Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22611

Hankkeen nimi: Tillsammans mot det nya normala - digitalt

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2059910-2

Jakeluosoite: Henriksgatan 7

Puhelinnumero: +358 6 328 5000

Postinumero: 20500

Postitoimipaikka: Åbo

WWW-osoite: http://www.novia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Oskar Siegfrids

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektledare

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: oskar.siegfrids(at)novia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 5630 162

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Egentliga Finlands företagare rf, 0291483-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

"Tillsammans mot det nya normala - digitalt" är ett projekt med målet att höja den digitala kompetensen hos företagare och anställda med kunskaper i svenska, som jobbar i skärgårdens mikroföretag i Egentliga Finland.

I skärgården är en majoritet av företagen mikroföretag, och i Egentliga Finlands skärgård har en majoritet av företagarna och anställda svenska som modersmål. Denna målgrupp nås dåligt av regionala och nationella utvecklingsprojekt, som ofta fungerar på finska eller engelska, och därför finns det ett stort behov av att stöda denna målgrupp, som har hög tröskel att delta i utvecklingsarbetet på annat språk än sitt modersmål.

Bland målgruppen företagare och anställda med svenskakunskaper i mikroföretagen i skärgården finns ett konstaterat behov av digital kompetensutveckling. Målgruppen har enligt undersökningar varken tid för digital utveckling, eller kompetens att veta vad exakt de ska utveckla. Dessutom har målgruppen konstaterat låg kunskap i det egna företagets ekonomi, utmaningar inom digital försäljning och marknadsföring, samt ett stort behov av stärkt gemenskap, möjligheter till samarbete och nätverkande.

Projektets mål är att stöda företagen och anställda så att deras digitala kompetens stiger och öka möjligheterna till samarbete för att skapa mer kundinriktade lösningar i en digital omgivning. Man vill i projektet även stärka företagarnas och de anställdas förmåga att hantera osäkerhet, genom att erbjuda deltagarna metoder och verktyg för detta.

Projektets mål kan delas in i följande delar: 1) Stöda projektdeltagarna i att definiera sina egna kompetensbehov, 2) skapa tid för deltagarna att utveckla den digitala kompetensen, 3) utveckla deltagarnas allmänna digitala kompetens, 4) Utveckla deltagarnas konkreta digitala kompetens, 5) Möjliggöra samarbete och skapa samarbete mellan deltagarna, 6) Skapa grogrund för gemensamma digitala lösningar, 7) skapa nya digitala arbetssätt 8) Ge deltagarna baskunskap i att hantera osäkerhet.

Projektaktiviteterna består av en behovskartläggning för att analysera deltagarnas behov av digital kompetensutveckling, regelbundna verkstäder för arbete med den allmänna digitala kunskapsutvecklingen, resursverkstäder med tillhörande smågruppsarbete där deltagarna via Peer Learning (finskans "vertaisoppiminen") dvs facilitering av samarbete sinsemellan och expertledning inom olika ämnesområden utvecklar den digitala kunskapen på en konkret nivå. Under verkstäderna fokuserar man även på att kartlägga och utveckla gemensamma digitala lösningar och samtidigt utvecklar deltagarnas digitala kompetenser på individnivå. Baskunskapen i att hantera osäkerhet vävs in i verkstädernas upplägg, och är ett tema under projektets evenemang som är öppna för allmänheten.

Projektets mål är att via behovskartläggning och verkstäder samt smågruppsarbete stöda 30 personer som är företagare eller anställda med kunskaper i svenska som fungerar i mikroföretag i Egentliga Finlands skärgård. Via projektet stärks företagens konkurrenskraft via digital utveckling och ökat samarbete, vilket i sin tur skapar tillväxt, ökar skärgårdens livskraft och stärker regionens strategiska mål. Projektet når via offentliga evenemang, en öppen digital plattform och förankring av resultaten även ut till företag, kommuner, företagarföreningar och intressenter i skärgårdsregionen, regionen samt nationellt och nordiskt.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

De egentliga målgrupperna är anställda och företagare som talar svenska i mikroföretag i Egentliga Finlands skärgård, dvs företagare och anställda i Pargas, Kimitoön, S:t Karins, Salo, Åbo och andra kommuner med skärgårdsdel och koppling till skärgården.

Avgränsningen är specifik i och med att företagarna i denna region har ett speciellt utsatt läge av språkliga orsaker – miljön i Pargas och Kimitoön är mycket svensk (65 % av befolkningen har svenska som modersmål och finskan hos många företagare är svag nog för att företagarna ska välja att inte gå med i finsk- eller engelskspråkiga projekt).

Projektets fokus ligger på mikroföretagens företagare och anställda, eftersom dessa i och med att de är egenföretagare och arbetar ensamma med främsta fokus på sin egen kompetens och inte har tid eller resurser för att utveckla övriga kompetenser som är avgörande för tillväxt i en digital miljö: kunskap i ekonomi (lönsamhet, prissättning av digitala produkter och tjänster), kunskap i försäljning (ex bokningssystem, kundkontakter via webben, hantering av dessa internt) och marknadsföring digitalt, samt vilka möjligheter digitala kanaler och plattformar kan erbjuda.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Indirekta målgrupper är företagen, vars anställda eller företagare deltar, som får ökad kompetens i organisationen i digitala kanaler och plattformar.

En annan indirekt målgrupp är andra företag, som inte direkt deltar i projektet, men som kan bekanta sig med projektets material och som kan hitta samarbeten med projektdeltagare via projektets öppna nätverkstillfällen.

Dessutom är anställda i de mikroföretag som har deltagare i projektet, med som inte själv deltar aktivt, en sekundär målgrupp eftersom även dessa anställda via projektets kartläggning och ökade digital kompetens dels kan öka sitt eget lärande, dels får bättre arbetsläge när företaget verksamhet blir mer konkurrenskraftigt.

Indirekta målgrupper är även högskolans personal, som lär känna målgruppen bättre och lär sig om existerande behov och modeller och Egentliga Finlands Företagare rf:s personal och lokalföreningarnas förtroendevalda, som via behovskartläggningen och kommunikation kring dess resultat får en konkret insyn i företagarnas digitala situation.

Även deltagande kommunernas näringslivspersonal, som får en tydligare inblick i vad företagen i regionen har för behov och hur de utvecklas är en indirekt målgrupp, liksom utomstående icke deltagande kommuners näringslivspersonal, som kan ta del av projektets resultat via den öppna digitala plattformen och skapa nya samarbetsformer utgående från detta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 066

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 238 659

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Turun, Åboland-Turunmaan

Kunnat: Turku, Kemiönsaari, Salo, Kaarina, Parainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 30

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
En jämställdhetsanalys har genomförts redan under planeringen av projektet. Rekryteringen av projektpersonal skall vara könsneutral. Företagare i Finland är oftare män än kvinnor. Inom projektet är målet att ge både kvinnor och män verktyg för att utveckla sin digitala kompetens och skapa en jämnare balans så att fler kvinnor kan sysselsätta sig på heltid som företagare. Bland genomförarna finns en medvetenhet om att kvinnor ofta är mindre säkra på sin digitala utveckling än män och att kvinnor med digital utbildning är en tydlig minoritet enligt EU-statistik. Alla kön ska behandlas lika under projektet. Jämställdhet ska lyftas upp i kommunikation och marknadsföring för verkstäderna och frågan ska även synas i projektets vägledningar. Kommunikationen ska inte utgå från könsrelaterade stereotyper, utan ska vara könsneutral och tilltala alla kön. Uppföljningen i projektet ska beakta andelen kvinnor och män och ska dokumenteras skriftligt. Ifall något kön har svag representation i projektet ska detta analyseras i slutrapporten för projektet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
I projektet genomförs en individuell behovskartläggning så att projektdeltagarens individuella behov kan tillmötesgås. Målet är att nå ut till och engagera lika många män som kvinnor i vägledningarna och övrig verksamhet. I utarbetandet av vägledningarna beaktas speciellt att män oftare än kvinnor med samma kompetens uppfattar sig som kapabla till företagande, samt att andelen män som är ensamföretagare i regionen är större än andelen kvinnor. Projektet är anpassat till alla kön.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektet har en stark betoning på jämställdhet, men trots det är projektets huvudmål att öka digitala kompetensen bland företagare och anställda i mikroföretag.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Inom projektet kommer mycket av planering och utveckling att vara digital och skötas via digitala plattformar, vilket minskar användningen av papper. Inom projektet kommer vi att använda utrymmen som används av andra aktörer för att inte ta upp extra naturresurser som utrymmen kan leda till i form av uppvärmning mm. Hållbarhet finns med i materialet som behandlas under de allmänna kunskapsverkstäderna, men är inte ett huvudtema för projektet. I verkstäderna kommer Sustainable Business Canvas vara ett verktyg för utveckling, vilket kan stärka projektdeltagarnas insyn i hållbarhetsfrågor.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Tillsammans-projektet kommer inte att ha en negativ inverkan på klimatförändringen, men ingen positiv effekt ser vi heller.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Tillsammans-projektet kommer inte att ha en negativ inverkan på naturens mångfald, men ingen positiv effekt ser vi heller.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Tillsammans-projektet kommer inte att ha en negativ inverkan på vatten, jord och luft, men ingen positiv effekt ser vi heller.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Tillsammans-projektet kommer inte att ha en negativ inverkan på Natura 2000, men ingen positiv effekt ser vi heller.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 4
Projektverksamheten äger rum i miljöer där genomförarna arbetar med återvinning och minimering av papper, liksom projektet har för avsikt att göra. Inom yrkeshögskolan Novia som är projektansvarig sorteras allt avfall och detta görs även inom Egentliga Finlands Företagare, Kimitoöns kommun och Pargas stad.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Tillsammans-projektet kommer inte att ha en negativ inverkan på förnybara energikällor, men ingen positiv effekt ser vi heller. Beroende på projektdeltagarnas bakgrund kan projektet stöda företagande kring förnybara energikällor, ifall företagarna och anställda har det som sina verksamhetsområden.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Den lokala näringsstrukturen stöds av projektet i och med att projektets vägledningar hjälper anställda och företagare öka sin digitala kompetens, vilket leder till en ökad kunskapsnivå i regionen och stärker arbetsmarknaden samt hindrar risken för utslagning.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Projektet bygger upp den digitala kunskapen hos mikroföretags anställda och företagare, vilket ökar möjligheten för utveckling av digitala, således immateriella produkter och tjänster. Materialet från projektet kommer att delas elektroniskt och kommer att finnas allmänt tillgängligt via digitala kanaler. Beroende på deltagarnas bakgrund och kunskap finns även en möjlighet för att nya tjänster och koncept skapas under vägledningarna och även samarbeten mellan aktörer.
Liikkuminen ja logistiikka 5 1
För behovskartläggningarna och vägledningar kommer projektpersonalen att röra sig till deltagarnas boningsort och inte tvärtom, vilket minskar belastningen på miljö och vägar. Transporter görs på miljövänligast möjliga sätt, beaktande COVID19-restriktioner och digitala kanaler används när det är möjligt. Vägledningarna kan skötas delvis digitalt och möjligheten finns att någon av projektdeltagarna jobbar med utveckling av tjänster relaterade till hållbara transporter.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 3
Under corona är risken stor att man som företagare eller anställd i mikroföretag upplever oro, stress och hög osäkerhet, det visar forskning. Detta projekt har som mål att ge deltagarna grundläggande verktyg för att hantera osäkerhet, samtidigt som man via samarbete under projektet stärker deltagarnas välmående.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Projektet främjar jämlikhet efterso projekt deltagarna får digital kompetens på lika villkor.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Projektet stärker kulturell och samhällelig jämlikhet eftersom man via projektet stöder skärgårdens och den svenskspråkiga befolkningens möjligheter till digital kompetensutveckling på sitt eget modersmål, när denna verksamhet inte ordnas på svenska på annat sätt.
Kulttuuriympäristö 5 5
I och med att projektets verksamhet fokuserar på en region med tydliga skärgårdsförhållanden och beaktar dess särdrag, vad gäller tex transporter, långa avstånd och kultur, kommer projektet att stärka den lokala kulturmiljön.
Ympäristöosaaminen 1 1
Projektet kommer under hela verksamhetsperioden att aktivt agera förminskad användning av resurser, både vad gäller papper, utrymmen och transporter, men även digital belastning. Det ökar den lokala miljökompetensen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-