Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22626

Hankkeen nimi: Liike ja tunne - tunnetta liikkeellä!

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1510340-8

Jakeluosoite: Paukkulantie 22

Puhelinnumero: 0443410059

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esiikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Parta Anna Pauliina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.parta(at)esliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443410077

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry, 0207212-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liike ja tunne - tunnetta liikkeellä!

Hankkeen tavoitteena on oppijoiden hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja teatterin keinoin. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan koulutuksen siirtymä – ja nivelvaihetta kehittäen hyvinvointia tukevia menetelmiä ja palveluita.
Hankkeessa toteutetaan ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on sosiaalisen osallisuuden lisääminen, opiskeluyhteisöön kuulumisen tunteen vahvistaminen ja opiskelumotivaation kasvattaminen.
Hankkeen tavoitteena on erilaisten harjoitteiden kautta kiusaamisen ennaltaehkäiseminen vahvistamalla oppijoiden itsetuntemusta ja itsetuntoa.

Hankkeen keskeiset toimijat ovat Etelä-Savon Liikunta ry (päätoteuttaja) ja Mikkelin Teatteri (osatoteuttaja). Kohderyhmänä ovat ESEDU: n, Mikkelin Lukion sekä Mikkelin perusopetuksen 9-luokkien oppijat ja opetushenkilöstö.

Toiminta suunnitellaan ja rakennetaan monialaisena yhteistyönä hankkeen toimijoiden ja muiden sidosryhmien kesken.
Hankkeen toimenpiteinä on sisältöjen tuottaminen teatteri- ja liikuntapohjaisiin ryhmätoimintoihin, koulutuksiin ja toimintapajoihin, joita toteutetaan osana koulu - ja opiskelupäiviä.

Hankkeen tuloksena halutaan tuottaa opetushenkilöstön käyttöön toiminnallisia harjoitteita osaksi opetusta. Lisäksi saadaan aikaiseksi toimintamalli, jolla edistetään hyvinvoinnin ilmapiiriä ja löydetään keinoja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi koko koulu ja opiskeluyhteisössä.

Hankkeen välitön tulos on mukana olevien nuorten hyvinvoinnin ja vuorovaikutusosaamisen lisääntyminen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Esedun tarkennetut kohderyhmät
Hankkeen kohderyhmänä ovat opiskelijaryhmät, joilla on eniten haasteita ryhmäytymisessä ja opintoihin kiinnittymisessä sekä sellaiset ryhmät, joissa on havaittu kiusaamista.

Mikkelin perusopetuksen 9 lk tarkennetut kohderyhmät
Mikkelissä hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki seitsemän ylä- ja yhtenäiskoulua, joista erityisesti pienryhmissä opiskelevat sekä Anttolan ja Haukivuoren koulut, joissa ei ole tulevana lukuvuonna omaa koulunuorisotyöntekijää. Lisäksi halutaan pilotoida, voiko hankkeella luoda uusia keinoja ja menetelmiä laajennetun oppivelvollisuuden myötä osalle perusopetuksen 8.-9. luokkaisista tarjottavaan tehostettuun oppilaanohjaukseen.

Mikkelin lukion tarkennetut kohderyhmät
Mikkelin lukion osalta syksyllä 2021 aloittavat uudet lukiolaiset ja heidän ryhmänohjaajansa. Hankkeen toimintaa osaksi lukion ryhmäytymispäivää, joka pidetään 1. jakson lopussa (lokakuun alussa).
Lukion toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoista kartoittaan heitä, joilla esim. koulumatka on pitkä tai kaverisuhteet eivät ole syntyneet odotetulla tavalla. Tässä tehdään yhteistyötä ryhmänohjaajan sekä kuraattorin kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Liikunta – ja kulttuurijärjestöt tehdään tutuksi hankkeen kautta. Siten edistetään uusien harrastajien mukaantuloa. Välillisinä kohderyhminä ovat näihin liittyvät ohjaajat, verkostot ja muut yhteistyötahot. Välillisinä kohderyhminä voidaan ajatella olevan myös oppijoiden perheet ja läheiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 95 926

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 085

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 107 918

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 477

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa huomioidaan sukupuolet tasavertaisesti. Ryhmät toimivat linjassa opetusryhmien kanssa. Opettajat,koulukuraattorit ja opinto-ohjaajat ovat vaikuttamassa ryhmävalintoihin. Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen edellyttää aina hankkeen toimintaympäristön, tilanteen ja ratkaistavan ongelman analyysia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminta kohdistuu kaikkiin sukupuoliin. Hankkeen toiminnassa, ryhmätoiminnassa ja hankkeen toimenpiteiden sekä toiminnallisten harjoitteiden suunnittelussa ja ohjauksessa huomioidaan yhdenvertaisuuden edistäminen. Hankkeessa edistetään yhdenvertaisuutta etnisen alkuperän, iän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn suhteen. Harjoitteilla edistetään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja estetään sukupuoliin perustuvaa syrjintää. Oppijat kohdataan yksilöinä. Harjoitteilla edistetään oppijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Liikunta- ja teatteriharjoitteissa suunnitellaan toiminnot niin, että toiminta on kaikille avointa. Liikkeen lisäämisessä, liikuntatoiminnoissa sekä teatteripohjaisten harjoitteiden tekemisessä mahdollistetaan oppijoiden reflektointi toimintaansa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmista. Hankkeessa järjestetään ryhmätoimintaa ja oppimistilanteita, joissa kaikilla oppilailla on tasa-arvoisesti mahdollisuus ominaisuuksistaan sekä taustoistaan riippumatta osallistua ja kokea onnistuvansa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kaikki oppijat ja henkilöstö ovat tasa-arvoisesti mukana. Noudatamme hankkeessa tasa-arvolakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkitystä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkitystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkitystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkitystä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Oppijoiden työelämävalmiudet paranevat merkittävästi. Osaavat, yrittelijäät ja hyvinvoivat oppijat sekä opettajat parantavat työelämässä paikallista elinkeinorakennetta kestävästi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Ei juuri merkitystä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkitystä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Suuri merkitys hyvinvoinnin edistämiseen. - Parannetaan nuorten itsetuntoa, läsnäolo- ja vuorovaikutustaitoja ja ennaltaehkäistään kiusaamista. -Sosiaaliset ja työelämä valmiudet paranevat. - Nuorten hyvinvoinninon paraneminen ja itsetunnon vahvistuminen harrastamisen keinoin -Ryhmähengen ja hyvän opiskeluilmapiirin lisääntyminen - opettajien ja ohjaajien keinovalikoima nuorten kanssa työskentelyyn lisääntyy
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke edistää hyvinvointia tasa-arvoisesti. Toiminnassa halutaan edistää erilaisten oppijoiden mukanaoloa. Edistetään myös henkilöstön ja oppijoiden välistä tasa-arvoisuutta ryhmätoiminnan keinoin ihmisyyden näkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Suuri merkitys. Teatterin mukana olo toimijana tuo uusia malleja ja lisää yhteiskunnallista ja kulttuurillista yhdenvertaisuutta erityisesti oppijoiden näkökulmasta. Toiminnan kautta halutaan tuoda tutuksi myös erilaiset liikuntalajit ja harrastukset, joihin kaikilla ei ole mahdollisuutta esim.perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeen myötä kulttuuriympäristö tulee tutuksi. Tutustutaan erilaisiin oppimisympäristöihin ja taiteen soveltamisen keinoihin. Toimintaa viedään teatteri, kulttuuri ja liikuntaympäristöihin.
Ympäristöosaaminen 5 5
Jonkin verran merkitystä. Harrastamisen paikat tulevat tutuiksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-