Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22642

Hankkeen nimi: MOOTTORI MOnimuOtoiseT Työ- ja OppimisympäRIstöt

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Centria-ammattikorkeakoulu

Puhelinnumero: 0504771635

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Janne Torvikoski

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.torvikoski(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504771635

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päämääränä on lisätä opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden henkilökunnan osaamista ja toimintakykyä digitalisoituvassa työ- ja oppimisympäristössä. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoille entistä henkilökohtaisemmat opintopolut sekä ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun, jotta hänellä olisi valmiudet työskennellä tulevaisuuden työympäristössä. Koronan vaikutukset opetukseen voidaan kiteyttää niin, että digitalisaation vauhti on kiihtynyt ja digitalisten ratkaisujen tarve on kasvanut (=opiskelijat haluavat jatkaa opintoja joustavasti osittain etänä). Tätä ollaan osattu ennakoida, mutta ei tiedetty, että vauhti tulee olemaan näin kovaa ja että muutokset tulevat näin nopeasti.

Ongelman syinä voidaan nähdä olevan se, etteivät nykyiset pedagogiset mallit enää toimi. Uusi tilanne vaatii uudenlaista pedagogiikkaa missä erilaiset hybridiratkaisut korostuvat. Koulutusorganisaatioilta puuttuvat tarvittavat digitaaliset ratkaisut. Lisäksi opiskelijat haluavat yksilölliset opintopolut, mutta nykyiset mallit suosivat ryhmäkohtaisia ratkaisuja. Digitaaliset oppimisen ja ohjauksen alustat eivät ole tasa-arvoisia saavutettavuuden näkökulmasta. Osaamisen kehittämisen ja ohjauksen tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi, ei oppimisanalytiikan mahdollisuuksia ole tutkittu ja testattu ammatillisen peruskoulutuksemme toteuttamisessa.

Hyvien työkalujen ja toimintamallien puuttuessa opettajat kuormittuvat. Hätäratkaisuna siirretään analogiset mallit suoraan digitaliseen muotoon ja seurauksena opetuksen laatu kärsii. Opiskelijoiden oppiminen kärsii ja motivaatio laskee. Saavutettavuuden näkökulmasta digitaalisten oppimisalustojen toimimattomuus aiheuttaa opintojen viivästymisiä ja pahimmassa tapauksessa keskeytyksiä. Saavutettavuuden ongelmat näkyvät myös motivaation puutteena opiskelijoilla. Oppimisanalytiikan hyödyntämättä jättäminen hankaloittaa opetuksen ja ohjauksen oikea-aikaista kohdentamista. Opiskelija ei osaa hahmottaa välttämättä omien opintojen kokonaistilannetta suhteessa tavoitteisiin.

Hankkeen konkreettiset tavoitteet:
Tavoite 1: Muodostetaan toimintatapa, jolla sujuvoitetaan opiskelijoiden opintojen edistymistä digitaalisen seurannan avulla. Toimintatapa tukee opiskelun suunnittelua ja myöhemmin yksilöllisiä oppimisen tarpeita.
Tavoite 2: Lisätään opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä erilaisten digipedagogisten työkalujen avulla.
Tavoite 3: Tuotetaan koulutusasteiden välisiä yhteisiä digitaalisia ratkaisuja tukemaan opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä.

Hankkeen tavoitteita tuetaan seuraavasti:
1)Suunnitellaan ja pilotoidaan uudet koulutusmallit missä yhdistetään päivä- ja monimuotototeutukset toimiviin hybridimalleihin.
2)Testataan digitaalista oppimisalustaa osana saavutettavuuden, tasa-arvon ja oppimisanalytiikan kehittämistä.
3)Kartoitetaan ja pilotoidaan tarjolla olevat teknologiset ratkaisut osana opiskelijan ja koulutusorganisaatioiden henkilökunnan osaamisen kasvua.
4)Järjestetään opettajille tarvittavat koulutukset ja valmennukset digitaalisten osaamiskompetenssien kehittämiseksi

Hankkeen tulokset ovat:
Tulos 1: Opiskelijan opinnot edistyvät yksilöllisellä tavalla ja hän pystyy valmistumaan suunnitellussa ajassa hyödyntäen uusia koulutusmalleja. Koulutusorganisaatioiden henkilökunnalla on työkalut, millä mahdollistetaan opiskelijoiden yksilölliset opintopolkuvalinnat
Tulos 2: Henkilökunnan osaaminen kasvaa erilaisista digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä opetuksessa ja sen suunnittelussa. Muodostuu julkinen digipedagogiikan käsikirja.
Tulos 3: Juurruttaa koulutusorganisaatioiden toimintaan digipedagogisia työkaluja, jotka tukevat opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden henkilökunnan tarpeita osaamisen kasvattamiseen. Opiskelijalla on digitaalista kompetenssia eli taitoja oppimisen ja kyvyssä varmistaa oman ammatillisen osaamisen ajantasaisuus, jolla varmistetaan työelämässä ja -yhteisössä tarvittava osaaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmä: Centria-ammattikorkeakoulun ja KPEDUn opiskelijat ja koulutusorganisaatioiden opetushenkilökunta, sekä pedagogisen kehittämisen avainhenkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työelämä, yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 309 249

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 298 513

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 386 561

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 373 141

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 855

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat sekä miehet että naiset ja sen tuloksia voivat hyödyntää tasapuolisesti molemmat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta palvelee koko kohderyhmää sukupuolesta riippumatta. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen toimenpiteissä. Hankkeen kohderyhmäläiset, yhteistyöverkostot ja työntekijät otetaan tasapuolisesti mukaan hankkeen toimintaan sukupuolesta riippumatta yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti niin miehiin että naisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 5
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet kohdistuvat digitaalisten työkalujen tehokkaampaan hyödyntämiseen osaamisen kehittämisessä. Lisäksi hyödynnetään verkkopohjaisia toimintaympäristö. Koronapandemia pakottaa koulutusorganisaatiot pilotoimaan ja tehostamaan digitaalisten työkalujen hyödyntämistä osana opiskelijoiden ja henki-lökunnan osaamisen kehittymistä. Kaikki verkko-pohjaisen työskentelyn tehokkaampi hyödyntämien vaikuttaa positiivisesta myös luonnonvarojen kestävyyteen. Kestäväkehitys voidaan nähdä olevan jopa geneerinen kompetenssi. Kestävyys voidaan nähdä laajana osaamiskokonaisuutena johon sisältyy: tietoa & ymmärrystä, taitoja & menetelmiä, ratkaisuja & toimintaa. Näitä taitoja harjoitellaan opinnoissa eli ovat osa koulutusor-ganisaatioiden arjessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 5
Hankkeessa hyödynnetään verkkopohjaisia, virtuaalisia ympäristöjä. Digitaalisuus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn. Tämänkaltainen työskentely vähentää ilmastonmuutoksen riskejä. Toiminnas-sa huomioidaan kestävän kehityksen ja vastuulli-suuden periaatteet. Ilmastonmuutos, sekä siihen liittyvät ratkaisut kuten kiertotalous ja resurssivii-saus ovat osa kaikkein koulutusorganisaatioiden toimintaa. Valtioneuvoston selonteossa 2021 todetaan, että koulutusorganisaatioiden tulee hyödyntää digitalisaatiota tehokkaammin koulutuksen järjestämisessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Hankkeen toimintaympäristössä hyödynnetään digitaalisia materiaaleja, mikä vähentää materiaalien tulostus- ja lähettämistarvetta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraali
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 6
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiassa ja Kokkolan kaupungin strategiassa mainitaan osaavan henkilöstön saaminen ja pitäminen alueella. Pu-hutaan voimakkaasta pito- ja vetovoiman kehittämisestä. Hankkeen toimenpiteiden kautta osaaminen kehittyy ja elinkeinoelämä saa sellai-sia työntekijöitä, joiden digitaalinen osaaminen on tämän päivän työelämää vastaavia. Tässä yhtey-dessä on otettava huomioon myös koronapandemian vaikutukset elinkeinoelämälle, jonka nä-kökulmasta digitaalisten- työkalujen ja ympäristön hyödyntäminen tulee olla jokaisen työntekijän hallussa. Hankkeen toimenpiteet tukevat alueen elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä merkittävästi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Hankkeessa kasvatetaan osaamista erilaisista digitaalisista työkaluista ja ympäristöistä, joiden tehokkaan hyödyntämisen avulla opiskelijoiden osaamispääoma kehittyy ja kasvaa. Myös koulutusorganisaatioiden henkilökunnan osaamien kehittyy. Koulutusorganisaatioiden henkilökunnan on kyettävä tarjoamaan sellaisia valmiuksia opiskelijoille, jotta he voivat edetä opinnoissaan yksilöllisesti ja samaan aikaan mahdollisimman jouhevalla tavalla. Näin toimimalla mahdollistetaan opiskelijoiden valmistuminen ja heidän siirtyminen työelämän pariin. Tämä tukee myös paikallistalouden vahvistumista erityisesti koronapandemian jälkeen. Hanke pyrkii ennen kaikkea aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Käytetään mahdollisimman paljon etätyökaluja, mikä on hankkeen yksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Järjestetään kaikkien toteuttajaorganisaatioiden yhteisiä kehittämispäiviä, jolloin kokoonnutaan esimerkiksi Kokkolan kampushallille. Tällöin liikkuminen ja logistiikka on optimoitu parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeessa pilotoitavat toimenpiteet tukevat myös sitä, ettei opiskelijoiden tarvitse tulla paikan päälle eri kampuksilla tapahtuviin opetuksiin vaan piloteissa otetaan huomioon hybridiopetuksen tuomat mahdollisuudet. Näin ollen yksittäisen opiskelijan ympäri Suomen ei tarvitse liikkua Keski-Pohjanmaalle
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Tämä hanke pureutuu digitaalisten työkalujen ja ympäristöjen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja osaamisen kasvattamiseen. Vaikka hankkeen päämääränä ei ole suoraisesti edistää hyvinvointia, on sillä toissijaisesti sitä tukevia elementtejä. Kaikki sellaiset toimenpiteet, mitkä tukevat opis-kelijan osaamisen kasvua tai hänen opintojen edistymistä lisää myös yksilön hyvinvointia. Hyvinvoinnilla voidaan katsoa olevan vaikutusta opiskelijan kokonaisvaltaiseen tyytyväisyyteen omaan elämäänsä ja hänen perheeseensä.
Tasa-arvon edistäminen 4 8
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan opiskelijoiden tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua opiskeluun. Koronapandemian myötä osa opiskelijoista on muuttanut pois opiskelupaikkakunnalta. Hankkeessa toteutettavat hybridiratkaisut mah-dollistavat opiskelijoiden tasa-arvoisen osallistu-misen opintoihin. Hankkeessa kannustetaan osaamisen kehittämiseen, jatkuvana oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, jotka ehkäisevät eriarvoistumista työelämässä. Hankkeessa edistettyjen saavutettavuustoimen-piteiden myötä on oppimateriaalien hyödyntämi-nen tasa-arvoisempaa opiskelijoiden lähtötilan-teesta huolimatta. Hankkeessa edistetään koulutuksen saavutetta-vuutta mm. digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Näin ollen jokainen voi tavoitella koulutusta ja osaamista perhetaustasta, sukupuolesta, kielestä, etnisestä taustasta, kansallisuudesta, toimin-tarajoitteesta, asuinpaikasta tai muusta yksilöstä riippumattomasta tekijästä riippumatta. Valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa 2021 todetaan, että koulutuksen saavutettavuutta tulee edistää eri koulutusasteiden välillä. Tämä tukee läpi elämän jatkuvaa oppimista, sen toteuttamista maan ollessa väestörakenteeltaan epätasapainossa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 2
Hankkeen toiminnassa otetaan huomioon yhdenvertaisuus palveluiden suunnittelussa, toiminnan laadinnassa ja arvioinnissa. Yhdenvertaisuus takaa samat perusoikeudet kaikille. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan, ettei ketään osallistujaa jätetä palveluiden ulkopuolelle eli syrjitä häntä. Hankkeen toimenpiteisin voi osallistuja kaikkien toteuttajaorganisaatioiden listoilla olevat opiskelijat taustoistaan riippumatta sekä toteuttajaorganisaatioiden henkilökunta.
Kulttuuriympäristö 2 8
Koulutus on osa kulttuuriympäristöä, joka tulee järjestää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologi-sesti kestävällä tavalla.
Ympäristöosaaminen 2 8
Digitaalisten toimintaympäristöjen, työkalujen, analytiikan ja sovellusten hyödyntäminen osana koulutusta ja osaamisen kehittymistä tukee ym-päristöosaamisen tärkeyttä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Monimuotoiset työ- ja oppimisympäristöt (Moottori) -hanke pyrki vastaamaan työ- ja oppimisympäristöjen kehittämistarpeeseen. Tarve nousi työ- ja oppimisympäristöjen muutoksesta, jota vauhditti etätyön ja –opiskelun lisääntyminen koronapandemian aikana ja jälkeen. Työ- ja opiskeluympäristön muutos jäi monilta osin pysyväksi ja vaati pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämistä vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Etä- ja hybridiopiskelun mahdollisuus loi tarpeen opiskelijoiden yksilöllisille oppimispoluille. Joustavan ja yksilöllisen oppimispolun malliksi valittiin HyFlex-malli, jota kehitettiin ja pilotoitiin onnistuneesti Centria-ammattikorkeakoulussa. HyFlex-mallin mukaisella opintojaksolla opiskelija voi itse valita osallistumistapansa lähi- hybridi- ja omatahtisen verkko-opiskelun välillä.

Verkossa tapahtuva opiskelu haastaa opettajia, opiskelijoita ja koulutusorganisaatioita uudella tavalla. Opetus, vuorovaikutus ja osaamisen näyttäminen täytyy toteuttaa hyödyntäen digitaalisia välineitä, jotta kaikilla opetukseen osallistuvilla olisi mahdollisimman tasa-arvoinen mahdollisuus saavuttaa oppimistavoitteet. Hankkeessa pyrittiin lisäämään opettajien ja opiskelijoiden osaamista digitaalisten välineiden käytössä tarjoamalla tietoa, koulutusta ja käytännön työskentelyä pilottiopintojaksoilla.

Hankkeessa edistettiin saavutettavan oppimateriaalin tuottamista ja käyttämistä verkko-oppimisalustalla. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä onnistuttiin kylvämään uusi siemen saavutettavuuskulttuurin syntymiselle ja kehittymiselle sekä halulle juurruttaa uutta toimintatapaa koko organisaatioon.

Hankkeessa tehtiin myös merkittävää kehittämistyötä oppimisanalytiikan hyödyntämisessä. Kpedun tuottama oppimisanalytiikan verkkokurssi tarjoaa opetushenkilöstölle tarvittavat tiedot ja taidot, jotta he voivat soveltaa analytiikkaa omassa opetuksessaan ja ohjauksessa.

Hankkeen kehittämistyön tulokset on koottu Digipedagogiseen käsikirjaan, joka on avoimesti jaettu AOE.fi-palvelussa.