Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22633

Hankkeen nimi: Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: Kampusranta 11

Puhelinnumero: 020 124 3000

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Latvala Anne-Mari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne-mari.latvala(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 830 2007

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailualan yritykset toimivat alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Matkailuelinkeino on kokenut ison muutoksen digitalisaation myötä ja se muovaa elinkeinoa jatkuvasti. Toimialaa haastavat myös kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja matkailua kehitetään yhä enemmän asiakkaan ehdoilla. Asiakkaan digitaalisen asiakaspolun kehittäminen ja yritysten digitaalisen liiketoiminnan valmiuksien parantaminen tulivat esille erityisesti Covid 19 –pandemian aikana, ja jonka seurauksena koko elinkeino sysättiin kohti nopeaa liiketoiminnan ja palveluiden digitalisointia. Matkailualan yritysten digiosaamisen nostaminen asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia vastaavaksi sekä liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi ovat yritysten olemassaolon ja kilpailukyvyn kannalta merkityksellisiä toimenpiteitä.
Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset matkailualan yritykset, joiden digiosaamisen ja digitaalisen liiketoiminnan valmiudet vaihtelevat. Vain harvoilla yrityksillä on tarvittavia työkaluja ja resursseja hallita sähköistä liiketoimintaa sekä jakelu-, myynti- ja sosiaalisen median kanavia myynninedistämisen toimissaan. Samoin erilaisten kanavien ja sähköisten apuvälineiden valinnassa yrityksillä ei ole mahdollisuutta ja osaamista toteuttaa tiedonhankintaa riittävän perusteellisesti.
Hankkeen tavoitteena on parantaa matkailuyritysten digitaalisia liiketoiminnan valmiuksia hankkeessa laaditun lähtötasotestin perusteella toteuttavien kolmen eri tasoisen koulutuskokonaisuuden kautta. Hankkeessa pyritään vauhdittamaan eteläpohjalaisen matkailutoimialan digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen ja kansainvälistymisen näkökulmista. Hankkeessa aloitettavilla toimenpiteillä tähdätään maakunnan kilpailukyvyn parantamiseen kansainvälisillä ja kotimaan matkailumarkkinoilla pidemmällä aikavälillä.
Hankkeen toimenpiteillä edistetään digitaalisen asiakaspolun kehittämistä sekä vahvistetaan yritysten valmiuksia vastata digitalisoituvan ja kansainvälistyvän matkailualan vaatimuksiin. Hankkeen toimenpiteissä:
• Kartoitetaan hankkeeseen osallistuvien eteläpohjalaisten matkailuyritysten digitaalisen osaamisen taso hankkeessa laaditulla lähtötasotestillä.
• Tarjotaan yhteistä koulutusta ryhmissä tiedonhankintaprosessiin liittyen. Tässä kokonaisuudessa huomioidaan aina omaan alaan liittyvien tiedon tarpeiden synnystä tiedon käyttöön, arviointiin ja uuden tiedon soveltamiseen sekä tiedon seurantaan asti.
• Rakennetaan osaamisen tason kartoituksen perusteella luokittelumalli sekä luokitellaan yritykset kehittyviin yrityksiin, kasvuyrityksiin ja kärkiyrityksiin tai joillakin muilla kategorioilla.
• Luodaan luokittelun perusteella koulutukset digitaalisten taitojen kartuttamiseksi kolmelle kategorialle. Koulutusten teemoja ovat tuotteistus ja hinnoittelu sähköisissä myynti- ja jakelukanavissa, digimarkkinointi, digitaaliset jakelukanavat sekä erilaisten digitaalisten järjestelmien hyödyntäminen liiketoiminnassa, esimerkiksi asiakashallinnassa, laskutuksessa ja myynninseurannassa. Teemat toistuvat kaikissa kategorioissa, mutta koulutusten sisällöt suunnitellaan lähtötason mukaisesti.
• Toteutetaan kolme koulutuskokonaisuutta edellä mainituille kategorioille, esimerkiksi 3 x 10 pk-yritystä.
• Toteutetaan 5 työpajatyyppistä lisäkoulutusta digitaitojen vahvistamiseksi: 5 x 2 h, arviolta 20 osallistujalle per koulutus.
• Hankkeessa syntyneitä hyviä käytänteitä levitetään laajempaan tietoisuuteen muun muassa ammattijulkaisujen ja hankkeessa toteutettavan blogin avulla.
• Lisäksi tuotetaan matkailuyrityksen digiopas.

Hankkeen tuloksena syntyy lähtötasotesti ja kolme eritasoista matkailuyritysten koulutusta, joiden avulla eteläpohjalaiset matkailuyritykset voivat parantaa digiosaamistaan. Tuloksia voivat hyödyntää erilaiset matkailun sidosryhmät, esimerkiksi alueen matkailuyhdistykset ja -yhtiöt, kehittämisyhtiöt sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, myös hankkeen loputtua. Hankkeen aikana toteutetut koulutukset edesauttavat Etelä-Pohjanmaan kilpailukyvyn ylläpitämistä kotimaan matkailukohteena sekä parantavat maakunnan kansainvälistymisvalmiuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailuliiketoiminnassa mukana olevien mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, yrittäjät ja itsensä työllistäjät.

Hankkeeseen on mielenkiintonsa osoittaneet seuraavat yritykset:

Maatilamatkailu Ilomäki
Valkeisen loma
Lapuanjoen Rantakeidas
Tohninmäen talo
Sepänniemen lomakylä
Aamiaismajoitus Hilja Helena
Olo Tila
Maatilamatkailu Heikin Tupa

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat julkiset asiantuntijaorganisaatiot, alueen elinkeinotoiminnan kehittäjät, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä alueen matkailuyhdistykset ja -yhtiöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 132

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 132

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 96 415

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 96 415

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Alajärvi, Kauhava, Karijoki, Kauhajoki, Lappajärvi, Vimpeli, Kurikka, Ähtäri, Soini, Seinäjoki, Lapua, Teuva, Isokyrö, Evijärvi, Isojoki, Ilmajoki, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 35

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa toteutettiin sukupuolivaikutusten arviointi hankeen tavoitteille, toimenpiteille ja odotettaville tuloksille. Matkailuala on yleisesti tunnistettu naisvaltaiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa. Sukupuoleen linkittyvät osaamisen ja asenteiden erot huomioidaan sukupuolisensitiivisellä lähestymisellä hankkeen koulutusten toteutuksessa. Myös hankkeen viestinnässä huomioidaan sukupuolinäkökulma ja pyritään saavuttamaan laaja-alainen yleisö.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Digitaalisuuden lisääntymisen ja prosessien kehittämisen myötä yrityksissä voidaan pitkällä aikavälillä vaikuttaa positiivisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Hankkeen toimenpiteet edistävät liiketoiminnan digitalisointia ja siten vähentävät syntyvää jätteiden määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Liiketoiminnan osaamisen kasvattaminen auttaa yrityksiä uudistumaan ja kehittymään, lisää kustannustehokkuutta sekä edistää alueen kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 7
Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan vastuulliseen kehittämiseen, kun liiketoiminnan kasvu ei ole sidoksissa luonnonvarojen kestämättömään käyttöön. Lisäksi tuotteiden ja palveluiden kehittäminen eivät edellytä infrastruktuurin hankkimista/muuttamista tai muita suuria investointeja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Koulutuksissa huomioidaan myös vastuullisuus ja verkkoon liittyvät eettiset kysymykset matkailun erityispiirteet huomioiden viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta. Hankkeen koulutukset toteutetaan hybridimallilla, joka mahdollistaa osallistumisen koulutuksiin yrityksen sijainnista riippumatta ja mahdolliset koronatilanteen kokoontumisrajoitukset huomioiden. Hankkeen materiaaleissa huomioidaan saavutettavuus-direktiivin mukaiset toteutukset.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke huomioi toiminnassaan tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Kaikilla halukkailla matkailuyrityksillä on mahdollisuus ottaa osaa hankkeen toimintaan yrityksen koosta, yrittäjän osaamisesta ja taustasta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 3
Hankkeen toimenpiteet tukevat matkailuelinkeinon tarpeita, ja edistävät digitaalisen liiketoiminnan osaamista. Hankkeen toimenpiteet lisäävät niin alueen yritysten, työntekijöiden kuin muidenkin toimijoiden osallisuutta koulutuksista saatavien tulosten tuottamiin hyötyihin.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei relevantti hankkeen kannalta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa matkailuyritysten digitaalisia liiketoiminnan valmiuksia lähtötasotestin perusteella toteuttavien kolmen eri tasoisen koulutuskokonaisuuden kautta. Hankkeessa pyrittiin vauhdittamaan eteläpohjalaisen matkailutoimialan digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen ja kansainvälistymisen näkökulmista. Hankkeen toimenpiteillä edistettiin ennen muuta digitaalisen asiakaspolun kehittämistä, sekä vahvistettiin yleisesti ottaen yritysten valmiuksia vastata digitalisoituvan ja kansainvälistyvän matkailualan vaatimuksiin.

Hankkeen toimenpiteet jaettiin neljään työpakettiin: 1) matkailuyritysten digianalyysi, 2) yhteinen koulutus tiedonhankintaprosessiin liittyen, 3) koulutuskokonaisuudet kolmelle eri tasolle digitaalisten taitojen kartuttamiseksi ja 4) hyvien käytänteiden levittäminen. Työpaketissa 1 analysoitiin hankkeeseen osallistuneiden matkailuyrittäjien ja heidän henkilöstönsä digitaalisen liiketoiminnan valmiuksia ja luokiteltiin osallistujat lähtötasotestin perusteella kolmeen ryhmään. Työpaketissa 2 toteutettiin yhteiset koulutukset kaikille osallistujille tiedonhankintaprosessia koskevan osaamisen kehittämiseksi, sekä tuotettiin tiedon hankinnan ja seurannan työkalupakki. Työpaketissa 3 tuotettiin matkailuyrittäjien ja heidän henkilöstönsä digitaalisen liiketoiminnan valmiuksien paranemiseen tähtäävät, kolmelle eritasoiselle ryhmälle kohdennetut koulutuskokonaisuudet. Työpaketissa 4 vastattiin hankkeen tavoitteisiin liittyen hyvien käytänteiden levittämiseen. Keskeisenä kanavana tässä toimi hankkeen verkkosivusto, joilla koottiin keskeiset tiedot hankkeesta ja sen tuloksista, sekä kohderyhmälle suunnattua lisämateriaalia digivalmiuksien kehittämisen tueksi. Hyvien käytänteiden levittämisessä hyödynnettiin myös artikkelijulkaisuja, SeAMKin matkailuhankkeiden yhteistä blogia, uutiskirjeitä ja sosiaalisen median kanavia.

Kaikki hankkeen toimenpiteet pystyttiin toteuttamaan aikataulussa 1.8.2021-31.12.2022 hankesuunnitelman mukaisesti. Lisäksi järjestettiin käytännönläheinen työpajasarja ja tuotettiin matkailuyrityksen digiopas osallistujien digitaitojen edelleen vahvistamiseksi. Digioppaaseen koottiin keskeinen anti työpaketissa 3 toteutettujen koulutuskokonaisuuksien sisällöstä myös kaikille avoimesti jatkossa hyödynnettäväksi.

Hankkeen toimintaa arvioitiin läpi hankkeen ohjausryhmätoiminnan, itsearvioinnin ja osallistujapalautteiden avulla. Koulutuskokonaisuuksien vaikuttavuutta ja antia osallistujille arvioitiin sekä toteutuksen aikana että sen jälkeen koulutuspalaute- ja vaikuttavuuskyselyiden avulla. Kyselyistä kävi ilmi, että hankkeen koulutuksiin oltiin lähes poikkeuksetta tyytyväisiä. Tyytyväisyyttä oli lisännyt ennen muuta eri lähtötasoille kohdennetut ja kohderyhmälle tarkasti suunnatut sisällöt. Koulutusten myötä osallistujat olivat saaneet paremman ymmärryksen siitä, miten tärkeää ja kannattavaa digitalisaation hyödyntäminen on yrityksen liiketoiminnalle. Lisäksi koulutuksista saadut käytännön esimerkit ja vinkit olivat tukeneet asioiden viemistä käytäntöön. Hankkeessa syntyneet tulokset, dokumentit ja hyvät käytännöt jäävät toimijoiden käyttöön myös hankkeen päättymisen jälkeen, joten digivalmiuksien edistäminen yrityksissä etenee hankkeen toimenpiteiden kautta myös jatkossa.

Hankkeen verkkosivut: https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/matkailuhankkeet-seamkissa/digitaidot-kuntoon-matkailuyrityksissa/