Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22618

Hankkeen nimi: Oppimispolut onnistumiseen

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Valo-Valmennusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 2797994-1

Jakeluosoite: Hatanpään Valtatie 34E

Puhelinnumero: 050 529 9675

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.valo-valmennus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Maija Schellhammer-Tuominen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maija.schellhammer-tuominen(at)valo-valmennus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503037659

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaidot ovat osa perustaitoja, joita kansalaisten odotetaan käyttävän henkilökohtaisessa asioinnissa, opinnoissa ja työelämässä sujuvasti ja jatkuvasti uudenlaisia toimintatapoja oppien. Koronan aikana erilaiset digivälitteiset toimintatavat ovat lisääntyneet ja niissä edellytettävät digitaidot vaativat nopeaa perehtymistä erilaisiin alustoihin ja digitaalisiin toimintaympäristöihin. On kuitenkin suuri joukko, joiden digiperustaidot ovat vähäiset ja siten myös uusien taitojen oppiminen digitaalisissa ympäristöissä haastavaa. Riski jäädä ulkopuoliseksi digitalisoituvassa yhteiskunnassa kasvaa näillä henkilöillä merkittävästi.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien kuten rikos- ja päihdetaustaisten sekä pitkään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olleiden digiperustaitoja ja siten vahvistaa heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa, jossa yhä suurempi osa palveluista ja sosiaalisesta kohtaamisesta tapahtuu netin välityksellä. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kasvattaa kohderyhmän parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista ja myönteistä asennetta kohderyhmän digiosaamisen edistämisessä ja verkkovälitteisen valmennuksen ja ohjauksen toteuttamisessa turvallisessa, helposti käytettävässä ohjausympäristössä.

Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin:

1) Kohderyhmän digiperustaitojen vahvistaminen

Hankkeessa vahvistetaan kohderyhmän digiperustaitoja digivalmennuksin.

2) Saavutettavan digitaalisen ohjausympäristön kehittäminen osallistujapilotissa yhteiskehittämisen periaatteella

Läpi hankkeen toteutuksen kulkeva kokonaisuus on saavutettavan digitaalisen ohjausympäristön kehittäminen yhteistyössä kohderyhmän kanssa yhteiskehittämisen periaatteilla. Ohjausympäristö rakennetaan olemassa olevien, tuttujen tai kaikkien käytettävissä olevien ympäristöjen ympärille, jotta siitä tulee saavutettava ja se samalla valmentaa toimintaan aidossa digiympäristössä.

3) Kohderyhmän parissa työskentelevien ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja tulosten levittäminen

Hanke järjestää myös yhteiskehittämistyöpajoja kohderyhmän parissa toimiville ammattilaisille, jotka pääsevät halutessaan mukaan ohjausympäristön rakentamiseen ja kehittämiseen. Näin kehittämistyön tueksi saadaan mahdollisimman laajasti näkemystä ja kokemuksia.

Tulokset, toimintamallit ja materiaalipaketti julkaistaan avoimesti hyödynnettäväksi verkossa saavutettavassa muodossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on aliedustettuihin ryhmiin kuuluvat nuoret ja työikäiset aikuiset.

Ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat rikos- ja päihdetaustaiset, erilaisista neuropsykiatrisista tai muista oppimisen vaikeuksista kärsivät sekä pitkään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olleet henkilöt.

Tavoitteena on erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten koulutuspolulla etenemisen mahdollistaminen ja jatkuvan oppimisen edistäminen.

Kohderyhmään on ilmoitettu pieni määrä koulutuksessa tai työelämässä olevia, koska koronapandemian vuoksi haavoittuvassa asemassa on myös näillä statuksilla olevia, jotka ovat merkittävässä putoamisriskissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat opettajat, opinto-ohjaajat, opiskelijoiden valmennuksesta vastaavat opettajat, työpaikkaohjaajat sekä kuntien ja kolmannen sektorin ohjaajat ja valmentajat, jotka voivat vahvistaa osaamistaan kehittämishankkeen järjestämissä koulutuksissa ja/tai hyödyntää kehitettävää ohjausympäristöä ja ohjausmateriaalia työssään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 264 523

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 227 033

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 283 403

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 243 237

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Seinäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolivaikutusten arvioinnissa on kiinnitetty huomiota poikien ja miesten yliedustukseen kohderyhmässä. Toisaalta koulutuksellisesti kohderyhmä on yhä hyvin perinteisesti sukupuolittunut. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota yhdenvertaiseen osallisuuteen digitaalistuvassa yhteiskunnassa myös kaikkien eri sukupuolten näkökulmasta sekä tuodaan kaikki osaaminen ja koulutus tasapuolisesti kohderyhmän saataville. Tavoitteena on tuottaa kohderyhmäläisille sellaisia näköaloja omaan tulevaisuuteensa, että sukupuolesta riippumatta itseä kiinnostava koulutus, työelämä ja tulevaisuus ja sen rakentaminen ja siinä onnistuminen omassa elämässä on mahdollista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteuttajat tunnistavat ja tiedostavat sukupuolisensitiivisen tavan toimia ja ovat sitoutuneet siihen kaikessa toiminnassaan. Samoin sukupuolien moninaisuus on toiminnassa tiedostettu ja otettu huomioon eri käytännöissä. Toteuttajat ovat myös tietoisesti valmiita muuntamaan eri käytäntöjään, mikäli niiden havaitaan estävän sukupuolisensitiivisyyttä. Erityistä huomiota on kiinnitetty sukupuolisidonnaisten yhteiskunnallisten rakenteiden huomioimiseen ja niiden ohjaavan vaikutuksen minimoimiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Varsinaisena kohderyhmänä ovat hyvin haavoittuvassa asemassa olevat aliedustetut ryhmät, joille on haasteellista ellei mahdotonta esimerkiksi selviytyä opinnoista tai työelämässä nykytilanteessaan, riippumatta sukupuolesta. Sukupuoli huomioidaan toteutuksessa, mutta sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen pääasiallinen tavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Ohjausmenetelmien ja toimintamallin kehittäminen tapahtuu pääosin etäyhteyksin yhteiskehittämisen alustaa hyödyntäen. Materiaalit ja julkaisut tuotetaan pääosin digitaalisina. Matkustaminen minimoidaan. Hankkeessa tuotettava palvelu edustaa itsessään kestävää toimintaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hankkeen toiminta perustuu pääosin etätyöskentelyyn, joka vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja edistää vähähiilisyyttä. Työskentelyssä hyödynnetään digitaalisia materiaaleja sekä verkkoympäristöjä, jotka vähentävät kasvihuonepäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Toiminnassa huomioidaan energia- ja ympäristövaikutukset materiaalien käytössä, jätteiden määrässä ja kierrätyksessä. Hankkeen materiaalit ovat pääosin digitaalisesti jaettavia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän varmiuksia nykyaikaseen koulutus- ja työelämään erilaiset tuen tarpeet tunnistaen. Hanke edistää työelämään siirtyvien ja työelämässä olevien jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Hanke mahdollistaa myös työelämän ulkopuolella olevien ja/tai heikommassa työmarkkinatilanteessa olevien paremman työllistymismahdollisuuden.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään aliedustettujen ryhmien jatkuvaa oppimista ja kehitetään saavutettavaa ohjausympäristöä koronaviruspandemin jälkeiseen aikaan.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Hankkeessa työskennellään pääosin verkossa turhaa matkustamista välttäen. Tapaamiset ja vertaistyöskentely suunnitellaan saavutettavuus ja esteettömyys huomioiden.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeeseen osallistujien hyvinvointia ja osallisuutta lisätään toteuttamalla moninaisuutta arvostavaa sekä erilaisia tuen tarpeita tunnistavaa ja osallistavaa kehittämistoimintaa. Verkostoyhteistyöllä edistetään kohderyhmiin kuuluvien toimijuutta, minäpystyvyyden kokemuksia sekä mahdollisuuksia kokemuksen ja osaamisen jakamiseen. Hanke edistää kohderyhmien oppimista ja osaamista. Hanke myös osaltaan edistää Itämeren alueen EU-strategiaa hyvinvoinnin vahvistumisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeessa edistetään erityisesti yhdenvertaisuutta osaamisen kehittämisessä ja koulutuksessa. Hankkeen perusajatuksena on, että jokaisella ihmisellä on oppimiseen tai toimintakykyyn liittyvistä rajoitteistaan huolimatta oikeus oppia ja kehittyä. Erilaisiin valmennuksiin osallistuvilla on oikeus fyysistesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti esteettömään ja turvalliseen valmennukseen, saavutettaviin oppimisympäristöihin sekä erityistarpeet huomioiviin joustaviin koulutuspolkuihin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Aliedustettujen ryhmien osallisuutta ja yhteiskuntaan integroitumista tuetaan yksilöllisiä etenemispolkuja edistävää digitaalista ohjausympäristöä. Hankkeessa edistetään osallistujien digitaalista osaamista sekä nykyaikaisessa kouluksessa ja työelämässä toimimisen valmiuksia. Toimintamallin kehittäminen vahvistaa kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 3 4
Moninaisuutta arvostava ja hyödyntävä hanke edistää toimijoiden sosiokulttuurista ymmärrystä sekä erilaisista kulttuurista lähtökohdista tulevien ihmisten kunnioitusta ja kulttuurisensitiivisyyttä.
Ympäristöosaaminen 2 2
Ympäristöosaamista tuodaan esiin kiinteänä osana hankkeen toimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke koostui kolmesta toisiinsa limittyvästä työpaketista ja niihin liittyvistä toimenpidekokonaisuuksista. Päätavoitteita oli kolme:

1. Kohderyhmän digiperustaitojen vahvistaminen
2. Saavutettavan digitaalisen ohjausympäristön kehittäminen osallistujapilotissa yhteiskehittämisen periaatteella
3. Kohderyhmän parissa työskentelevien ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja tulosten levittäminen

Kohderyhmänä olivat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat henkilöt, kuten rikos- ja päihdetaustaiset sekä pitkään koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat, joiden digitaidoissa on merkittäviä puutteita.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa toteutettiin yksilö- ja ryhmämuotoisia digiohjauksia, yhteiskehittämistapaamisia, ammattilaisille suunnattuja webinaareja sekä loppuseminaari. Hankkeen tuloksena syntyi oppimisympäristö, joka otetaan käyttöön Valo-Valmennusyhdistyksessä. Moodleen rakennettu oppimisympäristö jää myös avoimeen käyttöön Valo-Valmennusyhdistyksen palvelimessa ilman kirjautumisvaatimuksia, jolloin kuka tahansa voi hyödyntää ympäristöä digiperustaitojen opetteluun tai kohderyhmän parissa tehtävän asiakastyön tueksi.

Hankkeen toimenpiteillä tavoitettiin yhteensä lähes sata kohderyhmään kuulunutta henkilöä. Hankkeessa pilotoituja ja kehitettyjä hyviä käytänteitä saatiin levitettyä laajasti ja niitä voidaan hyödyntää hankkeen jälkeenkin sekä yhdistyksen omissa toiminnoissa että muissa kohderyhmää tavoittavissa palveluissa.