Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22663

Hankkeen nimi: Avustaen Digiin - Henkilökohtaisten avustajien digitaalisten valmiuksien parantaminen

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf

Organisaatiotyyppi: Työmarkkinajärjestö

Y-tunnus: 0116647-5

Jakeluosoite: Sörnäisten rantatie 23

Puhelinnumero: 050 3410 749/010 77031

Postinumero: 00500

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.jhl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjut Manka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: ammattialatoiminnan päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjut.manka(at)jhl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 436 3273

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Henkilökohtaisia avustajia on Suomessa noin 35–40.000. Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeasti vammaista tämän kotona ja kodin ulkopuolella. Avustajan työtehtäviin kuuluu vammaisen henkilön avustaminen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Avustaminen kohdistuu niihin tehtäviin, jotka vammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisilta avustajilta vaaditaan digivalmiuksia ja osaamista, jotta he voivat avustaa vammaista heidän päivittäisissä toimissansa. Avustaja tekee töitä yksin ja hänellä ei yleensä ole työkaveria tukena, jolta voisi kysyä neuvoa. Tämän vuoksi avustajan digivalmiudet korostuu. Henkilökohtaisten avustajien digitaalisten valmiuksien parantamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi vammaisen elämänlaatuun ja mahdollisuuksiin osallistua esteettömästi yhteiskuntaan, opiskella, tehdä töitä, sekä parantaa samalla merkittävästi vammaisten perusoikeuksia.

Hankkeen päätavoitteena on parantaa henkilökohtaisten avustajien työhön liittyviä digitaalisia taitoja ja valmiuksia, jotta he voivat avustaa vaikeasti vammaisia myös koronakriisin aiheuttamassa digiloikkayhteiskunnassa, ja varmistaa siten myös avustajien digiloikka. Hankkeen toimenpiteet kohdennetaan ensisijaisesti niihin henkilökohtaisiin avustajiin, jotka kokevat tarvitsevansa eniten tukea, kuten maahanmuuttajataustaisiin.

Toisena päätavoitteena on parantaa henkilökohtaisten avustajien asemaa työmarkkinoilla, mahdollistaen heille virtuaalinen työtila, jossa voi olla yhteydessä samaa työtä tekeviin kollegoihin ja jakaa tietoa työ- ja koulutusmahdollisuuksista. Kolmantena päätavoitteena on vaikuttaa pysyvämmin heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden digivalmiuksien parantamiseen sekä levittää hankkeen tuloksia ja toimintamallia muille ammattialoille.

Hankkeessa kartoitetaan henkilökohtaisten avustajien digivalmiudet sekä heidän omien työtehtäviensä hoitamisen että heidän henkilökohtaisen avun käyttäjän tarpeiden näkökulmista. Kartoituksen pohjalta suunnitellaan koulutus- ja valmennuskokonaisuus, joka toteutetaan 100 henkilökohtaiselle avustajalle kohdennettuna valmennuksena. Tämän jälkeen osana hankkeen vaikuttavuustavoitteita koulutus- ja valmennuskokonaisuus on laajennettavissa 5000 valmentautujan kokonaisuudeksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään henkilökohtaisten avustajien virtuaalinen työtila ja kolme huonetta: sosiaalitila, työtila ja koulutustila. Hanketyötä tukee 10 kokemusasiantuntijaa.

Henkilökohtaisista avustajista suurin osa on naisia ja toimenpiteet tulevat kohdistumaan samassa suhteessa henkilökohtaisten avustajien sukupuolijakauman suhteessa. Hankesuunnitelmassa on huomioitu digitaaliset osaamiskuilut myös sukupuolen mukaan. Hankkeen tärkeänä tavoitteena on edistää henkilökohtaisen avun käyttäjien eli vammaisten tasa-arvoa, mikä sisältää myös sukupuolten tasa-arvon edistämisen.

Hankkeen pysyvinä tuotoksina syntyy henkilökohtaisten avustajien sekä verkostojen digikoulutuskokonaisuus, jota ylläpidettäisiin jatkossa. Toisena pysyvänä tuotoksena on virtuaalinen työtila, joka olisi henkilökohtaisten avustajien saatavilla ja käytössä laajasti (tavoite käyttäjistä +10.000 pidemmällä aikavälillä). Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta pysyviä vaikutuksia syntyy ja on hyödynnettävissä mm. jatkuvan oppimisen suunnittelussa, työmarkkinoiden kehittämisessä, koulutusjärjestelmässä, sote-uudistuksen yhteydessä sekä lainsäädännössä.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry sekä JHL Opisto

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat Uudellamaalla asuvat henkilökohtaiset avustajat (100), joiden työmarkkina-asemaa voidaan digiosaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella parantaa, sekä palvelu-, kouluttaja-, työmarkkina- ja viranomaistoimijat (200).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat henkilökohtaisen avun käyttäjät, vammaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt sekä henkilökohtaisten avustajien työnantajat, sote-palveluiden työntekijät, sekä kouluttajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 275 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 206 049

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 275 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 206 049

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Tuusula, Hyvinkää, Espoo, Järvenpää, Sipoo, Nurmijärvi, Helsinki, Kerava

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tausta-analyysissä on tarkasteltu kohderyhmän digitaalisia osaamiskuiluja myös sukupuolen mukaan. Hanke on suunniteltu perustuen henkilökohtaisten avustajien sukupuolijakaumaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohderyhmästä suurimman osan arvioidaan olevan naisia, jota kautta hankkeen toimenpiteet tulevat kohdistumaan heihin arviolta samassa suhteessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yhtenä hankkeen tavoitteista on edistää kohderyhmän henkilökohtaisen avun käyttäjien tasa-arvoa, mikä sisältää myös sukupuolten tasa-arvon edistämisen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei oleellista vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeen hallinnoija ja osatoteuttajat ovat omassa toiminnassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin, ne on kirjattu periaatteiksi ja ulottuvat tätä kautta myös hankkeisiin. Hanke toteuttaa koulutuksia sähköisesti vähentäen liikkumisesta aiheutuvaa ilmastorasitetta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei oleellista vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei oleellista vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oleellista vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei oleellista vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei oleellista vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 0
Hankkeessa edistetään varsinaisen kohderyhmän työllisyyttä ja kohtaantoa, jolla on vaikutuksia paikallisen elinkeinorakenteen kehittymiseen Hankkeen laajentamisen ja toimintamallien juurtumisen myötä vaikutukset myös välillisiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeessa luodaan digitaalisia koulutuksia ja kehitetään digitaalinen työtila.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Hankkeessa toteutetut ratkaisut ovat digitaalisia, joten osallistujien ei tarvitse liikkua paikan päälle esimerkiksi kouluttautuakseen. Hankkeessa sitoudutaan vähentämään fyysisten kohtaamisten tarvetta ja käyttämään julkisia kulkuneuvoja, kimppakyytejä ja polkupyöriä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä osallisuuden tukeminen ovat olleet vahvasti mukana hankkeen painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä kehitettäessä. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan varsinaisen kohderyhmän digiosaamista, voimavaroja, osallisuutta ja resilienssiä ja sitä kautta hankkeen välillisen kohderyhmän hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on myös edistää varsinaisen kohderyhmän työllisyyttä. Näiden vaikutuksesta kohderyhmien koettu hyvinvointi kasvaa
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat henkilökohtaisiin avustajiin, joista suurin osa työskentelee osa-aikaisesti ja he ovat matalasti palkattuja. Hankkeessa vähennetään digitaalisen osaamisen eriarvoisuutta. Hanke tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita: Kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet ja sillä vastataan myös vammaisten henkilöiden oikeuksien YK:n yleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman tavoitteisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Hankkeessa vähennetään digitaalisen osaamisen eriarvoisuutta. Hanke tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita: Kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet ja sillä vastataan myös vammaisten henkilöiden oikeuksien YK:n yleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman tavoitteisiin.
Kulttuuriympäristö 0 1
Hanke edistää erityisesti yhtenäisen ja asiakaslähtöisen hallintokulttuurin ja demokratiakehityksen edistymistä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei oleellista vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-