Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22624

Hankkeen nimi: UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kiipulasäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0147520-0

Jakeluosoite: PL 13

Puhelinnumero: 0368521

Postinumero: 14201

Postitoimipaikka: Turenki

WWW-osoite: http://www.kiipula.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petteri Ora

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petteri.ora(at)kiipula.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503003764

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Covid-19 pandemian seurauksena, keväällä 2020, vaativan erityisen tuen ammatillinen koulutus siirtyi muun koulutusmaailman lailla etätoteutukseen. Ylitettävänä oli monta haastetta: opiskelijoiden erilaiset oppimisen ongelmat ja tuen tarpeet, opiskelijoiden asuinpaikkakuntien jakautuminen ympäri Suomen, opiskelijoille tarjolla olevien digilaitteiden ja soveltuvan digitaalisen opetusmateriaalin riittämättömyys puhumattakaan opetushenkilöstön resursseista ja osaamisesta sekä työelämän muutoksista, joiden seurauksena työpaikalla järjestettävän koulutuksen paikkojen määrä väheni radikaalisti. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla kävi nopeasti selville, että yksilöllisten polkujen toteutukseen tarvitaan nykyisten menetelmien rinnalle uudenlaisia joustavia fyysisen ja digitaalisen opetuksen yhdistelmiä, fyysisdigitaalisia oppimisympäristöjä ja yli paikkakuntarajojen toimivaa vuorovaikutteista verkko-opetusta.

Vaativan erityisen tuen ammatillisilla oppilaitoksilla, ei ole ollut laajaa kokemusta etäopetuksen toteuttamisesta vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ennen Covid-19 pandemiaa. Tämän vuoksi laadukasta, saavutettavaa digitaalista opetusmateriaalia tai verkko-oppimisympäristöjä ei ole tuotettu kattavasti ammatillisen erityisopetuksen tarpeisiin. Nyt on huomattu, että oppimista tukemaan tarvitaan aiempaa enemmän työelämälähtöistä ja käytännön taitoja tukevaa digitaalista saavutettavaa opetusmateriaalia ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat ammatillisten taitojen harjoittelun myös vaativan erityisen tuen opiskelijoille etänä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen käyttöön soveltuvia fyysisdigitaalisia oppimisen tiloja, visuaalisia ja virtuaalisia käytännön taitojen harjoitteluun sopivia digitaalisia oppimisympäristöjä, vuorovaikutteista valkotaulua/kosketusnäyttöä pedagogisesti hyödyntävä yli toimipaikkarajojen toimiva opetusmalli sekä digitaalista saavutettavaa materiaalia vaativan erityisen tuen opiskelijoille etä- ja hybridiopetuksen ja ohjauksen tueksi.

Hankkeen kumppaniorganisaatioihin rakennetaan fyysisvirtuaaliset oppimisen tilat. Käytännön taitojen oppimiseen tarkoitettuja virtuaalisia oppimisympäristöjä luodaan kolmelle koulutusalalle/opittavaan aihekokonaisuuteen yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Prosessin aikana suunnitellaan toiminnot virtuaaliseen ympäristöön, 360-kuvataan työelämäyhteistyössä työympäristöt ja tehdään äänitteet sekä viedään materiaali VR- ja AR-ympäristöön, muokataan se valmiiksi oppimisympäristöksi ja testataan tuotetut virtuaaliset oppimisympäristöt opiskelijoiden kanssa. Vuorovaikutteista valkotaulua/kosketusnäyttöä testataan yli toimipaikkojen tapahtuvassa YTO sisältöjen opetuksessa. Hankkeen aikana luodaan videoita, kuvia ja ääntä hyödyntävää saavutettavaa digitaalista tukimateriaalia vaativan erityisen tuen opiskelijoiden opetuksen ja ohjauksen tarpeisiin. Fyysisvirtuaalisia oppimisympäristöjä hyödyntävä opetuksen toimintamalli luodaan.

Hankkeen tuloksena otetaan käyttöön fyysisvirtuaalinen oppimisen tila, jossa on monipuolisen oppimisen mahdollistava digitaalinen laitteisto ja ohjelmat. Kolme virtuaalista oppimisympäristöä on luotu ja otettu käyttöön vaativaa erityistä tukea tarvitsevien ammatillisessa koulutuksessa. Vuorovaikutteista valkotaulua/kosketusnäyttöä hyödyntävä yli toimipaikkojen tapahtuva opetus on käynnistynyt. Fyysisvirtuaalisen oppimisen ja opetuksen tueksi on luotu monipuolista ja laadukasta digitaalista saavutettavaa opetus- ja tukimateriaalia vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on uudenlaista osaamista virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen käytännön taitojen opetuksessa ja työelämäyhteistyössä. Digipedagogiset toimintamallit, joissa hyödynnetään fyysisvirtuaalisia mahdollisuuksia opetuksessa, on otettu käyttöön. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuudet käytännön taitojen oppimiseen lisääntyvät ja monipuolistuvat, jonka seurauksena opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuudet paranevat. Myös opiskelijoiden yleiset digitaidot paranevat ja se tukee osallisuutta ja aktiivista toimijuutta yhä enenevässä määrin digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja työelämässä opintojen jälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmä ovat partnerioppilaitosten vaativan erityisen tuen opiskelijoiden kanssa työskentelevä opetus- ja ohjaushenkilöstö. Muut kohderyhmät ja hyödynsaajat ovat partnerioppilaitosten opiskelijat, muu henkilöstö sekä johto.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat muiden ammatillisten erityisoppilaitosten sekä ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö sekä työelämän edustajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 546 485

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 531 122

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 728 644

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 708 160

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Uusimaa, Päijät-Häme

Seutukunnat: Porvoon, Helsingin, Lahden, Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna, Vantaa, Espoo, Lohja, Porvoo, Lahti, Helsinki, Janakkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 115

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Perusopetuksessa tytöt ovat poikia edellä LUMA- ja digitaidoissa (THL, sukupuolten tasa-arvo). Koulutusalavalintojen myötä naiset ohjautuvat aloille, joissa digitaalisuuden merkitys ei ole niin suuri. Ammatillinen segregaatio näkyy vahvasti ammatillisessa erityisopetuksessa. Tässä hankkeessa tarjotaan samansisältöistä opintoja edistävää ja työelämätaitoja lisäävää digiopetusta kaikille sukupuolille. Kiipulan osalta hanke kohdistuu osittain naisvaltaisille aloille (raca, puutarha).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminnassa on mukana naisvaltaisia aloja. Toteutettavat toiminnat ovat kaikille yhdenvertaisia. Ammatillisessa erityisopetuksessa epätasa-arvo ilmenee intersektionaalisena, risteävänä eriarvoisuutena. Sukupuolen ohella asiaan vaikuttavat monet muutkin seikat. Sukupuolinäkökulma on mukana hankkeen arvioinnissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke kohtelee opiskelijoita yhdenvertaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Hankkeen perusteema on lisätä virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttöä käytännön taitojen oppimisessa. Kokonaisuutena tämä vähentää matkustamista ja säästää siten luonnonvaroja. Materiaalit ovat digitaalisessa muodossa. Luonnonvarojen kestävä käyttö on myös strateginen päämäärä partnerioppilaitoksien toiminnassa ja sisäänrakennettu teema tutkinnon perusteissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Kuten edellä: suuri osa toiminnoista on rakennettu digiyhteyksien varaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Ei varsinaista vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Ei varsinaista vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Ei varsinaista vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö vähentää jätekuormaa. Materiaalit ovat digimuodossa. Fyysisvirtuaalinen tila rakennetaan olemassa oleviin tiloihin. Laitteiden ja tarvikkeiden kierrätyksestä huolehditaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole varsinaista vaikutusta. Kiipulan Janakkalan toimipaikalla on oma hakevoimala ja maakaasulaitos, jolla tuotetaan tilojen lämmitys.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeen myötä erityisryhmien ammatillinen oppiminen toteutuu entistä työelämälähtöisemmin. Näin parannetaan välillisesti täsmätyökykyisten työllistymistä ja tarjotaan yrityksille osaavaa työvoimaa. Hankkeessa hyväksi havaitut toimintamallit ja tekniset sovellukset ovat hankkeen päätyttyä edelleen yritysten, julkissektorin ja oppilaitoksien käytössä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeen toiminta ja tuotokset raportoidaan digimuodossa. Lisäksi tuotetaan osallistujille aineetonta osaamista. Hankkeen tulokset jäävät kaikkien käyttöön nettisivujen kautta. Yleisenä toimintana hanke kehittää digitaalisuuteen pohjautuvia opetuksen ja toiminnan käytäntöjä mm. Maakuntaohjelmien suuntaisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeen kehittämistyö ja tapaamiset toteutetaan pääosin verkossa. Liikkumisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke tarjoaa vaativan erityisen tuen opiskelijoille uudenlaisia virtuaalisia mahdollisuuksia oppimiseen ja parantaa saavutettavuutta. Virtuaalisissa ympäristöissä voidaan vähentää ja hallita aistikuormitusta sekä sosiaalista rasitusta. Tämä lisää motivaatiota, oppimisen mahdollisuuksia ja onnistumisen kokemuksia. Tieto omasta oppimisesta ja työllistymisen edellytysten lisääntymisestä tuottaa osallisille hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeen eräs tärkeimmistä vaikutuksista on koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Fyysisvirtuaalinen oppimisympäristö tarjoaa pedagogisesti uudenlaisen mahdollisuuden vaativaa erityistä tukea tarvitseville. Toimintatapa ja pedagogiset sovellukset ovat omaksuttavissa myös muihin oppilaitoksiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Fyysisvirtuaalisessa oppimisympäristössä toimiminen luo taitoja nykyisessä entistä digitaalisemmassa yhteiskunnassa toimimiseen. Virtuaaliset oppimisympäristöt ovat käytettävissä maantieteellisistä rajoista riippumatta ja ovat muokattavissa selkeälle kielelle, joka tukee kaikkien käyttömahdollisuuksia.
Kulttuuriympäristö 5 5
Perinteisiin kulttuuriympäristöihin ja kulttuuriperinteeseen hankkeella ei juuri ole vaikutusta. Sen sijaan hankkeella edistetään vaativaa erityistä tukea tarvitsevien digikulttuuria oppimisen ja osallisuuden näkökulmasta. Digitaalinen (kulttuuri)ympäristö pitää sisällään erilaiset verkkososiaaliset alustat, eettiset toimintatavat sekä yhteisöllisesti kehittyvät arvot, normit ja käytänteet.
Ympäristöosaaminen 3 3
Verkkototeutuksissa ja tutkinnon perusteissa huomioidaan ympäristöosaaminen ja ekologisuus läpileikkaavana teemana.

9 Loppuraportin tiivistelmä

UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt) -hankkeeseen osallistuivat Kiipulasäätiö ja Live-säätiö.

Hankkeessa toteutetulla toiminnalla on vastattu monipuolisesti asetettuihin tavoitteisiin. Seuraavassa tavoitteiden toteutusta on kuvattu molempien toteuttajien osalta. Hanke toteutettiin aktiivisella yhteistyöskentelyllä hankkeessa kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeessa toteutettiin yksilöllisiä, joustavia opintopolkuja tukevia toimintamalleja, joita voi hyödyntää esim. opiskelijoiden yksilöllisissä ohjaustarpeissa riippumatta opiskelupaikasta.
Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden oppiminen edellyttää usein rauhallista, häiriötöntä oppimisympäristöä ja useat opiskelijat hyötyvät oppimistilanteissa pienempien opittavien kokonaisuuksien ja runsaampien toistojen mahdollisuuksista. Virtuaalisissa oppimisympäristöissä on mahdollista harjoitella sellaisia tilanteita tai aiheita, joita on haastavaa harjoitella käytännössä, esim. haastavat asiakaspalvelutilanteet, vaaralliset tilanteet.

Hankkeessa tuotettiin ja pilotoitiin kolme laajempaa virtuaalista oppimisympäristöä. Live vastasi asiakaspalvelun oppimisympäristöstä ja tuotti oppimateriaalin työpaikan vuorovaikutustaitojen opiskelun tueksi. Kiipula tuotti puutarha- sekä ravintola- ja cateringalan oppimisympäristöt. Kiipulassa otettiin virtuaaliset valkotaulut opetuskäyttöön. Laitteita testattiin ja pilotoitiin kahden toimipaikan välisessä opetuksessa. Lisäksi opetushenkilöstöä koulutettiin uusien oppimisympäristöjen ja laitteiden käyttöön molemmissa organisaatioissa.

Koulutusten ja oman oppimisen tueksi koottiin yhteistä materiaalia virtuaalisten oppimisympäristöjen suunnitteluun, toteutukseen ja laitteiden käyttöön. Virtuaalisten valkotaulujen käyttöön koottiin Kiipulan toimesta pedagoginen ja tekninen ohjemateriaali. Opetuksen ja ohjauksen toimintamallien kehittäminen, pilotoinnit, käyttäjäkokemukset ja tekniset mahdollisuudet olivat taustalla koulutusten pedagogisen ja teknisen ohjemateriaalin tuottamisessa. Kaikissa hankkeessa tuotetuissa materiaaleissa ja tuotoksissa huomioitiin saavutettavuus ja selkeäkielisyys.

Virtuaalisissa ja simuloiduissa ympäristöissä kehitettiin toimintamalleja käytännön taitojen oppimiseen uudella tavalla. Oppimisympäristöjä pilotoitiin eri kohderyhmien, mm. opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja työelämäedustajien kanssa kanssa suunnittelun eri vaiheissa. Kehittämistyössä huomioitiin kohderyhmän ohjaus ja oppimiseen liittyviä tarpeita ja tukitoimia, joissa on vahvistettu yksilöllisempää ja yhdenvertaisempaa opetusta.

Koulutusten aikana uudet toimintatavat otettiin käyttöön molemmissa organisaatioissa. Opetushenkilöstön digiosaaminen lisääntyi ja koulutuksiin osallistuneet osaavat itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti suunnitella, rakentaa ja ottaa käyttöön hankkeessa tai muiden tuottamia materiaaleja.

Työpaikat hyötyivät virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämistyöstä ja hankkeessa mukana olosta. He saivat uutta kokemusta virtuaalisten oppimisympäristöjen käytöstä esim. perehdyttämisessä ja opiskelijoiden ohjaamisessa. Hankkeen aikana toteutettiin oppimisympäristöt aitoihin oppimis- ja työympäristöihin sekä tuotettiin osa koulutuksissa toteutetuista oppimisympäristöistä työelämän kanssa yhteistyössä. Tulevaisuudessa opiskelijoiden osaamista voi syventää virtuaalisissa ympäristöissä ennen työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksoja tai sen aikana.

Virtuaalisen ja simuloidun työvaltaisen opetusmenetelmän sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamiseksi tarvittiin laitteistoa ja erilaisia ohjelmia sekä ohjausta käyttöä tukevien toimintamalleihin ja -rakenteisiin. Virtuaalisten simuloitujen oppimisympäristöjen luomisen kehittämistyö toteutettiin VR-/AR-teknologiaan hyödyntäviin pedagogisiin toteutuksiin erikoistuneen asiantuntijapalveluita tarjoavan kumppanin, 3DBearin kanssa WondaVR-ympäristöön.

Fyysisdigitaalisten tilojen hyödyntäminen oppimisympäristöjen käytössä laajentui vastaamaan hankkeen aikana esiin tulleita tarpeita. Henkilöstön liikkuvuus, useat toimipaikat ja opiskelijoiden yksilölliset opiskelutarpeet haastavat fyysisen tilan laitteiden käytettävyyttä aktiivisempaan ja joustavampaan käyttöön. Hankkeessa tuotetut materiaalit, ohjeet, laitteet ja laitelainaus suunniteltiin mahdollisemman monen käyttäjän tarpeista digitaalisempaan ja liikuteltavampaan muotoon.

Hanke edisti ensimmäistä kertaa Suomen ammatillisen vaativan erityisen tuen opetuksen digitaalisuuden kokonaisvaltaista hyödyntämistä virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Kiipulan ja Liven yhteistyö oli vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja opetushenkilöstön osalta antoisaa sekä toiminnaltaan aktiivista, yhteistoiminnallista ja tuloksellista. Toimintamallit sopivat valtakunnallisesti eri kohderyhmien käyttöön, niin erityistä tukea tarvitsevien ammatillisessa opetuksessa AMEO-oppilaitoksissa kuin yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa sekä työelämässä.

Digitaalisten oppimisympäristöjen, materiaalien sekä laitteiden lainaus ja liikuteltavuus tukee kestävää kehitystä ja pienentää luonnonvarojen käyttöä, esim. opetuksessa käytettävien materiaalien määrä vähenee, laitteet saadaan aktiivisempaan käyttöön ja opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden matkustamisen tarve vähenee.

Hankkeessa tuotettuja virtuaalisia oppimisympäristöjä, opetus- ja toimintamalleja voi hyödyntää vaativan erityisen tuen opiskelijoiden käytännön taitojen oppimisessa ja osaamisen osoittamisessa ajasta ja paikasta riippumatta. Uudenlaisilla digipedagogiikan menetelmillä ja työtavoilla voi tarjota opiskelijoille digitaalinen tekemällä oppimisen kokemus. Myös työpaikat hyötyvät uudenlaisista opetuksen tavoista, kun opiskelijat voivat harjoitella työtehtäviä ja kehittää taitojansa ennen työpaikoille siirtymistä. Opiskelijoiden lisääntyneet digivalmiudet vastaavat paremmin tulevaisuuden yhteiskunnan ja työelämän vaatimuksia tai jos opiskelujen käytännöntaitojen harjoittelun esteenä ovat toisenlaiset pandemiat tai haastavat luonnonolosuhteet.