Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22634

Hankkeen nimi: Älykkään automaation osaamiskeskus

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2029188-8

Jakeluosoite: Ratapihantie 13

Puhelinnumero: (09) 229 611

Postinumero: 00520

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.haaga-helia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mariitta Rauhala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mariitta.rauhala(at)haaga-helia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 488 7195

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Älykkään automaation osaamiskeskus -hanke liittyy digiloikan edistämiseen mikro-, pk- ja kasvuyritysten talousprosesseissa. Digitaalisella automaatiolla tarkoitamme ohjelmistorobotiikan ja muiden tekoälyteknologioiden hyödyntämistä hallinnollisten prosessien ja rutiinitöiden automatisoinnissa. Taloushallinnon prosessien automaation kehittäminen on toiminut usein väylänä koko liiketoiminnan kattavalle digimurrokselle, joka toimii koronavaikutusten haasteista selviämisen ja toiminnan kehittämisen tukena sekä tukee työtehtävien painopisteen siirron rutiinitehtävistä mielekkäämpiin tehtäviin.

Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa yrityksiä tukeva osaamis- ja koulutuskeskus, jossa asiantuntijat, teknologia ja palvelua tarvitsevat pienyritykset kohtaavat. Hanke edistää uusien työtehtävien syntymisen pk- sektorille, mahdollistaa kasvun ja liiketoiminnan uudistamisen. Osaamiskeskuksessa yritysten työntekijät saavat koulutusta, ja soveltavat opittua osaamistaan käytäntöön asiantuntijoiden ohjauksella kohdeyritysten taloushallinnon prosessikehitystapausten ympärillä. Osaamiskeskus jakaa parhaita käytänteitä muiden yritysten käyttöön.

Suomen Yrittäjien ja Elisa Oyj:n teettämän tutkimuksen (2019) mukaan pk-yritykset kaipaavat tietoa digitaalisuudesta sekä tarvitsevat apua tarvemäärittelyyn ja oikean ratkaisun valitsemiseen. Hankkeen tuloksina syntyy mikro- ja pk- yritysten johdolle ja henkilöstölle taloushallinnon digitaalista automaatiota edistävää koulutusta, neuvontaa ja palveluratkaisuja osaamiskeskuspalveluna. Yritysten pilot case:jä ohjataan asiantuntijoiden opastuksella kestävän teknologian ja soveltuvien ratkaisujen osalta. Mukana toiminnassa on myös asiantuntijoiden ohjaamina korkeakouluopiskelijoita innovoiden ja toimien lisäapuna prosessien dokumentoinnissa ja tunnistamisessa, sekä niiden konseptien testaamisessa (proof-of- concepts). Koulutusten lisäksi tuloksina syntyy julkaisuja sekä loppuseminaari.

Hankkeessa kartoitetaan pk-yritysten automaatioteknologiaan keskittyvää osaamis- ja kehitysalustan jatkokehittämistä ja rahoitusvaihtoehtoja hankkeen jälkeiseen toiminnan laajentumiseen ja ylläpitoon. Alustan tarkoituksena on saattaa yhteen kehittäjät, käyttäjät eli yritykset ja osaamiskeskuksessa toimivat. Hanke tukee pidemmän ajan kehitystyötä, jossa luodaan mikro- ja pk-yritysten hyperautomaatiota tukeva osaamis- ja teknologiakeskus kattaen myös muut liiketoimintaprosessit kuin taloushallinto. Alan asiantuntijat näkevät pk-yritysten hyperautomaation tulemisen hyvinkin pian.

Alustavien keskustelujen pohjalta mukana hanketta neuvomassa ja kokemuksiaan jakamassa ovat seuraavat organisaatiot: Suomen Yrittäjät (Helsinki ja PK-seutu), Taloushallintoliitto ja Verohallinto. Useat automaatioratkaisuja tarjoavat yritykset ja organisaatiot ovat ilmaisseet pulan ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn osaajista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Mikro- ja pk-yritysten johto ja henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat palveluita ja teknologiaratkaisuja tarjoavat yritykset, yrityksiä tukevat organisaatiot sekä korkeakoulun opettajat ja opiskelijat.

Mukana hankkeessa ja osaamiskeskuksen toiminnassa useita organisaatioita ja yrityksiä. Yritysten joukossa on mahdollisesti uusia pieniä kasvavia yrityksiä, jotka kehittävät innovatiivisia palveluita mikro- ja pk-yrityksille. Alustavien keskustelujen perusteella mukana yhteistyössä kokemusta ja osaamista jakamassa ovat: Taloushallintoliitto, Suomen Yrittäjät: Helsingin Yrittäjät ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät, Verohallinto sekä Eurooppalainen yliopisto Ulysseus –hanke, jossa kehitetään AI Hub -toimintaa. Lisäksi on käyty alustavia keskusteluja palveluita tarjoavien yritysten kanssa.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat korkeakoulun opettajat, joiden valmiudet digitaalisen automaation koulutuksen kehittämisessä pyritään varmistamaan mikro- ja pk-yritysten näkökulmasta toimimalla tiiviisti yhteistyössä yritysten kanssa. Osaamiskeskuksessa yhdistyy monialaisuus, joka varmistaa kokonaisvaltaiset ratkaisut.

Osaamiskeskuksen toiminnassa on mukana myös korkeakouluopiskelijoita, jotka toimivat osaamiskeskuksen asiantuntijoiden ohjaamina ja lisäapuna kehitysprojekteissa mm. innovoimassa sekä opinnäytetöiden muodossa. Lisäksi omaa yritystä suunnittelevat opiskelijat voivat mahdollisesti perustaa palvelutarpeeseen uusia yrityksiä.

Pitkän aikavälin tavoitteena on tuoda osaamiskeskuksessa kehitettyjä konsepteja ja ratkaisuja myös muiden ammattikorkeakoulujen käyttöön ja tukea siten paikallisten osaamiskeskusten muodostumista muualla maassa toimivien pienten yritysten toiminnan tueksi. Pitkällä aikavälillä kehitettävä alusta ja hyperautomaatiota tukeva osaamiskeskus hyödyttäisi tulevaisuudessa mikro- ja pk-yrityksiä paikallisesti sekä maanlaajuisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 274 502

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 225 984

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 343 128

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 282 480

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Raaseporin, Porvoon, Helsingin, Loviisan

Kunnat: Loviisa, Hanko, Vantaa, Pornainen, Espoo, Kirkkonummi, Järvenpää, Lohja, Askola, Hyvinkää, Vihti, Porvoo, Pukkila, Myrskylä, Nurmijärvi, Tuusula, Sipoo, Inkoo, Karkkila, Lapinjärvi, Kerava, Raasepori, Mäntsälä, Helsinki, Kauniainen, Siuntio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 240

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 72

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 400

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohdeyritysten toiminta analysoidaan sukupuolinäkökulmasta. Naisyrittäjiä on kolmannes kaikista yrittäjistä. EK tutkimuksen (2019) mukaan naisyrittäjät ovat aktiivisempia kasvuyrityksiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanketoiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma, hankkeessa olevat toimijat valitaan tasa-arvoa edistäen. Tilitoimistoissa työskentelee enemmän naisia, hankkeessa pyritään edistämään naisten teknologiaosaamista. Toisaalta esim. kirjanpidon tehtävät ovat kiinnostaneet miehiä vähemmän ja muutos teknologiapainotteisempaan nostaa alan kiinnostavuutta. Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma koulutuksen tarjonnan sisällössä ja osaamiskeskuksen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Luodaan uusia työpaikkoja kestävälle taloudelle ja liiketoiminnalle sekä turvataan ja olemassa olevat työpaikat ja kehitetään niitä. Osaamiskeskus edistää uusien, mm. pienten start-up yritysten tuottamien, palveluiden tarjontaa digitaalisen automaation edistämiseksi pienissä yrityksissä. Hanke edistää pienten yritysten digitaalista murrosta ja turvaa elinkeinotoiminnan ja kilpailukyvyn.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 9
Automaatioratkaisujen ja digitaalisuuden edistäminen: osaamiskeskuksen toimijat kehittävät uusia palveluita ja innovaatioita pienten yritysten erityistarpeet huomioiden.
Liikkuminen ja logistiikka 10 9
Suositaan etäkoulutusta. Lähikoulutus tarjotaan junayhteyksien välittömässä läheisyydessä. Uudet digitaaliset automaatioratkaisut vähentävät liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Älykkään automaation osaamiskeskus -hanke liittyi digiloikan edistämiseen mikro-, pk- ja kasvuyritysten talousprosesseissa. Digitaalisella automaatiolla tarkoitetaan ohjelmistorobotiikan ja muiden tekoälyteknologioiden hyödyntämistä hallinnollisten prosessien ja rutiinitöiden automatisoinnissa. Taloushallinnon prosessien automaation kehittäminen tukee työtehtävien painopisteen siirtoa rutiinitehtävistä yritykselle arvoa tuottaviin toimiin.

Tämän hankkeen tavoitteena oli rakentaa yrityksiä tukeva osaamis- ja koulutuskeskus, jossa asiantuntijat, teknologia ja palvelua tarvitsevat pienyritykset kohtaavat. Hanke edisti uusien työtehtävien syntymisen pk- sektorille. Osaamiskeskuksessa yritysten työntekijät saavat koulutusta, ja soveltavat opittua osaamistaan käytäntöön asiantuntijoiden ohjauksella kohdeyritysten taloushallinnon prosessikehitystapausten ympärillä. Osaamiskeskus jakaa parhaita käytänteitä muiden yritysten käyttöön.
Alustavien hanketta ohjaamassa ja tukemassa olivat Taloushallintoliitto ja Verohallinto sekä useat automaatioratkaisuja tarjoavat yritykset. Hankkeen tuloksina syntyi mikro- ja pk- yritysten johdolle ja henkilöstölle taloushallinnon digitaalista automaatiota edistävää koulutusta, neuvontaa ja palveluratkaisuja osaamiskeskuspalveluna. Koulutusten lisäksi tuloksina syntyi julkaisuja. Kaikki hankkeessa syntynyt koulutusmateriaali ja automaatiodemot sekä julkaisut on koottu automaatioareena.fi -sivustolle ja ne ovat kaikkien kiinnostuneiden vapaasti hyödynnettävissä. Osaamiskeskus jatkaa kehitystyötään osana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimintoja.