Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22616

Hankkeen nimi: Älykäs liiketoiminta pandemiasta toipumisen työkaluna

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Vierimaantie 7

Puhelinnumero: 068680200

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: Ylivieska

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tomi Pitkäaho

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.pitkaaho(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404858219

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ohjelmistorobotiikka, tekoäly ja eri työkaluja yhdistävä hyperautomaatio ovat yrityksien kilpailukyvyn kannalta merkityksellisiä teknologioita. Nämä digitaaliset kohdeteknologiat ja erityisesti tekoäly toistuvat ihmisten puheissa, tiedotusvälineissä ja teksteissä. Varsin usein nämä teknologiat ovat väärin ymmärrettyjä, niillä savutettavaa hyötyä ei tiedetä ja kuvitelmat näistä teknologioista ovat epärealistisia.

Tavoitteet
Tässä hankkeessa keskitytään lisäämään tietoisuutta kohdeteknologioista Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueiden yrityksissä ja muiden toimijoiden keskuudessa. Hankkeen myötä toimijoiden digitaaliset taidot ko. teknologioita kohtaan ovat merkittävästi parantuneet. Tavoitteena on, että toimijat käynnistävät omia kehityshankkeitaan teknologioiden käyttöönottoon hankkeen aikana ja sen jälkeen. Teknologioiden avulla toimijat voivat parantaa omaa kilpailukykyään ja liiketoimintaansa.

Toimenpiteet
Hankkeessa kartoitetaan yrityksien ja muiden toimijoiden tämän hetkinen kohdeteknologioiden käyttöaste, millaisia tarpeita ja odotuksia heillä on teknologioille. Kartoituksen analyysin perusteella valmistellaan laaja-alainen valmennusmateriaali, jonka avulla, valmennuksien myötä, alueiden toimijat voidaan perehdyttää teknologioihin. Valmennus antaa selkeän kuvan kohdeteknologioista, niiden soveltuvuudesta, mahdollisuuksista, ja rajoituksista.

Tulokset
Alueiden toimijoille suunnatun valmennuksen myötä he tietävät mitä teknologiat ovat, missä niitä voi käyttää, millaisia rajoituksia ja mahdollisuuksia teknologiat tarjoavat. Valmennuksen ja tietoisuuden lisääntymisen myötä toimijat osaavat tunnistaa omassa liiketoiminnassaan teknologioiden käyttö- ja soveltamiskohteita, ja teknologioiden käyttöönottokynnys madaltuu. Toimijoille annetaan työkaluja menestyksellisen kehityshankkeen läpiviemiselle ja heitä tuetaan kehityshankkeissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohteena ovat erityisesti mikro- ja PK-yrityksien yritysten henkilöstö Pohjois-Pohjanmaan eteläosan sekä Keski-Pohjanmaan alueilla. Hankkeessa pyritään saavuttamaan ko. alueiden yrityksien avainhenkilöt, jotka vastaavat yrityksien liiketoiminnan edistämisestä sekä henkilöt, jotka toteuttaisivat varsinaiset kehityshankkeet. Liikkeenjohdon sitouttaminen on ensiarvoisen tärkeää onnistuneiden kehityshankkeiden onnistumiselle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat yrityskehitysorganisaatiot, yritysjärjestöt sekä koulutusorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 212 184

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 187 137

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 265 229

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 233 921

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Alavieska, Ylivieska, Merijärvi, Kalajoki, Sievi, Siikalatva, Oulainen, Kärsämäki, Kokkola, Reisjärvi, Pyhäjärvi, Kannus, Haapajärvi, Haapavesi, Nivala, Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa kohteena ovat teknologiat ja koulutusalana tekniikan ala on miesvaltainen. Noin viidennes opiskelijoista on naisia. Tämä jakauma ei todennäköisesti ole sama alueiden yrityksissä, koska kohdeteknologiat ovat soveltuvia lukuisille eri toimialoille. Joka tapauksessa, sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen markkinoinnissa ja tiedotuksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa ja koulutuksien sisällöissä huomioidaan potentiaalisten kohdehenkilöiden monialaisuus, erilaiset koulutustaustat ja sukupuoli. Hankkeessa pyritään aktivoimaan naisia hakeutumaan järjestettävään koulutukseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kohdeteknologioiden käyttöaste maakuntien yrityksissä ja yrityksien työntekijöiden osaamistaso kohdeteknologiohin liittyen sekä toteuttaa koulutusta, joka vastaa yrityksien ja työnteijöiden todellista tarvetta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeessa luotava koulutusmateriaali ja dokumentit toteutetaan digitaalisessa muodossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan virtuaalisia oppimisympäristöjä vähentäen näin matkustamistarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Alueiden yritysten työntekijöiden osaamista nostetaan koulutuksen avulla, jonka seurauksena yritykset voivat parantaa omaa kilpailukykyään. Digitaalisten työkalujen käyttötaidot parantuvat merkittävästi hankkeen avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kasvatetaan alueiden yritysten työntekijöiden osaamista, joka johtaa yrityksen prosessien parantamiseen ja optimointiin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Yritysten työntekijät voivat kouluttautua hankkeen avulla ja nostaa omaa osaamistaan. Välillisesti, RPA:n ja AI:n onnistunut käyttöönotto yrityksissä mahdollistaa työntekijöiden työn kohdentamisen mielekkäisiin ei-toistuviin työtehtäviin.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeessa pyritään aktivoimaan naisia hakeutumaan järjestettävään koulutukseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tausta ja Tavoitteet: AISa-hanke pyrki vastaamaan koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin ja edistämään ohjelmistorobotiikan, tekoälyn ja hyperautomaation käyttöä Pohjois-Pohjanmaan eteläosan ja Keski-Pohjanmaan yrityksissä. Tavoitteena oli kartoittaa näiden teknologioiden osaamistaso ja käyttöaste alueen yrityksissä, lisätä niiden tunnettavuutta ja hyväksyntää sekä madaltaa käyttöönottokynnystä.

Toteutus: Hankkeessa tehtiin kyselytutkimus, johon vastasi 4,6% kohdennetuista yrityksistä. Kyselyn perusteella tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan käyttöaste oli alueilla matala, mutta yrityksillä oli suunnitelmissa teknologioiden käyttöönotto. Hankkeen aikana Järjestettiin kaksi valmennusta ja kolme työpajaa, joissa tarjottiin tietoa ja testausmahdollisuuksia liittyen kohdeteknologioihin.

Osallistuminen ja vaikutus: Yhteensä 30 yritystä osallistui hankkeen toimintaan, tavoittaen 84 henkilöä. Osallistumisaste jäi odotettua alhaiseksi.

Hankkeen jälkeiset toimet: Saadut kokemukset ja toimintamallit integroidaan Centrian toimintaan. Hankkeessa luotiin uusia malleja yritysten saavutettavuuteen ja verkostoitumiseen, ja hankkeen tuloksia käytetään tulevissa hankkeissa.

Haasteet ja riskienhallinta: Hankkeen suurin haaste oli yritysten matala kiinnostus ja osallistumisaste. Tämä käsiteltiin muuttamalla kontaktointitapoja ja hyödyntämällä suoria kontakteja. Aikataulu- ja talousongelmat käsiteltiin joustavilla toimintatavoilla.

Osallistujien ja ohjausryhmän palauteteen perusteella hanke todettiin ajankohtaiseksi ja herättäjäksi yrityksille.

Yhteenvetona AISa-hanke toi tietoa kohdeteknologioista ja esitti mahdollisuuksia teknologioiden hyödyntämiseen yrityksissä kohdealueellaan.