Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22647

Hankkeen nimi: HelpDesk 2-hanke

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon Yrittäjät r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0171517-1

Jakeluosoite: Kauppakatu 28 B, 3krs

Puhelinnumero: 0443680508

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mia Hakulinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mia.hakulinen(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443680508

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HelpDesk 2-hankkeen lähtökohtana on ollut kevään 2020 Savon yrittäjien Savon Sissit-palvelu ja edelleen alkanut HelpDesk-hanke. HelpDesk2-hanketta on uudistettu vastaamaan entistä paremmin yrityskentän tarpeita. Palvelumalli yritysten poikkeuksellisen kriisiajan haasteiden voittamiseen sekä yritysten toiminann kehittämiseen on pidetty uudistettuna versiona mukana tässä hankkeessa. Kakkosvaihe on suora jatkumo ykkösvaiheen kolmen päälohkon (Akuuttineuvonta – Yritysjärjestelyt – Liiketoiminnan kehittäminen) teemoista.

Koronaepidemia tulee vaikuttamaan yritysten toimintaympäristöön usean vuoden ajan ja samalla yritysten avun tarpeet muuttuvat ja myös laajenevat. Tästä syystä Pk-yritysten kokonaisvaltaisella palvelumallille on maakunnassa tarvetta.

Myös ne yritykset, jotka näyttävät selviytyneen hyvin koronapoikkeusajan vaikutuksista, ovat sopeuttaneet
toimintaansa vuonna 2020. Oma lukunsa ovat ne yritykset, joiden elinkeinotoimeen korona näyttää vaikuttaneen haitallisesti ja pitkävaikutteisesti.

HelpDesk 2-hankkeella haetaan yrityskohtaisia ratkaisuja näiden molempien yritysryhmien tulevaisuuteen.
Tarve 0 – Liiketoiminnan kehittäminen vaatii rohkeaa innovaatioympäristöä
Tarve 1 – Kasvuhakuisia ja kansainvälistyviä yrityksiä tarvitaan lisää Pohjois-Savoon
Tarve 2 – Täsmäkohdistettu kriisiapu pahiten kärsineille yrityksille
Tarve 3 – Yrittäjän henkisen selviytymisen turvaaminen
Tarve 4 – Maakunta tarvitsee elinvoimaisia yrityksiä, yritykset kannattelevat kuntataloutta
Tarve 5 – Työllisyyttä pitää vahvistaa – nuorisotyöttömyys on uhka, ikääntyviä yrittäjiä on maakunnassa suhteellisesti suuri määrä

Tavoitteena on auttaa maakunnan pk-yrityksiä koronakriisistä selviämiseen liiketoimintaa uudistamalla ja kehittämällä. Tämä tapahtuu kasvun, kansainvälistymisen yrityskauppojen, omistajavaihdosten kautta. Myös huonoimmassa vaihtoehdossa eli yritystoiminnan loppuessa hanke auttaa hallittuun menettelyyn ja vahinkojen minimoimiseen. Yksittäisen yrittäjän henkinen tukeminen kuuluu palvelupolkuun osana yrityksen toiminnan tukemista. Laajemmat tavoitteet koskevat työllisyyden vahvistamista ja maakunnan elinvoimaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savon alueella toimivat ja tänne perustettavat pk- yritykset ilman toimialarajoitteita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritysten henkilöstö uudelleen kouluttautumisen ja uuden oppimisen kautta. Henkilöstön toimeentulon kautta myös yrittäjän ja henkilöstön perheenjäsenet ovat välillisiä kohderyhmiä.

Toinen välillinen kohderyhmä ovat hankkeessa mukana olevat palveluntarjoajat. Odotamme, että palveluketjun eri vaiheissa kokemukset eri palveluista vaikuttavat myös palveluntarjoajien (Ely, Business Finland, Finnvera) omiin palvelutuotteisiin. Esimerkiksi pienten yritysten rahoitusratkaisujen monipuolistamine voi olla yksi tällainen tarve.

Välillisenä kohderyhmänä näemme myös maakunnan kunnat ja kuntapäättäjät. Kuntataloudet ovat riippuvaisia verotuloista ja yritysten ja niiden henkilöstön tuoma verokertymä on kunnille elintärkeää.

Hankkeen viestinnän osalta yksi kohderyhmä ovatkin maakunnan kuntien virkamiehet ja päätöksentekijät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 442 883

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 377 529

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 465 481

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 391 054

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Sonkajärvi, Lapinlahti, Rautalampi, Kiuruvesi, Keitele, Kaavi, Tervo, Tuusniemi, Siilinjärvi, Vesanto, Kuopio, Rautavaara, Joroinen, Varkaus, Leppävirta, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 330

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 267

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 330

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on suunnattu tasapuolisesti niin nais- kuin miesyrittäjille
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen voivat osallistua tasapuolisesti niin nais- kuin miesyrittät
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo ei ole hankkeen päätavoite, mutta se huomioidaan palveun tuottamisessa tasapuolisesti sekä miehille että naisille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Tämä otetaan huomioon mm liiketoiminnan kehittämisen prosessissa sekä kasvussa ja kansainvälistymisessä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Tämä otetaan huomioon mm liiketoiminnan kehittämisen prosessissa sekä kasvussa ja kansainvälistymisessä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei olennaista hankkeen kannalta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei olennaista hankkeen kannalta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista hankkeen kannalta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Tämä otetaan huomioon mm liiketoiminnan kehittämisen prosessissa sekä kasvussa ja kansainvälistymisessä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Tämä otetaan huomioon mm liiketoiminnan kehittämisen prosessissa sekä kasvussa ja kansainvälistymisessä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tämä on koko hankkeen keskiössä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Tämä on koko hankkeen keskiössä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Tämä otetaan huomioon mm liiketoiminnan kehittämisen prosessissa sekä kasvussa ja kansainvälistymisessä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Tämä otetaan huomioon mm liiketoiminnan kehittämisen prosessissa sekä kasvussa ja kansainvälistymisessä. Tämä on huomioitu tärkeänä tuettaessa erityisissä vaikeuksissa oelvia yrityksiä. Heille on tarjolla suoraan apua henkiseen jaksamiseen. Verkostoitumalla edistetään myös yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on suunnattu tasapuolisesti sekä nais- että miesyrittäjille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on suunnattu tasapuolisesti kaikkien toimialojen PK-yrityksille Pohjois-Savon alueella. Myös mm. maahanmuuttajayrittäjille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke tukee välillisesti kulttuuriympäristöä, mutta se ei ole suoranainen hankkeen tavoite.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hanke tukee välillisesti ympäristöosaamista, mutta se ei ole suoranainen hankkeen tavoite.

9 Loppuraportin tiivistelmä

HelpDesk 2-hankkeen lähtökohtana olivat kevään 2020 Savon Yrittäjien Savon Sissit-palvelu ja HelpDesk-hanke. HelpDesk2-hankkeessa palvelumallia uudistettiin vastaamaan paremmin yrityskentän tarpeisiin poikkeuksellisen kriisiajan haasteiden voittamisessa (koronaepidemia ja Ukrainan sota) sekä yritysten toiminnan kehittämisessä. Toimintaympäristön muutokset ja kriisiajat olivat tehneet yritysten avun tarpeista laaja-alaisempia. Tarpeeseen vastattiin hankkeen kokonaisvaltaisella yrityskohtaisella palvelumallilla.

Hankkeessa kohderyhmänä olivat yritystoimintaansa sopeuttaneet, kriisistä selviytyneet yritykset sekä kriisistä pahoin kärsineet yritykset.

Hankkeen tavoitteena oli auttaa maakunnan pk-yrityksiä koronakriisistä selviämiseen liiketoimintaa uudistamalla ja kehittämällä sekä yritystoiminnan loppuessa auttaa hallittuun menettelyyn ja vahinkojen minimoimiseen. Yksittäisen yrittäjän henkinen tukeminen kuului palvelupolkuun osana yrityksen toiminnan tukemista.

HelpDesk2-hankkeen palveluihin osallistui hankeaikana 31.12.2023 mennessä 330 yritystä (hanketavoite 330 yritystä). Yritysmäärässä ovat mukana kaikki osallistuneet yrittäjät (ml. lyhyen ohjauksen saaneet ja keskeyttäneet). Osalta ei saatu vaadittuja lomakkeita, joten niitä yrityksiä ei olla merkitty EURA2014-järjestämään. Hankkeen henkilömäärä on koko hankeajalta (1.10.2021-31.12.2023) 271 henkilöä (tavoite koko hankkeen ajalle 330) EURA-järjestelmään tallennetut.

Hankkeen yrityskohtaisissa ohjauksissa yritykset saivat konkreettisia työkaluja yritystoimintansa tuleviin tarpeisiin. Liiketoiminnan kehittämisen, kasvun ja kansainvälistymisen toimenpitein yritysten kilpailukyky ja tuottavuus paranivat. Hanke mahdollisti pohjoissavolaisille pk- yrityksille kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden toimintaympäristön muutoksissa selviämiseen ja myös liiketoiminnan lopettamiseen pahoin kärsineille yrityksille. Hankkeen toimenpiteillä on parannettu parantaneet yritysten muutoskyvykkyyttä ja siten koko maakunnan elinvoimaisuutta. Hankkeen toimenpiteillä on vahvistettu yritysten resilienssiä jatkossakin sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön ja pysyä kilpailukykyisinä.