Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22644

Hankkeen nimi: Pienyritykset nousuun!

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Talonpojankatu 6

Puhelinnumero: 0403596239

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: kokkola

WWW-osoite: http://kpedu.fi/pienyritykset-nousuun

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anu Haapasalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiakkuusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.haapasalo(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 359 6240

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pienyritykset nousuun! -hankkeen päämääränä on Keski-Pohjanmaan maakunnan pienyritysten muutoskyvykkyyden parantaminen ja kasvun mahdollistaminen Koronapandemian jälkeen. Taustalla on yli vuoden kestänyt poikkeustilanne, joka on vaikuttanut yritysten toimintaedellytyksiin voimakkaasti. Henkinen ja fyysinen jaksaminen ja hyvinvointi on ollut kovalla koetuksella ja yritysten tulisi vielä ponnistella kohti orastavia parempia aikoja. Hankkeeseen valikoituville yrityksille tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaisiin hyvinvointia sekä osaamista lisääviin toimenpiteisiin. Taustalla on yritysten lukuisat yhteydenotot sekä taustaselvitykset, joista käy ilmi tarve tukea myös yrittäjien ja henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia sekä muutoskyvykkyyttä ja osaamista aiemmin yrityksille kohdennetun taloudellisen tuen lisäksi.

Hankkeen päätoteuttaja on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja osatoteuttajana on Keski-pohjanmaan Yrittäjät ry. Kumppaneina hankkeessa ovat alueen kunnat, elinkeinoyhtiöt, työhallinto sekä Kauppakamari.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Keski-Pohjanmaan alueen pienyritykset ja kolmannen sektorin toimijat (yrittäjät ja henkilöstö), jotka ovat kärsineet Koronapandemiasta ja sisältävät kasvumahdollisuuksia. Painopisteenä on alle 10 hengen yritykset, mutta hakuvaiheessa ei tehdä tarkkoja rajauksia toimialoista. Mukana voi olla myös esim. yksinyrittäjiä.

Tavoitteena on saada hankkeeseen mukaan vähintään 50 yritystä (jokaisesta Keski-Pohjanmaan kunnasta vähintään yksi).

Hankkeen toimenpiteet ovat kohderyhmälle maksuttomia.

Kohderyhmältä saatiin hakuvaiheessa lausuntoja, jotka ovat liitteenä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen kunnat, kehitysyhtiöt, hyvinvointipalveluita tarjoavat yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 296 494

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 267 830

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 366 537

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 331 810

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Kokkola, Kaustinen, Perho, Halsua, Lestijärvi, Toholampi, Veteli, Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 77

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan yritysten kestävään kasvuun. Varsinkin pienissä kunnissa/toimialoilla mahdolliset yritysten lopettamiset vaikuttaisi monella tapaa elinvoimaisuuteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa rakennetaan yritysten käyttöön palvelutarjotin, joista osa on aineettomia palveluita eli hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen tavoitteena on nimenomaan yritysten ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeessa kohderyhmänä on pienyritykset ja joukossa on todennäköisesti myös mikroyrityksiä ja yksinyrittäjiä, joilla on ollut tähän asti vaikea osallistua erilaisiin yritysten kehittämistoimenpiteisiin. Tämä mahdollistetaan hankkeessa esim. Kpedun opettajien ja opiskelijoiden osaamispotentiaalilla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on keskitytty kohderyhmän; yrittäjien ja yritysten henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseen, sekä osaamispääoman tukemiseen ja lisäämiseen. Molemmissa tavoitteissa on onnistuttu hyvin. Hyvinvointia on tuettu henkilökohtaisilla hyvinvointipalveluilla, joita ovat hieronta ja fysioterapia, PT-palvelu, työnohjaus ja coaching. Näitten lisäksi on sekä toteutettu että hankittu monipuolisesti erilaisia koulutuksia. Hankkeessa on toteutettu monia liikuntalajikokeiluja koko hankkeen ajan. Hankkeessa on järjestetty verkostoitumistilaisuuksia ja joissa on luotu henkilökohtaisia suhteita muihin hankkeen osallistujiin ja saatu vertaistukea.
Hanke on ollut erittäin onnistunut ja osallistujat toivovat tulevaisuudessakin lisää samantyyppisiä hankkeita. Osallistujien hyvinvointi on parantunut merkittävästi. Moni aikoo huolehtia itsestään aiempaa paremmin myös jatkossa, hankkeen tarjoaman alkusykäyksen seurauksena. Moni kokee saaneensa koulutuksia, joihin ilman hanketta ei olisi tullut lähdettyä. Liiketoimintaa on kehitetty, monet yritykset ovat laajentaneet tuote/palvelutarjontaansa ja moni on myös kasvattanut liikevaihtoaan hankkeen aikana. Useat yritykset ovat parantaneet some-näkyvyyttään ja lisänneet tunnettuuttaan hankkeen ansiosta. Huomaamatta myös osallistujien digi-kyvykkyys on kehittynyt hankkeen aikana.