Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22612

Hankkeen nimi: KULMA -kulttuurimatkailua Kouvolaan

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Ammattiopisto Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 3213129-1

Jakeluosoite: Taitajantie 2

Puhelinnumero: 0408285939

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.ksao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saila Puhjo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: saila.puhjo(at)taitajantie.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408285939

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat matkailualan ja luovien alojen yrittäjien nopean muutoskyvyn edistämiseen. Luovilla aloilla tarkoitetaan tässä hankkeessa käsityöalan sekä taideteollisuus- ja kulttuurialan sekä kuvallisen ilmaisualan toimijoita. Globaalit ilmiöt kuten ilmastonmuutos tai koronapandemia tuovat rakenteellisia muutoksia talouden kenttään. Korona-aika on lamaannuttanut sekä luovien että matkailualan toimintoja ja yrittäjät ovat taloudellisessa kriisissä. Koronakriisissä on kyse uudesta epävarmuustekijästä, joka ensisijaisesti kohdentuu terveysturvallisuuden ja luottamuksen tunteeseen, toissijaisesti taloudelliseen epävarmuuteen. Uuden kasvu-uran löytäminen vaatii turvallisuuden tunteen uudenlaista huomiointia sekä matkailijoiden että matkailutyöntekijöiden kohdalla.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteet kohdentuvat matkailualan ja luovien alojen toimijoihin.

Tavoite 1: Luovien alojen ja matkailualan yrittäjien yhteistyön tiivistäminen sekä verkostoituminen ja sitä kautta uusien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen.

Tavoite 2: FabLab-innovaatiotoiminnan kehittäminen yhdessä matkailu- ja luovien alojen yrittäjien kanssa. FabLab-ympäristössä yrittäjille on mahdollisuus omien tuotteiden tuotekehitykseen ja uusien ideoiden ja palvelujen tuottamiseen kustannustehokkaasti. Ko. ympäristössä lisätään luovien alojen sekä matkailualan yrittäjien osaamista uuden teknologian hyödyntämisessä ja yritystoiminnan kehittämisessä, tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja myynnissä.

Tavoite 3. Lisätä yrittäjien osaamista turvallisuusasioissa sekä kestävän kehityksen eri osa-alueilla ja lisäksi edistetään yrittäjien ja työntekijöiden sekä ja itsensä työllistäjien työhyvinvointia uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa.

Hankkeen toimenpiteet:

TP1: Tarjotaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyön tiivistämiseen järjestämällä koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimistapaamisia. Näillä edistetään yritysten ja niiden henkilöstön nopeaa muutoskyvykkyyttä nopeasti muuttuvan toimintaympäristön hyödyntämiseksi. Osallistutaan yhteisen luovien ja matkailualojen toimialakartoitukseen ja Kymenlaakson yhteisen tiekartan luomiseen.

TP 2: FabLabympäristössä yrittäjillä on mahdollisuus omien tuotteiden tuotekehitykseen ja uusien ideoiden ja palvelujen tuottamiseen kustannustehokkaasti sekä tee-se-itse-tyyppisesti että rinnalla kulkevan tuetun ohjauksen avulla. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä matkailu- ja luovien alojen väliset raja-aidat ylittävien ideoiden ”pallottelua” ja toteuttamista sekä yhteistyöstä seuranneiden tuotteiden ja palvelujen myynnin kehittämistä. Työpaketin läpileikkaavana teemana on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kasvu tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa. Työpaketissa yritykset saavat tukea ja sparrausta kehittämisprosesseihinsa sekä hankkeessa mukana olevilta yhteistyökumppaneilta matkailu- ja luovilta aloilta, että hankehenkilöstöltä niin työpajoissa kuin laajemmin koko kehittämisprosessin ajan.

TP 3: Tarjotaan yrittäjille matkailualan turvallisuuspassikoulutusta ja kestävän kehityksen vertaisoppimista. Keskeisiä teemoja ovat kehittää yrittäjien kanssa uusia tapoja toimia, hakea yhteistyökumppaneita ja kehittää resilienssikykyä sekä alueellisen sosiokulttuurisen kestävyyden tukeminen ja sparraaminen.

TP4: Tuetaan valmiuksia, joilla edistetään yritysten vihreää siirtymää ja siihen liittyvää innovointia. Vihreän siirtymän edistämiseksi innovaatioissa korostetaan mm. vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta. FabLab-työskentely-ympäristöä hyödynnetään yhteisten tuotteiden sekä palvelujen valmistuksessa ja tuotteistamisessa. Lisätään tietoisuutta kestävästä matkailusta sekä tuotteiden valmistamisesta. Yhteisten palvelujen ja tuotteiden tuotteistamisessa hyödynnetään paikallisia kulttuuri-ilmiöitä ja kulttuuriperintöä. Valmennetaan yrittäjiä hakemaan Sustainable Travel Finland –merkkiä.

Toimenpiteellä tavoitellaan matkailu- ja luovien alojen yrittäjien yhteisiä, toistensa osaamista ja vahvuuksia hyödyntäviä projekteja KSAO:lla olemassa olevassa FabLab-tee-se-itse-pajalla.

Hankkeen tuloksena luovien ja matkailualojen toimijoilla ja heidän henkilöstöllään on kyvykkyyttä sopeutua sekä hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita muutoksia yritystoiminnassaan. Henkilöillä on osaamista kohdata yllättävien muutosten aiheuttamat kriisitilanteet ja verkostoitumisen myötä paremmat mahdollisuudet kehittää Kouvolan luovien ja matkailualan yhteistä tarjontaa asiakkailleen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on Kymenlaakson alueella toimivat matkailualan sekä luovien alojen mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, yrittäjät, itsensä työllistäjät ja ammatinharjoittajat, erityisesti kasvuyrityksissä ja -aloilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat hanketta toteuttavan koulutuksen järjestäjän opetushenkilöstö sekä yrittäjien nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat niin läheltä kuin kaukaa tulevat. Välillisiä kohderyhmäläisiä ovat Kymenlaakson alueella toimivat elinkeinonharjoittajat,jotka hyötyvät matkailu- ja luovien alojen toiminnan elpymisestä / lisääntymisestä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 304

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 862

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 187 880

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 077

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan

Kunnat: Kouvola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteillä parannetaan mikro- ja pk-yritysten ja heidän henkilökuntansa kyvykkyyttä sopeutua sekä hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita muutoksia, esim.koronan aiheuttamista haasteista sukupuolesta riippumatta. Matkailu- ja luovilla aloilla työskentelee sekä naisia että miehiä, joskin molemmat alat ovat kuitenkin perinteisesti olleet hyvin naisvaltaisia aloja. Tilastojen mukaan sukupuolijakauma luovilla aloilla on kehittynyt tasa-arvoisempaan suuntaan, mutta edelleen johtavissa asemissa on enemmän miehiä kuin naisia. Matkailualalla työskentelee naisia enemmän kuin miehiä. Naisten osuus alalla on noin 70% (EK: Naiset ja miehet työelämässä).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikissa toimenpiteissä toimitaan sukupuolisensitiivisesti, jolloin kohderyhmäläisllä on tasavertaiset mahdollisuudet /edellytykset osallistua ja hyötyä hankkeen toimenpiteistä yritystoiminnassaan. Vaikka matkailu- ja kulttuurialat ovat perinteisesti olleet hyvin naisvaltaisia aloja, voidaan silti olettaa, että suurin osa kohderyhmästä on naisia. Hankkeen toimenpiteissä ei pitäisi olla mitään sellaista, mikä ei houkuttelisi miehiä osallistumaan. Hankkeen toimenpiteiden voidaan katsoa edistävän naisten osaamisen kehittymistä, työllistymistä sekä tulonmuodostusta. Naisvaltaisuus ei vaikuta hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on parantaa hankkeeseen osallistuvien mikro-ja pk-yritysten ja niiden henkilökunnan kyvykkyyttä sopeutua sekä hyödyntää toiminta-ympäristössä tapahtuvia nopeita muutoksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 7
Hankkeen toimenpiteillä lisätään matkailijoiden tietämystä luonnonvarojen käytön kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeen toimenpiteillä lisätään tietoisuutta Kouvolassa sijaitsevista Natura 2000_ohjelman kohteista ( Vahtermäen kallionaluslehto, Savonsuon tervalepikot, Keltin ja Ahkojan rantalehdot).
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeen toimenpiteillä on vaikutusta paikallisen elinkeinorakenteen kehittämiseen ja yrittäjien yritystoiminnan kannattavan toiminnan edistämiseen. Hankkeen aikana järjestettävät työpajat vahvistavat toimijoiden kykyä verkostoitua ja löytää uusia entistä tehokkaampia työn tekemisen malleja, jotka nostavat työn tuottavuutta ja työhyvin-vointia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen toimenpiteillä on vaikutusta yrittäjien hyvinvoinnin edistämiseen .Liiketoiminnan kannattavuuden parantuessa ja yritystoiminnan uusien ratkaisujen myötä hyvinvointi paranee sekä yrittäjillä että heidän henkilökunnallaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-