Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22601

Hankkeen nimi: Dallaten - Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: PL 4000

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: http://www.metropolia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heidi Stenberg

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Heidi.Stenberg(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405353388

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Dallaten on 3AMKin eli Metropolian, Laurean ja Haaga-Helian yhteishanke, joka perustuu aitoon yhteiskehittelyyn yritysten kanssa. Hanke pyrkii auttamaan koronapandemian vuoksi ahdinkoon joutuneita yrityksiä lähikontakteja vaativilla liikunnan ja hyvinvoinnin palvelualoilla. Samanaikaisesti monen ikääntyneen hyvinvointi ja toimintakyky on kärsinyt koronarajoitusten myötä liikunta-aktiviteettien sekä hyvinvointi- ja harrastusmahdollisuuksien vähentyessä. Korona on myös paljastanut puutteita yrityksissä: ei osata käyttää asiakaslähtöisyyttä palveluiden kehittämisessä suhteessa muuttuneisiin olosuhteisiin.

Hankkeessa ydintavoitteita ovat 1) ymmärryksen ja osaamisen lisääminen ikääntyneiden (65+) tarpeista tässä hetkessä sekä pandemiasta toipuessa, 2) yritysten asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen ja yritysten muutoskyvykkyyden lisääminen, jotta yrityksen toimintaedellytykset ja nopea reagointi ympärillä oleviin muutoksiin ja tarpeisiin olisi mahdollista, ja 3) yritysten liikunta- ja hyvinvointipalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen Lean Startup -menetelmän avulla sekä uusien liiketoimintamallien luominen. Lean Startup -menetelmä ei ole yleisesti mikro- ja pk-yrityksissä käytössä, joten hankkeen avulla luodaan uutta toimintakulttuuria hankkeeseen osallistuviin yrityksiin. Innovaatio-osaamisen kehittämisprosessi tuottaa merkittävää kustannushyötyä yrityksille: oppimalla uuden menetelmän, sen käyttöä voidaan yrityksissä laajentaa ja soveltaa epävarmassa tulevaisuudessa.

Hanke toteutetaan neljällä työpaketilla. TP1: esiselvitys hankkeen jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi. Sen tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä tilannekuva tutkittavan aihealueen (liiketoiminta ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluissa) nykytilan, haasteiden, tulevaisuuden näkymien ja tavoitteiden tilanteesta nykytiedolla. TP2: järjestetään yrityksille ja niiden henkilöstölle tarvelähtöistä koulutusta - pohjana selvitys pandemian vaikutuksista tuotteiden sekä palveluiden tarjontaan ja käyttöön sekä yritysten tarvekartoitus liittyen ikääntyneiden palveluiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Järjestetään kaikille asiasta kiinnostuneille avoin webinaarisarja. TP3: keskitytään kunkin yrityksen asiakaslähtöisen innovaatioprosessin kehittämiseen Lean Startup -menetelmän avulla. TP4: Hankehallinto, viestintä ja levittäminen. Kaikki hankkeen tuottamat julkiseksi tarkoitetut materiaalit jätetään avoimesti saataville kaikkien yritysten ja toimijoiden hyödynnettäviksi sopiviksi tunnistettuihin kanaviin.

Yrityskohtaisissa kehittämisprosesseissa varmistetaan, että eri sukupuolet tulevat kuulluksi ja yrityksille annetaan mahdollisuus kehittää sukupuolisensitiivistä osaamista. Hankkeen toimissa varmistetaan turvallinen ilmapiiri, jokaisen kuulluksi tuleminen. Hankkeessa huomioidaan kestävä kehitys pyrkimällä edistämään tarpeetonta energian ja polttoaineen käyttöä auttaen yrityksiä miettimään palveluidensa energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti mikro- ja pk-yritysten henkilökuntaan, joka osallistuu hankkeen järjestämiin koulutuksiin sekä asiakaslähtöisen palvelumuotoilun avulla tapahtuvaan oman toimintansa, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Henkilökuntaa koulutetaan myös kohtaamaan ikääntynyt ja huomioimaan ikääntyneen erityistarpeet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ikääntyneet (65+) ovat hankkeen välillinen kohderyhmä (jatkossa asiakkaat tai loppukäyttäjät), jolle liikunta ja yleensä liikkeelle pääseminen on tärkeää toimintakyvyn ylläpitämisessä ja hyvinvoinnin lisäämisessä, mutta se on merkittävää myös pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyssä, kuntoutuksessa ja hoidossa. Ikääntyneiden liikkumisen esteet ovat tutkimustiedon sekä Helsingin kaupungin tekemien havaintojen ja haastattelujen perusteella fyysisiä, henkisiä, sosiaalisia, taloudellisia tai yksinäisyyteen ja polarisaatioon liittyviä. Mutta kyseessä voi olla myös niinkin yksinkertainen syy kuin liian painava ulko-ovi. Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämisessä on suuri merkitys liikuntapalveluiden ohella myös muilla hyvinvointiin vaikuttavilla palveluilla: ruokapalvelut, fysioterapia ja esim. kulttuuripalvelut, joilla voi olla suuri merkitys henkiseen hyvinvointiin. Ikääntyneen väestön osuus kasvaa jatkuvasti, joten sen tarpeita tulee pystyä paremmin huomioimaan myös tulevaisuudessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 371 753

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 371 753

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 464 692

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 464 692

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Porvoon, Helsingin

Kunnat: Vantaa, Espoo, Kirkkonummi, Järvenpää, Lohja, Hyvinkää, Porvoo, Tuusula, Kerava, Helsinki, Kauniainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomalaisten työmarkkinoiden jakautuneisuutta nais- ja miesvaltaisiin aloihin ja tehtäviin on purettava sekä tasa-arvon että työmarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta. Ikääntyneiden kotipalvelujen tuottajista suurin osa on naisia, mutta esimerkiksi liikuntapalveluissa sukupuolijakauma on näkemyksemme mukaan tasaisempi, painottuen kuitenkin niin, että ikääntyneille liikuntapalveluja tuottavat enemmän naiset kuin miehet. Epätasa-arvoa voi ilmetä myös toimintaympäristön palkansaajien kokonaisansioissa, sillä Tilastokeskuksen vuoden 2020 selvityksen mukaan erityisesti toimialoilla, joilla vähemmistö palkansaajista oli miehiä, ansaitsivat naiset keskimäärin 6,4 % miehiä vähemmän.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tunnistettu ikääntyneiden palveluiden sukupuolittuneisuus. Yrityskohtaisissa kehittämisprosesseissa varmistetaan, että eri sukupuolet tulevat kuulluksi sekä mies- että naisvaltaisissa yrityksissä. Yrityksille annetaan mahdollisuus kehittää Sukupuolisensitiivistä osaamista ja kokeilla uusia ratkaisuja yhdessä. Hankkeen toimissa varmistetaan turvallinen ilmapiiri, jokaisen kuulluksi tuleminen, joilla pyritään rikkomaan eri sukupuoliin mahdollisesti piirtyneitä roolituksia. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon myös hankkeen arvioinnissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen huomioidaan hankkeessa, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeessa pyritään edistämään palvelurakennetta, joka mahdollisimman vähän rasittaisi ympäristöä ja jossa esim. energian hukkakäyttö voitaisiin minimoida esimerkiksi tehokkaammalla resurssien hyödyntämisellä. Hanke siis välillisesti vaikuttaa EU:n monimuotoisuusstrategiassa mainittuihin ekosysteemiä huonontaviin tekijöihin, kuten luonnonvarojen liikakäyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Hankkeessa pyritään edistämään tarpeetonta energian ja kulkuneuvojen polttoaineen turhaa käyttöä auttamalla yrityksiä miettimään palveluidensa kestävyyttä, esimerkiksi niiden energiatehokkuutta ja muuta ympäristöystävällisyyttä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Yritysten tuotekehitystä ja palvelutoimintaa kehitetään niin, että osaaminen ja resurssit voidaan hyödyntää jatkossa tehokkaasti ja mielekkäästi, materiaaleja säästäen ja hukkaa vähentäen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Yritysten ansaintalogiikkaa ja työntekijöiden toimenkuvia pyritään parantamaan kehittämällä sellaisia toimintamalleja ja yhteistyömahdollisuuksia, joilla ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäistä ja kannustamalla työntekijöitä ympäristötietoiseen ajatteluun ja toimintaan myös energianlähteiden osalta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Paikallisten yritysten resurssien suuntaaminen ja laajentaminen uusille asiakasryhmille kestävän kehityksen periaatteita noudattaen tukee yritysten selviytymiskykyä ja lisää niiden resilienssi- ja muutoskyvykkyyttä. Monialaisia yhteistyömuotoja kehitettäessä huomioidaan alueellinen palvelutarjonta sekä mm. elintarviketuotannon ja lähiruoan hyödyntämisen mahdollisuudet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden ja -tuotteiden kehittäminen ikääntyneiden kohderyhmälle perustuu hyvin pitkälle aineettomiin ratkaisuihin ja toimintamalleihin, joiden toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia pyritään monipuolistamaan ja vahvistamaan sekä lisäämään yritysten resilienssi- ja muutoskyvykkyyttä ja kestävää kehitystä.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Yritysten ansaintalogiikkaa ja työntekijöiden toimenkuvia pyritään parantamaan kehittämällä sellaisia toimintamalleja ja yhteistyömahdollisuuksia, joilla ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäistä, ja kannustamalla työntekijöitä ympäristötietoiseen ajatteluun ja toimintaan myös kuljetus- ja liikkumistarpeiden osalta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa tarkastellaan työhyvinvointia ja tuottavuutta kestävän työn ja resilienssi- ja muutoskyvykkyyden näkökulmasta. Lisääntynyt resilienssi ja muutoskyvykkyys edistävät työssä jaksamista ja työn tekemisen mielekkyyttä. Yritysten osallistaminen asiakaslähtöiseen palvelumuotoiluun ja työntekijöiden kouluttaminen mahdollistaa innovatiivisten ja mielekkäiden palveluiden kehittämisen. Näin myös välillinen hyvinvointivaikutus ikääntyneiden asiakasryhmässä toteutuu.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden mahdollistaminen hankkeen aikana turvataan kuulemalla yritysten työntekijöitä ja johtoa tasa-arvoisesti, mikä lisää henkilökunnan arvostuksen kokemusta ja vaikutusmahdollisuuksia oman toimenkuvansa suunnitteluun. Lisäksi tasa-arvonäkökulmat huomioidaan laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Näin välillinen vaikutus tuntuu myös ikääntyneiden asiakasryhmässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hankkeen aikana turvataan yhdenvertaisuutta huomioimalla erityisesti ikääntyneiden asiakasryhmä, jolle suunnattuja palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti huomioiden ikääntyneiden erityistarpeet, jotka voivat poiketa työikäisten tarpeista huomattavastikin. Myös yritysten työntekijöiden mahdollista sisäistä eriarvoisuutta pyritään vähentämään kuulemalla kaikkia tasapuolisesti ja huomioimalla eri tarpeita, esim. kulttuurisidonnaisuuden näkökulmasta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Ympäristöosaaminen 2 0
Tuote- ja palvelukehitykseen liittyvässä koulutuksessa huomioidaan yhteiskuntavastuu ja kestävän kehityksen näkökulma. Tätä kautta yritysten osaaminen liiketoiminnan ympäristönäkökulmista vahvistuu.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Dallaten - hankkeessa on edistetty ymmärryksen ja osaamisen lisääntymistä ikääntyneiden (65+) tarpeista, pandemiasta toipuessa, keräämällä ja levittämällä tietoa liikunta- ja hyvinvointialalla toimivien yritysten tueksi. Tämän kautta yritysten ymmärrys kohderyhmän asiakkaiden tarpeista syveni ja heidän valmiutensa kehittää asiakaslähtöisiä, kilpailukykyisiä ja kustannustehokkaita palveluja lisääntyi. Mikro- ja pienyrityksille tarjottujen koulutuswebinaarien sekä Lean Startup- menetelmään pohjautuvan yritysten tarvelähtöisen ja räätälöidyn valmennusmallin avulla on tuettu yrityksiä asiakaslähtöisen toimintakulttuurin kehittämisessä ja yritysten muutos- ja innovaatiokyvykkyyden lisäämisessä. Dallaten.fi - sivustolla saatavilla olevat avoimet webinaarit ja julkaisut hyödyntävät myös suurempaa yleisöä.

Hankkeen toimenpiteillä on vastattu korona-ajan liikunta- ja hyvinvointialoilla toimivien mikro- ja pienyrittäjien liiketoiminnan romahtamisen haasteisiin lisäämällä alalla toimivien muutoskyvykkyyttä. Samalla kehitettiin asiakaslähtöisen liiketoiminnan valmiuksia ikääntyneiden kohderyhmässä, mikä osaltaan edisti uusien palveluiden kehittämistä kohderyhmälle, jonka liikkumisen määrä oli korona-aikana vähentynyt.