Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22662

Hankkeen nimi: EtäAsema

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 22

Puhelinnumero: 08-558 558 00

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.businessoulu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Olli Haapalahti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: olli.haapalahti(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407021049

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaalinen kehitys ja erilaisten etäratkaisujen kehittyminen haastaa monia eri kansalaisryhmiä sekä useita kansalaisjärjestöjä niiden tarvitsemassa osaamisessa. Uudenlaista digitaalista osaamista tarvitaan palveluiden tuottamisessa, ja niiden käyttämisessä ja hyödyntämisessä sekä erityisesti erilaisten poikkeusolojen aikana. Digitaalisten taitojen osalta eräitä heikommassa asemassa olevia kohderyhmiä ovat työttömät työnhakijat ja kolmannella sektorilla toimivat työnantajat. Hankkeessa vastataan digitaalisten osaamisvajeiden ratkaisemiseen tukemalla erityisesti työnhakijoita ja kolmannella sektorilla toimivia työnantajia.

Hankkeen tavoitteena on yksilöiden ja yhteisöjen sekä välillisesti myös alueen yritysten digitaalisen oppimisen tukeminen muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa, erityisesti erilaisiin etäratkaisuihin liittyen. Hankkeessa tuetaan uudenlaisten etäratkaisujen syntymistä ja hyödyntämistä erilaisten palveluiden ja toimintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Hankeen tavoitteiden mukainen toiminta on jaettu toteutettavaksi kolmen työpaketin kautta, joita ovat:
TP 1: Työnhakijoiden digitaalisen osaamisen vahvistaminen
Hankkeessa toteutettavilla toimenpiteillä tuetaan työnhakutaitojen ja työtekotaitojen kehittymistä. Toimenpiteet sisältävät erilaisia hankkeen toteuttamia ryhmätoimintoja sekä ostopalveluina hankittavia eritasoisia valmennuksia.

TP 2: Erilaisten etäratkaisujen tukeminen
Hankkeen toimenpiteillä tuetaan työnhakijoille suunnattujen toimenpiteiden (TP1) lisäksi alueen kolmannen sektorin ”digiloikkaa” ja sen mukaisten toimintojen kehittymistä kansalaisjärjestötoiminnan ja työllistymistä edistävien palveluiden toimintaedellytysten parantamiseksi.

TP 3: BusinessAsemalla toimivan Fablabin toimintojen kehittäminen ja laajentaminen
BusinessAsema on oululainen toimintakonsepti, joka on tarkoitettu olemaan kohtaamispaikka työnhakijoiden, työnantajien, opiskelijoiden, alanvaihtajien ja yritysideoita kehittävien tahojen välillä. BusinessAsema on myös digitaalisten toimintojen kehittämisalusta ja oppimisympäristö, jota hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden johdosta voivat jatkossa hyödyntää entistä enemmän erilaisissa työnhaun vaiheissa olevat työnhakijat sekä kolmannen sektorin toimijat.

Hankkeen toimintojen tuloksena eri kohderyhmien digitaalinen osaaminen, erityisesti erilaisiin etäratkaisuihin liittyen kasvaa ja vahvistuu. Työnhakijat voivat hyödyntää näitä taitoja työnhaussa, päästessään osaksi työelämää tai osallistuessaan myös jatkossa erilaisiin koulutuksiin, tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Myös kolmannen sektorin toimijoiden osaaminen ja valmiudet digitaalisiin taitoihin ja toimintojen toteuttamiseen erilaisin digitaalisin tai etäratkaisuin kasvaa. Tämä edesauttaa kolmannen sektorin toimijoita kehittämään toimintojaan pitkällä aikavälillä siten, että ne pysyvät elinkelpoisina ja toimintakykyisinä myös erilaisissa poikkeusoloissa. Hanketoiminnan kautta tehtävän kehittämistyön myötä BusinessAsemalle muodostuu vähitellen digitaalinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa jatkossa sekä paikan päällä tapahtuvan, matalan kynnyksen digitaalisten taitojen opettelun että korkeamman tason osaamisen kehittämisen erilaisten työvälineiden, -menetelmien ja ohjelmistojen parissa.

Oulun kaupunki on mukana Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa, johon Oulun lisäksi kuuluu Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä ja Muhos. Valtakunnallisten työllisyyskokeilujen tavoitteena on aikaisempaa tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä, koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. EtäAsema-hanke myös omalta osaltaan tukee näitä tavoitteita. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kuitenkin kaikki, jotka hanke tavoittaa, eivät vain kuntakokeilun asiakkaat.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena ja tuloksina on edesauttaa digitaalisesti tasa-arvoista yhteiskuntakehitystä ja osallisuutta, vähentää digitaalista syrjäytymistä sekä edesauttaa hankkeen kohderyhmiä toimimaan ja kehittämään toimintojaan erilaisten poikkeusolojen vallitessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmän on Oulun työssäkäyntialueen työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat sekä alueen kolmannen sektorin yhteisöt ja yhdistykset. Hankkeen koulutuksellisiin ja valmennuksellisiin toimenpiteisiin voivat osallistua työttömät ja työttömyysuhanalaiset henkilöt, jotka tarvitsevat joko opastusta ja neuvontaa tai syvennetympää koulutusta ja valmennusta omien digitaalisten valmiuksiensa ja taitojensa kasvattamiseksi.

Oululaiset kolmannen sektorin toimijat voivat osallistua hankkeessa toteutettaviin, heille suunnattuihin toimenpiteisiin kuten erilaisiin valmennuksiin ja koulutuksiin sekä palveluiden kehittämiseen liittyviin tilaisuuksiin, tapahtumiin, workshopeihin tai muihin erikseen sovittuihin toimenpiteisiin.

Hankkeen ESR-indikaattoritietoja kerryttävään kohderyhmään arvioidaan osallistuvan 200 työnhakija-asiakasta ja 25 työssä olevaa kolmannen sektorin toimijaa hankkeen toteuttamisen (yht. 20 kk) aikana. Nämä koostuvat pääosin erilaisiin valmennuksiin, koulutuksiin, tilaisuuksiin ja workshoppeihin osallistuvista henkilöistä. Hankkeen etätoteutuksena järjestämiin toimenpiteisiin arvioidaan osallistuvan tätä kohdejoukkoa suurempi osallistujamäärä, mutta koronatilanteesta johtuvan poikkeustilan myötä on havaittu, että ESR-indikaattoritietoja on erittäin vaikea saada koottua etäratkaisuin toteutetuista toiminnoista riittävällä tavalla ja luotettavasti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat alueen yritykset, jotka voivat hyötyä erilaisten etäratkaisujen syntymisestä ja käytön laajentumisesta omassa liiketoiminnassaan. Lisäksi hankkeen toimintojen tuloksena voi syntyä myös uusia palveluja ja tuotteita yritysten hyödynnettäväksi tai jatkokehitettäväksi esim. Fablab-toimintojen laajentuessa ja tullessa tunnetummaksi alueen toimijoiden keskuudessa. Yritykset voivat myös saada hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden kautta digitaalisille aloille valmennettua ja koulutettua työvoimaa erilaisiin digitaalisten alojen työtehtäviin mm. DigiNikkarit ja ProNikkarit toimintojen kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 349 810

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 321 408

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 437 262

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 401 760

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallituskatu 36 B

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 225

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Digitaalisten alojen työpaikkojen ja digitaalisen osaamisen kehittämisen on usein todettu kohdistuvan miehille enemmän kuin naisille. Yhteiskunnallisesti ja myös BusinessOulun muissa toiminnoissa markkinoidaan digitaalisen osaamisen kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia aktiivisesti myös nais-sukupuolen edustajille. Hankkeen toimenpiteisiin mukaan pääsyyn ei kuitenkaan vaikuta osallistujien sukupuoli tai ikä, vaan osallistuminen ja esim. erilaisten palveluiden, tilaisuuksien ja valmennusten toteuttaminen kohdistetaan niihin osallistujiin, jotka ovat ko. palveluiden tai tuen tarpeessa (liittyy sekä työnhakija-asiakkaisiin, että kolmannen sektorin toimijoihin kohderyhmänä).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Digitaalisen osaamisen kehittäminen kiinnostaa usein enemmän miehiä kuin naisia ja naiset ovat digitaalisilla ja teknisillä aloilla usein aliedustettuina. Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja markkinoinnissa huomioidaan, että toimenpiteitä ja vaihtoehtoja esiteltäisiin molempia sukupuolia kiinnostavalla ja tavoittavalla tavalla (esim. eri medioissa ja kanavissa). Hankkeen tavoitteen on tavoittaa ja palvella molempia sukupuolia tasa-arvoisesti, kunkin yksilön ja yhteisön palvelutarve ja tilanne huomioiden.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 4
Erilaisten etäratkaisujen syntymisellä ja niiden käytön opettelulla vähennetään turhaa liikkumista/siirtymistä paikasta toiseen ja vähennetään turhia liikenteen päästöjä ja tarpeetonta hiilijalanjäljen syntymistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 4
Erilaisten etäratkaisujen syntymisellä ja niiden käytön opettelulla vähennetään turhaa liikkumista/siirtymistä paikasta toiseen ja vähennetään turhia liikenteen päästöjä ja tarpeetonta hiilijalanjäljen syntymistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta hiilijalanjäljen tarpeettoman syntymisen estämisen lisäksi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 2
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia pinta- ja pohjavesien sekä maaperän saastumiseen/säilymiseen liittyen. Tarpeettoman hiilijalan jäljen syntymisellä voi olla välillisiä vaikutuksia kasvihuonekaasujen vähenemiseen. Tämä liittyy erilaisten etäratkaisujen toteutumiseen ja mahdollisimman laajaan hyödyntämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000 mukaisen ohjelman toteuttamiseen. Hankkeen toiminnoissa toteutetaan kuitenkin Oulun kaupungin ympäristöohjelmaa, joka ohjaa hankkeen toteutusta kohti ympäristövastuullista toimintaa ja toteutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 3
Hankkeen toiminnassa ja toteutuksessa noudatetaan Oulun kaupungin ympäristöohjelmaa joka ohjaa toimintaa ja toteutusta kohti ympäristövastuullisia ratkaisuja ja tekoja. Fablabin toimnnasta laaditaan eri materiaalivirtoja koskeva kierrätysselvitys opiskelijatyönä, josta saatavia tuloksia ja suosituksia hyödynnetään Fablabin toimintojen kehittämisessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttöä voidaan hyödyntää hankkeessa vain hyvin rajallisesi toimintaympäristön infrastruktuuri ja toimintamahdollisuudet huomioiden.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
Hanke tukee yhdessä muiden BusinessOulun toteuttamien digitaalisuutta edistävien hankkeiden kanssa elinkeinorakenteen monipuolistumista tarjoamalla digitaalisen osaamisen kehittymismahdollisuuksia myös kolmannelle sektorille. Lisäksi hankkeen toteuttamissa toimenpiteissä huomioidaan digitaalisten alojen lisäksi myös muut ns. perinteisemmät toimialat ja niiden rekrytointitarpeet ,joihin pyritään valmentamaan työnhakijoita erilaisin toimenpitein.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Hankkeen yhtenä tavoitteena on kolmannen sektorin osaamisen lisääminen ja tukeminen uudenlaisten palveluiden ja toimintatapojen toteuttamiseksi. Näitä voidaan pitää aineettomina palveluina ja tuotteina. Osasta uusia palveluja voi välillisenä vaikutuksena syntyä myös uutta liiketoimintaa joko olemassa oleville digitaalisten alojen yrittäjille (esim. erilaisten etäpalveluiden käytön kasvuna) tai kokonaan uusia liiketoiminta- ja kansalaistoimintaideoita.
Liikkuminen ja logistiikka 8 6
Hankkeen toimenpiteillä pyritään tarjoamaan palveluja ja tuotteita eri kohderyhmien osaamista lisäämällä ajasta ja paikasta riippumattomilla tavoilla ja keinoilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen toiminnolla edesautetaan ja lisätään kohderyhmien osallistumisen mahdollisuuksia digitaalista osaamista kehittämällä. Samalla vahvistetaan työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksien parantumista. Samalla tuetaan välillisesti myös kuntalaisten osaamisen kehittymistä muiden digitaalisten palveluiden (esim. sosiaali- ja terveys) käyttämisessä ja hyödyntämisessä.
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Hankkeen toimenpiteillä edistetään digitaalista tasa-arvoa ja vähennetään digitaalista syrjintää. Erilaisten etäratkaisujen tuominen osaksi työnhakijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden arkea auttaa osallistamaan ja tavoittamaan sellaisia kohderyhmiä, jotka muutoin olisivat osallisuuden, työmarkkinoiden ja rekrytointitapahtumien ulkopuolella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Hanke lisää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta mahdollistamalla digitaalisen oppimisen erilasille työnhakija-, kuntalais- ja kansalaisjärjestöjen kohderyhmille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia kulttuuriympäristön säilymiseen tai sen hyödyntämiseen ja kehittämiseen.
Ympäristöosaaminen 1 1
Hankkeen toimenpiteillä ei varsinaisesti lisätä ympäristöön liittyvää osaamista, mutta erilaisia etäratkaisuja kehittämällä tuetaan välillisesti tarpeettoman hiilijalanjäljen syntymistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kartuttaa hankkeen kohderyhmän digitaalista osaamista erityisesti erilaisiin etäratkaisuihin liittyen. Hankkeen kohderyhmää olivat niin Oulun seudun työnhakija-asiakkaat ja työttömyysuhan alla olevat henkilöt kuin kolmannen sektorin toimijat. Tavoitteena oli myös digitaalisen tasa-arvon ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen digitaidoiltaan heikompien kansalaisten ja järjestöjen parissa.

Hanke koostui kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä työpaketista. Tehdyt toimenpiteet työpaketeittain:

1. Työnhakijoiden digitaalisen osaamisen vahvistaminen

Opastus sähköiseen työnhakuun -valmennukset (18x6h valmennuspäivä)
Digitaitoja työnhakuun -ohjaus (BusinessAsemalla ti-to klo 12-15, 158 osallistujaa)
LinkedIn -työpajapäivät (2x6h koulutuspäivää eri ryhmille)
Tekoäly työnhaun tukena -webinaarit (2x3h webinaarit)
Diginikkarit-työkokeilu (6 ryhmää, kesto 6-8 viikkoa/ryhmä)
ProNikkari -palkkatukityö (4 hlö, kesto 4-8kk)
FullStack web-ohjelmoinnin valmennusohjelma (1 ryhmä, 17.10.-22.12.2022)
Data-analytiikkavalmennukset (2 ryhmää, 5.6.-30.6.2023 ja 4.9.-22.9.2023)
Tutustuminen ohjelmointiin -työpajat (4 työpajapäivää, 2x6h päivää/ryhmä)
Fab Lab -työpajat työnhakijoille (8x6h, työpajojen vaihdelleet teemat: vinyylileikkuri, laserleikkuri ja 3D-tulostus)

2. Erilaisten etäratkaisujen tukeminen

Tarvekartoituskysely kolmannen sektorin toimijoille
Teams-valmennuspäivä 18.11.2022
Opastus sähköiseen työnhakuun -valmennukset kolmannen sektorin työntekijöille räätälöitynä
Etätyökäytänteiden ja etäratkaisuiden käytön opettelu poikkileikaavana teemana lähes kaikissa toimenpiteissä

3. BusinessAseman FabLabin toimintojen kehittäminen ja laajentaminen

Kaikille avoimet Fab Lab työpajat (noin 195 osallistujaa)
Seuraava Asema on BusinessAsema -tilaisuudet (46 kpl)
Showroomin perustaminen BusinessAseman aulaan
Sähköinen ajanvaraus FabLabiin verkkosivuille
ProNikkareiden kehittämä Fab Lab -virtuaaliympäristö
Fab Labin kehitystyö, laitehankintojen suunnittelu
Tapahtumissa ja tilaisuuksissa mukana oleminen, verkostoituminen


Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestettiin työnhakijoille ja työttömyysuhan alla oleville digitaalisia työnhaku- ja työntekotaitoja vahvistavia valmennuspäiviä, työpajoja, koulutuspäiviä, työkokeilujaksoja sekä valmennusohjelmia. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden henkilötyöpäivät lähiopetuksessa oli 2649 ja etäopetuksena 871 päivää. Kaikki toimenpiteet järjestettiin pienryhmille. Hankkeen lyhytaikaisiin toimenpiteisiin, kuten Seuraava Asema on BusinessAsema -tilaisuuksiin ja Digitaitoja työelämään -digiohjaukseen osallistui hankkeen aikana 854 henkilöä.

Kolmannen sektorin toimijat ja hankkeen pidempikestoisempiin työnhakijoille suunnattuihin toimenpiteisiin osallistuneet kehittivät osaamistaan etäratkaisuiden käytössä ja poikkileikkaavana teemana hankkeen toimenpiteissä oli etätyökäytänteiden opettelu. Myös digitaidoiltaan heikossa asemassa olleet osallistujat oppivat usein mm. liittymään mukaan erilaisiin online-tilaisuuksiin tai työhaastatteluun Microsoft Teamsin kautta. Digitaitojen kehittyminen lisäsi hankkeeseen osallistuneiden osallisuutta ja paransi sähköisen työnhaun edellytyksiä.

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyi uusia tai jatkokehitettyjä toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää Työllisyyspalveluiden palvelutarjonnassa hankeajan jälkeenkin. Kaikkien toimenpiteiden järjestämisprosessit dokumentoitiin, jotta niiden hyödyntäminen olisi mahdollisimman helppoa jatkossa. Hankkeessa kehitetty BusinessAseman Showroom jää hankkeen jälkeenkin keskeiselle paikalle BusinessAseman pääaulaan. Hankkeen tuotos Fab Lab -virtuaalimalli jää myös pysyvästi BusinessAseman verkkosivuille ja madaltaa ihmisten kynnystä tutustua digitaalisen suunnittelun prototyyppipajaan – Fab Labiin.

Lukuisia hankkeen toimenpiteisiin osallistuneita työnhakijoita työllistyi tai jatkopoluttui ICT-alan opintoihin hankkeen työkokeilujaksojen ja valmennusohjelmien avulla.