Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22649

Hankkeen nimi: Yhdessä kohti Kainuun matkailun tulevaisuutta

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0214958-9

Jakeluosoite: Opintie 3

Puhelinnumero: 08 - 61651

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Osmo Hänninen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämissuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: osmo.hanninen(at)kao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 0819951

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet

Kainuun PK-sektori matkailuyritysten digi- ja verkkotaitojen päivittäminen sekä osaamisen vahvistaminen osana yrityksen laatua, markkinointia, kannattavuutta ja kehittämistyötä.

Yrityksen työskentelyn vahvistaminen osana alueellista, kansallista ja kansainvälistä matkailuverkostoa. Palvelujen saavutettavuus yhdistettynä yhteiskunnan hiilineutraalisuuteen ja lainsäädäntöön.

PK-sektori matkailuyrityksen ja työntekijöiden kannattavuus- ja hinnoitteluosaamisen lisääminen osana yritystoiminnan digitaalisten taitojen parantamista. Lisätä matkailulan yrityksissä tietoturva, turvallisuus ja riskianalyysi osaamista osana digitaalisesti elinvoimaista yritystoimintaa. Matkailualan koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen, jolla turvataan Kainuun matkailualan yritysten työvoiman saatavuus.

Hankkeen tavoitteena myös matkailualalla toimivien henkilöiden työllistyminen ja työssä jaksaminen digitaalisten taitojen parantamisen avulla. Digitaalisten taitojen avulla myös yksityiset palvelujen tuottajat pystytvät tehokkaammin hyödyntämään erilaisia jo olemassa olevia digitaalisia alustoja sekä tarjoamaan palveluja helpommin saavutettavaksi. Koronapandemia on muuttanut poikkeuksellisen nopeasti kuluttajakäyttäytymistä. Yritykset, jotka eivät ole toimineet verkon puolella on opittava löytämään uutta liiketoimintaa verkosta. Vuoden 2020 matkailuilmiö oli mökkeily kotimaassa ja yöpymisten määrä kotimaan mökkimatkoilla kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla asuvien vapaa-ajan yöpymiset kotimaassa lisääntyivät lähes 50 prosenttia. Digitaalisuuden keinoin on mahdollista saadaan nopeasti ja elvyttävästi Kainuu suosittujen matkakohteiden joukkoon. Maakunnista korkeimmat hotellihuoneiden käyttöasteet mitattiin huhtikuussa Kainuussa, 45,5 prosenttia. Samojen lukemien turvaaminen jatkossakin on haasteellista koronan jälkeisessä liiketoiminnassa.
Parannetaan alan osaamistarpeita sekä lisätään alan vetovoimaisuutta. Kun muutos on välttämättömyys, ripustautuminen vanhaan ei johda menestykseen. Uusi normaali on aidosti erilainen, mikä edellyttää toimintatapojen uudistamista.

Toimenpiteet

Työpaketti 1.
Matkailualan yritysten osaamistarpeiden kartoittaminen ja tunnistaminen.

Työpaketti 2.
Koulutuskokonaisuudet seitsemällä eri teemalla, jotka sisältävät räätälöityjä koulutuksia vastaamaan yritysten kehittämistarpeita digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet huomoioiden.

Työpaketti 3.
Vertaisoppiminen sekä opinto-ja benchmarkkausmatka.

Työpaketti 4.
Työntekijöiden saatavuuden varmistamiseksi sekä matkailualan vetovoimaisuuden kehittämiseksi yhteistyö eri koulutusorganisaatioiden kanssa.

Työpaketti 5.
Kainuun matkailuyhdistyksiin tutustuminen.

Työpaketti 6.
Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteet.


Tulokset

Digitaidoilla luodaan osaamista markkinointiin sekä kotimaan- että ulkomaille suuntautuvassa matkailun markkinoinnissa. Lisätään vetovoimaa ja houkuttelevuutta jo aiemmin Kainuussa vierailleiden asiakkaiden takaisinsaamiseksi sekä asiakasvirtojen lisäämiseksi.
Saadaan lisää työntekijöitä alalle, lisätään matkailualan ammattien vetovoimaisuutta nyt ja tulevaisuudessa. Turvataan matkailukoulutuksen tulevaisuus ja työvoiman saatavuus Kainuussa.
Saatetaan yhteen uusia toimijoita osaksi jo olemassa olevaa Kainuun eri matkailualueiden yhteistyöverkostoa ja voimaannutetaan nykyistä toimintaa.
Vakiinnutetaan päivitetty yhteistyömalli Kainuun ammattiopiston matkailualan ja matkailualan yritysten sekä Kainuun eri matkailualueiden ja -toimijoiden välille.
Yhteismarkkinointia pidetään yllä ja kehitetään yhdessä huomioiden peruskoulun yhteisvalinnan ajankohdat sekä jatkuva haku erityisesti vuosina 2022 ja 2023.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat Kainuun matkailualan yrittäjät sekä yritysten henkilöstö.

Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen kohdennetaan Kainuun alueella pääasiallisesti mikro ja PK-sektorin matkailuyrityksiin ja niiden henkilöstöön, jotka ovat tämänhetkisessä siirtymävaiheessa jääneet koulutuksellisesti suurien matkailukeskittymien kansainväliseen kauppaan painottuvien hankkeiden ulkopuolelle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat alan opettajat, opinto-ohjaajat, työpaikkaohjaajat, opiskelijat sekä alalle hakeutuvat uudet työntekijät. Opiskelijoiden osalta huomioidaan erityisesti muun alan opintonsa keskeyttäneet huomioiden myös lukio ja ammattikorkeakoulu. Maahanmuuttajien osalta painopisteenä on kolmannen sektorin toimijat ja ammattiin valmentava koulutus. Välillisenä kohderyhmänä on myös eri rahoitusmuodoilla opiskelevat opiskelijat joilla on mahdollisuus työllistyä nopealla aikavälillä elvyttäen yrityksen liiketoimintaa mm. oppisopimus, osatutkinnot ja työllistymiseen tarvittavan osaamisvajeen täsmäkoulutukset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 196 687

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 187 642

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 245 858

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 234 553

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 59

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailutoimialla työkelee naisia enemmän kuin miehiä, mutta yrittäjistä valtaosa on miehiä. Majoitustoiminnassa ja ravitsemistoiminnassa suurin osa työvoimasta on naisia, mutta ohjelpalvelu- ja matkanjärjestäjäyrityksissä suurempi osa työvoimasta on miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen viestinnässä huomoidaan sekä naiset että miehet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke palvelee kaikkia sukupuolia tasapuolisesti ja hankkeen luonteesta johtuen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeen aikana lisätään tietoisuutta Agenda 2030 sisällöstä. Koko maailman väestöstä vasta n. 20 % on tehnyt verkkokauppaostoksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
TEM ja Mara ry tiekartat. Hankkeen mukanaan tuomat digitaaliset työkalut korvaavat matkustamista, mikä esimerkiksi vähentää liikennettä ja sen aiheuttamia päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Hankkeen kohderyhmän tietoisuutta lisätään hankkeen aikana Ihmisten luontosuhde on vahvistunut koronan aikana, mikä nostaa ekologisten arvojen suosiota.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hankkeen kohderyhmän tietoisuutta lisätään hankkeen aikana Ihmisten luontosuhde on vahvistunut koronan aikana, mikä nostaa ekologisten arvojen suosiota. Ymmärrys ihmisen toiminnan ja ympäristön välisistä vuorovaikutuksista lisääntyy. Tietoisuus Agenda 2030.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 3
Hankkeen kohderyhmän tietoisuutta Kainuun kohteista lisätään. Kuluttaminen vähenee: muut asiat nousevat ihmisten arvoasteikolla ylemmäs (esi-merkiksi käsillä tekeminen, luonnossa liikkuminen, perheen kanssa ajanvietto).
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 7
Hankkeessa tehty kehitystyö auttaa yrityksiä ohjaamaan palvelujaan tehokkaampaan materiaalien käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 4
Hankkeen välillisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä uusiutuvien energialähteiden käyttöä kohtaan. Suomessa käytettäviä uusiutuvia energialähteitä ovat vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, maalämpö, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään osaamista ja koulutusta, jonka tarkoituksena on kehittää alueen elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa digiosaamisella yrityksellä on jatkossa mahdollisuus kehittää tuotteita, jotka nopeuttavat ja parantavat palvelujen saavutettavuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Hanke parantaa Kainuun seudun yritysten toimintaedellytyksiä .Digitaalinen kauppa on auki 24/7 ja verkossa on eniten asiakkaita kello 18-22 Suomen aikaa. Digitaalisten työkalujen vuoksi myös erilaiset palvelut ovat helpommin käytettävissä alueilla, joissa niitä fyysisesti ei ole tarjolla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hanke parantaa Kainuun seudun yritysten toimintaedellytyksiä mahdollistamalla koulutusta ja osaavan työvoiman saannin. Tämä lisää alueiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Hankkeessa pyritään digitaalisten ratkaisujen avulla turvaamaan tasa-arvoisuus sekä hyödyntämään etätyötä ja verkkokauppaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Välimatkoista ja etäisyyksistä huolimatta hankkeella kehitetään mahdollisuutta osallistua, vaikuttaa ja päivittää osaamistaan elinkeinon edellyttämälle tasolle ja ajan haasteita vastaavaksi.
Kulttuuriympäristö 3 6
Hanke lisää kohderyhmän ymmärrystä nettimatkailun toteutusta kohtaan.
Ympäristöosaaminen 5 6
Hanke lisää kohderyhmän ymmärrystä ympäristöasioihin

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke oli suunniteltu Covid-19 aikana, jolloin Koronan mukanaan tuoma romahdus näkyi Kainuun matkailuklusterissa sekä liikevaihdossa, että henkilöstömäärässä. Matkailua piti saada Kainuussa nopeasti takaisin kasvuun vähintään 2019 vuoden tasolle. Tähän tarpeeseen tarvittiin matkailuyrityksissä toimiville digitaalisten taitojen parantamista. Koronan seurauksena matkailuelinkeinosta on irtisanottu tai lomautettu työntekijöitä runsaasti ja työntekijät ovat vaihtaneet alaa turvatakseen toimeentulonsa. Tällä on ollut vaikutusta myös alalle hakeutuvien opiskelijoiden vähenevään määrään. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli matkailualan koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen, jolla turvataan Kainuun matkailualan yritysten työvoiman saatavuus.
Hankkeen päätavoitteena oli Kainuun PK-sektorin matkailuyritysten digi- ja verkkotaitojen päivittäminen sekä osaamisen vahvistaminen osana yrityksen laatua, markkinointia ja kannattavuutta. Parantamalla yrittäjien digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osaamista, oli tarkoitus nostaa niiden kannattavuutta, vahvistaa digikanavissa tapahtuvaa myyntiä ja kasvattaa liikevaihtoa, sekä parantaa asiakaskokemuksia. Tavoitteena oli, että kainuulaiset matkailutuotteet ja palvelut ovat ostettavissa monikanavaisesti. Digitaalisten taitojen kehittämisen avulla myös yksityiset palvelujen tuottajat pystyvät tehokkaammin hyödyntämään erilaisia digitaalisia, myös globaaleja alustoja tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä, sekä tarjoamaan palveluja helpommin saavutettavaksi. Hanke oli kohdennettu Kainuun matkailuelinkeinon mikro- ja PK-sektorin yrityksiin. Heidän digi- ja verkkotaitojen kehittämiseksi matkailuhankkeessa toteutettiin yrittäjien osaamisvajeita vastaavia toimenpiteitä. Hankkeen aikana yrittäjille on tarjottu kaksikymmentä koulutusta ajankohtaisilla sisällöillä: sähköinen markkinointi ja viestintä, sisällöntuotannon kehittäminen, tuotteistaminen digitaalisiin kanaviin, asiakaspalvelu ja johtaminen verkkoympäristössä, sähköinen talous hallinto, tietoturva ja matkustajien digitaalinen kuluttajansuoja, sekä kestävä kehitys. Hankkeen valmennusten jälkeen yrittäjillä on parempi ymmärrys erilaisten some-kanavien roolista markkinoinnissa, tietojen jakamisessa ja viestinnässä. He osaavat suunnitella sisällöntuotantoa paremmin sekä hyödyntää parhaita käytäntöjä ja vinkkejä viestinnän toteuttamiseen. Hankkeen valmennuksissa yrittäjillä on ollut mahdollisuus oppia käyttämään erilaisia interaktiivisia viestinnällisiä työkaluja, sekä valita omiin tarpeisiin sopivat ohjelmistot ja jakelualustat, jotta saisivat paremmin hallita tekniset perusasiat osuvan digimarkkinoinnin toteuttamiseen ja viestinnän kehittämiseen. Lisäksi hanke on aktiivisesti osallistunut Kainuun alueen matkailuklusterin tapahtumiin, sekä tehty yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa ja kartoitettu uusia yhteistyömalleja saadakseen uusia opiskelijoita matkailualalle Kainuuseen. Hyvänä tuloksena pidetään myös hankkeen budjetin pysyminen suunnitelluissa raameissa. Tekemällä hankkeen suunnitelman muutosta toimittiin vastuullisesti sekä taloudellisen, että sosiokulttuurisen vastuullisuuden näkökulmasta. Hankkeen muutosilmoituksessa esitettiin hankkeen taloudellisten resurssien uutta jakoa siten, että hankkeen kohderyhmä saa maksimaalista hyötyä. Sosiokulttuurinen vastuullisuus huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että auttamalla pieniä yrityksiä ja kannustamalla eri ikäisiä ja eri taustoisia yrittäjiä osallistumaan koulutuksiin, autamme osaamisen kehittämisen saavutettavuuden parantamiseen tällä alueella.
Hankkeessa tehdyt toimenpiteet:
Työpaketti 1. Matkailualan yritysten osaamistarpeiden kartoittaminen ja tunnistaminen.
Hankkeessa on aloitettu joulukuussa 2021, ja helmikuussa 2022 tehtiin jo laajan osaamiskartoittamisen, johon osallistuivat alueen 117 matkailualan yritystä. Haastattelun pääkysymyksenä oli: Missä haluatte kehittää osaamistanne? Tutkimuksen Kolme suosituimpia vastauksia liittyvät vahvasti sosiaaliseen mediaan ja digitaaliseen markkinointiin. Myös muut aiheet olivat kiinnostavia, kuten esim. talousosaaminen, Microsoft Office, sellaiset aiheet, joita alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ei ollut olemassa. Yrittäjien toiveita on otettu huomioon parhaalla mahdollisella tavalla ja muokattiin hankeen koulutussuunnitelmaa heidän tarpeiden mukaan, jotta se on kasvanut seitsemästä koulutuksesta kahteenkymmeneen.
Työpaketti 2. Koulutuskokonaisuudet seitsemällä eri teemalla, jotka sisältävät räätälöityjä koulutuksia vastaamaan yritysten kehittämistarpeita digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet huomioiden.
Vuosien 2022 ja 2023 aikana hanke on onnistuneesti järjestänyt 19 eri aiheisia koulutusta (1 koulutus oli peruttu), joihin on osallistunut yhteensä 117 henkilöä 75:sta eri yrityksestä/organisaatiosta.
Hankkeen hakemusvaiheen arvioidut tavoitteet ovat ylitetty osallistuvien henkilöiden osalta 95 %:llä, ja osallistuvien yritysten osalta 275 %:llä. Yrittäjiltä tulleet palautteet koulutuksista ovat erittäin hyviä, osa yrittäjistä ovat jo aloittaneet soveltamaan valmennuksissa opittuja taitoja sekä kotimaan- että ulkomaille suuntautuvassa matkailun markkinoinnissaan.
Työpaketti 3. Vertaisoppiminen sekä opinto- ja benchmarkingmatka. Yrittäjille järjestetään tilaisuus vierailla toistensa yrityksissä, joka mahdollistaa vertaisoppimisen (mentoroinnin) laajat mahdollisuudet, mikä on erinomainen tapa tunnistaa osaamista.
Hanke on toteuttanut Kainuun matkailuyrittäjille vertaisoppimismatkaa Lahteen 25.-26.5.2023. Opintomatkaamme on osallistunut yhteensä 11 henkilöä, jotka edustivat kaiken kaikkia 9 eri matkailuyritystä/yhdistystä eri puolelta Kainuuta.
Matkan tavoitteena on ollut vierailla toisen matkailualueen yrityksissä, laajentaa näkemyksiä ja luoda uusia verkostoja, tarkoitus oli myös tutustua näiden toisten yritysten digitaalisiin ratkaisuihin heidän yrityksensä toiminnassa, markkinointia ja asiakaspalvelua digiaikana. Opintomatkaa on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman monipuolisesti, huomioon ottaen matkailun toimialojen laajaa skaalaa: ravitsemis- ja majoitusalan yritysten vierailu, kulttuuri- ja vesimatkailun kohteet, sekä elintarvikkeiden jalostusta harjoitteleva yritys. Osallistujien palautteet osoittivat, että matka oli hyvin suunnittelu, toteutus erittäin sujuva, käyntikohteet mielenkiintoisia ja yleisellä tasolla opintomatka oli oppivainen ja hyödyllinen.
Työpaketti 4. Työntekijöiden saatavuuden varmistamiseksi sekä matkailualan vetovoimaisuuden kehittämiseksi yhteistyö eri koulutusorganisaatioiden kanssa.
Tämän työpaketin osalta on tehty tiivistä yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa, pääasiassa KAMK:n vastuullisen matkailun hankkeen kanssa, koska meidän tavoitteiden suunta on sama – Kainuun matkailun edistäminen ja kehitys. Yhteistyötä tehtiin myös KAMK:n Tilma-hankkeen kanssa, kenen fokuksessa on ollut tilapäisen suojelun piirissä olevien ja maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen Kainuussa. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin säännöllisesti Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun hanketoimijoiden ja matkailualan koulutuksen edustajien tapaamiset, joiden agendana on ollut yhteistyön mahdollisuudet, Kainuun matkailun ja matkailualan koulutuksen vetovoimaisuuden kehittäminen ja opiskelijoiden hankintaan liittyvät kuviot, sekä matkailukoulutuksen tulevaisuuden turvaaminen, jotta alalle saadaan lisää työntekijöitä Kainuuseen.
Hankkeen aikana on myös kartoitettu uusia yhteistyömalleja ulkomaalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa, saadakseen uusia opiskelijoita matkailualalle.
Työpaketti 5. Kainuun matkailuyhdistyksiin tutustuminen.
Tämän työpaketin osalta hankkeen projektipäällikkö on osallistunut aktiivisesti moniin erilaisiin Kainuussa järjestettyihin matkailuun liittyviin tapahtumiin ja matkailualaa palveleviin tilaisuuksiin, sekä Helsingin Matkamessuihin 2023 yhdessä muiden Kainuun matkailualan toimijoiden kanssa. Hanke on myös mahdollistanut Kainuun ammattiopiston matkailualan opiskelijoiden osallistumista kyseiseen tapahtumaan.
Työpaketti 6. Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteet.
Hankkeen aikana on tehty monenlaista markkinointi- ja viestintätyötä kuin ulkoisesti, että sisäisesti. Hankkeelle oli hankittu tarvittavat markkinointimateriaalit, laadittu markkinointi- ja viestintä suunnitelma, jossa oli linjattu markkinoinnin ja viestinnän tavoitteet, kuvattu toimenpiteet ja jaettu budjettia, sekä luotu tilit sosiaalisessa mediassa (Instagram ja Facebook), joiden avulla on aktiivisesti viestitty kohderyhmille ajankohtaisista asioista, tulevista koulutuksista ja muista tapahtumista koko hankkeen aikana.
Heti hankkeen käynnistymisen jälkeen hankkeen esittely oli julkaistu hanketoimijoiden www-sivuilla, Kainuun ammattiopiston verkkosivuilla kehittämishankkeet- kohdalla, sekä liikelaitoksen intrassa, Kainuun Matkailufoorumin uutiskirjeessä, Kainuun Sanomat-, Koti-Kajaani- ja Vuokatti News- lehdissä. Hankkeen aloittamisesta oli myös lähetetty tiedote kaikille Kainuun matkailualan aluetoimijoille, sekä muiden matkailuhankkeiden hanketoimijoille sähköpostilla. Koulutuksista on viestitty hankkeen some-kanavissa, paikallisten lehtien kautta, sekä Kainuun Liiton Matkailufoorumin- ja KAMK:n matkailun uutiskirjeiden avulla. Myös Kainuun ammattiopistolla sijaitsevilla valotauluilla on koko hankkeen aikana pyörinyt hankkeen tulevien koulutusten mainos, jonka päivitettiin säännöllisesti. Markkinoinnin toimenpiteillä oli myös tarkka seuranta koko hankkeen aikana.Viestinnän sisältöä ja hankkeen somekanavia kehitettiin ja analysoitiin jatkuvasti hankkeen edetessä. Tarvittaessa on aina tehty nopeat muutokset ja/tai lisäykset.
Hankkeen päätösseminaari järjestettiin yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun Vastuullisen matkailun Arctic Lakeland -hankeen kanssa marraskuussa 2023.