Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22593

Hankkeen nimi: Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia - Saako oppia

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1474763-1

Jakeluosoite: Ilkantie 4

Puhelinnumero: 0400349263

Postinumero: 00400

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.humak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Kaunismaa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.kaunismaa(at)humak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400349238

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia - Saako oppia –hankkeen toteuttajia ovat Humanistisen ammattikorkeakoulu, Valo-valmennusyhdistys ry ja Live-säätiö. ADHD-liitto on mukana kumppanina ilman rahoitusta hankkeelta. Lisäksi kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä kohderyhmiä edustavan järjestökentän kanssa. Tarkoituksena on koulutuksellisen tasa-arvon sekä saavutettavien ja joustavien opintomahdollisuuksien edistäminen koulutuksen siirtymissä. Tavoitteena on kehittää erilaisia tuen tarpeita tunnistava sekä olemassa olevaa asiantuntemusta ja kokemustietoa yhdistävä digitaalinen ohjausympäristö. Opiskelussaan esteitä tai haasteita kokeneet henkilöt ovat itse kehittämistyöhön osallistuvia aktiivisia toimijoita. Hankkeen aikana kehitettävä palvelu mahdollistaakin sekä vertaistuellisen toiminnan että hanketoimijoiden kokemus- ja asiantuntijatiedon yhdistämisen.

Tavoitteena on läpi hankkeen lisätä koulutuspolkujen saavutettavuutta sekä parantaa kohderyhmään kuuluvien opiskeluvalmiuksia ja minäpystyvyyden kokemuksia. Osallistujien digitaaliset taidot ja kyky hyödyntää digitaalisia palveluita vahvistuvat heidän osallistuessaan kehittämistyöhön. Samalla yhteiskehittämiseen osallistuvien ymmärrys saavutettavien digitaalisten ohjausympäristöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vahvistuu. Digitaalista ohjausympäristöä kehitetään mm. opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työpaikkaohjaajien tarpeisiin. Hankekumppanien ohella aliedustettuja ryhmiä edustavilta järjestöiltä hankitaan palvelun kehittämisessä tarvittavaa asiantuntijuutta ja kokemusta. Vastavuoroisesti hanke ja sen toimijaverkostot ovat järjestöille itselleen merkittävä vaikuttamiskanava sekä mahdollisuus tarjota hankkeen kohderyhmille työelämälähtöisen oppimisen tai harjoittelun mahdollisuuksia.

Kehittämistyötä voidaan pitää vaiheittain etenevänä, kokeilevana ja toimintatutkimuksellisena prosessina, jossa kartoitusvaiheen jälkeen edetään yhteiskehittämiseen ja digitaalisen ohjausympäristön konseptisuunnitteluun. Kohderyhmään kuuluvat osallistuvat hankkeen kaikkiin vaiheisiin. Selvitysvaiheeseen kuuluu tuen tarpeiden tunnistamisen lisäksi olemassa olevien digitaalisia ohjauspalveluiden vertailua ja soveltuvan alustan valinta. Toteutusvaiheessa tehdään valittuja työkaluja ja uutta ohjausympäristöä hyödyntäviä ohjauspilotteja. Näistä saatuja kokemuksia reflektoidaan ja arvioidaan yhdessä järjestöjen asiantuntijoiden ja palveluita käyttävien kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tuloksena syntyy erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden jatkokoulutukseen hakeutumista tukeva sekä jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaava digitaalinen ja monikanavainen ohjausympäristö opasmateriaaleineen.

Hanke lisää moninaisuutta arvostavaa ja saavutettavien palvelujen kehittämistä palvelevaa tietoa. Digitaaliseen ympäristöön koottua tietoa, materiaalia ja kanavia voidaan edelleen käyttää ja levittää saavutettavien opintopolkujen, digitaalisten oppimisympäristöjen ja ohjauspalveluiden kehittämisessä. Hankkeen vaikutusten arvioinnissa huomio kohdentuu yksilöllisten tavoitteiden edistymisen lisäksi sen kokonaisvaltaisempiin, eettisesti kestävää kehitystä tukeviin ja ihmisoikeuksia kunnioittaviin päämääriin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Aliedustettuihin ryhmiin kuuluvat täysi-ikäiset henkilöt, joiden koulutuksellisen tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseksi kumppaniorganisaatiot ja yhteistyöjärjestöt tekevät työtä ja vaikuttavat yhteiskunnassa. Ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvia ovat mm. fyysisesti vammaiset tai toimintarajoitteiset sekä neuropsykiatristen tai muiden oppimisen vaikeuksien vuoksi peruskoulun jälkeisellä koulutuspolullaan haasteita tai esteitä kohdanneet henkilöt. Kohderyhmään kuuluu myös osatyökykyisiä ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia. Sekä Valo-Valmennusyhdistyksen että Liven kautta hankkeen kohderyhmään kuuluu myös maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Myös muut koulutuksellista eriarvoisuutta aiheuttavat tekijät huomioidaan tarvelähtöisesti hankkeen edetessä. Hankkeeseen voidaan ottaa mukaan myös kohderyhmään kuuluvia Humakin opiskelijoita. Tavoitteena on erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten koulutuspolulla etenemisen mahdollistaminen ja jatkuvan oppimisen edistäminen. Kohderyhmien tarpeet, kokemukset ja tavoitteet ovat digitaalisten palveluiden ohjaus- ja tukimuotojen ydintä. Kohderyhmään kuuluvat henkilöt toimivat itse myös kehitettävän ohjausympäristön saavutettavuuden arvioitsijoina. Hanketyöskentelyyn osallistumisesta annetaan osaamista todentava todistus tai osaamismerkki.

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös ne yhteensä 10 opettajaa, opinto-ohjaajaa, opiskelijoiden valmennuksesta vastaavaa opettajaa, työpaikkaohjaajaa jotka saavat toimiessaan kehittämishankkeessa konkreettista tietoa edustamiensa ihmisten mahdollisuuksista edetä koulutuspolullaan ja miten tätä voidaan digitaalisia ohjausympäristöjä hyödyntäen tukea.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat ne ohjaustyötä tekevät henkilöt, jotka käyttävät työssään digitaalisia ohjausympäristöjä. Hanke tuottaa ymmärrystä, lisätietoa ja digitaalisen oppaan esteettömien pedagogisten ympäristöjen ja koulutuspolun kehittämiseen ja toteuttamiseen kokemusasiantuntijoita itseään ja heidän etuaan ajavia asiantuntijoita kuullen. Eri toimijat voivat hankkeen digitaalisen kanavan kautta vaikuttaa saavutettavien ja esteettömien palveluiden tuottamiseen sekä osallistua asiantuntijoina ohjauspalveluiden kehittämiseen ja arviointiin. Hanke edistää tietoa ja kokemusta saavutettavan digitaalisen ohjauksen parissa työskenteleville.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 453 461

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 440 350

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 521 948

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 506 856

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Nurmijärvi, Espoo, Vantaa, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolivaikutusten arvioinnissa on kiinnitetty huomiota tyttöjen ja naisten yliedustukseen korkeakoulutuksessa, erityisesti ihmisläheisillä aloilla. Tässä hankkeessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota koulutuksen yhdenvertaiseen saavutettavuuteen myös kaikkien eri sukupuolten näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa kohderyhmäläisille sellaisia näköaloja omaan tulevaisuuteensa, että sukupuolesta riippumatta koulutukseen hakeutuminen ja siinä onnistuminen voi olla itselle mahdollista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikki toteuttajat tunnistavat ja tiedostavat sukupuolisensitiivisen tavan toimia ja ovat sitoutuneet siihen kaikessa toiminnassaan. Samoin sukupuolien moninaisuus on toiminnassa tiedostettu ja eri käytännöissä otettu huomioon. Toteuttajat ovat myös tietoisesti valmiita muuntamaa eri käytäntöjään, mikäli niiden havaitaan estävän sukupuolisensitiivisyyttä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Varsinaisena kohderyhmänä ovat ne henkilöt, joille on haasteellista ellei mahdotonta saavuttaa opintoja tai selviytyä opinnoista tai työelämässä, riippumatta sukupuolesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Digitaalisen ohjausympäristön kehittäminen tapahtuu pääosin etäyhteyksin yhteiskehittämisen alustaa hyödyntäen, materiaalit ja julkaisut tuotetaan pääosin digitaalisina. Matkustaminen minimoidaan. Hankkeessa tuotettava palvelu edustaa sinänsä kestävää toimintaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hankkeen toiminta perustuu pääosin etätyöskentelyyn, joka vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja edistää vähähiilisyyttä. Työskentelyssä hyödynnetään digitaalisia materiaaleja sekä verkkoympäristöjä, jotka vähentävät kasvihuonepäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Arvostetaan ja otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ihmisten hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana. Ekologista kestävyyttä edistetään myös välillisesti tietoisuuden lisäämisen, ohjauksen ja valmennuksen kautta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittävää vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Toiminnassa huomioidaan energia- ja ympäristövaikutukset materiaalien käytössä, jätteiden määrässä ja kierrätyksessä. Hankkeen materiaalit ovat pääosin digitaalisesti jaettavia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän tutkintoon johtavaan (amk-tason) koulutukseen pääsyä sekä joustavia ja saavutettavia opintopolkuja erilaiset tuen tarpeet tunnistaen. Hanke edistää työelämään siirtyvien ja työelämässä olevien jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Hanke mahdollistaa myös työelämän ulkopuolella olevien ja/tai heikommassa työmarkkinatilanteessa olevien paremman työllistymismahdollisuuden.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään aliedustettujen ryhmien jatkuvaa oppimista ja osallisuutta edistävä digitaalinen ohjausympäristö.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hankkeessa työskennellään pääosin verkossa turhaa matkustamista välttäen. Tapaamiset ja vertaistyöskentely suunnitellaan saavutettavuus ja esteettömyys huomioiden.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeeseen osallistujien hyvinvointia ja osallisuutta lisätään toteuttamalla moninaisuutta arvostavaa sekä erilaisia tuen tarpeita tunnistavaa ja osallistavaa kehittämistoimintaa. Verkostoyhteistyöllä edistetään kohderyhmiin kuuluvien toimijuutta, minäpystyvyyden kokemuksia sekä mahdollisuuksia kokemuksen ja osaamisen jakamiseen. Hanke edistää kohderyhmien oppimista ja koulutuspolkuja. Hanke myös osaltaan edistää Itämeren alueen EU-strategiaa hyvinvoinnin vahvistumisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Hankkeessa edistetään ihmisoikeuksia kunnioittavaa toimintaa ja koulutuksellista tasa-arvoa. Hankkeen perusajatuksena on, että jokaisella ihmisellä on oppimiseen tai toimintakykyyn liittyvistä rajoitteistaan huolimatta oikeus oppia ja kehittyä. Koulukseen osallistuvilla on oikeus fyysistesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti esteettömään ja turvalliseen oppimiseen, saavutettaviin oppimisympäristöihin sekä erityistarpeet huomioiviin joustaviin koulutuspolkuihin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Aliedustettujen ryhmien osallisuutta ja yhteiskuntaan integroitumista tuetaan yksilöllisiä koulutuspolkuja edistävää digitaalista ohjausta kehittäen. Hankkeessa edistetään osallistujien digitaalista osaamista sekä koulukseen hakeutumisen tai opinnoissa edistymien valmiuksia. Hanke yhdistää asiantuntijuuden ja kokemuksen jakamisen sekä yhdenvertaisuutta edistävän vaikuttamistoiminnan.
Kulttuuriympäristö 6 8
Moninaisuutta arvostava ja hyödyntävä hanke edistää toimijoiden sosiokulttuurista ymmärrystä sekä erilaisista kulttuurista lähtökohdista tulevien ihmisten kunnioitusta ja kulttuurisensitiivisyyttä.
Ympäristöosaaminen 4 4
Ympäristöosaamista tuodaan esiin osana hankkeen toimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia – Saako oppia (ESR) -hankeen toteuttajia ovat Humanistisen ammattikorkeakoulu, Valo-valmennusyhdistys ry ja Live-säätiö sr. Hankkeen konsultoivana yhteistyökumppanina toimi ADHD-liitto ry. Hankkeen kokoavana tavoitteena oli yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseen koulutuspolun eri vaiheissa ja siirtymissä. Huomio kohdentui erityisesti digitaalisten ohjaus- ja oppimisympäristöjen saavutettavuuden edistämiseen.

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluivat 18 vuotta täyttäneet, aliedustetut tai omalla polullaan erilaisia saavutettavuuden esteitä tai haasteita kokeneet henkilöt. Lisäksi kohderyhmään kuului opetus ja ohjaustehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Hankeprosessi eteni selvitys- ja määrittelyvaiheeseen perustuvana palvelumuotoiluprosessina. Kohderyhmiin kuuluvat henkilöt osallistuivat hankkeen kaikkiin vaiheisiin kokemustiedon jakajina, yhteiskehittäjinä sekä suositusten ja materiaalin tuottajina. Hankkeen yhteiseksi digitaaliseksi ohjaus- ja kehittämisympäristöksi valittiin Howspace.

Osallistujia ohjattiin erilaisten digiympäristöjen ja digitaalisten välineiden käytössä. Heitä tuettiin polun eri vaiheissa, opiskeluvalmiuksissa, vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä tulevaisuuteen suuntavissa valinnoissa. Saavutettavuuteen liittyviä teemoja käsiteltiin hankkeen asiantuntijawebinaareissa, verkostotapaamisissa ja työpajoissa. Hankkeen näkyvyyttä edistettiin prosessin edetessä opetus- ja ohjausalan ammattilaisille kohdennetuissa tapahtumissa sekä toteuttajaorganisaatioiden sisäisissä ja yhteistyöverkostojen tapaamisissa.

Saako oppia -hankkeen tuotoksena oli erilaisia tuen tarpeita tunnistava sekä olemassa olevaa asiantuntemusta ja kokemustietoa yhdistävä verkkosivusto. Sivusto kokoaa yhteen tietoa, työkaluja, suosituksia ja materiaaleja koulutuspolun eri vaiheisiin. Näitä voidaan edelleen hyödyntää saavutettavien opintopolkujen, digitaalisten oppimisympäristöjen sekä ohjauspalveluiden kehittämisessä. Myös Hankkeen loppujulkaisu Saavutettavat polut – Näkökulmia Saavutettavaan koulutukseen ja ohjaukseen löytyy materiaalisivustolta. Materiaalit ovat suunniteltu kaikille -periaatteella saavutettavia ja laajasti sovellettavia. Verkkosivusto on ollut hankkeen päätyttyä avoimesti saatavilla. Sivustoon koottuja tuloksia on levitetty hankkeen lopputapahtumassa, toteuttajaorganisaatioissa, verkkosivuilla, kohdennetulla viestinnällä ja sosiaalisen median kanavilla. Hankkeen tuloksia jaetaan ja hyödynnetään myös Humakin tutkintoon johtavissa opinnoissa sekä jatkohankkeissa.