskyvykkyyden ja valmiuksien kasvattaminen. Yhteiskehittämällä ja vertaisreflektiolla yhteinen vihreän talouden tavoite kirkastuu, mikä tukee uusien vastuullisten ratkaisujen tekemistä ja muutoskyvykkyyttä. Tähän liittyy hankkeen kolmas tavoite eli tilitoimistojen vastuullisen palveluvalikoiman laajentaminen sekä osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen vihreään tilinpäätökseen ja vastuullisuusraportointiin liittyen. Hankkeen neljäs tavoite on yhteiskehittämisen menetelmin luoda tilitoimistojen kanssa uusi neutraali ja yhdenmukainen vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin palvelumalli. Tämä hankkeessa tuotettava pienten ja keskisuurten tilitoimistojen käyttöön tuleva palvelumalli vahvistaa heidän asiakkaittensa tietoisuutta vihreän talouden tekijöistä osana liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Lyhyen aikavälin vaikutuksena palvelumalli mahdollistaa lisätekijän koronaepidemiasta toipumiseen, ja pitkän tähtäimen vaikutuksena vihreän talouden tekijöiden tarkastelu sekä vastuullisuusraportointi yhdenmukaistuvat kohdealueilla sekä muualla Suomessa.

Hankkeessa pyritään luomaan tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan ja uudistaa omaa osaamistaan ja työntekemisen käytäntöjä. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta sillä voidaan vaikuttaa toimialan ja sen imagon sukupuolittuneisuuteen. Hankkeella voi tästä näkökulmasta olla sukupuolten tasa-arvoon liittyviä välillisiä vaikutuksia.

Hankeen tuloksena on tilitoimistojen ja heidän asiakkaittensa tietoisuuden lisääntyminen vihreästä tilinpäätöksestä ja yritysvastuuraportoinnista. Hankkeen tuloksena vihreä talous nähdään sekä osana arjen toimintaa että myös kilpailukykynä uuden toimintamallin ja tilitoimistojen tarjoaman palvelun kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Mikro- ja pk-sektorin tilitoimistot Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa, jotka haluavat kehittää palveluvalikoimaansta vihreän talouden edistämiseksi ja koronaepidemiasta selviämiseksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tilitoimistojen asiakkaat Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa, jotka haluavat hyödyntää vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisen raportointimallin mahdollisuuksia oman liiketoimintansa edistämiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 506 811

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 493 189

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 633 514

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 616 487

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Uusimaa, Päijät-Häme

Seutukunnat: Imatran, Helsingin, Lahden, Lappeenrannan

Kunnat: Luumäki, Taipalsaari, Savitaipale, Vantaa, Espoo, Asikkala, Järvenpää, Lohja, Rautjärvi, Hyvinkää, Lemi, Lahti, Hollola, Kerava, Parikkala, Mäntsälä, Ruokolahti, Helsinki, Imatra, Heinola, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 37

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 45

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastokeskuksen mukaan esim. kirjanpidon, laskentatoimen ja tilintarkastuksen asiantuntijoista yli 80% on naisia ja alle 20% miehiä. Talousjohtajista naisia 45% ja miehiä 55%. Talousala vaikuttaa olevan voimakkaasti naisvaltaista ja sukupuolittunutta. Suomessa on EU:n neljänneksi korkein segregaation työ- ja Koulutusmarkkinoilla. Naisten osuus johto- ja esimiestehtävissä sekä yrittäjinä on kasvanut viime vuosina sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Naisten tuntiansio EU:ssa on noin 17,6 % miesten ansiota pienempi. Toisaalta naiset ovat selvästi korkeammin koulutettuja kuin miehet. Työmarkkinat suosivat miehiä ja ylläpitävät stereotypioita miesten ja naisten rooleista niin työpaikoilla kuin kodeissa ja siten vahvistavat nykyisiä jaotteluja, vaikka ihmisten nykyiset elämäntyylit ja arvot eivät enää vastaa kyseistä jaottelua (European Standard on Gender Mainstreaming in the ESF, 2014). EU:n tasolla miehiin verrattuna vain kolmasosa naisista lähtee yrittäjiksi. Suomessa nais- ja miesyrittäjien määrän suhde on suunnilleen sama kuin koko EU:n alueella eli kolmannes Suomen yrittäjistä on naisia (TEM Yrittäjyyskatsaus 2014). Naisten yrittäjyys ei ole yleensä kasvuyrittäjyyttä eikä kovin innovatiivista – työn tuottavuus on matalampi kuin miesten yrityksissä, eivätkä naisten yritykset työllistä ulkopuolisia kuten miesten yritykset (Closing Gender Gap, OECD:n raportti 2012). Suomessa miehistä yksinyrittäjänä toimi yrittäjistä vajaa 60 %:ia kun naisista n. 75 %:ia oli yksinyrittäjiä.(TEM:n Yrittäjyyskatsaus 2014). Hankkeessa otetaan huomioon erot naisten ja miesten välillä eri elämänalueilla, ammateissa ja työelämässä. Kansainvälisiin työmarkkinoihin verrattuna suomalaiset työmarkkinat jakautuvat poikkeuksellisen voimakkaasti naisten ja miesten töihin. Kansallisissa innovaatiostrategioissa, asiakirjoissa ja linjauksissa ilmeinen teknologiavetoisuus ohjaa tukemaan perinteisiä miesvaltaisia aloja ja yrityksiä, eikä naisten vähäistä määrää innovaatiotoiminnassa ole huomioitu mitenkään kansallisessa Innovaatiostrategiassa. Sekä naiset että miehet voivat osallistua hankkeeseen, mutta lähtökohtaisesti arvellaan, että suurin osa osallistujista on naisia. Se, että osallistujissa olisi sekä naisia että miehiä, tuo hankkeen toimintaan diversiteettiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
EU:n valmisteltavan yritysvastuulain mukaiset sukupuolinäkökulmat huomioidaan muodostettaessa raportointimallia osaksi vastuullisen tilinpäätöksen palvelumallia. Hanke pyrkii sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen toiminnassaan. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla tuetaan naistoimihenkilöitä ja naisyrittäjiä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kasvattamisessa. Ohjausryhmään kutsutaan erityisesti kohderyhmän edustajia. Kiinnostuneet miehet voivat osallistua hankkeen toimenpiteisiin, ja se nähdäänkin hankkeessa vahvuutena.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa pyritään luomaan tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan ja uudistaa omaa osaamistaan ja työntekemisen käytäntöjä. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta sillä voidaan vaikuttaa toimialan ja sen imagon sukupuolittuneisuuteen. Hankkeella voi tästä näkökulmasta olla sukupuolten tasa-arvoon liittyviä välillisiä vaikutuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Tilitoimistojen asiakkaiden osaaminen ja tietomäärä yritysvastuusta ja sen vaikutuksesta tilinpäätökseen kasvaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Tilitoimistojen asiakkaiden osaaminen ja tietomäärä kiertotaloudesta kasvaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Tilitoimistojen asiakkaiden tekemään vastuullisempia valintoja uusiutuvien energialähteiden suhteen tietoisuuden kasvaessa yritysvastuusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Tilitoimistojen uusi palvelumalli tukee ja vahvistaa tilitoimistojen asiakkaiden kestävää kehittämistä ja sen kautta kestäviä taloudellisia ratkaisuja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Uuden yritysvastuulakiin pohjautuvan vastuullisen palvelumallin kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Vastuullisen liiketoiminan tarkastelun ja arvoinnin kautta hyvinvointi edistyy sosiaalisen vastuun huomioinnin kautta.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen, mutta sillä voidaan vaikuttaa toimialan ja sen imagon sukupuolittuneisuuteen. Hankkeella voi tästä näkökulmasta olla sukupuolten tasa-arvoon liittyviä välillisiä vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa
Ympäristöosaaminen 0 4
Vastuullisuuteen ja yritysvastuulakiin perehtyminen nostavat toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden tietoisuutta sekä osaamista välillisesti ympäristöosaamisessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vihreä vastuu -hanke kohdisti toimenpiteensä pk-sektorin koronaepidemiasta elpymiseen, muutoskyvykkyyden ja vihreän siirtymän vahvistamiseen toimialasta ja yrityskoosta rippumatta pk-tilitoimistojen avulla. Yksi välillinen pk-sektorille kohdistuva vaade on EU:n yritysvastuuraportoinnin direktiivi, CSRD (EUR-Lex - 32022L2464 - EN - EUR-Lex (europa.eu). Taloudellisen vaikuttavuuden merkitys ja direktiivin kautta suurten yritysten arvoketjuissa toimivien yritysten velvoitteet yrityksen kestävyystietojen raportoitiin. Vihreä vastuu -hanke muotoili yhdessä tilitoimiston edustajien kanssa palvelumuotoilun keinoin tähän tarpeeseen tilitoimistoille vastuullisen palvelumallin, jonka sisällöllisenä elementtinä on mm. yritysvastuukysely. Yritysvastuukysely sisältää numeerisia arvoja kartoittavia tekijöitä, jotka muodostavat vihreän tilinpäätöksen, ja numeerisia arvoja selittäviä tekijöitä, jotka muodostavat vastuullisuusraportoinnin osuuden. Nämä yhdessä muodostavat yrityksen yritysvastuun kestävää kehitystä kuvaavan kokonaisuuden. Pk-sektorin resurssien ollessa niukkoja hanke teki palvelumallin käyttöönottoa tukevan viestintäoppaan, jossa tuodaan esille mm. vastuullisuuteen liittyviä viestinnän kärkiä sekä myyttejä ja niihin kohdistuvia selitteitä. Lisäksi graafisen suunnittelijan avustuksella tuotettiin raporttimallit ja graafiset yleisilmeet yksittäisten pk-yritysten hyödynnettäviksi ja jaettiin verkkosivuilla kaikille kiinnostuneille. Aiheesta ja tietoisuuden lisäämiseksi sekä viestinnän tueksi Vihreä vastuu -hanketiimi kirjoitti blogeja ja artikkeleita (59 kpl) sekä nauhoitti podcast-sarjan ”Yritysvastuuraportoinnin ABC” (12 jaksoa), teki animaatioita (3+3) sekä videoi asiantuntijaluentoja (18 kpl). Kaikki hankkeessa tehdyt tuotokset löytyvät julkisilta verkkosivuilta www.vihreavastuu.fi