Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22636

Hankkeen nimi: Johtajuuden HIOMO

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mia Pakarinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mia.pakarinen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 535 2153

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Johtajuuden hiomo -hankkeen tavoitteena on valmentaa pk-yritysten omistajia, johtajia ja henkilöstöä vastuullisessa, ketterässä ja muutoksen johtamisessa, nostaa pk-yrityksen johtajuuden kehittämisen näkyvyyttä ja arvostusta Kymenlaaksossa ja kehittää alueen pk-yritysten johdon ja henkilöstön tarpeisiin kasvuhakuisen johtajuuden kehittämisen menetelmiä, foorumeita ja välineitä, uudistaa mielikuvia kymenlaaksolaisesta pk-yritysjohtajuudesta ja luoda alueelle uutta pk-yritysjohtamisen kulttuuria. Hankkeen kohderyhmänä ovat pk-yritysten (joissa vähintään 3 työntekijää tai 3 hengen tiimi) yrittäjät/omistajat, johto ja henkilöstö.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmeasta sisällöllisesti toimenpiteestä, yhdestä kokoavasta toimenpiteestä ja hankkeen hallinnosta. Työpaketti 1:n teemana on vastuullisuus ja aineeton pääoma kilpailukyvyn ja liiketoiminnan kehittämisen välineenä. Työpaketti 2:n teemana on ketterä itseohjautuva tiimi ja luovuus innovaatioiden mahdollistajana. Työpaketti 3:n teemana on muuttuva toimintaympäristö ja disruptiot. Kokoavan työpaketti 4:n sisältönä on digitaalinen tarinankerronta ja yhdessä ohjautuminen: Kymenlaaksolainen pk-yritysten johtajuus kriisistä selviytymiseen ja kasvuun.

Hankkeessa sovelletaan asiakaslähtöistä valmennus- ja koulutusprosessia, jossa korostuu vertaisoppiminen, yksilöllinen valmennus ja digitaalinen tarinankerronta sekä pk-yritysten johtajuuden kehittämiskulttuurin uudistaminen ja vahvistaminen alueella myös pitkällä tähtäimellä.

Hankkeen tuloksena 30-45 pk-yritysten henkilöä on osallistunut valmennuksiin ja koulutuksiin sekä henkilökohtaiseen kehittymistä tukevaan ohjaukseen, 20-30 pk-yritysten henkilöä on osallistunut vertaisryhmätoimintaan ja muodostanut monialaisia verkostoja, on kehitetty johtamisen, yhteistyön ja organisaatioiden kehittämistä tukeva kymenlaaksolaisten uutta johtajuutta esille nostava digitaalisen tarinankerronnan muoto, on kehitetty kymenlaaksolaisille pk-yritysten johtajille tarkoitettu johtajuuden kehittämistapahtuma ja edistetty pk-yritysjohtajuuden alueellista kulttuuria. Lisäksi on syntynyt uutta tietoa ja osaamista työhyvinvoinnin johtamisesta ja sen käytöstä sekä strategisena välineenä että osana organisaation aineetonta pääomaa sekä uutta tietoa vastuullisuuden johtamisesta vihreiden siirtymien toteuttamiseksi pk-yrityksissä. Osallistujien kasvanut johtamisosaaminen ja syntynyt uusi tieto levitetään avoimesti julkaisuin ja digitaalisin tarinoin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pk-yritysten (joissa vähintään 3 työntekijää tai 3 hengen tiimi) yrittäjät/omistajat, johto ja henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pk-yritysten koulutus-, kehittämis- ja neuvontapalvelujen tarjoajat
Pk-yritysten ja niiden johtajien omat toimiala- ja ammatilliset järjestöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 616

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 132 943

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 188 270

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 166 178

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Keskuskauppamarin kyselyn (2019) mukaan 25% pk-yritysten hallitusten jäsenistä on naisia eli pk-yritysten ylimmässä johdossa naisten osuus on paljon miehiä pienempi. Evan selvityksen (2013) mukaan naisia toimii yritysten johtoryhmissä mutta he ovat vähemmistönä, osuus 10-250 hengen yritysten johtoryhmissä oli 32,4%. Samoin Evan mukaan naisten osuus kaikista johtajista yhtiöissä, hallinnossa ja järjestöissä oli Suomessa jo noin 37 prosenttia vuonna 2019 (demokraatti 24.2.2021). Kymenlaakson kauppakamarin fasilitoimassa Kymenlaakson naisverkostossa on noin 70 naisjohtajaa, joiden kautta saadaan ajankohtaista tietoa yritysten johtajuuden tilasta ja kehittämistarpeista naisten näkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa edistetään naisten osallistumista johtajuuden kehittämiseen ja pk-yrityksen kasvun hallintaan ja kasvumotivaation synnyttämiseen. Hankkeen rekrytointi suunnitellaan eri sukupuolia puhuttelevaksi. Hankkeen asiantuntijoiksi hankitaan mahdollisimman tasapuolisesti miehiä ja naisia ja roolimalleina hyödynnetään eri sukupuolen edustajia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta siinä kuitenkin kohdistetaan toimenpiteitä erityisesti pk-yritysten johtotehtävissä vähemmistönä olevien naisten kannustamiseen johtajuuden kehittämiseen ja myös työnantajien tukemiseen sukupuolten tasa-arvon huomioimikeksi johtajuuden kehittymismahdollisuuksia tarjottaessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Osallistujien vastuullisen johtajuuden tiedon lisäämisen ja sen omaksuminen käytäntöön yrityksissä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 4
Osallistujien vastuullisen johtajuuden tiedon lisäämisen ja sen omaksuminen käytäntöön yrityksissä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei erityistä vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei relevantti
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei relevantti
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei erityistä vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei erityistä vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Eri toimialojen Pk-yritysten kasvuedellytysten tukeminen johtajuuden parantuessa ja tavoitetason noustessa koko alueella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Mikrokurssiaihioide ja kehittämistapahtumakonseptin ja valmennusmenetelmien keittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei relevantti
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Osallistujien ja heidän työhteisöjen työhyvinvoinnin edistäminen johtajuusosaamiseen päivittymisen ja kasvamisen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei erityistä vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei erityistä vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei erityistä vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei erityistä vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin pitkäkestoinen johtamisen osaamisen valmennus- ja kehittämisohjelma Kymenlaakson alueen PK-yritysten tarpeisiin, niissä työskenteleville johtajille ja asiantuntijoille sekä luotiin alueelle uusi verkostoitumiseen panostava johtamisen osaamisen kehittämistapahtuma. Osallistujien kehittämispolkua tuettiin sekä yksilö- että ryhmäohjauksilla, jotka toteutettiin ammattitaitoisten ja koulutettujen esimiesvalmentajien/työnohjaajien toimesta. Järjestettyjen työpajojen (12 kpl) sisällöissä painottuivat vastuullisuus, aineeton pääoma, resilienssi ja kriisijohtaminen sekä erityisesti johtamisen vuorovaikutus: valmentava johtaminen, empatia johtamisessa, organisaation psykologinen turva sekä mm. tarinallisuus johtamisen vuorovaikutuksessa. Hankkeessa kokeiltiin erilaisia johtamisen osaamisen valmentavia menetelmiä ja mm. testattiin hevosavusteista johtamisen vuorovaikutusvalmennusta ja johtajan itsetuntemusta lisäävää vuorovaikutusanalyysiä. Lisäksi tuotettiin useita hankkeen teemoihin liittyviä PK-yritysjohdolle suunnattuja julkaisuja (psykologinen turva johtamisessa, itsensä johtaminen johtamisen taitona, organisaation resilienssi ja innovaatiokyky). Osallistujia kannustettiin digitaalisten alustojen ja videoiden käyttöön johtamisen välineenä. Tärkeän osan hankkeen toimintaa muodostivat myös osallistujien toisilleen tarjoama vertaistuki ja vertaisoppiminen, jota fasilitaattorit tukivat.

Hankkeessa kerättiin jatkuvaa palautetta osallistujilta ja toiminnan räätälöitiin osallistujien ajankohtaisiin tarpeisiin. Hankkeen alussa, keskellä ja lopussa toteutettiin anonyymit laajemmat itsereflektiota sisältävät kyselyt, joissa osallistujat paitsi antoivat palautetta hankkeesta myös pohtivat omaa johtamisosaamistaan ja kehittymistarpeitaan.

Pitkäkestoiseen ohjelmaan osallistui 22 henkilöä. Johtamisen kehittämistapahtuman osallistujia oli 148 henkilöä. Hankkeen julkaisujen avulla tietoa levitettiin PK yrityskentälle laajemmin ja hankkeessa syntyi koulutusmateriaalia, uutta osaamista ja sisältöjä.