Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22666

Hankkeen nimi: KIRI – Kiertotalouden innovatiiviset digiratkaisut

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2021 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ekokumppanit Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1801748-4

Jakeluosoite: Pl 487

Puhelinnumero: 040 806 2617

Postinumero: 33101

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.ekokumppanit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tanja Hynynen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tanja.hynynen(at)tampere.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444863801

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on pirkanmaalaisten kuluttajarajapinnassa kiertotalousliiketoimintaa harjoittajavien mikro- ja pk-yritysten henkilöstön, johdon, yrittäjien ja itsensä työllistäjien valmiuksien, osaamisen ja muutoskyvykkyyden edistäminen tarjoamalla ohjausta, neuvontaa ja koulutusta kiertotalouden tarjoamien mahdollisuuksien parempaan hyödyntämiseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Osaamista, valmiuksia ja muutoskyvykkyyttä edistetään järjestämällä tilaisuuksia, joiden avulla voidaan synnyttää ja vahvistaa yhteistyö- ja vertaisverkostoa.

Hankkeessa parannetaan osallistujien osaamista verkostomaisessa toiminnassa ja vastuullisten palveluiden viestinnässä sekä digitaidossa.

Hankkeessa kehitetään nykyisiä kiertotalousyrityksien palveluja kokoavia digialustoja ja vauhditetaan pirkanmaalaisia kiertotalouden kuluttajamarkkinoita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat pirkanmaalaisten kuluttajarajapinnassa toimivien mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, yrittäjät ja itsensä työllistäjät, joiden liiketoiminta perustuu kiertotalouteen. Hankkeeseen kutsutaan Korjaa.se ja Lainaa.se -palveluiden tuottajat, mutta heidän lisäkseen hankkeeseen osallistumista tarjotaan myös muille kiertotaloutta Pirkanmaalla edistäville kohderyhmän edustajille. Hankkeessa hyödynnetään KIERTO-hankkeen kokoamaa tietoa kiertotalousyrityksistä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Pirkanmaalaiset työnhakijat
- Kiertotalouteen koulutettavat opiskelijat ja tulevat työnhakijat
- Pirkanmaan kunnat ja muut kiertotalouden kannalta keskeiset julkiset toimijat
- Pirkanmaan 3. sektorin toimijat
- Pirkanmaalla asuvat kuluttajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 477

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 97 807

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 131 847

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 123 090

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Virrat, Punkalaidun, Lempäälä, Vesilahti, Hämeenkyrö, Mänttä-Vilppula, Tampere, Ruovesi, Ikaalinen, Pirkkala, Urjala, Orivesi, Valkeakoski, Nokia, Kangasala, Parkano, Kuhmoinen, Pälkäne, Juupajoki, Akaa, Sastamala, Ylöjärvi, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valssipadonraitti 3

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: Tampere

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 55

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistämine, joten varsinaista analyysiä ei ole tehty. Hankkeeseen kannustetaan osallistumaan eri sukupuolia tasapuolisesti. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu ja suunnitellaan siten, että ne kiinnostavat kaikkia sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa ja huomioidaan toteutuksessa, esim. eri tilaisuuksien ohjelma, kutsutut henkilöt (sekä osallistujat että vierailevat asiantuntijat) ja tilaisuuksiin liittyvä viestintä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on sukupuolineutraali. Hanketyö on sukupuolten tasa-arvoa tukeavaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Ydinajatuksena kiertotaloudella on tarpeiden tyydyttäminen palveuilla tavaroiden sijasta. Hankkeessa nostetaan esille kierto- ja jakamistalouden resurssitehokkaita ratkaisuja ja ratkaisuja, joiden elinkaari on pitkä verrattuna tavanomaisiin ratkaisuihin. Siten hankkeella on positiivinen vaikutus luonnonvarojen kestävyyteen. Välillisesti hanke vaikuttaa sekä hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden että sellaisten kuluttajien asenteisiin, jotka jossain yhteydessä kohtaavat hankkeen viestinnän tai osallistuvat hankkeen kampanjoihin. Hankkeella on välillinen positiivinen vaikutus Suomen luontoon hankkeen tulosten kautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Hankkeella edistetään kiertotaloutta, joka on keskeinen keino ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kertakäyttökulttuurin korvaaminen kiertotaloudella on välttämätöntä ilmastonmuutoksen riskien vähentämisessä. Hankkeen viestinnällä ja kampanjoilla vaikutetaan välillisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 6
Hankkeella edistetään kiertotaloutta, jonka avulla neitseellisiä luonnonvaroja tarvitaan aikaisempaa vähemmän. Siten se omalta osaltaan turvaa luonnon monimuotisuuden sekä kasvi- ja eliölajien elinolosuhteita. Hankkeen viestinnällä ja kampanjoilla vaikutetaan välillisesti eliölajien elinolosuhteita kunnioittavasti ja luonnon monimuotoisuutta edistäen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Hankkeessa nostetaan esille kierto- ja jakamistalouden resurssitehokkaita ratkaisuja ja ratkaisuja, joiden elinkaari on pitkä verrattuna tavanomaisiin ratkaisuihin. Ydinajatuksena kiertotaloudessa on myös tarpeiden tyydyttäminen palvelulla tavaroiden sijasta. Siten tuotannon päästöt ympäristöön ovat vähäisemmät kuin muuten. Välillisesti hanke vaikuttaa mm. sekä hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden että sellaisten kuluttajien asenteisiin, jotka jossain yhteydessä kohtaavat hankkeen viestinnän tai osallistuvat hankkeen kampanjoihin. Hankkeen viestinnällä ja kampanjoilla vaikutetaan välillisesti ja positiivisesti pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä vähennetään kasvihuonekaasujen syntymistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Ei välitöntä vaikutusta, mutta välillinen vaikutus Suomen luontoon etenkin neitseellisten luonnonvarojen käytön vähentämisellä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hankkeessa edistetään kiertotaloutta, jonka keskiössä ovat resurssitehokkaat ratkaisut palveluina. Välillisesti hanke vaikuttaa mm. kaikkien hankkeen tilaisuuksiin ja kampanjoihin osallistuneiden henkilöiden ja tahojen asenteisiin. Viestinnällä vaikutetaan myös yleiseen mielipiteeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Hankkeessa kehitetään mittareita kiertotalouspalveluiden vastuullisuuteen. Osana vastuullisuuden arviointia on palvelun tuottamisen käytetyt luonnonvarat. Palvelun arvioinnin avulla palveluntuottajat ymmärtävät paremmin myös käyttämänsä energian alkuperän merkityksen. Välillisesti hanke vaikuttaa mm. kaikkien hankkeen tilaisuuksiin ja kampanjoihin osallistuneiden henkilöiden ja tahojen asenteisiin. Viestinnällä vaikutetaan myös yleiseen mielipiteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia kierto- ja jakamistalouden palveluiden tuottajille toiminta-alueellaan. Välillisesti hanke vaikuttaa mm. kaikkien hankkeen tilaisuuksiin ja kampanjoihin osallistuneiden henkilöiden ja tahojen asenteisiin. Viestinnällä vaikutetaan myös yleiseen mielipiteeseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa kehitetään kiertotalouden palveluja ja ne kokoavaa digitaalista kauppapaikkaa. Välillisesti hanke vaikuttaa mm. kaikkien hankkeen tilaisuuksiin ja kampanjoihin osallistuneiden henkilöiden ja tahojen asenteisiin. Viestinnällä vaikutetaan myös yleiseen mielipiteeseen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hankkeessa edistetään alueella tuotettuja kiertotalouspalveluja, joilla voidaan korvata alueen ulkopuolella tuotetut ja alueelle kuljetetut tuotteet. Välillisesti hanke vaikuttaa mm. kaikkien hankkeen tilaisuuksiin ja kampanjoihin osallistuneiden henkilöiden ja tahojen asenteisiin. Viestinnällä vaikutetaan myös yleiseen mielipiteeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeessa edistettävillä aluetaloutta tukevilla kestävillä tuotteilla ja palveluilla vaikutetaan terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elin - ja toimintaympäristön rakentumiseen. Välillisesti hanke vaikuttaa mm. kaikkien hankkeen tilaisuuksiin ja kampanjoihin osallistuneiden henkilöiden ja tahojen asenteisiin. Viestinnällä vaikutetaan myös yleiseen mielipiteeseen.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Esimerkiksi jakamistalouden palveluilla edistetään ihmisten mahdollisuuksia käyttää erilaisia palveluja huomattavasti nykyistä tasa-arvoisemmin. Välillisesti hanke vaikuttaa mm. kaikkien hankkeen tilaisuuksiin ja kampanjoihin osallistuneiden henkilöiden ja tahojen asenteisiin. Viestinnällä vaikutetaan myös yleiseen mielipiteeseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeessa edistettävillä kiertotalouden mukaisilla palveluilla tuetaan yhteiskunnallista muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta, joka on yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden edellytys. Välillisesti hanke vaikuttaa mm. kaikkien hankkeen tilaisuuksiin ja kampanjoihin osallistuneiden henkilöiden ja tahojen asenteisiin. Viestinnällä vaikutetaan myös yleiseen mielipiteeseen.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeessa edistettävillä alueella tuotetuilla kiertotalouden mukaisilla palveluilla tuetaan kulttuurista muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta, joka on kulttuuriympäristön säilymisen, kehittymisen ja monimuotoistumisen edellytys. Välillisesti hanke vaikuttaa mm. kaikkien hankkeen tilaisuuksiin ja kampanjoihin osallistuneiden henkilöiden ja tahojen asenteisiin. Viestinnällä vaikutetaan myös yleiseen mielipiteeseen.
Ympäristöosaaminen 10 9
Hankkeessa edistettävät kiertotalouden palvelut edistävät osallistujien ympäristöosaamista. Välillisesti hanke vaikuttaa mm. kaikkien hankkeen tilaisuuksiin ja kampanjoihin osallistuneiden henkilöiden ja tahojen asenteisiin. Viestinnällä vaikutetaan myös yleiseen mielipiteeseen. Asennemuutos ja ympäristöosaamiseen liittyvä kysyntä aiheuttavat ympäristöosaamisen kasvua.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KIRI-kiertotalouden innovatiiviset digiratkaisut -hankkeessa parannettiin yrittäjien ja heidän työntekijöidensä muutoskyvykkyyttä tarjoamalla koulutusta niin kiertotaloudesta kuin viestinnästäkin sekä tarjoamalla verkostoitumistilaisuuksia, missä yrittäjillä ja heidän työntekijöillään oli mahdollisuus tavata toisia samoista aiheista kiinnostuneita toimijoita, jakaa tietoa sekä osaamistaan sekä omia selviytymisstrategioita haastavissa tilanteissa kuten koronavuosista. Hanke tarjosi myös tilaisuuksissa työhyvinvointia tukevaa toimintaa. Lisäksi yrityksillä oli mahdollisuus saada ohjausta- ja neuvontaa oman yrityksen kehittämiseksi kohti kiertotaloutta ja kartoittaa sen nykytilaa yrityksessä. Lisäksi kehitettiin hakukonepalvelua entistä toimivammaksi palveluksi. Hanke toimi Pirkanmaan maakunta-alueella.
Hankkeen tuloksina syntyivät koulutustallenteet, mitkä käsittelevät laaja-alaisesti kiertotaloutta ja viestintää. Nämä tallenteet ovat saatavilla toteuttajaorganisaation Ekokumppanit Oy:n YouTube-kanavalla sekä hankkeen omilla nettisivuilla tekstitettyinä. Lisäksi hankkeessa on tuotettu opasvihko niistä aihepiireistä, mitä on käsitelty koulutuksissa, jaettavaksi niin aloitteleville yrityksille kuin jo toimintaansa pidempään harjoittaneille. Opasvihon tavoitteena on tarjota tiivistettynä ja helposti ymmärrettävässä muodossa niin kiertotalouden kuin viestinnän perusperiaatteita. Opasvihko tarjoaa myös työkaluja tai lisäinfoa sivuista, mistä voi syventää tietämystään ja edelleen kehittää yritystoimintaansa kiertotalouden mukaiseksi.
Hankkeessa on luotu myös vastuullisuusväittämät, joiden avulla yritys voi tarkastella yritysvastuun tilaa omassa yrityksessä, sen kokonaiskuvaa sekä antaa eväitä yrityksen raportoinnin ja viestinnän suunnittelun pohjaksi. Vastuullisuusväittämät löytyvät hankkeen sivuilta.
Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli myös kasvattaa korjaus- ja vuokrausalanyrittäjien palveluiden näkyvyyttä uudistamalla hakukonesivuja korjaa.se ja lainaa.se kokoamalla ne yhden osoitteen alle. Uusittu sivusto löytyy nimellä fiksukulutus.fi. Samalla kehitettiin sivustoa paremmin kävijöitä palvelevammaksi.
Hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden osaaminen niin kiertotaloudesta ja viestinnästä kasvoi ja tarjotut tilaisuudet (koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet) koettiin hyödyllisinä. Osallistujat kokivat saaneensa työkaluja arjen työhön sekä mahdollisuuden tavata toisia yrittäjiä. Useat hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin ja yhteistyö jatkuu niin toisten hankkeiden kuin uusien kumppaneiden kanssa.