Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22609

Hankkeen nimi: Parastamo

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sotek-säätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1890839-1

Jakeluosoite: Eteläinen Karjalantie 5

Puhelinnumero: 0447770367

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.sotek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katri Arvila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri.arvila(at)sotek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447770367

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Parik- säätiö sr, 1707452-4
Laptuote- säätiö sr, 1092018-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Parastamo-hanke tarjoaa Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Itä-Uudenmaan alueen yksinyrittäjille ja mikroyrittäjille henkilökohtaista sparrausta, monipuolista asiantuntija-apua, koulutusta ja hyvinvointipalveluja. Hanke parantaa yrittäjien hyvinvointia, osaamista, muutoskyvykkyyttä ja uskoa tulevaan, auttaa koronasta toipumista, edistää vertaisryhmien syntymistä sekä luo alueelle uutta kasvua ja työpaikkoja.

Hankkeen toiminta ja sisältö on sukupuoli neutraalia. Hanketoiminta mahdollistaa molempien sukupuoltan osallistumisen sekä tasa-arvon huomioiden.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yksinyrittäjät
Mikroyrittäjät ja yritysten henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työttömät työnhakijat
Yritysverkostot
Välityömarkkinat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 593 867

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 593 867

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Uusimaa, Kymenlaakso

Seutukunnat: Porvoon, Kotkan-Haminan, Kouvolan, Lappeenrannan, Loviisan

Kunnat: Lemi, Miehikkälä, Porvoo, Hamina, Loviisa, Taipalsaari, Kouvola, Askola, Lapinjärvi, Pyhtää, Savitaipale, Kotka, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 105

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kyseessä on hanke, jossa kohderyhmänä on henkilöitä, mutta sukupuolinäkökulma ei ole hankkeessa määrittävänä tekijänä. Hankkeessa etsitään ratkaisuja toimintaympäristön voimakkaiden muutosten vaikutusten lieventämiseen yrittäjien palvelutuotannossa, työn tuottavuudessa ja työhyvinvoinnissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmäorganisaatioissa on kuitenkin mukana molempien sukupuolten edustus, joten hankkeessa toteutettavat toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan sekä miesten että naisten kannalta niin, että toiminnassa huomioidaan molempien sukupuolten erilaiset tarpeet. Tilastokeskuksen mukaan 35% on naisyrittäjiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanketta ei ole suunniteltu sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Hankkeen toimenpiteiden vaikutukset ovat tasapuolisia ja ne perustuvat organisaation/työyhteisön tarpeisiin. Hankkeen tavoitteissa ei tehdä erottelua sukupuolen mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkittävää vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta pinta- ja pohjaveteen, maaperään eikä ilmaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittävää vaikutusta Natura 2000- ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta materiaaleihin ja jätteisiin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta uusiutuvien energianlähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Yrittäjien työn tuottavuus, työhyvinvointi, kyky jatkaa toimintaa vaikeuksista huolimatta sekä toimijoiden välinen yhteistyökyky ja verkostot kehittyvät hankkeen toimenpiteiden seurauksena. Hankeen mahdollistama vertaisoppiminen vahvistaa toimijoiden kykyä verkostoitua ja löytää uusia entistä tehokkaampia työn tekemisen malleja, jotka nostavat työn tuottavuutta ja työhyvinvointia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeen seurauksena syntyy uusia toimintatapoja, yhteistyömuotoja ja palveluprosesseja, joiden kautta pystytään luomaan pitkällä aikavälillä uusia työelämäosallisuuden palveluja ja palvelupaikkoja taloudellisesti kestävillä perusteilla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutuksia likkumiseen ja logistiikkaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Parantaa osallistujien hyvinvointia omien kykyjen kehittymisen, niiden huomioimisen ja yrittäjyyden muutoskyvykkyyden,hyvinvoinnin kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutuksia tasa-arvon edistämiseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutuksia yhteiskunnalliseen ja kulttuurelliseen yhdenvertaisuuteen
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei kulttuuriympäristö vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutuksia ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-