Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22643

Hankkeen nimi: Keski-Suomen luovien alojen kasvuohjelma

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Rouvasväenyhdistys ry, Fruntimmersföreningen i Kuopio rf

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0171479-3

Jakeluosoite: Piispankatu 8

Puhelinnumero: 0447318000

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tanninen-Komulainen Eija Tuula Mirjami

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.tanninen-komulainen(at)designkuopio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447318000

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luovien alojen toimijoiden, joita ovat mm. muotoilijat sekä suunnittelun ja liiketoiminnan kehittämisen alueilla toimivat luovan talouden osaajat, palveluja ja tuotteita sekä verkostoja on tärkeää kehittää, jotta heillä on parempi kyky viedä osaamistaan yrityksiin ja eri asiakasryhmille sekä ansaita elantonsa omalla työllään paremmin. Luovan alan kasvavan liiketoimintaosaamisen myötä luovan alan asiakasyritykset pystyvät tekemään parempaa liiketoimintaa muotoilua ja luovia aloja hyödyntäen. Luovien alojen osaaminen auttaa yrityksiä mm. saamaan huomioarvoa markkinassa, tekemään parempia tuotteita ja palveluja ja kasvattamaan näiden kautta liikevaihtoa kannattavasti sekä tuottamaan aktiivisuutta yhteiskuntaan.

Hankkeen tavoitteena on synnyttää Keski-Suomeen keskittymä luovan alan toimijoista, joilla on kyky auttaa tuottamaan asiakkaille maksimaalista arvoa. Hankkeen aikana kasvavan osaamisen avulla luovan alan toimijat pystyvät hyödyntämään digitaalisia alustoja tehokkaammin omassa työssään ja oppivat auttamaan asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuutta osana kehittämistä. Hankkeen kautta luovan alan tomimijat löytävät keinoja tehdä yhteistyötä muiden luovan alan toimijoiden kanssa ja he pääsevät toteuttamaan aikaisempaa isompia projekteja, jolloin luovan alan toimijoiden työllistyminen paranee.
Hankkeen konkreettisena toimenpiteenä toteutetaan luovan talouden osaajille liiketoimintaosaamisen kehittämiseen tähtäävä koulutuskokonaisuus. Hankkeen aikana toteutetaan kaksi koulutusta, joihin osallistuu yhteensä 60 koulutettavaa.
Hankkeen tuloksena luovan alan toimijoiden liiketoiminta osaaminen ja digitaalinen osaaminen vahvistuvat. Lisäksi luovan alan toimijoiden verkostot sekä työmahdollisuudet kehittyvät merkittävästi. Hanke lisää yleistä vireyttä ja hyvinvointia alueella.

Verottajan ohjaus: Toisin kuin verottajan alv ohjaus kirjeessä mainitaan osallistujien 100 euron osallistumismaksuista, niin hanke ei kerää osallistujilta osallistumismaksuja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat lahjakkaat luovan toimialan osaajat, kuten muotoilijat sekä suunnittelun- ja liiketoiminnan kehittämisen alueilla toimivat luovan talouden osaajat.

Kohderyhmän toimijoilla on halu ja tarve kehittää omaa ammattitaitoaan liiketoiminnallisten periaatteiden mukaisesti ja jotka haluavat hyödyntää tehokkaammin erilaisia digitaalisia ratkaisuja tuottaakseen enemmän arvoa asiakkailleen tulevaisuudessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluja tarjoavat KIBS-yritykset, joiden palveluprosessia luovan alan toimijat voivat esimerkiksi elämyksellistää sekä lisätä työn vaikuttavuutta luovien menetelmien avulla.

Välillisiä kohderyhmiä ovat lisäksi julkiset organisaatiot, kuten kaupungit ja kunnat, jotka haluavat jalostaa omia prosessejaan ja parantaa työntekijä- ja asiakaskokemusta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 142 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 142 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren, Jyväskylän, Jämsän, Joutsan, Keuruun, Äänekosken

Kunnat: Petäjävesi, Äänekoski, Hankasalmi, Pihtipudas, Kinnula, Uurainen, Joutsa, Karstula, Jyväskylä, Kannonkoski, Saarijärvi, Kyyjärvi, Viitasaari, Keuruu, Laukaa, Jämsä, Muurame, Multia, Kivijärvi, Konnevesi, Luhanka, Toivakka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 39

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hakijan hallinnoima Arvonlisää muotoilusta -hanke on järjestänyt Keski-Suomen luovan alan toimijoille aamukahvi- ja verkostoitumistilaisuuksia. Tilaisuuksiin osallistuvien perustella on havainnoitu, että tämän hankkeen kohderyhmän toimijoista suuri osa on todennäköisesti naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulmaa on haastava huomioida hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoite ei ole sukupuolinen tasa-arvo, vaikka tärkeä kysymys onkin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 8
Muotoilun ja luovan alan toimijat pyrkivät pääsääntöisesti luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 8
Muotoilun ja luovien alojen osaaminen on kestävässä kehityksessä, luonto ystävällisten materiaalien valinnassa sekä aineettomissa hyödykkeissä. Välillisesti sillä voi olla suuri merkitys ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämisessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 8
Muotoilun ja luovien alojen osaaminen on kestävässä kehityksessä, luonto ystävällisten materiaalien valinnassa sekä aineettomissa hyödykkeissä. Välillisesti hankkeella on vaikutusta kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen myönteisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Vaikutus on vähäinen, mutta ei merkityksetön.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 8
Varsinkin muotoilijoiden koulutukseen ja työnkuvaan kuuluu mahdollisimman kestävät ja kierrätettävät materiaalit ja mahdollisimman vähäinen jätekuorma. Luovan alan toimijoilla aineettomien palveluiden, hyödykkeiden ja elämysten tuotetaan enemmän kuin konkreettisia tuotteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Toimialan toimijat koulutetaan uusiutuvan energian hyödyntämiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Hankkeessa muotoilijoita ja luovan alan toimijoita valmennetaan markkinoimaan palveluitaan ja tuotteitaan alueen yrityksille. Näiden palveluiden myötä kestävän kehityksen osaaminen vahvistuu alueen yrityksissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 5
Hankkeen kohderyhmän toimialalla aineettomia hyödykkeitä ja palveluja tuotetaan paljon. Ryhmässä jaetaan osaamista ja synnytetään uusia aineettomia tuotteita ja palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota uudenlaisten digitaalisten alustojen hyödyntämiseen kohderyhmän liiketoimintaosaamisen lisäämisessä. Sillä on vaikutusta fyysisen liikkumisen vähentymiseen ja digitaalisen osaamisen lisääntyminen vaikuttaa myös logistisiin ratkaisuihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 7
Muotoilijat ja luovan alan toimijat työskentelevät usein yksin. Hanke itsessään lisää kohderyhmän toimijoiden hyvinvointia verkostoitumisen ja yhteistyön lisääntymisen myötä. Hanke ohjaa uusiin innovaatioihin sekä kohderyhmän palveluiden ja tuotteiden parempaan näkyvyyteen. Tämä lisää taloudellista hyvinvointia.Välillisesti hankeen luovan alan ja muotoilun palveluja ja tuotteita hyödyntävät yritykset saavat uudenlaista osaamista oman liiketoimintansa kehittämiseen. Tämä parantaa asiakasyritysten taloudellista ja henkistä hyvinvointia ja tätä kautta parantaa yleistä vireyttä alueella.
Tasa-arvon edistäminen 4 3
Naisten yrittäjyys vahvistuu.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hankeen myötä kohderyhmän osaaminen palveluiden ja tuotteiden viestiminen organisaatioihin ja yrityksiin paranee. Erilaisten arvomaailmojen ja toimintatapojen kohtaaminen lisää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 3 3
Välillisesti hanke vaikuttaa kulttuuriympäristön arvostuksen lisääntymiseen.
Ympäristöosaaminen 3 6
Ympäristöosaaminen lisääntyy välillisesti kohderyhmässä ja myös heidän palveluidensa ja tuotteidensa loppukäyttäjissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-