Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22620

Hankkeen nimi: Tekoäly tutuksi

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: +358 294465000

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lantta Eija Marita

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.lantta(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5020684

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tekoälyä voitaisiin teknologian puolesta jo hyödyntää paljon nykyistä enemmän myös mikro- ja pk-yrityksissä. Osaamiseen ja hyödyntämismahdollisuuksien löytämiseen tarvitaan vielä opastusta ja innostamista. Tekoälyn ja data-analytiikan avulla voidaan parantaa liiketoimintamahdollisuuksia monin tavoin, lisätä yritysten resilienssiä ja mahdollisuutta työllistää enemmän.

Tekoäly tutuksi –hankkeen tavoitteena on lisätä tekoälyn käyttöä yrityksissä pienentämällä uusien teknologioiden käyttöönottokynnystä, tarjoamalla luovia esimerkkejä sovelluskohteista ja opettamalla teknologian perusasioita. Työntekijöitä koulutetaan ymmärtämään tekoälyn avulla muutettuja toimintatapoja, työn tekemisen tapoja sekä parannetaan heidän digivalmiuksia ja -osaamista. Lisäksi tavoitteena on aikaansaada eri toimialojen verkostoja, joissa samojen haasteiden parissa puurtavat voivat saada tukea toisiltaan ja pääsevät tutustumaan palvelujen tarjoajiin matalalla kynnyksellä.

Hankkeessa järjestetään webinaarisarja, jossa puhujina ja kouluttajina hyödynnetään alan huippuosaajia kohdistaen aiheet ja esimerkit eri toimialoille antamaan käytännön vinkkejä. Lisäksi tehdään työssä oleville, työttömille, korkeakouluopiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille suunnattu opintojakso, joka rakennetaan joustavasti. Osallistujilla on mahdollisuus joustavasti ottaa koko koulutus tai haluamansa osiot siitä.

Hankkeen tuloksena tietoisuus ja osaaminen tekoälyn hyödyntämisestä lisääntyy ja kynnys uusien teknologioiden käyttöönottoon madaltuu mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös elintarvike- ja palvelualan sekä kiinteistö- ja rakennusalan työntekijöillä on valmiuksia siirtyä käyttämään uutta teknologiaa. Yrityksissä ymmärretään tekoälyn ja data-analytiikan hyödyt tiedolla johtamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa ja yritykset löytävät osaavaa työvoimaa uusien teknologioiden käyttöönottoon ja käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Itsensä työllistäjät, mikro- ja pk-yritysten johtajat ja työntekijät, jotka haluavat parantaa digiosaamista ja tekoälyosaamista sekä oppia hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia.

Työttömät, jotka haluavat kehittää osaamistaan uusien teknologioiden osalta ja parantaa siten työllistymismahdollisuuksiaan.

Korkeakouluissa opiskelevat, jotka voivat parantaa tekoälyosaamistaan

Toimialat: sosiaali- ja terveysala, elintarvike- ja palveluala, rakennus- ja kiinteistöala

Kohdealue: Päijät-Häme ja Etelä-Karjala

4.2 Välilliset kohderyhmät

Toisen asteen opiskelijat

Pienyrityksille ohjelmointi-, IoT- ja tekoälypalveluita tarjoavat yritykset

Muut aiheesta kiinnostuneet

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 207 091

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 30 587

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 258 864

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 38 234

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Päijät-Häme

Seutukunnat: Imatran, Lahden, Lappeenrannan

Kunnat: Sysmä, Savitaipale, Taipalsaari, Hollola, Asikkala, Rautjärvi, Luumäki, Padasjoki, Lemi, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Imatra, Lappeenranta, Hartola, Parikkala, Heinola, Iitti, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Vuonna 2016 tehdyn tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan teknisen alan opiskelijoista 81 % on miehiä. Tämä heijastuu teknisiin ammatteihin työpaikoilla. Myös IT-alalla naiset ovat aliedustettuina. Hankkeessa ei suoraan pystytä vaikuttamaan naisten kouluttautumiseen tai työllistymiseen tekoälyn pariin, mutta tietoisuuden ja koulutuksen lisäämisellä voidaan tarjota etenemis- ja koulutusmahdollisuuksia naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tuo tekoälyyn liittyviä asioita esille houkuttelevasti esimerkein, jolloin kynnys osallistua ei ole korkea ja on mahdollisimman sukupuolineutraali. Webinaarien puhujiksi pyritään saamaan molempien sukupuolien edustajia, jolloin samaistuminen ja omiin mahdollisuuksiin uskominen voisi olla luontevampaa ja näin tekoälyä voidaan valtavirtaistaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Hankkeen toimenpiteet toteutetaan pitkälti sähköisinä. Näin osallistujien ei tarvitse liikkua paikasta toiseen ja näin säästetään luonnonvaroja. Materiaalit ovat myös sähköisinä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Tekoälysovellutuksilla yrityksissä voidaan vähentää ilmastomuutoksen aiheuttamia riskejä ja tehostaa materiaalien käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Webinaarit ja sähköiset toteutukset ja materiaalit vähentävät tulostettavan paperin määrää ja näin säästetään luonnonvaroja eikä synny jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Tekoälyn ja data-analytiikan soveltaminen liiketoiminnassa parantaa yrityksien mahdollisuuksia johtaa toimintaa ajantasaisesti ja edesauttaa kestävää kehitystä esimerkiksi materiaalien käytön osalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 4
Hanke lisää yrityksien valmiuksia kehittää ohjelmistopalveluita, jotka parantavat liiketoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Webinaarit ja sähköiset toteutukset vähentävät osallistujien liikkumisen tarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Tekoälysovelluksilla on mahdollisuus parantaa työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Tasapuolinen tiedon lisääminen edistää tasa-arvon toteutumista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-