Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22628

Hankkeen nimi: Vastuullisen matkailun Arctic Lakeland – Kainuu

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: Ketunpolku 1

Puhelinnumero: 0618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7101 008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailu on toimialana kansainvälinen. Voimakas matkailun toimintaympäristön muutos toimii vahvana muutosajurina kohti kestävämpiä ja vastuullisempia toimenpiteitä maailmanlaajuisesti matkailuyrityksissä ja työorganisaatioissa, jotka joutuvat jatkuvasti sopeutumaan nopeastikin muuttuvaan ostokäyttäytymiseen, muuttuviin asiakastarpeisiin erityisesti koronapandemian myötä. Maailmanlaajuinen covid-19 pandemia muuttaa matkailua vielä luultua nopeammin kohti terveysturvallisia, vastuullisesti toteutettuja ja kestäviä matkailupalveluja. Myös huoli ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta matkailualaan vaatii nopeita toimia sekä reagointia.

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on auttaa alueen yrityksiä selviytymään koronapandemian aihauttamista vaikeuksista kasvattaen vastuullisuusosaamista valmennuksin sekä vastuullisen toimintatavan tietoutta, omaksumista ja sitoutumista matkailuyrityksissä Kainuussa muutoskyvykkyyden edistämiseksi. Tavoitteina on myös
1. Luoda yhteistyömalleja eri toimijoiden välille maakunnallisesti, Lakeland suuraluetasolla ja valtakunnallisesti.
2. Kasvattaa matkailudestinaatioiden ja Arctic Lakeland Kainuu tunnettavuutta vastuullisena maakunnallisena matkailualueena

Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja niistä johdettavat tulokset lisäävät kohderyhmän selviytymistä koronasta osaamisen kehittymisen myötä ja sitä kautta vaikuttavat myönteisesti edistäen kestävään matkailuun siirtymisessä; Kainuun matkailu- ja palveluyritysten sekä -alueen elinvoimaisuus, kilpailukyky ja kestävät liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät. Toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin sopeutuminen paranee, johtamiskyvykkyydet kehittyvät ja työhyvinvointi paranee sekä alueellinen yhteistyö lisääntyy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Kainuun matkailuelinkeino, matkailuyritykset (mikro- ja pk-yritykset) ja niiden henkilöstö sekä johto koko maakunnan alueelta. Ensisijaisena kohderyhmänä tässä hankkeessa ovat aktiivista matkailun vientitoimintaa harjoittavat yritykset, mutta myös kasvua kansainvälisille markkinoilta suunnittelevat yritykset. Kohderyhmänä ovat myös Kainuun matkailun alueorganisaatiot, alueelliset matkailuyhdistykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat kansainväliset matkailijat, joihin matkailuyritysten, matkailualueiden ja koko Kainuun kansainvälinen markkinointi, viestintätoimet ja myynninedistämistoimet kohdistuvat. Tämän hetkiset Arctic Lakeland - Kainuu tärkeimmät kohdemarkkinat ovat DACH, Benelux, UK, Venäjä mutta toimenpiteitä kohdistetaan myös Etelä-Eurooppaan, Ruuotsiin, Ranskaan ja muihin kuten kaukomaihin riippuen toimenpiteestä, alueesta ja yrityksistä sekä tällä hetkellä covid-19 pandemian tilanteesta. Välillisinä kohderyhminä ovat myös kotimaiset matkailijat sekä paikalliset asukkaat sekä yhteisöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 240 879

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 228 696

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 301 099

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 285 870

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Kajaani, Puolanka, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 51

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 32

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 61

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmään kuluu sekä miehiä että naisia ja on sukupuolista tasa-arvoa tukeva hanke. Hankkeen tavoite on ohjata Kainuun matkailualueita kohti vastuullista toimintaa ja sitä kautta matkailuyritysten kysynnän kasvun tukeminen. Maakunnan yrittäjistä n. 60 % on naisyrittäjiä ja majoitus- ja ravitsemispalveluiden työntekijöistä naisia jopa 70%.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmäyrityksiin kuuluu tasavertaisesti miehiä ja naisia, hankkeen toteutuksessa kiinnitetään huomiota sukupuolikysymyksiin osana sosiaalisen kestävyyden kehittämistä. Hankkeen toimenpiteillä on siten mahdollisuus vaikuttaa paitsi naisyrittäjyyden tukemiseen myös erityisesti naisten työllisyyden kasvuun.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toteutuksessa kiinnitetään huomiota sukupuolikysymyksiin osana sosiaalisen kestävyyden kehittämistä. Kohderyhmään kuluu sekä miehiä että naisia ja on sukupuolista tasa-arvoa tukeva hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Hankkeen päätavoite on kestävän kehityksen huomioiminen matkailualalla. Välillisesti vaikutusta on matkailuyrittäjien ympäristötietoisuuden kasvun ja kestävän kehityksen mukaisten toimenpiteiden myötä. Luonnon hyödyntäminen matkailupalveluissa edellyttää ympäristö- ja sosio-kulttuuristen vaikutusten vahvaa hallintaa ja resursseista huolehtimista: toimintaa vastuullisesti luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 6
Hankkeessa lisätään matkailuyrittäjien ja matkailualan ammattilaisten ympäristötietoisuutta sekä tuetaan ja edistetään Kainuun matkailuelämän valmiuksia vihreään siirtymään, huomioiden hiilijalanjäljenlaskentamalli ja -kompensaatiomalli. Kaiken taustalla on ilmastonmuutos ja siitä johdetut sopeuttamistoimenpiteet matkailualan yrityksissä - ja alueilla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Hankkeessa helpotetaan vastuullisten toimintatapojen omaksumista arkeen ja se puolestaan edesauttaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Hankkeessa tuotetaan lisätietoa päästökompensaatiomahdollisuuksista ja ohjeistetaan ympäristövastuullisiin toimintoihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Vastuullisuuden kehittämisen kautta todennetaan se, kuten Natura 2000 ohjelmassa sanotaan, että ihmiset ja luonto toimivat parhaiten toistensa kumppaneina, ja että ympäristövastuullista toimintaa korostamalla lisätään suojelukohteiden arvostusta ja luontoarvojen turvaamista.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Sähköisiin toimintamalleihin panostaminen valmennuksessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 5
Matkailuyrityksiä kannustetaan tekemään kestävän kehityksen suunnitelmat. Näiden suunnitelmien kautta pyritään myös yritysten uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntymiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hankkeessa valmennetaan, ohjataan ja sitoutetaan matkailuyrityksiä vastuullisen matkailun kehittämispolulle oman toiminnan arvioinnin kautta, jonka myötä tavoitellaan myös mahdollisia uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen toisena toimenpiteenä on lisätä vastuullisosaamista ja vastuullisen toimintatavan tietoutta, omaksumista ja sitoutumista matkailuyrityksissä ja - destinaatioissa. Vastuullinen matkailun yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Kestävän matkailun kehittäminen lisää paikallisia matkailutyöpaikkoja ja tuo tuloja aluetalouteen sekä sitä kautta hyvinvointia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 9
Hankkeen tavoitellaan olemassa olevan infran tehokkaampaa hyödyntämistä ja käyttöasteiden nostamista parantamalla toimijoiden osaamista ja sitä kautta palvelutuotteiden laatua.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Matkailu toimialana luo aina tarvetta liikkumiselle. Vastuullisuutta ymmärtäen on jatkossa koko maakunnassa mahdollisuus kehittää myös kestäviä logistisia ratkaisuja alueen sisällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Kulttuuriin, puhtauteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen perustuva matkailu, joka tuotetaan vastuullisesti, luo henkistä hyvinvointia, joka on merkittävä motiivi koko matkailussa. Luonnossa liikkuminen ja aktiivilomailu lisäävät myös fyysistä hyvinvointia. Paikallisille ihmisille matkailun kehittyminen tuo työtä ja toimeentuloa ja lisää hyvinvointia sitä kautta. Hankkeen tavoitteena on myös työelämänlaadun ja johtamiskyvykkyyksien kehittäminen vastuullisuus ja kestävyysnäkökulmien kautta, joka edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Hankkeen toiminnan kautta matkailun kehittyminen edesauttaa erityisesti naisten työllisyyden positiivista kehitystä. Sosiaalisen kestävyyden korostaminen lisää osaltaan tasa-arvoisuutta sekä paikallisten että matkailijoiden osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Vastuullisen matkailun yksi osatekijä on tuottaa matkailuelämyksiä yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavaksi. Toimimalla vastuullisen matkailun periaatteiden mukaan, se toteuttaa yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 5 5
Luonnon hyödyntäminen matkailupalveluissa edellyttää ympäristö- ja sosio-kulttuuristen vaikutusten vahvaa hallintaa ja resursseista huolehtimista: toimintaa vastuullisesti luontoa ja kulttuuriympäristöä vahingoittamatta. Hankkeen työpajoissa valmennetaan käytännönläheisesti yrityksiä kestävän matkailun järjestelmälliseen edistämiseen pitkäjänteisesti.
Ympäristöosaaminen 7 7
Hankkeessa ohjataan kestävyyden ja vastuullisuusnäkökulmien integroimista yritysten prosesseihin paremman asiakaskokemuksen kehittämiseksi ja kasvattamiskeski. Kestävä matkailuhan on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset siten, että matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet tulee huomioiduksi nyt ja tulevaisuudessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli auttaa alueen yrityksiä selviytymään koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista kasvattamalla vastuullisuusosaamista erilaisin valmennuksin. Lisäksi hankkeen avulla kasvatetaan vastuullisen toimintatavan tietoutta ja omaksumista sekä siihen sitoutumista matkailuyrityksissä Kainuussa muutoskyvykkyyden edistämiseksi. Tavoitteina oli myös luoda yhteistyömalleja eri toimijoiden välille maakunnallisesti, Lakeland-suuraluetasolla ja valtakunnallisesti sekä kasvattaa alueen tunnettuutta vastuullisena maakunnallisena matkailualueena. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteina oli lisätä kohderyhmän osaamista. Sen myötä Kainuun elinvoimaisuus, kilpailukyky ja kestävät liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät. Lisäksi toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin sopeutuminen paranee, johtamiskyvykkyys kehittyy ja työhyvinvointi paranee sekä alueellinen yhteistyö lisääntyy. Kokonaisuutena kohderyhmän selviytyminen koronasta helpottuu.
Määrällisenä tavoitteena oli, että yli 51 % aktiivista kansainvälistä vientitoimintaa harjoittavista matkailuyrityksistä sitoutuu kestävän matkailun kehityspolulle kehittäen osaamista asiakaslähtöisesti, ekologisesti, sosio-kulttuurisesti ja taloudellisesti vastuullisemmaksi, paikallisia yhteisöjä ja- väestöä sekä paikalliskulttuureita tukevasti sekä arktista luontoympäristöä kunnioittavasti.
Hankkeen toiminta ja tulokset työpaketeittain:
Työpaketti 1. Yritysten kestävän matkailun osaamisen kehittäminen
1.1. Arvioitiin yritysten lähtötilanne ja tarpeet sekä seurattiin vastuullisuuden kehittymistä kyselyjen avulla.
1.2. Järjestettiin alueen matkailuyrityksille yhteensä 11 valmennusta ja 12 työpajaa vastuullisuuden eri aihealueista, kuten vastuullisuuden johtaminen, terveysturvallinen matkailu, ilmastonmuutoksen vaikutus liiketoimintaan ja eettinen eläinmatkailu.
Valmennuksiin ja työpajoihin osallistui yhteensä 86 henkilöä 55:n yrityksen tai kaupallista liiketoimintaa harjoittavan yhdistyksen tai säätiön edustajana. Osallistujat kokivat tilaisuudet hyödyllisinä. 51 prosenttia alueen aktiivista kansainvälistä vientitoimintaa harjoittavista matkailuyrityksistä on 32 yritystä.
1.3. Hanke kävi keskusteluja eri tahojen kanssa ongelmakohdista, esim. jätehuollon järjestämisestä matkailukeskuksissa.
Osana viestintäpakettia yritysten käyttöön suunniteltiin tietopaketti infograafien muodossa.
1.4. Vastuullisten toimintatapojen omaksumista yritysten arkeen helpotettiin hankeyhteistyöllä jätehuollon ongelmakohtien selvittämisessä, käytännön esimerkkien painottamisella valmennusten ja työpajojen toteuttamisessa sekä kokoamalla yritysten vastuullisuustekoja esimerkeiksi muille Arctic Lakeland -sivuston vastuullisuusosioon.
1.5. Projektipäällikkö osallistui Nature and Digital-Based Education on Ecotourism -hankkeen yhteistyökokouksiin Ruotsissa, Liettuassa ja Latviassa. Kokouksissa koottiin yhteen hyviä käytänteitä ja käytiin läpi partnerimaiden ekomatkailun tilannetta sekä etsittiin yhteistyömahdollisuuksia.
Työpaketti 2. Edistetään Kainuun matkailuelinkeinon valmiuksia kohti vihreää siirtymää
2.1. Visit Finlandin käyttöön ottamaa hiilijalanjälkilaskuria esiteltiin hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa, ja työpajoissa pohdittiin Kainuun omia hiilikompensaatiokeinoja.
2.2. ja 2.3 Hankkeessa luotiin laaja viestintäpaketti ostopalveluna. Paketti sisälsi somekampanjan, infopaketteja, mediatiedotteita, Arctic Lakeland -sivuston vastuullisuusosion ilmeen ja sisällön päivittämisen sekä blogikirjoituksia. Hanke toteutti Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa yrityskyselyn, jonka avulla selvitettiin yritysten vastuullisuustyön tilannetta sekä näkemyksiä vastuullisuustyöstä ja matkailun kehittämistarpeista. Samalla pyydettiin palautetta hankkeen toimenpiteistä.
Työpaketti 3. Yhteistyön tiivistäminen ja verkostoituminen
3.1 Hanke järjesti loppuseminaarin yhdessä KAO:n hallinnoiman Yhdessä kohti Kainuun matkailun tulevaisuutta -hankkeen kanssa.
3.2 Hanke haki mukaan ICTR Finland -verkostoon.
3.3 Alueen yrityksiä kannustettiin osallistumaan vastuullisen matkailun verkostotoimenpiteisiin.
3.4 Yrityksille ja alan muille toimijoille järjestettiin opintomatka Etelä- ja Keski-Suomen vastuullisiin matkailuyrityksiin.
Työpaketti 4. Kasvatetaan matkailudestinaatioiden ja Arctic Lakeland tunnettavuutta vastuullisena maakunnallisena matkailualueina osana vastuullisuusviestintää
4.1 ja 4.2 Esittelymateriaalin hankkimisen lisäksi tuotettiin medialle soveltuvaa sisältömateriaalia, ja viestittiin Kainuun matkailun vastuullisuudesta useissa eri kanavissa ja tilaisuuksissa.

Suuri osa alueen matkailuyrityksistä ja alan muista toimijoista tuli tietoisiksi, ja myös kiinnostui vastuullisuustyöstä. Osa yrityksistä suoritti sertifikaatin ja osa myös STF-merkin, monet pyrkivät jatkamaan työtä omaehtoisesti. Opintomatka oli palautteen perusteella ilmeisen antoisa ja onnistunut. Toteutus onnistui saatujen palautteiden mukaan sisällöllisesti erinomaisesti. Työpajojen toteutustapa sai kiitosta osallistujilta niiden konkreettisuuden ja hyödyllisyyden takia.