Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22600

Hankkeen nimi: Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.8.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: Microkatu 1

Puhelinnumero: 0447857006

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leinonen Raisa Irmeli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raisa.leinonen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7855833

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on luova reaktio luovan talouden, matkailu- ja tapahtumatoimialojen yhteistoiminnan vahvistamiseksi, digitaalisen liiketoiminnan lisäämiseksi ja luovan talouden vaikuttavuuden edistämiseksi. Hankkeella tuetaan edellä mainittujen, Covid-19 pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen yritysten muutoskyvykkyyttä.

Lentoliikenne ja sitä kautta matkailuala kärsivät eniten pandemiasta ja luovat alat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla toiseksi eniten. Tässä hankkeessa luovia aloja kehitetään luovan talouden eli luovien alojen liiketoiminnan ja verkottumisen näkökulmista. Tapahtumateollisuus osana luovan talouden toimialoja sekä esittävä taide, teknisen tuen palvelut sekä myynti ja markkinointi pysähtyivät myös totaalisesti matkustus- ja kokoontumiskieltojen astuttua maailmanlaajuisesti voimaan. Ennen koronapandemiaa luovat alat työllistivät Euroopan tasolla yli kaksi kertaa enemmän kuin autoteollisuus ja tietoliikenne yhteensä. Suomessa työllisiä oli n.135.000 ja kulttuurin osuus bruttokansantuotteesta 3,3% (EY-tutkimus, 2021). Vuoden 2017 tilastojen mukaan Pohjois-Savossa kulttuuri ja luovat alat työllistävät keskimäärin 3000 henkeä yksityinen ja julkinen sektori mukaan lukien (Luova Pohjois-Savo-kehittämis- ja toimenpideohjelma, 2021).

Koronasta eniten kärsineet toimialat tarvitsevat kipeästi osaamisen ja toimintatapojen uusiutumista muutoskyvykkyyttä vahvistamalla, paitsi koronan aiheuttamista haasteita selviytymiseen, myös tulevaisuuteen varautumiseksi. Hankkeen tavoitteena on pohjoissavolaisen luovan talouden näkyväksi tekeminen ja aluebrändin vahvistaminen luovan talouden alueena sekä edelliseen liittyvän hybriditapahtumaosaamisen ja monialaisen, matkailu-tapahtumat-luovat alat yhteistoiminnan kehittäminen.

Tavoitteena on lisätä viestinnän keinoin luovan talouden vaikuttavuutta ja näkyvyyttä muille toimialoille työmahdollisuuksien lisäämiseksi. Näkyvyyden lisäämisellä tavoitellaan sitä, että luovan osaamisen vaikutus muiden toimialojen kasvuun ja kansainvälistymiseen arvonlisään vahvistuisi ja avaisi uusia työ- ja markkinamahdollisuuksia. Hankkeen toimenpiteillä pyritään vauhdittamaan toimialojen kasvuhakuisuutta, tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa rohkeaa uudistumista sekä uusien teknologioiden käyttöä.

Tavoitteisiin päästään kahden toisiinsa liittyvän konkreettisen pilotin avulla. Toimenpiteillä luodaan ratkaisuja muutosprosessien hallintaan ml. vihreä siirtymä, luodaan uutta liiketoimintaa ja työmahdollisuuksia ja vastataan sitä kautta kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaamisen tarpeeseen Pohjois-Savossa. Osaamista kehitetään teemallisten koulutusten, yhteiskehittämisen ja toisilta oppimisen avulla. Muutoskyvykkyyttä vahvistetaan toiminta- ja ajattelutapoja uudistamalla muotoiluajattelun toimintatavoilla ja luovilla toiminnallisilla menetelmillä.

Perinteiset menetelmät kehittämistyössä eivät enää riitä, vaan tarvitaan systemaattisia ja toiminnallisia menetelmiä lisäämään osallisuutta ja tavoitteisiin pääsemistä. Kestävän kehityksen innovaatiotoiminnan edistäminen edellyttää systeemistä lähestymistapaa ja laajaa keinovalikoimaa. Muotoiluajattelulla luodaan uusia ratkaisuja haasteisiin ja luodaan yrityksille uutta arvonlisää, sillä se perustuu loppukäyttäjien tarpeiden syvään ymmärtämiseen, tarpeista johdettuihin uusiin ideoihin ja ideoiden kokeiluihin, jotta ratkaisuista tulisi teknisesti toteutettavia ja talouden ja ympäristön kannalta kestäviä. Uudessa arvossa on kyse asiakkaan kokemasta arvosta, joka syntyy tuotteessa tai palvelussa jonkun erityisen ja merkityksellisen kokemuksena.

Hankkeen tuloksena on tuettu luovan talouden yritysten, matkailuyritysten ja tapahtumajärjestäjien muutosta kohti parempaa osaamista, uusia verkottuvia toimintatapoja ja liiketoimintaa. Toimenpiteillä on luotu ratkaisuja muutosprosessien hallintaan, luotu uutta liiketoimintaa ja työmahdollisuuksia ja sitä kautta kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaamista Pohjois-Savossa. Hankkeen toimenpiteet liittyvät kansallisen Luovan talouden tiekartan tavoitteisiin lisäämällä luovien alojen tunnettuutta uuden arvon tuottamisessa ja luovan talouden yritystoiminnan edistämisessä. Alueellisen Luova Pohjois-Savo-toimenpideohjelman toimenpidealueita ja toimenpiteitä hanke toteuttaa luovan talouden vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisäämisellä alueen työllisyysmahdollisuuksien kehittämiseksi, ristipölytyksen lisäämiseksi monialaisessa innovaatiotyössä eri toimialojen välillä sekä tulevaisuusajattelun vahvistamista tulevaisuuteen varautumiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset luovien ja matkailu- ja tapahtumajärjestäjä toimialojen yritykset, yhdistykset ja palveluiden tuottajat, jotka haluavat lisätä digitaalisen liiketoiminnan osaamistaan, digitaalisuuden yhdistämistä moderniin tapahtumatuotantoon sekä lisätä tulevaisuusosaamista ja monialaista yhteistoimintaa palveluverkostoissa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hybriditapahtumien osalta niistä hyötyvät myös muut kuin varsinaiset toteuttajaorganisaatiot.
Välillisiä kohderyhmiä ovat myös niiden yritysten omat sidosryhmät ja asiakkaat, jotka ottavat käyttöön palvelumuotoilua tai muita luovia menetelmiä tai joiden kehittämisprosesseissa edellisiä tulevaisuudessa hyödynnetään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 358 789

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 358 789

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 433 238

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 447 357

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Sonkajärvi, Lapinlahti, Rautalampi, Kiuruvesi, Keitele, Kaavi, Tervo, Tuusniemi, Siilinjärvi, Vesanto, Kuopio, Rautavaara, Joroinen, Varkaus, Leppävirta, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 72

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Kohderyhmien yrityksissä on sekä nais- että miesyrittäjiä. Sukupuolinäkökulma on keskeinen osa kestävän kehityksen tavoitteissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohderyhmien yrityksissä on sekä nais- että miesyrittäjiä. Sukupuolinäkökulma on keskeinen osa kestävän kehityksen tavoitteissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvoa edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti,ympäristöllisesti ja kulttuurisesti kestäviä arvoverkkoja. Pyritään etätyökaluja ja digitaalista aineistoa paperiaineistojen sijaan. Ratkaisujen löytyminen ympäristöongelmiin vaatii uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen löytämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Kestävän kehityksen toimenpiteet ja muutoskyvykkyden vahvistaminen ovat lähtökohta ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien vähentämiseksi, resilienssiä pyritään parantamaan monin eri tavoin oppimisen, innovaatio -ja liiketoimintaekosysteemin kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 5
Natura 2000 ei ole hankkeen perustehtävä. Välillisesti luovat sisällöt luontokohteissa luontomatkailussa voivat liittyä Natura-alueisiin, tällöin korostetaan luontoarvoja.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Kiertotalous ja jätteiden vähentäminen vähentää päästöjä ilmakehään, jota tavoitellaan kestävällä ekosysteemillä. Tähän sekä vihreän siirtymän ja hiilineutraaliuden liittyvää tietämystä kehitetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Pyritään edistämään hiilineutraaliuutta. Hybriditapahtuma sinällään vähentää päästöjä, samoin etäyhteyksien hyödyntäminen ja palveluiden siirtyminen verkkoon. Tähän liittyvää osaamista kehitetään.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Tavoitellaan kestävää liiketoimintaa joka perustuu uuden arvon Pohjois-Savossa. Ristipölytystä alueen yritysten ja luovan talouden yritysten välillä parannetaan ja lisätään tietoisuutta luovien alojen hyödyntämismuodoista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Palvelujen kehittäminen, IPR- asiat, luovien alojen mukaanotto osaksi kestävää ekosysteemiä. Luovan alan osaaminen on pääosin aineetonta ja liittyy aineettoman arvonluontiin liiketoiminnassa. Hankkeessa edistetään palvelujen uudistamista ja uusien palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hyvinvointia tukevien elämyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus paranee, koska hankkeessa kehitetään uutta tapahtumakonseptia joka yhdistää virtuaalisuutta ja konkreettista osallisuutta ja palvelutuotannon malleja, alueellista yhteistyötä, alan toimijoiden tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymistä.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen toimialojen yrityksissä on sekä nais-että miesyrittäjiä ja molempia on hankkeen kohderyhmänä. Hankkeen toimenpiteillä on tavoitteena edistää luovan talouden palveluiden esiin nostamista ja linkittymistä alueen innovaatioekosysteemeihin ja yhteistyöhön muiden alojen kanssa. Myös koulutuspolkuja, yritystoiminnan tukipalveluita, innovaatiotoimintaa ja muuta yritystoimintaa tukevaa avointa tiedottamista lisätään. Tasa-arvo huomioidaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Hankkeen toimenpiteillä vaikutetaan alueellisesti palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Tällä tavoin tasoitetaan alueellista, kulttuurista ja yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Tähän liittyvää osaamista edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
Kulttuuriympäristö 8 8
Uusilla hybriditapahtumien palvelukonsepteilla voidaan tuottaa uusia sisältöjä kulttuuriympäristöihin. Kulttuuriympäristö huomioidaan YK: kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
Ympäristöosaaminen 5 7
Ympäristöosaamista edistetään ja fokusoidaan kestävien uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke oli luova reaktio luovan talouden, matkailu- ja tapahtumatoimialojen yhteistoiminnan vahvistamiseksi, digitaalisen liiketoiminnan lisäämiseksi ja luovan talouden vaikuttavuuden edistämiseksi. Hankkeella tuettiin edellä mainittujen, Covid-19 pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen yritysten muutoskyvykkyyttä, digitaalista liiketoimintaosaamista, tapahtumien digitalisointia ja tuotiin pohjoissavolaista luovaa osaamista näkyviin ja tavoitteena vahvistaa sitä kautta luovien alojen aluebrändiä.
Tavoitteena oli lisätä viestinnän keinoin luovan talouden vaikuttavuutta ja näkyvyyttä muille toimialoille työmahdollisuuksien lisäämiseksi ja että luovan osaamisen vaikutus muiden toimialojen kasvuun ja kansainvälistymiseen arvonlisään vahvistuisi ja avaisi uusia työ- ja markkinamahdollisuuksia.

Tähän liittyen hanke oli myös mukana Creative Finlandin vetämässä "Luova talous aluestrategiassa" ja Business Finlandin ja VTT:n toteuttamassa "Luovan talouden ekosysteemit"- prosessissa, johon tuotettiin arvoverkostomallinnuksia liittyen luovan talouden hyödyntämiseen ja arvonluontiin asiakasyritysten liiketoiminnassa. Raportti on saatavissa: https://mediabank.businessfinland.fi/l/FPSW2HdQQz9p/f/h7Lk

Osaamista tuotiin esille myös "Luovuutta! Kasvua! Vaikuttavuutta!" -sarjalla, jossa julkaistiin kahdeksan menetystarinaa alueelta sekä kolmen videon sarja liittyen hankkeen kehittämisteemoihin ja kohderyhmiin.
Sarjassa tuotiin eri yhteyksissä esille luovan talouden vaikuttavuutta alueella ja muiden toimialojen toiminnassa uusien työmahdollisuuksien lisäämiseksi ja palveluliiketoiminnan aktivoimiseksi. Videosarja esittelee, kuinka luovan alan yritykset tuovat ainutlaatuisella osaamisellaan lisäarvoa kaupunkimarkkinointiin, tapahtumatuotantoon sekä elämys- ja matkailuympäristöjen rakentamiseen. Videot löytyvät täältä: Luovuutta! Kasvua! Vaikuttavuutta! -videosarja - Luova.savonia.fi

Artikkelisarjassa kerrottiin esimerkkitarinoin, kuinka luovan talouden kasvu ja toimijoiden yhteistyö ovat keskeisiä maakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn tekijöitä. Hankkeen tapahtumiin osallistuneet yritykset kertovat kokemuksistaan ja siitä, miltä luovien alojen tilanne Pohjois-Savossa näyttää tällä hetkellä. Artikkelit löytyvät täältä: Menestystarinoita - Luova.savonia.fi

Hankkeessa tuotettiin sen valmennusteemoihin liittyen avoimia oppimateriaaleja sekä Pienyrittäjän vastuullisuusopas, josta löytyy paljon esimerkkejä liittyen luovien alojen vastuulliseen liiketoimintaan. Aineistot ja opas ovat vapaasti ladattavissa: https://www.savonia.fi/tutustu-savoniaan/ajankohtaista/avoimet-oppimateriaalit/ ja https://luova.savonia.fi -sivustolta sekä korkeakoulujen Avoimet oppimateriaalit-sivustolta (AOT).

Vaikutusten seuraaminen

Hankkeessa tehtiin vaikutusten seurantaa kyselyin ja haastatteluin kahdessa vaiheessa vuosina 2022 ja 2023. Hankkeen loppuvaiheessa osallistujilta kerättiin tietoa myös jatkokehittämistarpeita. Hankkeessa kannustettiin ja tuettiin yhteistyöverkostojen rakentamista. Palautetiedoissa korostuivat verkostoitumisen ja yhteistyön merkitys kokemusten jakamisessa ja yhdessä oppimisessa. Osallistujat kokivat saaneensa uusia ideoita, työkaluja ja uusia yhteistyökuvioita toimintaansa. Digitaalisten taitojen ja digitaalisen osaamisen kehittyminen oli osallistujille myös merkittävä asia. Uusien teknologioiden haltuunotto mahdollistaa esimerkiksi monimuotoisempien tapahtumien järjestämisen ja laajentaa mahdollisuuksia palveluiden esille tuomisessa erilaisilla alustoilla.
Ajankohtaisuuden esille nouseminen vastauksissa kertoi paitsi hankkeen tarpeellisuudesta myös luovien alojen ja tapahtuma-alan uudistumistarpeesta. Pandemian myötä digitaalisuus on tullut luonnolliseksi osaksi tapahtumia. Nyt siitä haluttiin oppia lisää ja hankkeen loppuvaiheessa myös tekoälyn tuomat mahdollisuudet kiinnostivat. Tapahtuma-alan murros ja tapahtumien ymmärtäminen laajemmin kuin viihteenä tai elämyksenä, nostaa uuden oppimisen entistäkin merkityksellisemmäksi liiketoiminnan kehittämisessä.

Hankkeella luotiin ratkaisuja kohderyhmille:
- Digitaalinen liiketoiminta; digityökalujen hyödyntäminen liiketoiminnan toteuttamisessa ja markkinoinnissa.
- Moderni tapahtumatuotanto; hybridiratkaisut toteutuksissa, erilaiset alustat, verkkototeutukset ja tekoälyn käyttö kokemuksellisuuden lisäämisessä.
- Luovan osaamisen näkyvyyden lisääminen; osaamisen kehittymisen kautta osallistujat pystyvät tuomaan palveluita monipuolisemmin esille ja hyödyntämään siinä uusia tapoja.

Keskeiset havainnot hankkeesta:
- Keinovalikoima osaamisen esilletuomiseen on laaja ja siihen tarvitaan erilaisia asiakasryhmiä ja luovan alan toimijoita palvelevia digiratkaisuja. Luovan talouden sektori on laaja, joilla kaikilla on erilaiset toimintatavat ja tarpeet.
- Ratkaisut, jotka edistävät luovan talouden näkyvyyttä, modernia tapahtumatuotantoa ja digitaalista liiketoimintaa ovat pitkälti samoja, jotka myös tuovat lisäarvoa käyttäjille ja asiakkaille. Esimerkkeinä: saavutettavammat palvelut, edullisemmat yksittäispalvelut, räätälöidyt ratkaisut, ajansäästö, kuluttamisen ja hankinnan helppous.
- Puutteita on edelleen paljon asiakaslähtöisen liiketoiminnan hallinnassa, sekä myynnissä ja markkinoinnissa.