Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22614

Hankkeen nimi: Ihimeen digi

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haapaveden kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0184872-4

Jakeluosoite: Tähtelänkuja 1

Puhelinnumero: 0447591159

Postinumero: 86600

Postitoimipaikka: Haapavesi

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kauranen Terhi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: terhi.kauranen(at)haapavesi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447591159

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa kohderyhmän digitaitoja, jotta kohderyhmän opiskelumahdollisuudet, työllistyminen ja osallisuus parantuisivat. Kohderyhmään kuuluvat haapavetiset opiskelijat, työelämän ulkopuolella olevat 15-29-vuotiaat haapavetiset ja työttömänä työnhakijana olevat 16-63-vuotiaat haapavetiset. Kohderyhmää ovat edellä mainituista henkilöt, joiden opinnot, opintoihin pääseminen tai työllistyminen on hankaloitunut pandemian aiheuttaman digiloikan vuoksi. Korona-pandemian myötä syntynyt digiloikka ja etäpalveluiden lisääntyminen ovat asettaneet hankkeen kohderyhmään kuuluvat henkilöt eriarvoiseen asemaan oman osallisuuteensa ja tulevaisuuden mahdollisuuksien suhteen. Hankkeessa toteutetaan yksilö- ja ryhmämuotoista digiohjausta ja järjestetään kohderyhmän jäsenille kohdennettuja koulutuksia heidän tarpeidensa mukaisesti. Ohjauksen ja koulutusten kautta kohderyhmän digitaidot vahvistuvat ja heidän vaikuttamismahdollisuutensa niin omaan tulevaisuuteensa kuin nykyisen elämäntilanteeseensa lisääntyvät. Tuloksena parannetaan työikäisten opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia sekä parannetaan osallisuuden kokemuksia ja osallistujien mahdollisuutta osallistua digitaalisiin palveluihin.

Hankkeen toinen pääkohderyhmä ovat Haapaveden kaupungin organisaatiot, jotka työskentelevät edellä mainitun kohderyhmän jäsenten kanssa. Näitä toimijoita ovat kaupungin työllisyyspalvelut, liikunta- ja kulttuuritoimi, nuorisotoimi, sosiaalitoimi, kirjasto, kaupungin terapiakeskus ja Jokihelmen opisto (kaupungin hallinnoima kansalaisopisto). Näille toimijoille tarjotaan hankkeen kautta yksilö- ja ryhmämuotoista koulutusta toimijoiden tarpeen mukaan. Koulutuksen tarkoituksena on vastata digiloikan tuomaan työntekijöiden eriarvoistumiseen; puutteelliset digitaidot tuovat samaa työtä tekeviä työntekijöitä eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden, kun erot digitaidoissa vaikeuttavat organisaation toimintaa sekä yksittäisten työntekijöiden jaksamista työssään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat joko opiskelijoina Haapaveden Jedun yksiköissä, Haapaveden Opistolla tai Haapaveden lukiossa, työttöminä työnhakijoina tai työelämän ulkopuolella suunnittelemassa ammatillisia opintoja. Toinen kohderyhmä on työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä tai työelämätaitoihinsa digitaitojen vahvistumisen kautta. Kolmantena kohderyhmänä ovat Haapaveden kaupungin sosiaalitoimen, nuorisotoimen, liikunta- ja kulttuuritoimen, terapiakeskuksen, työllisyyspalvelujen, elinkeinopalvelujen, kirjaston, vammaistyön ja kaupungin hallinnoiman kansalaisopiston (Jokihelmen opisto) henkilökunta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmän hankkeessa ovat paikalliset nuorten tai työttömien kanssa toimivat yhdistykset sekä Haapavedellä toimivat ammatilliset oppilaitokset ja lukio. Välllisenä kohderyhmänä ovat paikalliset nuorten ja työttömien työnhakijoiden julkiset palvelut, joiden kautta tavoitetaan hankkeen kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Yhdistykset, oppilaitokset ja julkiset palveluntuottajat saavat hankkeen kautta toimintamallin, jonka avulla tarjota tukea digitaitojen parantamiseen. Välillisenä kohderyhmänä toimivat myös koulutuksiin osallistuvien kaupungin yksiköiden asiakkaat
Välillisenä kohderyhmänä toimii myös TE-hallinto, joka voi ohjata asiakkaitaan hankkeen palveluihin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 133 892

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 81 862

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 167 365

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 102 328

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 135

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on kartoitettu kohderyhmän rakennetta myös sukupuolinäkökulmasta. Haapavedellä työttömistä työnhakijoista yli 60 % on miehiä. Toisaalta kohderyhmään kuuluvista kaupungin työntekijöistä valtaosa on naisia. Toimintaympäristössä on siis suurta vaihtelua sukupuolten näkökulmasta. Tämä tulee huomioida ja tiedostaa hankkeen toiminnan suunnittelussa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa suunnitellut toimenpiteet (ohjaus ja koulutus) tulee suunnitella niin, että ne kiinnostavat kaikkia sukupuolia. Toimenpiteet kohdistetaan sukupuolineutraalisti. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää siihen, miten toimenpiteet kohdistuvat eri kohderyhmissä miehiin ja naisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminnassa kehitetään kohderyhmän taitoja kaikissa sukupuolissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Hankkeen toiminnassa tavoitellaan kohderyhmän digitaalisten taitojen lisääntymistä. Näiden taitojen lisääntyminen mahdollistaa etätyöskentelyn ja sähköisten palveluiden käytön lisääntymisen, jonka avulla voidaan vähentää tarvetta liikkua autolla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Hankkeessa kannustetaan digitaalisten välineiden ja sähköisten palveluiden käyttöön sekä edistetään paperittoman toimiston periaatteita
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Ei suoraa vaikutusta, mutta välillisesti digiloikan edistäminen säästää myös luontoa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Ei suoraa vaikutusta, mutta välillisesti digiloikan edistäminen säästää myös luontoa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta toiminnallamme
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Hankkeen toiminta perustuu digitaalisten taitojen kehittämiseen eri kohderyhmissä. Hankkeessa käytetään mahdollisimman paljon sähköisiä työvälineitä ja hyödynnetään erilaisia digitaalisia alustoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Hankkeen toiminnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan uusiutuvia energialähteitä ja kiinnitetään huomiota vähähiilisyyteen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeen avulla kehitetään kaupungin työntekijöiden digitaalista osaamista ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Harvaan asutulla alueella, jossa on vähän julkista liikennettä, sähköinen asiointi on yksi keino mahdollistaa osallisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Hankkeella on merkittävä vaikutus aineettomien palveluiden kehittämisessä. Niiden avulla kaupungin palveluja voidaan kehittää toteuttavaksi myös sähköisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Hankkeen tavoitteena on kehittää kohderyhmän digiosaamista ja mahdollistaa etäyhteyksien käyttö sekä etäpalveluiden saatavuus. Etäpalveluiden lisääntyminen vähentää henkilöautoliikenteen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hanke edistää monipuolisesti kohderyhmien digiosaamista ja samalla heidän hyvinvointia osaamisen kasvaessa. Välillisesti osaamisen kasvu lisää myös yhdenvertaisuutta, osallistumista, työllistymismahdollisuuksia, ammatillista kasvua sekä harrastemahdollisuuksien lisääntymistä.
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Hanke tavoittaa sekä työttömiä että työssäkäyviä kuntalaisia ja lisää sitä kautta sosiaalista tasa-arvoa. Hankkeen kohderyhmänä on nuoret ja välillisenä kohderyhmänä myös ikäihmiset. Näin edistetään tasa-arvoa myös ikänäkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Haapavedellä on jonkin verran erilaisista kulttuuritaustoista tulevia työttömiä. Hankkeen palvelut järjestetään niin, että niihin osallistuminen on mahdollista erilaisista taustoista.
Kulttuuriympäristö 0 1
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta paikalliseen kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 2 5
Hanke ei merkittävästi lisää ympäristöosaamista, mutta välillisesti digiopastuksessa tuodaan esiin sähköisten palveluiden käytön hyötyjä suhteessa ympäristön hyvinvointiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Haapaveden kaupungin hallinnoima Ihimeen digi -hanke on toiminut Haapaveden kaupungin alueella koronapandemian jälkeisenä aikana yhden vuoden ja viisi kuukautta. Hankeessa on autettu ja koulutettu Haapavedellä opiskelevia toisen asteen opiskelijoita, työttömiä työnhakijoita, sekä kaupungin työntekijöitä. Koronaepidemian ollessa pahimmillaan, nousi esiin digikoulutuksen tarve, mutta hankkeen alkaessa melkein kaksi vuotta epidemian alun jälkeen suurin tarve oli jo selätetty muunlaisin toimenpitein.

Koko hankkeen ajan nousi yksittäisiä avuntarvitsijoita, mutta mitään suurta tarvetta emme laajoista yhteydenotoistamme huolimatta havainneet. Suurin avuntarve oli työttömien työnhakijoiden keskuudessa, he olivat joko keski-ikäisiä tai sen ylittäneitä. Heilläkin avuntarve oli joko yksittäisiä kertoja tai satunnaista.

Nuoret opiskelijat ovat yleisesti melko taitavia tietoteknisten laitteiden käytössä, heidän joukostaan kuitenkin erottuu ryhmä, joilla on haasteita tiedon etsimisessä, oikeiden ja hyvien tietolähteiden löytämisessä, sekä oikeellisen tiedon käsittelyssä.Hankkeessa vaikuttavinta toimintaan olivat tapahtumat. Niiden kautta tavoitimme suurimman osan Haapavedellä opiskelevista toisen asteen
opiskelijoista, joten ne olivat myös hankkeen tunnettavuuden kannalta tärkeitä. Tapahtumilla oli myös tärkeä asema digitaitojen ja tietoisuuden lisäämisessä.