Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22678

Hankkeen nimi: Hankitaan työtä!

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1940705-4

Jakeluosoite: Nuottatie 6 A

Puhelinnumero: 040 860 8844

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: Kuusamo

WWW-osoite: http://www.naturpolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Rissanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.rissanen(at)naturpolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404811431

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pitkäaikaistyöttömyys on tällä hetkellä kovassa kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla ja Koillismaalla. Hanke pohjautuu siihen näkemykseen ja tarpeeseen, että julkisilla hankinnoilla voitaisiin tukea entistä paremmin työllistymistä. Se on yksi Koillismaalla toistaiseksi alihyödynnetty keino luoda työtilaisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Hankkeessa tarkastellaan, kuinka valtakunnallisesti kehitetty suurten kaupunkien hankinnoilla työllistämisen malli taipuu pieniin kuntiin ja kaupunkeihin, kuten Kuusamoon ja Taivalkoskelle, ja haetaan alueelle sopivimmat toimintatavat. Hankkeen toimenpiteiden avulla etsitään uusia keinoja kohderyhmän integroitumiseksi työelämään ja kehitetään työllistymistä edesauttavia ratkaisuja ja palveluita yhteistyössä julkisen sektorin ja alueen yritysten kanssa.

Hanke lisää hankintaosaamista, vuoropuhelua ja innovaatioita kuntien hankinnoissa esimerkiksi käyttämällä vuoropuheluita edistäviä hankintakäytäntöjä. Hankintakäytäntöjen uudistamiseen liittyvät myös sellaiset innovatiiviset hankinnat, joiden avulla voidaan edistää pienten yritysten mahdollisuuksia osallistua kuntien tarjouskilpailuihin. Hankkeen aikana vuoropuhelua yritysten kanssa lisätään ja myös yrityksiä koulutetaan hankinnoilla työllistämiseen ja julkisiin hankintoihin liittyen. Hankkeen aikana suunniteltuja uusia hankintakäytäntöjä pilotoidaan, ja uudistetaan kuntien hankintaohjeistukset huomioimaan hankinnoilla työllistäminen ja innovatiiviset hankinnat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Heikossa työmarkkina-asemassa olevan kohderyhmän työllistymistä edistävinä tahoina Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnat ja kunnan hankintoja tekevät viranhaltijat, sekä kohderyhmän potentiaalisina työllistäjinä julkisiin hankintoihin osallistuvat mikro- ja pk-yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuusamon ja Taivalkosken alueen osatyökykyiset, pitkäaikaistyöttömät, alle 30-vuotiaat sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joiden työllistymistä hankkeen toimenpiteillä voidaan välillisesti edistää. Muut työnhakijat ja kuntalaiset, jotka hyötyvät kehittyvistä palveluprosesseista ja julkisten hankintojen käytänteiden uudistumisesta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 257

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 86 571

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 25

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alueen kuntien työttömien työnhakijoiden sukupuolijakauma on selvitetty ja miespuolisten työnhakijoiden suuren osuuden vaikutusta hankkeen toimintaan on analysoitu. Vaikutuksen on todettu olevan pieni tämän tyyppisessä, lähinnä palvelurakenteiden uudistamiseen keskittyvässä hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen päätavoite ei ole erityisesti sukupuolten välisen tasa- arvon edistäminen, koska hankkeen toimenpiteiden seurauksena pyritään työllistämään työnhakijoita sukupuoleen katsomatta. Hankkeen toiminta on sukupuolineutraalia ja palveluita kehitetään tasa-arvoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on edistää nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankintakäytäntöjä uudistettaessa voidaan kuntien tahtotilasta riippuen kiinnittää huomiota samalla myös ympäristönäkökulmien sisällyttämiseen hankintaohjeisiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Sosiaalisten näkökulmien huomiointi julkisten hankintojen kautta tapahtuvassa työllistymisessä tuo lisämahdollisuuksia ja -arvoa alueen yritystoimijoille. Paikallisten resurssien, myös työvoiman, hyödyntäminen luo kestävyyttä yritystoimintaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen luo edellytyksiä paikallistalouden vahvistamiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hanke lisää heikossa työmarkkina-asemassa olevien hyvinvointia ja osallisuutta parantamalla heidän työllistymismahdollisuuksiaan julkisten hankintaprosessien kehittämisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke lisää taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa molempien sukupuolten osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Hankkeen tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden parempaa integroitumista työelämään, mikä vähentää eriarvoisuutta ja lisää erilaisuuden hyväksymistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-