Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22656

Hankkeen nimi: DigiVerkstaden – Lösningar för digitalt lärande i yrkesutbildningen

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0988182-8

Jakeluosoite: Kungsgårdsvägen 30 A

Puhelinnumero: 063242000

Postinumero: 65380

Postitoimipaikka: Vasa

WWW-osoite: http://www.yrkesakademin.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ann-Maj Björkell-Holm

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Affärsutvecklingschef

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ann-maj.bjorkell-holm(at)yrkesakademin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447503150

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektet, DigiVerkstaden – Lösningar för digitalt lärande i yrkesutbildningen (härefter endast DigiVerkstaden), strävar till att hitta och systematisera lösningar där fördjupat pedagogiskt kunnande och välutvecklade, systematiskt förhöjda digitala färdigheter är i fokus.

Yrkesutbildningen har varit och är fortsättningsvis en utbildningsform där utvecklingen av praktiska arbetslivsfärdigheter är i fokus. Men vi har de senaste åren sett ett allt större behov av att kunna stöda lärare och studerande i att ta in alternativa undervisnings- och handledningsmetoder. Inhämtningen av teoretiska kunskaper stöds väl med digitala hjälpmedel och en tillgänglig digital lärmiljö 24/7, men också kunskapsutvecklingen för praktiska färdigheter kan stödas med digitalpedagogiska metoder där mångsidiga, multimodala digitala material har en stor betydelse. Av denna orsak behövs en satsning på hur yrkesutbildningen kan använda visuella material (bild och video) samt streamingtjänster för att tillgängliggöra stöd och handledning i utveckling av praktiska färdigheter också på distans. Denna förändring i verksamhetssätten för att tillgängliggöra undervisning, stödfunktioner och handledningstjänster kräver personer med spetskompetens (DigiLotsar) som har ett välutvecklat digitalt ekosystem för lärande som stöd i utbildningen. För att systematisera lärarnas kompetensutveckling samt för att synliggöra olika kunskapsmoment som inte framgår i de formella beskrivningarna av studerandes examen, bör vi inom yrkesutbildningen införa kompetensmärken för att ännu bättre kunna påvisa kunnande som utvecklats också i lärmiljöer oberoende av skolan.

Utvecklingsarbetet kommer därmed att fokuseras på:
1. YA Lärmiljö – Utveckling mot ett digitalt ekosystem för lärande
2. YA DigiLots – Lotsar med pedagogisk spetskompetens och digitalt kollegialt lärande i fokus
3. YA Märkesverkstaden – Införande av kompetensmärken för att systematisera och synliggöra kompetensutveckling

DigiVerkstaden höjer kunnandet hos målgruppen genom att systematisera pedagogiskt stöd för digitalt lärande samt genom att ge förutsättningar att möta nya utmaningar via bättre digitala kompetenser och färdigheter i ett föränderligt, globalt samhälle som präglats av Covid19-pandemin. Utvecklingsverksamheten stöder lärare och handledare i sin profession samt utvecklar deras kompetenser för att möta framtidens omväxlande utbildningsbehov. Dessutom skapas bättre förutsättningar för studerande att flexibelt och effektivt kunna genomföra sin utbildning och ta examen, vara redo för arbetslivet och de utmaningar som ett arbetsliv i förändring medför. För att stöda den pedagogiska verksamheten integreras välfungerande datasystem som synliggör lärande både för lärare, handledare och studerande via en digital lärmiljö och kompetensmärken.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Utbildningsanordnarens lärare, stöd och handledningspersonal samt övrig personal fungerar som målgrupp för insatserna. Den direkta målgruppen involveras i utvecklingsarbetet genom att de fungerar som målgrupp för piloteringsarbete, implementering, sprida goda erfarenheter via sitt deltagande i workshops, test-, handlednings-, inspirations- och diskussionstillfällen.

Utvecklingsarbetet koordineras av en projektledare, dokumenteras av en projektsekreterare och utförs av en arbetsgrupp bestående av 10 personer som jobbar som lärare, stöd-, handledningspersonal eller ingår i skolans ledning. Dessa personer erhåller lön från projektet och ingår därför inte i målgruppen. Övriga lärare samt stöd och handledningspersonal från organisationen ingår i målgruppen för projektets utvecklingsverksamhet och erhåller inte lön från projektet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Studerande utgör en indirekt målgrupp. Speciellt de studerande som fungerar i arbetslivet och som bygger på sitt kontinuerliga lärande, gagnas av digitala modeller som möjliggöra flexibelt lärande vid sidan av sitt arbete.

Studerande deltar i pilotering av lärmiljön och kompetensmärken. Deras respons av piloteringen och på användning av de uppgjorda modelleran tas i beaktande, för att systematisera och synliggöra förvärvandet och påvisande av kunnande.

Handledare på arbetsplatserna fungerar som en sekundär målgrupp i aktiviteter gällande lärmiljön i samband med lärande i arbetslivet via utbildnings- eller läroavtal.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 280 248

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 280 248

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 297 764

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 297 764

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Vaasan

Kunnat: Kruunupyy, Kaskinen, Vöyri, Pedersören kunta, Pietarsaari, Mustasaari, Kristiinankaupunki, Uusikaarlepyy, Närpiö, Vaasa, Luoto, Maalahti, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Både kvinnor och män delar med sig av sin sakkunskap i planeringen och genomförandet av projektet. Inom projektet kommer tillgänglighet och delaktighet som berör arbetsmiljön och verksamhetskulturen ur ett könsperspektiv att poängteras i samband med skapande av material och stödtjänster.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Aktören i projektet har en jämställdhetsplan och i projektets alla åtgärder fungerar vi genussensitivt så att alla oberoende av kön, har möjlighet att delta på jämlika premisser. Projektarbetarna väljs på basen av sin kompetens och vilja att delta i utvecklingsarbetet. I genomförandet fungerar både kvinnor och män som sakkunniga.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Jämställdhet iakttas i all utvecklingsverksamhet, val av personer, sakkunniga och metod.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
YA har en miljöledningsmanual för Campus Kungsgården som inkluderar vår miljöpolicy. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2004. Inom all vår verksamhet strävar vi till ständig förbättring och förebyggande åtgärder samt hållbar utveckling. Inom kvalitets- och miljöledningssystemet strävar vi till att, i samarbete med andra parter inom samkommunen, utveckla arbetsgemenskapen och betona trivsel och trygghet i arbetet samt fysisk och psykisk hälsa. Främjande av hållbar utveckling inom YA innebär att studerande och personal känner till den hållbara utvecklingens principer och motiveras att verka för dem i studier och arbete samt som medborgare. De känner till och iakttar miljövänliga arbets- och handlingssätt och kan i synnerhet identifiera de vanligaste problemavfallen och hanteringen av dem. De uppskattar naturens mångformighet, förstår den hållbara utvecklingens ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner och kan främja dessa värden i sin verksamhet. Utvecklingen av digitala modeller och tjänster förväntas minska naturresurser eftersom vissa funktioner effektiviseras genom digitalisering.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Utvecklingen av digitala modeller och tjänster förväntas minska naturresurser eftersom vissa funktioner effektiviseras genom digitalisering.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Utvecklingen av digitala modeller och tjänster förväntas minska naturresurser eftersom vissa funktioner effektiviseras genom digitalisering. Mycket av det material som skapas inom projektet är i digital form, vilket inverkar i någon grad på materialanvändning
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Samarbete och lära av varandra är förutsättningar för att öka utbytet, kompetensen och sysselsättningen. I projektet vill vi stärka kompetenser som är lämpliga på arbetsmarknaden och som motverkar utslagning.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
I projektet eftersträvas bestående verksamheter som förbättrar kvaliteten i utbildningen och studerandes möjlighet till fortsatt utbildning och sysselsättning.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Utvecklingen av digitala modeller och tjänster förväntas minska naturresurser eftersom vissa funktioner effektiviseras genom digitalisering.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
I projektet utvecklas modeller och tjänster som förbättrar studerandes studieframgång, möjligheter till sysselsättning och därmed främjar det deras välmående.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Jämlikhet, delaktighet och inkludering starka principer i projektet. Detta genomsyrar åtgärder och är en effekt av utvecklingsverksamheten i projektet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Jämlikhet, delaktighet och inkludering starka principer i projektet. Detta genomsyrar åtgärder och är en effekt av utvecklingsverksamheten i projektet.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

I utvecklingsarbetet försökte vi lösa de problem som uppstått dels pga situationen med pandemin Covid19, men som dels också har funnits innan och som behövde åtgärdas via ett mer långsiktigt och målmedvetet utvecklingsarbete. Lärare har också tidigare behövt ta till sig användningen av digitala verktyg, men pga pandemin så skedde det snabbt och med nödlösningar som ett måste för att få undervisning och handledning att fortgå under påtvingade distansperioder. Många lärare kastades in i situationen och tvingades göra sitt bästa och utan att hinna ta till sig den kunskap som fåtal personer inom läroanstalten tillägnat sig genom försöksverksamhet under tidigare år. Konkreta problem som lärarna, stöd- och handledningpersonalen behövde utveckla var deras begränsade digitala färdigheter och pedagogiska kunskaper för att stöda ett mångsidigt och jämlikt digitalt lärande. Den digitala tekniken, verktygen som används och de lärmiljöer i vilka verksamheten ska bedrivas gör att kunskaper behövde också uppdateras och utvecklas.

Projektet, DigiVerkstaden – Lösningar för digitalt lärande i yrkesutbildningen (härefter endast DigiVerkstaden), har strävat efter att hitta och systematisera lösningar där fördjupat pedagogiskt kunnande och välutvecklade, systematiskt förhöjda digitala färdigheter varit i fokus.

Yrkesutbildningen har varit och är fortsättningsvis en utbildningsform där utvecklingen av praktiska arbetslivsfärdigheter är i fokus. Men vi har de senaste åren sett ett allt större behov av att kunna stöda lärare och studerande i att ta in alternativa undervisnings- och handledningsmetoder. Inhämtningen av teoretiska kunskaper stöds väl med digitala hjälpmedel och en tillgänglig digital lärmiljö 24/7, men också kunskapsutvecklingen för praktiska färdigheter kan stödas med digitalpedagogiska metoder där mångsidiga, multimodala digitala material har en stor betydelse. Av denna orsak har vi utvecklat yrkesutbildningens användning av visuellt material (bild och video) samt streamingtjänster för att tillgängliggöra stöd och handledning i utveckling av praktiska färdigheter också på distans. Vi har ändrat verksamhetssätten så att de tillgängliggör undervisning, stödfunktioner och handledningstjänster. Till sin hjälp har personalen haft personer med spetskompetens (DigiLotsar) som kunnat bistå i utvecklingen av ett digitalt ekosystem för lärande som stöd i utbildningen. För att systematisera lärarnas kompetensutveckling samt för att synliggöra olika kunskapsmoment som inte framgår i de formella beskrivningarna, har vi utvecklat kompetensmärken för att bättre kunna påvisa kunnande som utvecklats också i lärmiljöer oberoende av skolan.

Utvecklingsarbetet har därmed fokuserats på:

1. YA Lärmiljö – Utveckling mot ett digitalt ekosystem för lärande
2. YA DigiLots – Lotsar med pedagogisk spetskompetens och digitalt kollegialt lärande i fokus
3. YA Märkesverkstaden – Införande av kompetensmärken för att systematisera och synliggöra kompetensutveckling

Utvecklingsprojektet DigiVerkstaden har höjt kunnandet hos målgruppen genom att systematisera pedagogiskt stöd för digitalt lärande samt genom att det gett förutsättningar att möta nya utmaningar via förbättrade digitala kompetenser och färdigheter i ett föränderligt, globalt samhälle som präglats av Covid19-pandemin. Utvecklingsverksamheten har stött lärare och handledare i sin profession samt utvecklat deras kompetenser för att möta framtidens omväxlande utbildningsbehov. Dessutom har vi skapat bättre förutsättningar för studerande att flexibelt och effektivt kunna genomföra sin utbildning och ta examen, vara redo för arbetslivet och de utmaningar som ett arbetsliv i förändring medför. För att stöda den pedagogiska verksamheten har den digitala lärmiljön integrerats i vardagen och synliggjort lärande både för lärare, handledare och studerande via lärmiljön och kompetensmärken.