Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22658

Hankkeen nimi: VirTech - Virtuaaliteknologia työelämän ja koulutuksen kehittämisessä

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: 044-7856461

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anssi Mähönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anssi.mahonen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-785 6461

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata meneillään olevan COVID-19 pandemian ja tulevien vastaavanlaisten poikkeustilanteiden haasteisiin. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, jotka mahdollistavat eri alojen yritysten ja organisaatioiden henkilöstön tehokkaan perehdyttämisen, etäpalvelujen tuottamisen, prosessien ohjauksen, oppimisen ja muun toiminnan jouhevan etenemisen erilaissa haastavissa olosuhteissa kustannustehokkaasti.

COVID-19 pandemia on osoittanut, miten esim. laitteiden huolto tai käyttöönotto vaikeutuu ja viivästyy, kun laitetoimittaja onkin Suomen rajojen ulkopuolelta. Tästä aiheutuu merkittävä taloudellinen haitta, kun laitteita ei voida käyttää. Näissä tilaiteissa voitaisiin hyödyntää mm. virtuaaliteknologiaan perustuvia etäratkaisuja. Tällainen toimintatapa säästää kustannuksia olennaisesti.

Hankkeessa hyödynnetään virtuaaliteknologian mahdollistamia virtuaaliympäristöjä ja lisätyn todellisuuden ratkaisumalleja Pohjois-Savon alueella. Hankkeen tavoitteena on lisätä koulutuksen avulla tietoisuutta XR-teknologian sovellutusmahdollisuuksista yritysten ja organisaatioiden toiminnan kehittämisessä. Osana koulutuksia uusia käytänteitä ja toimintamalleja sovelletaan yritysten ja organisaatioiden kehittämistarpeisiin heidän omista lähtökohdistaan. Toimenpiteiden soveltuvuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan hankkeen aikana. Hanke edistää yritysten ja organisaatioiden verkostoitumista, teknologiaosaamista, digitaalisia valmiuksia sekä lisää TKI-investointeja XR-teknologiaan.

Hankkeen keskeisiä vaiheita, joilla vastataan hankkeeseen osallistuvien yritysten ja organisaatioiden toiminnassa keskeisimpiin teknologian käyttöönottoon liittyviin haasteisiin, ovat:
1) Koulutuksen avulla perehdytään olemassa oleviin virtuaalitekniikan mahdollistamiin sovellutuksiin ja lisätyn todellisuuden ratkaisumalleihin. Käyttökoulutuksella varmistetaan yritysten ja organisaatioiden henkilöstön osaamisen ja sitä jatketaan koko hankkeen ajan valituista ja hankkeen aikana tulleista uusista sovelluksista, teknologioista ja laitteista. 2) Valitaan yhteisiä yritysten ja organisaatioiden kehittämiskohteita, joita pilotoidaan, testataan ja arvioidaan tuotettuja ratkaisu/toimintamallien toimivuutta ja vaikuttavuutta autenttisissa työelämäyhteyksissä. Koulutuksiin, testauksiin ja pilotointeihin liittyvät ratkaisu/toimintamallit ovat siirrettävissä yrityksestä toiseen. 3) Tuotetaan yhteistyömalli ja palvelukokonaisuudet hankkeeseen osallistuvien ja Savonia XR-keskuksen välille edistämään yritysten ja organisaatioiden toiminnan osaamista ja kehittämistä. Lisäksi voidaan tehdä yhteistyötä alueella olevien muiden XR-keskusten ja yhteisöjen kanssa.

Hankkeen tuloksena: 1) koulutetaan virtuaaliteknologiaa ymmärtävien, osaavien ja sitä soveltavien yritysten ja organisaatioiden joukko. Hankkeessa koulutetut asiantuntijat tukevat omalla teknologiaosaamisellaan yritysten ja organisaatioiden keskeytyksetöntä toimintaa. 2) osana koulutuksia tuotetaan erilaisia sovellutuksia ja toimintamalleja, jotka voidaan siirtää yrityksestä toiseen. 3) toteutetaan virtuaaliteknologian käyttöön ja sen soveltamiseen liittyviä koulutuskokonaisuuksia, 4) syntyy virtuaaliteknologiaan liittyviä jatkuvan oppimisen toimintamalleja ja koulutusmateriaalia 5) syntyy yhteistyömalli ja palvelukokonaisuudet Savonia XR-keskuksen ja hankkeen kohderyhmän toimijoiden välille.

Tulosten seurauksena työelämä- ja koulutusorganisaatiot toimivat yhteistyössä. Uusissa ympäristöissä kouluttautuminen, oppiminen, perehtyminen ja vuorovaikutus ovat työelämälähtöisiä sekä vastaavat työelämän haasteisiin. Hankkeessa seurataan uuden teknologian kehittymistä ja siirretään siihen liittyvää tietoutta kohderyhmälle. Hanke kouluttaa asiantuntijoita sekä tuottaa teknologioista ja niiden mahdollisuuksista koottua ajankohtaista asiantuntijatietoa ja käytännön esimerkkejä, joita tarvitaan joustavan toiminnan kehittämiseksi. Virtuaaliteknologisiin ratkaisuihin ja toimintamalleihin tutustuminen ja soveltaminen mahdollistaa työelämään liittyvien toimintamallien hyväksymisen ja uskalluksen lisätä niitä käyttäjälähtöisesti. Kyseisten teknologien hyödyntäminen tulee korostumaan jatkossa kaikilla toimialoilla ja varsinkin poikkeusoloissa näillä voidaan mahdollistaa esim. laitehuolto tai vaikkapa uusien laitteiden käyttökoulutus ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi pyritään löytämään yrityslähtöisesti erilaisia virtuaaliteknologian sovelluksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Eri alojen yritysten ja organisaatioiden henkilökunta sekä niiden asiakkaat. Lisäksi koulutusorganisaatioissa henkilökunta ja opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat osallistuvien yritysten ja organisaatioiden kansallinen ja kansainvälinen asiakaskunta. Lisäksi alueella asuvat ihmiset kuuluvat välillisiin kohderyhmiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 342 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 288 419

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 427 611

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 360 522

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Sonkajärvi, Lapinlahti, Rautalampi, Kiuruvesi, Keitele, Kaavi, Tervo, Tuusniemi, Siilinjärvi, Vesanto, Kuopio, Rautavaara, Joroinen, Varkaus, Leppävirta, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 210

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa järjestettävien koulutuksien osallistujia ei rajata sukupuolen perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioitu; hankkeessa mukana eri ikäisiä ja erilaisia käyttäjäryhmiä. Näihin kuuluu kaikkia sukupuolia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se liittyy kiinteästi hankkeen tavoitteisiin jossa mm. edistetään Pohjois-Savon alueen terveysalaan liittyvää tasa-arvoista osaamisen kehittämistä. Hankkeessa tuotetut koulutukset tarjotaan kaikille, sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Vähentää liikkumista ja luonnonvarojen käyttöä. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet materiaalivalinnoissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Hanke vaikuttaa vähäisessä määrin ilmaston muutokseen. Hanke voi vähentää tulevaisuudessa aiheutuvaa matkustamista ja siten samalla vaikuttaa päästöihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta kasvillisuuteen tai eliöihin ja luonnonmonimuotoisuuteen. Vähäinen välillinen vaikutus voi olla käytettyjen materiaalivalintojen vuoksi kyseiseen asiaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta pinta- ja pohjavesiin ym. Vähäinen välillinen vaikutus voi olla hankkeessa käytettyjen materiaalivalintojen vuoksi myös tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole selvää yhteyttä Natura 2000 ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Materiaalien käyttöä vähentää esim. Esitteet ja koulutusmateriaalit yms.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ko. hanke ei juurikaan vaikuta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Hanke tukee alueen elinkeinoelämän osallistumista terveysalan ja tekniikan koulutuksen ja teknologian kehitykseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 2
Hankkeessa kehitetään virtuaalipalveluita ja toimintamalleja.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hankkeessa sovellettava teknologia vähentää liikkumisen tarvetta kokouksiin, tapaamisiin ja esittelyihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
XR-teknologioiden soveltaminen vaikuttaa hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Koulutus on avoin kaikille ryhmille ja tukee innovaatioalustoiden kehitystä, joka tasa-arvoisesti tarjoaa kehitystä, ja edistää täten kilpailun ja toimialojen tasavertaisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Hankkeen myötä syntyvät uudet koulutukselliset ja teknologiset ratkaisut ovat hyödynnettävissä kansallisesti.
Kulttuuriympäristö 0 1
Työkulttuuri muuttuu hankkeen vaikutuksesta.
Ympäristöosaaminen 1 1
Ko. hanke ei juurikaan vaikuta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli vastata COVID-19 pandemian ja tulevien vastaavanlaisten poikkeustilanteiden haasteisiin kehittää toimintamalleja, jotka mahdollistavat eri alojen yritysten ja organisaatioiden toiminnan jouhevan etenemisen erilaissa haastavissa olosuhteissa kustannustehokkaasti. Hankkeessa hyödynnetään virtuaaliteknologian mahdollistamia virtuaaliympäristöjä ja lisätyn todellisuuden ratkaisumalleja Pohjois-Savon alueella. Lisäksi tavoitteena oli luoda virtuaaliteknologiaa ymmärtävien, osaavien ja sitä soveltavien yritysten ja organisaatioiden joukko.

Hankkeen aikana opastimme ja autoimme alueen yrityksiä teknologian käyttöönotossa ja soveltamisessa yritysten tarpeiden mukaisesti. Hankkeeseen osallistui 17 aktiivista yritystä eri toimialoilta. Lisäksi järjestimme 22 erilaisia koulutustilaisuuksia hankkeen aikana sekä tuotimme erilaista koulutusmateriaalia, Hankkeen aikana järjestetyissä koulutustilaisuuksissa kouluttautui noin 200 henkilö. Hankkeen aikana yritysten kanssa yhteistyössä tehtyjen pilotointien kautta syntyi erilaisia toimintamalleja (mm. 360-tilojen esittely, AR-mobiilisovellus, etätukiratkaisut älylaseille), jotka mahdollistavat eri alojen yritysten ja organisaatioiden henkilöstön mm. tehokkaan perehdyttämisen, tilojen esittelyn, etäpalvelujen tuottamisen ja muun toiminnan jouhevan toteuttamisen. Nämä mallit ovat höydynnettävissä ja siirrettävissä yrityksesta toiseen.

VirTech –hankkeessa luotiin yleinen virtuaaliteknologiaan siirtymisen toimintamalli, joka kuvaa kuinka yrityksissä ja organisaatioissa voidaan ottaa käyttöön virtuaaliteknologiaa osana päivittäistä toimintaa. Mallia testattiin hankkeeseen osallistuneilla yrityksillä ja organisaatoioilla.

Hankkeessa luotiin myös alustava yhteistyömalli yritysten ja XR-keskuksen välille. Luotu malli mahdollistaa joustava yhteistyön ja palvelut alueen yrityksille virtuaaliteknologiaan ja sen hyödyntämiseen liittyen. Mallissa on kuvattu keskeiset palvelutpaketit ja niiden sisällöt. Mallin viimeistely vaatii vielä markkinaselvityksen, joka aloitettiin hankkeen aikana.

Hankkeen vaiheita olivat:

- Tutustuminen alueen yrityksiin ja vierailut niissä

- Yritysten ja organisaatioiden koulutus koko hankkeena aikana

- Kehittämiskohteiden ideointi yhteistyössä yritysten kanssa

- Kehittämikohteiden pilotoinnit

- Toimintamallien luominen, niiden testaus ja pilotointia

- Toimintamallit osana yritysten toimintaa

- Yhteistyömallin luominen XR-keskuksen ja yritysten välille

Hankkeen tuloksena syntyi:

- Joukko yrityksiä ja organisaatioita, jotka ottivat käyttöön virtuaaliteknologiaa omassa toiminnassaan

- Suuri joukko koulutuksiin osallistuneita, jotka ymmärtävät virtuaaliteknologiaa ja osaavat soveltaa sitä omalla toimialallaan

- Toimintamalleja virtuaaliteknologian käytöstä yrityksissä

- Virtuaaliteknologiaan siirtymisen malli

- Alustava yhteistyömalli yritysten ja XR-keskuksen välille

Tulosten seurauksena ymmärrys ja osaaminen virtuaaliteknologiasta lisääntyi. Yritysten ja organisaatioiden edustajat oppivat tunnistamaan teknologian mahdollisia käyttökohteita omalla toimialllaan. Lisäksi he lähtivät aktiivisesti pilotoimaan toimiympäristöissää ko. teknologiaa. Tämä kaikki lisäsi teknologian käyttöä ja edisti digitalisaatiota alueen yrityksissä ja organisaatioissa. Syntyneitä toimintamalleja voidaan jatkossa soveltaa toimialasta riippumatta. Jatkossa teknologian soveltamiseen ja käyttöön liittyvissä asioissa yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää Savonian XR-keskuksen palveluita ja osaamista.

Yhteenvetona voidaa todeta, että aktiivisesti mukana olevien yritysten käytänteet uudistuivat uusilla teknologioilla. Ymmärrys teknologian hyödyistä ja rajoitteista lisääntyi ja yhä useampi yritys ja organisaatio Pohjois-Savon alueella voi hyödyntää projektin kautta saamia oppejaan. Hankkeen jälkeen Savonian XR-keskus tarjoaaa alueen yrityksille ja organisaatioille erilaisia palveluita ja koulutusta virtuaaliteknologiaan liittyen.