Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22592

Hankkeen nimi: Virtuaalisesti omalla polulla - Vop

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2029188-8

Jakeluosoite: Ratapihantie 13

Puhelinnumero: +358 294471091

Postinumero: 00520

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: https://www.haaga-helia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luostarinen Johanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.luostarinen(at)haaga-helia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504040062

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtyma, 1958694-5
Ammattiopisto Spesia Oy / Ammattiopisto Spesia, 2811092-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Covid-19 on aiheuttanut opintojen hidastumista ja opinnoista poisjääntiä tai opintojen keskeytymisiä. Virtuaalisesti omalle polulle (VOP) hankkeessa luodaan henkilökohtaistettuja, autenttisia, immersiivisiä oppimisympäristöjä edistämään opiskelijoiden digi-osaamista, ura- ja työelämätaitoja. Ura-ohjaus on pakollinen osa oppijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS)-prosessia ammatillisessa koulutuksessa. Ura-ohjaus edellyttää opiskelijoiden tutustuttamista eri aloihin ja työympäristöihin. VR-ympäristössä voi tutustua eri ammatteihin ja niissä vaadittaviin kompetensseihin. VOP-hankkeen ensisijainen kohderyhmä on peruskoulunsa päättäneet ja toisen asteen HOKS piirissä ammattiin opiskelevat, sisältäen myös suomea toisena kielenä puhuvat oppijat sekä ammatinvaihtajat, työttömät ja tutkintokoulutukseen valmennettavat TUVA -oppijat. Ympäristö voi perustua esimerkiksi 360-videoihin,360-valokuviintai 3D-mallinnukseen. Virtuaaliympäristö toimii sekä VR-laseilla että ilman laseja. Opiskelijat pääsevät tutustumaan eri ammattialoihin sekä ohjatusti että itsenäisesti, ja kehittämään omia digitaitojaan. Myös opettajat, ohjaajat ja uravalmentajat pääsevät ympäristöön ohjaamaan ja harjaannuttamaan omia digitaalisia valmiuksiaan. Opettajille ja ohjaajille järjestetään VR-ympäristöissä navigoimiseen ja ohjaamiseen tarvittavaa digi-koulutusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat peruskoulunsa päättäneet ja toisen asteen HOKS piirissä ammattiin opiskelevat, sisältäen myös suomea toisena kielenä puhuvat oppijat sekä ammatinvaihtajat, työttömät ja tutkintokoulutukseen valmennettavat TUVA -oppijat. Näiden opiskelijoiden opintojen edistymistä lähiopetuksen vähentyminen ja Covid-19 sulut ovat oleellisesti hidastaneet ja jopa estäneet sekä vaikeuttaneet urapolun syntymistä työelämään. Ja edellä mainitut kohderyhmäopiskelijat, jotka syystä tai toisesta ovat ammatillisen koulutuksen ja työelämänulkopuolella, mutta joita voidaan tavoittaa erilaisissa pajatoiminnoissa, ja joita voidaan ohjata ammatillisen tutkinnon piiriin tai tuettuun työtoimintaan. Täsmällisemmällä ja kunkin opiskelijan elämänvaiheeseen sopivalla opintojen henkilökohtaistamisella ja uraohjauksella myös opiskelijan tulevaisuusajattelu kehittyy ja urapolut selkeytyvät

Hankkeen kohderyhmänä ovat näin olleen myös maahanmuuttajat, jotka voivat immersiivisessä VR-ympäristössä tutustua eri ammattialoihin ja joiden työharjoittelumahdollisuudet tai mahdollisuudet tutustua työelämän eri vaihtoehtoihin estyvät esimerkiksi heikon kielitaidon vuoksi.

Lisäksi kohderyhmänä ovat hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten opettajat, ammatilliset ohjaajat, opinto- ja uraohjaajat, työ- ja yritysvalmentajat sekä opintoneuvojat ja –sihteerit, joiden tehtäviin kuuluu opiskelijoiden ohjaus, opinto- ja uraneuvonta. Heille järjestetään koulutusta hankkeen aikana rakennettujen VR-ympäristöjen käyttämisestä ja hyödyntämisestä opiskelijan ohjauksessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat oppilaitokset, joiden opinto- ja uraohjauksen tueksi saadaan teknologiasta apua ja henkilöstön voimavaroja voidaan kohdentaa paremmin.

Välillisinä kohderyhminä ovat myös opiskelijoiden huoltajat, sillä VR-ympäristöt auttavat opiskelijoita hahmottamaan erilaisia työympäristöjä ja ammattialalle suuntautuminen helpottuu, eikä vanhempia tarvita uraohjaukseen niin suuressa määrin.

Vop – hankkeen luoma VR- ympäristö auttaa myös yrityksiä, sillä sen avulla pystytään ohjaamaan opiskelijat oikealle ammattialalle ja yritykset saavat tätä kautta motivoitunutta, innostunutta ja osaavaa henkilöstöä. Hyötyjinä ovat esim. liiketoiminta, matkailu-, ravitsemis- ja talousalat.


VR- ympäristö ohjaa opiskelijoita uraohjauksen ja henkilökohtaistamisen näkökulmasta, että hyvin varhaisessa vaiheessa opiskelija voi kokeilla erilaisia työympäristöjä ja sitä kautta valita oman koulutusalansa. Näin säästytään eri koulutusalojen kokeilulta käytännössä ja opintojen keskeyttämisen kierteeltä. Samalla säästetään yhteiskunnan varoja, jota koulutuksesta ja oppivelvollisuuden pidentämisestä syntyy.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 289 457

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 361 821

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Kotkan-Haminan

Kunnat: Järvenpää, Kotka, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 90

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa ei ole toteutettu laajaa toimintaympäristöanalyysiä, mutta hankkeessa huomioidaan, että virtuaaliympäristöjä rakennetaan sekä nais- että miesvaltaisille aloille. Virtuaaliympäristöt ovat neutraaleja ympäristöjä, joissa sekä naiset että miehet voivat tutustua aloihin ilman sukupuolijakauman ammattialaan tuomaa painetta. Myös työelämästä syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt tai mielenterveydellisistä syistä kärsivät henkilöt voivat tutustua eri aloihin ilman ulkopuolista painetta. Opiskelijoilta kerätään palautetta virtuaaliympäristöissä toimimisesta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimenpiteiden arviointia sukupuolten tasa- arvon kannalta on huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka hanke otttaa huomioon eri sukupuolten välisen tasa-arvon, se ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 3
Virtuaaliympäristöt edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä. VR- laseja voidaan käyttää useampana vuonna. Samoin opiskelijan käyttäessä VR-ympäristöä, säästyy matkustuskuluja vierailuista eri työelämän kohteisiin. VR-ympäristöjä voidaan uudistaa tarpeen mukaan virtuaalisesti, säästäen materiaali kustannuksia. Hankkeen aikana tarvittavat yhteiset kokoontumiset järjestetään pääsääntöisesti verkkoympäristössä tai kohdekouluissa, jolloin matkustuskulut minimoidaan. .
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 4
Materiaalit ovat lähtökohtaisesti sähköisiä ja tarvikkeet, kuten VR-lasit ovat käytössä useamman vuoden. Jätteiden (paperi, biojäte) määrä pyritään minimoimaan käyttämällä hankkeen aikana sähköisiä alustoja kuten Microsoft Teams. Hankkeesta syntyy minimaalinen määrä jätettä, kuten esim. paperijäte, joka voidaan uudelleen käyttää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 6
VOP hanke edistää hyvinvointia kehittämällä tukea uraohjaukseen yhdenvertaisesti. Kun oma ala löytyy ilman useiden alojen kokeilua ja epäonnistumisen tunteen kokemista, lisää tämä hyvinvointia, jolla on pitkäkestoiset vaikutukset. Positiiviset onnistumiset lisäävät opiskelijan resilienssiä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 4
VOP hankkeen yhtenä kohderyhmänä ovat maahan muuttajat. Heidän on vaikea päästä tutustumaan eri ammattialoille ja suomalaiseen työelämään mm. kielitaidon puutteen vuoksi. VOP hanke lisää yhdenvertaisuutta eri maahanmuuttajille ja lisää heidän mahdollisuutta työllistyä. Hankkeen aikana luotuja VR-ympäristöjä voidaan hyödyntää kouluissa laaja-alaisesti eri alojen opetuksessa. VR-ympäristöjä voidaan käyttää uraohjauksessa ja ohjata mm. nuoria löytämään oman ammattialansa mahdollisimman nopeasti ja näin säästämään yhteiskunnan koulutusvaroja.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-