Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22679

Hankkeen nimi: It's digi time

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Nuoriso-opiston Kannatusyhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0207230-7

Jakeluosoite: Paukkulantie 22

Puhelinnumero: 0505672586

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: https://www.paukkula.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riina Kylmälahti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanke- ja kumppanuuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riina.kylmalahti(at)sno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407721609

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella kehitetään kasvatus- ja ohjaussalan henkilöstön ja opiskelijoiden digitaalista osaamista. Digitalisaatio on muuttanut nopeasti paitsi ammatillisen opetuksen pedagogiikkaa, myös kasvatus- ja ohjausalan työpaikkojen toimintaa. Verkkonuorisotyöstä on tullut jo osa nuoriso-ohjaajan arkea. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa laaja-alaisen osaamisen yksi osa-alue on monilukutaito sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Muutos on jatkuvaa, vaikkakin erityisesti varhaiskasvatuksen puolella sitä jarruttaa työpaikoilla mm. tiukka laintulkinta tietoturvalainsäädännöstä sekä välineistön puute ja puuttuva digipedagoginen osaaminen. Hankkeen avulla siis etsitään ratkaisua, jolla tuetaan opiskelijoiden oppimista uusin, digitaalisin menetelmin ja välinein. Ratkaisujen löytyminen edellyttää opettajilta aiempaa parempia digitaalisia taitoja sekä toimivampaa verkko-oppimisympäristöä Lisäksi on pystyttävä takaamaan opiskelijoille riittävä ohjaus digitaalisissa ympäristöissä toimimiseen.

Hankkeen tavoitteet:
1. Lisätä kasvatus- ja ohjausalan opettajien digitaalisia valmiuksia ja verkkopedagogista osaamista

Hankkeen tavoitteena on vastata kasvaneeseen digitaitojen tarpeeseen. Koronapandemian vauhdittama digiloikka koskee paitsi opetusta, myös työskentelyä kasvatus- ja ohjausalalla (esimerkiksi nuorisotyön uudet muodot, varhaiskasvatus).

2. Kehittää verkko-oppimisympäristöjä KASO-alan tarpeisiin

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan verkko-oppimisympäristöjä KASO-alan tarpeisiin. Koulutuksissa hankittu osaaminen siirretään käytäntöön kokeilemalla erilaisia toimintamalleja ja -menetelmiä alan opetuksessa. Hankkeessa pilotoidaan tutkinnonosan suorittamista verkkokurssina.

3. Tukea ja vauhdittaa opintoja joustavasti yksilölliset tarpeet huomioimalla ja tarjoamalla verkkokursseja

Lisääntyvään opiskelijoiden tuen tarpeeseen haetaan hankkeessa ratkaisua laadukkaalla ja selkeällä verkko-opetuksella.

Hankkeen toimenpiteet
1. Osaamisportfoliot ja digitutor-toimintamalli

Hankkeessa luodaan digitaalisen osaamisen osoittamiseksi portfoliomalli. Mallia kokeillaan hankkeessa ja sen pohjalta määritellään yksilölliset tavoitteet osaamisen lisäämiseksi. Osaamisen tukena hankkeessa toimii digitutor, joka auttaa hankkeen kokeilujen sisältöjen luomisessa.

2. Lisä- ja täydennyskoulutus

Hankkeessa annetaan lisä- ja täydennyskoulutusta mm. verkkopedagogiikasta sekä virtuaalisuudesta ja pelillisyydestä kaso-alan opetuksessa sekä digitalisaatiosta nuorisotyössä ja varhaiskasvatuksessa.

3. Digitaalisen oppimisalustan kehittäminen
Hankkeessa opittua viedään suoraan käyttöön digitaaliselle oppimisalustalle erilaisin kokeiluin. Hankkeessa pilotoidaan myös yksittäisen tutkinnonosan toteuttamista verkkokurssina, jolloin opiskelija voi suorittaa sen paikkariippumattomasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kasvatus- ja ohjausalan opetushenkilöstö sekä opiskelijat (pilottiryhmä).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Varhaiskasvatus- ja nuorisoalan henkilöstö ja työpaikat, muut oppilaitokset ja niiden henkilöstö, kasvatus- ja ohjausalan opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 148 522

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 136 204

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 148 522

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 136 204

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 32

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on tehty Lapin amk:n suvauskoneella sekä THL:n sukupuolivaikutusten tarkistuslistalla. Analyysien mukaan hankkeen toimintaympäristö on naisvaltainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteitä ei suunnitella sukupuolittuneesti ja välillisessä ja välittömässä kohderyhmässä on eri sukupuolten edustajia. Parantuneet digitaidot parantavat kaikkien osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa, kohderyhmästä johtuen hanke kuitenkin parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Tarjoamalla aineettomia palveluja vähennetään luonnonvarojen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Ei vaikutusta ilmastonmuutoksen riskeihin, mutta torjuntaan (paikkariippumaton työskentely, matkustamisen vähentäminen) kylläkin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 5
Liikenteen väheneminen pienentää kasvihuonekaasujsen syntymistä (paikkariippumattomat, aineettomat palvelut).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Digitaalisilla menetelmien käyttäminen opetuksessa vähentää aineellisten materiaalien käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
Hanke kehittää suoraan oppilaitosten digiosaamista ja tukee verkko-opintojen tarjoamisen tavoitetta (esim. tutkintojen suorittaminen verkkoalustoilla) ja kehittää siten toimialaa. Hanke lisää ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä. Mahdollistaa palvelujen käyttämisen myös maakunnan ulkopuolelta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Hanke kehittää suoraan digitaalisia oppimisympäristöjä ja kasvatus- ja ohjausalan opetuksen (palvelun) laatua. Hanke kohdistuu välillisesti varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön työpaikoille, jolloin niiden tarjoamat digitaaliset palvelut ja käyttämät menetelmät kehittyvät.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hanke vähentää henkilöliikenteen tarvetta, kun opintoja voi suorittaa verkkoalustalla aiempaa enemmän (esimerkiksi hankkeen pilotti).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Yksilöllisten opiskelutarpeiden huomioiminen joustavilla digitaalisilla ratkaisuilla lisää opiskelijoiden hyvinvointia. Opettajien digiloikan tukeminen lisää opetushenkilöstön työssäjaksamista.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin sukupuoliin. Kasvatus- ja ohjausalan työpaikat ovat kuitenkin naisvaltaisia. Hankkeella tuetaan (myös) naisten digitaitojen kertymistä, jolloin naisten asema työmarkkinoilla paranee.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Hanke kehittää suoraan yhdenvertaisuutta lisäämällä digitaitoja ja siten mahdollistamalla digitaalisen osallisuuden toteutumisen. Välillinen vaikutus tulee työelämän kautta (nuorisotyö, varhaiskasvatus).
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

It´s digi time –hankkeen tavoitteet ja tulokset:

1. Lisätä kasvatus- ja ohjausalan opettajien digitaalisia valmiuksia ja verkkopedagogista osaamista
Digitalisaatio on muuttanut ammatilisen opetuksen pedagogiikkaa sekä kasvatus- ja ohjausalojen työpaikkojen toimintaa, joten hankkeelle oli selkeä tarve. Hankkeen avulla etsittiin ratkaisuja, jotka tukevat opiskelijoiden oppimista uusin digitaalisin menetelmin ja välinein. Tavoitteen saavuttaminen edellytti opetushenkilöstöltä parempia digitalisia taitoja sekä toimivaa verkko-oppimisympäristöä, joka mahdollisti opiskelijoiden tehokkaamman ja yksilöllisemmän ohjaamisen. Hankkeen aikana opetushenkilöstö kartutti digitaalisia taitojaan verkkopedagogiikan, pelillisyyden ja M365-työkalujen osaamisessa. Osaamisaloittain hankkeessa tarjottiin varhaiskasvatuksen opetushenkilöstölle teknologiakasvatus-koulutustuokio ja nuoriso- ja yhteisöohjauksen opetushenkilöstölle ja pilottiopiskelijoille nuorisotyön digitalisaatioon ja värkkäilyyn keskittynyt koulutuspäivä. Hankehakemukseen kirjattiin myös tavoitteeksi lisätyn todellisuuden ja virtuaalisuuden toteuttaminen opetuksessa. Tämä tavoite jäi hankkeessa osittain toteutumatta. Varsinaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä hankken aikana ei rakennettu, mutta opetushenkilöstö pääsi ThingLink-koulutuksen kautta tutustumaan virtuaalisuuden ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksiin. Myös pilottiopiskelijat (noin 20 opiskelijaa) tutustuivat Green Screen sovellukseen tehden omia pieniä valokuva ja elokuvaprojekteja.

2. Kehittää verkko-oppimisympäristöjä kasvatus- ja ohjausalan tarpeisiin.
Vertailtuaan useita oppimisympäristöjä Suomen Nuoriso-opisto valitsi uudeksi oppimisympäristökseen Itslearningin, koska se todettiin parhaiten vastaavan projektin tavoitteita verkkopedagogiikan ja opetuksen uudistamisen osalta. Lisäksi opettajat tutustuivat Padletiin ja ThingLinkiin, joita voi myös hyödyntää verkko-oppimisympäristöinä. Verkko-oppimisympäristöjen kehittämistyön yhtenä tavoitteena oli luoda opettajille digitaalinen malli verkkopedagogiikan toteuttamista varten. Tavoitteena oli varmistaa hankitun osaamisen integrointi käytäntöön myös projektin päättymisen jälkeen sekä huolehtia siitä, että toimivat verkkopedagogiset ratkaisut vakiintuisivat oppilaitoksella kaikkien opettajien käyttöön. Uuden verkko-oppimisympäristön sisälle hankehenkilöstö rakensikin yhdessä opetushenkilöstön kanssa kurssin, joka sisältää ohjeet kurssien luomiseen, eri verkkotyökalujen käyttämiseen verkko-oppimisympäristössä sekä opastusta opiskelijoiden tukemiseen verkkokursseilla. Lisäksi oppilaitoksella otettiin käyttöön Sharepoint-ympäristö, jonne rakennettiin Paukkulan Digiapu-sivusto. Sivustolla on ohjeet luokkatilojen digilaitteiden kytkemiseen sekä oppilaitoksella olevien sovellusten käyttöohjeet ja salasanat.

3. Tukea ja vauhdittaa opintoja joustavasti yksilölliset tarpeet huomioimalla ja tarjoamalla verkkokursseja.
Verkko-oppimisympäristöön rakennettiin hankkeen aikana kolme itsenäisesti suoritettavaa verkkokurssia, joita pilottiopiskelijat testasivat. Opiskelijat antoivat palautetta kursseista, ja kurssien edelleen kehittämistä jatketaan myös projektin päättymisen jälkeen. Verkko-oppimisympäristö tarjoaa monipuolisia tapoja tehtävien palauttamiseen, tehtävien muokkaamiseen opiskelijoiden osaamistason mukaan ja tehtävien kohdentamiseen tiettyjä opiskelijoita varten. Lisäksi hankkeen aikana käyttöön otetut pelialustat mahdollistavat monipuolisten ja vaihtelevien oppimateriaalien ja oppimistavoitteiden tarjoamisen.

Hankkeessa järjestettyjä koulutuksia tarjottiin STEP-koulutuksen kasvatus- ja ohjausalan opetushenkilöstölle oppilaitosyhteistyön tiivistymiseksi. Tavoitteena oli saada STEP-koulutuksesta mukaan kymmenen osallistujaa, mutta ainoastaan varhaiskasvatuksen opettajille tarkoitettuun koulutukseen osallistui yksi henkilö. Koulutuksellinen yhteistyö hankkeessa ei siis tässä mielessä toteutunut, mutta Suomen Nuoriso-opiston opettajat vierailivat Pieksämäellä tutustumassa simulaatiotilaan ja saivat paljon ideoita omien pakohuoneiden ja digitaalisten elementtien toteuttamiseen. Etelä-Savon ammatillisten oppilaitosten välistä yhteistyötä toteutettiin ohjausryhmän toiminnassa. Ohjausryhmässä myös pohdittiin oppilaitosten yhteistä hankeprojektia tekoälyyn liittyen. Tulevaisuus näyttää, miten tämä projekti etenee, mutta parhaiden käytäntöjen jakaminen oppilaitosten välillä jatkunee hankkeen jälkeenkin. Suomen Nuoriso-opisto ja Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) aloittivat hankkeen lopussa digiyhteistyötä. Opiskelijaryhmä lähihoitajia Eseduslta vieraili Suomen Nuoriso-opistolla tutustumassa Green Screen -sovellukseen, ja Suomen Nuoriso-opiston lastenohjaajat kävivät tutustumassa Esedun interaktiiviseen lattiaan. Yhteistyöstä pyritään saamaan jatkumo ja sitä kehitetään hankkeen jälkeen.