Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22632

Hankkeen nimi: Etä-LEAN

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 06 868 0200

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saarela Elisa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elisa.saarela(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 4492 635

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etä-LEAN -hankkeen tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yrityksien kyvykkyyttä hallita liiketoimintaansa uudessa etätyötä suosivassa toimintaympäristössä. Hankkeessa kehitetään ja koulutetaan LEAN-menetelmiin, johtamismetodologioihin ja digitaalisiin teknologioihin perustuvia ratkaisuja pk-yrityksille siten, että niiden avulla voidaan johtaa yritysten keskeisten liiketoimintaprosessien toimintaa. Hankkeen tuloksena syntyy uusia konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joita jalkautetaan yrityksiin. Kehitetyt toimimallit konseptoidaan ja dokumentoidaan muotoon, jonka avulla hankkeessa syntyneitä tuloksia voidaan jakaa myös hankkeeseen osallistuvia yrityksiä laajemmalle hankkeen aikana ja jälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan alueella toimivien mikroyrityksien, pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstö. Erityisesti kohderyhmänä ovat yritysten johto ja henkilöstö, jonka työ on toteutettavissa kokonaan tai osittain etänä. Centrian toimialueella Keski-Pohjanmaalla on esim. vahva puu- ja rakennustuotealan yrityskanta, jonka kanssa Centria on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä prosessien kehittämiseksi mm. Lean-menetelmin. Nämä yritykset ovat myös tämän hankkeen kohderyhmää ja aiempi yhteistyö luo hyvän pohjan toimintamallien edelleen kehittämiseksi etätyötä suosivassa toimintaympäristössä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan alueella toimivat yritykset. Kouluttamalla yritysten henkilöstöä ja pilotoimalla uusia työn ja prosessien johtamisen toimintamalleja parannetaan yritysten kyvykkyyttä menestyä uudessa muuttuneessa toimintaympäristössä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 137 049

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 94 892

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 171 312

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 118 615

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Perho, Veteli, Halsua, Toholampi, Kaustinen, Kannus, Lestijärvi, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 65

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali, eikä sillä ole olennaisia vaikutuksia sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Etätyötä tukevien ratkaisujen kehittäminen parantaa työn ja perheen tarpeiden yhteensovittamista lisääntyvän joustavuutensa vuoksi. Tämä hyödyttää molempia sukupuolia, mutta mahdollisesti enemmän naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden kohdistamisessa sukupuoli ei ole määrittävä tekijä. Sukupuolinäkökulma huomioidaan siten, että toiminta ja tulokset hyödyttävät kaikkia kohderyhmään kuuluvia organisaatioita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 8
Toimivien etätyöhön liittyvien toimintamallien kehittäminen vaikuttaa välillisesti voimakkaasti luonnonvarojen kestävään käyttöön vähentämällä työmatkaliikennettä ja näin ollen erityisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Hankkeella edistetään yhteiskunnan vihreää siirtymää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettua oleellista vaikutusta ilmastomuutoksen aiheuttamisen riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Etätyön mahdollistamisella voi olla pieni välillinen vaikutus kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen vähenevän työmatkaliikenteen kautta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
Hankkella ei ole tunnistettua vaikutusta vesistöihin ja maaperään. Sen sijaan etätyön mahdollistamisella on välilliset merkittävät vaikutukset kasvihuonekaasujen vähenemiseen vähenevän työmatkaliikenteen kautta. Hankkeella edistetään yhteiskunnan vihreää siirtymää.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkella ei ole tunnistettua vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkella ei ole tunnistettua vaikutusta materiaalien ja jätteiden käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkella ei ole tunnistettua vaikutusta uusituvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Hankkeella parannetaan alueen yritysten kilpailukykyä ja näin ollen vahvistetaan yritysten liiketoimintojen kannattavuutta ja kestävyyttä pitkällä aikavälillä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Hanke voi välillisesti vaikuttaa yrityksiin syntyvän uuden osaamisen kautta uusien digitaalisia teknologioita hyödyntävien palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Toimivien etätyöhön liittyvien toimintamallien kehittäminen vaikuttaa välillisesti voimakkaasti luonnonvarojen kestävään käyttöön vähentämällä työmatkaliikennettä ja näin ollen erityisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 7
Hankkeen tulosten edistäessä joustavien etätyötapojen lisääntymistä, se vaikuttaa välillisesti tylöntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Työn joustavuus sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen paranee.
Tasa-arvon edistäminen 4 0
Hankkeessa toteutetut koulutukset ja työpajat lisäävät yritysten henkilöstön digitaalisia taitoja ja lisää näin ollen erityisesti heikoilla digitaidoilla omaavien henkilöiden tasa-arvoa muihin nähden.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Hankkeessa toteutetut koulutukset ja työpajat lisäävät yritysten digitaalista kyvykkyytä ja vahvistaa yritysten elinkelpoisuutta ja pitkäikäisyyttä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tunnistettuja oleellisia vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei tunnistettuja oleellisia vaikutuksia ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-