Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22613

Hankkeen nimi: DigiHäme - Helposti saavutettavat yrityspalvelut

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL29

Puhelinnumero: 0295 025 000

Postinumero: 15141

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-hame

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raija Vataja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektiassistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.vataja(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 025 084

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään koronasta toipumiseksi ja yritysten muutostilanteiden tueksi digitaalinen palvelualusta ja yritysklinikkamalli, joka tukeutuu Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhdessä kehitettyyn Hämeen Yrityspalvelumalliin. Hankkeen avulla yrityspalvelumallia täydennetään vastaamaan paremmin yritysten kriisitilanteisiin, kuten Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ELY ja TE-toimiston yhteistyön avulla edistetään välillisesti myös työllisyyttä yritysten kasvun ja työpaikkojen säilyttämisen näkökulmasta.

Hankkeessa vakiinnutetaan ja jalkautetaan visuaalisesti, toiminnallisesti ja saavutettavuudeltaan yhtenäiset Hämeen Yrityspalvelut aiemmin tehty kehittämistyö hyödyntäen. Hanke painottuu digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen: Uusina palveluina kehitetään ja muotoillaan digitaalinen palvelualusta ja kasvuklinikkakonsepti Hämeen Yrityspalvelumalliin sopivaksi. Keskeistä on saavutettavuuden parantaminen ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen. Lisäksi valmennetaan yrityksiä ja kehitetään neuvonnan osaamista ja analyysintekoa yritysten muutos- ja innovaatiokyvykkyyden parantamiseen liittyen. Hankeessa tutustutaan myös muiden alueiden ja maiden yrityspalveluihin, sekä pilotoidaan uusia yrityspalveluajatuksia myös hallinnon sisälle.

Hanke toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyönä. Palvelualusta ja palvelumalli linkitetään maakunnalliseen yrityspalveluiden kehittämiskokonaisuuteen ja seudulliseen yrityspalveluyhteistyöhön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasialliset kohderyhmät ovat mikro- ja pk-yritykset, henkilöstö ja johto, ml. yrittäjät ja itsensä työllistäjät sekä välillisesti myös irtisanomisuhanalaiset ja ELY-keskuksen ja TE-toimiston yrityspalvelutoimijat. Hankkeen toissijaisena kohderyhmänä ovat yrityksille yrityspalveluja tarjoavat tahot, erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja
tarjoajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toissijaisena kohderyhmänä ovat yrityksille yrityspalveluja tarjoavat tahot, erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja
tarjoajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 386 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 347 842

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 386 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 347 842

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Päijät-Häme

Seutukunnat: Forssan, Riihimäen, Lahden, Hämeenlinnan

Kunnat: Loppi, Padasjoki, Hämeenlinna, Asikkala, Ypäjä, Hausjärvi, Jokioinen, Tammela, Kärkölä, Sysmä, Lahti, Hollola, Riihimäki, Humppila, Forssa, Hattula, Hartola, Iitti, Orimattila, Janakkala, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 44

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koronapandemian nopeat vaikutukset osuivat naisvaltaisille palvelu-, matkailu- ja ravitsemusalalle. Vientivetoisille aloille ja miesvaltaisille rakentamisen ja teollisuuden aloille koronalla on vaikutuksia enemmän vasta kuluvan vuoden aikana. Hankkeen avulla edistetään tasa-arvoista yrittäjyyttä, yrittäjien osaamista ja uudella palvelumallilla ja alustalla saavutetaan kaikki yrittäjät sukupuoleen katsomatta paremmin kuin aiemmin. Valmennukset kohdennetaan erityisesti koronasta kärsineille toimaloille. Maakunnalliset koronan selvitytymissuunnitelmat ovat huomioineet myös sukupuolinäkökulman ja molemmissa maakunnissa nousi esille osaamisen ja yrityspalveluiden kehittäminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulma. Asiakasraadeissa ja yritysvalmennuksessa pyritään saamaan mukaan mahdollisimman tasaisesti sekä naisia että miehiä. Sisäisen toimintamallin kehittämisessä huomioidaan kaikki sukupuolet ja toimintamalli kehitetään tasa-arvoiseksi. Kaikissa hankkeen toimintavaiheissa vältetään sukupuolistereotypioita ja tuodaan esille tasapainoisesti sekä naisia että miehiä. Hankkeen henkilöitä rekrytoitaessa, noudatetaan organisaation olemassa olevia tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. Hankehenkilöstöä ja ohjausryhmän kokoonpanoa tarkastellaan kokonaisuutena niin, että ryhmässä olisi monin tavoin erilaisia ihmisiä. Hankkeessa arvioidaan sukupuolten tasa-arvon toteutumista. Arviointi toteutetaan hankeryhmän itsearviointina ja ohjausryhmän toimesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hanke pyrkii sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen ja tasa-arvon edistämiseen toiminnassaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Edistetään vihreää siirtymää ja digitalisaatiota rahoituksen ja neuvonnan avulla. Digialustan avulla saavutettavuus paranee ja liikkuminen vähenee. Rahoituksen aktivoinnilla edistämme vähähiilisiä innovaatioita. Toiminta linkittyy Hämeen ely-keskuksen strategisiin toimipistealueisiin kuten ilmastonmuutos ja kiertotalous.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Edistetään vihreää siirtymää ja digitalisaatiota rahoituksen ja infojen avulla. Digialustan avulla saavutettavuus paranee ja liikkuminen vähenee. Rahoituksen aktivoinnilla edistämme vähähiilisiä innovaatioita. Toiminta linkittyy Hämeen ely-keskuksen strategisiin toimipistealueisiin kuten ilmastonmuutos ja kiertotalous.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Edistetään vihreää siirtymää ja digitalisaatiota rahoituksen ja neuvonnan avulla. Edistetään uusien innovaatioiden ja palvelujen kehittämistä. Digialustan avulla saavutettavuus paranee ja liikkuminen vähenee. Rahoituksen aktivoinnilla edistämme vähähiilisiä innovaatioita. Toiminta linkittyy Hämeen ely-keskuksen strategisiin toimipistealueisiin kuten ilmastonmuutos ja kiertotalous.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
Edistetään vihreää siirtymää ja digitalisaatiota. Edistetään uusien innovaatioiden ja palvelujen kehittämistä. Digialustan avulla saavutettavuus paranee ja liikkuminen vähenee. Rahoituksen aktivoinnilla edistämme vähähiilisiä innovaatioita. Toiminta linkittyy Hämeen ely-keskuksen strategisiin toimipistealueisiin kuten ilmastonmuutos ja kiertotalous.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Hanke edistää koronasta selvitytymistä ja samalla tuetaan myös yritysten muutos- ja innovaatiokyvykkyyden edistämistä. Edistetään paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä ja linkitetään hanke seudulliseen yrityspalveluyhteistyöhön ja yrityspalveluiden kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 4
Hanke edistää koronasta selvitytymistä ja samalla tuetaan myös yritysten muutos- ja innovaatiokyvykkyyden edistämistä. Edistetään alueellisesti aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä rahoituksen, neuvonnan ja valmennuksen avulla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Edistetään vihreää siirtymää ja digitalisaatiota. Edistetään uusien innovaatioiden ja palvelujen kehittämistä. Digialustan avulla saavutettavuus paranee ja liikkuminen vähenee. Rahoituksen aktivoinnilla edistämme vähähiilisiä innovaatioita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke edistää koronasta selvitytymistä ja samalla tuetaan myös yritysten muutos- ja innovaatiokyvykkyyden edistämistä. Hanke osallistaa yrityksiä ja yrittäjiä monipuolisesti ja yrityksiä tukemalla vaikutamme työllisyyteen välillisesti.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hanke edistää koronasta selvitytymistä ja samalla tuetaan myös yritysten muutos- ja innovaatiokyvykkyyden edistämistä. Hanke edistää naisten ja miesten taloudellista tasa-arvoa välillisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke edistää koronasta selvitytymistä ja samalla tuetaan myös yritysten muutos- ja innovaatiokyvykkyyden edistämistä. Uuden digialustan ja palvelumallin avulla yritysten yhdenvertaisuus paranee ja palvelut saavutetaan paremmin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Innovaatiokyvykkyyttä edistetään valmennusten kautta. Ympäristöosaamisen ja tietoisuuden vahvistaminen linkittämällä hanke kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen teemoihin ja foorumeihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehitimme hankkeessa Hämeen Yrityspalveluiden konseptia, jossa ELY-keskuksen ja TE-toimiston yrityspalveluiden yhteistyötä syvennettiin asiakastyössä ja aktivoinnissa. Testasimme digipalveluita ja loimme uuden sivuston www.hämeenyrityspalvelut.fi. Sivuston avulla madalsimme kynnystä löytää maakunnalliset yrityspalvelut yhdeltä alustalta ja yksinkertaisesti selitettynä. Toimme sivustolle Ykä-Botin, yhteydenottopyynnön ja digitaalisen ajanvarausjärjestelmän. Hyödynsimme myös asiakasraatia ja ulkopuolista apua palvelukokonaisuuden ja sivuston kehittämisessä. Asiantuntijamme saa nyt kiinni suorilla yhteystiedoilla tai monikanavaisesti digitaalisten palveluiden kautta. Kehitimme myös asiakaspalaute järjestelmää neuvonnan osalta, tutustuimme alankomaiden tapaa toteuttaa maakunnallisia yrityspalveluita ja järjestimme yrityksille useita tilaisuuksia yrityspalveluiden eri teemoista.