Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22684

Hankkeen nimi: Urheiluseurat hyvinvoinnin lisääjinä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1510340-8

Jakeluosoite: Paukkulantie 22

Puhelinnumero: 0443410059

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Makkonen Mari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Etelä-Savon Liikunta aluejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.makkonen(at)esliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443410059

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Mikkelin Kilpa-Veikot, 0165120-0
Mikkelin Hiihtäjät, 0689918-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on Päätoteuttaja Etelä-Savon Liikunnan ja osatoteuttajien Mikkelin Kilpa-Veikot ja Mikkelin Hiihtäjät hyvinvointihanke, jossa lähdetään toteuttamaan elintapaohjausmallia urheiluseurojen toteuttamana.

Hankkeen tavoitteena on elintapaohjaukseen sitoutuneiden pilottiseurojen kautta luoda toimintamalli miten urheiluseurat voivat toteuttaa elintapaohjausta ja tätä mallia monistamme koko Etelä-Savoon. Etelä-Savon liikunta auttaa pilottiseuroja toiminnan toteutumisessa ja levittää hyviä käytänteitä muihin seuroihin. Etelä-Savon liikunta luo Etelä-Savossa urheiluseuroihin toimintamallin matalan kynnyksen harrasteryhmille, jotka ovat yksi keino ihmisten matalan kynnyksen liikuttamiselle ja toiminnan aloittamiselle urheiluseurassa.
Hankkeen tavoitteena on, että urheiluseuroille luodaan toimintamalli elintapaohjauksen tuottamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Mallinnuksen kautta eri kokoisille urheiluseuroille (olipa seurassa päätoiminen työntekijä tai pelkästään vapaaehtoisia toimijoita) luodaan kokemusten ja koettujen mallien kautta opas miten elintapaohjausta seurassa toteutetaan ja mitkä ovat keinot hyvinvoinnin lisäämiseen. Pilottiseurat toimivat Mikkelin seudulla mutta mallinnuksia levitetään ympäri Etelä-Savoa ja tarkoituksena on luoda eteläsavolainen malli urheiluseurojen kautta hyvinvoinnin tuottamiseen uudella tavalla.
Toimenpiteinä kaksi urheiluseuraa järjestää elintapaohjausta kohderyhmänä työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Kohderyhmää tavoitetaan yhteistyössä ESSOTEn ja Etelä-Savon Liikunnan kontaktien kautta.

Tavoitteet tiivistetysti:
1. Pilottiseurojen elintapaohjausmallin luominen ja toimien levittäminen -kaksi pilottiseuraa tekevät elintapaohjausta!
2. Pilottiseurojen opas kokemusten ja koettujen toimien kautta urheiluseurojen elintapaohjaukseen
3. Elintapaohjauksesta kertominen/luennoiminen/kouluttaminen yhteistyössä kuntien, sairaanhoitopiirien, liikuntatoimien ym. kanssa koko Etelä-Savoon.
4. Digitaalisuuden lisääminen ja sen käyttäminen tehokkaammin elintapaohjauksessa urheiluseuratoiminnassa
5. Hyvinvoinnin lisääminen korona-ajan keskellä, sosiaalinen osallisuus, köyhyyden torjunta


Tulokset: hankkeen toimenpiteiden jälkeen meillä on toimintamalli miten kunnat ja urheiluseurat yhteistyössä lisäävät hyvinvointia elintapaohjausta tarjoamalla ja kunnat näkevät urheiluseurat tärkeänä hyvinvoinnin tuottajina toimenpiteillään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat yhteistyössä urheiluseurat ja sitä kautta toimintaa kohdennetaan työikäisille, heikompiosaisille, työelämän ulkopuolelle oleville ja tavoitteena on toimintalinja 5. mukaan sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä hankkeella ovat eri muut yhdistykset ja järjestöt sekä kaikki kansalaiset. Toimintaa järjestetään ihmisystävällisesti kaikkia huomioiden ja hyvinvointia lisäten. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös muiden hankkeiden asiakasryhmät, joille kohdennetaan toimintaa tarpeen mukaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 239 907

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 129 781

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 239 907

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 781

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Puumala, Mikkeli, Rantasalmi, Kangasniemi, Pieksämäki, Sulkava, Enonkoski, Hirvensalmi, Mäntyharju, Savonlinna, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ei toteuteta yhdessä paikassa

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 160

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa huomioidaan sukupuolet tasavertaisesti. Toiminnassa teemme toimintaa omanaan sekä miehille että naisille mutta myös yhteistoimintaa. Aiempien kokemusten perusteella elintapaohjaus ja sen kohdentaminen on haastavampaa miehille. Mukaan saadaan helpommin naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminta kohdistuu kaikkiin toimijoihin tasavertaisesti sukupuoleen katsomatta. Kaikessa toiminnassa painotamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Keskiössä on hyvinvoiva ihminen. Kohdistamme toimintaa heikompiosaisiin ja haasteena on, että saamme innostettua heitä (sekä miehiä että naisia tasapuolisesti) hyvinvoinnin tielle. Jotta mukaan saadaan "asiakkaita" täytyy toimintaa tehdä ryhmissä, jotka on kohdennettu pelkästään naisille sekä miehille mutta myös osittain sekaryhmille. Tämän lisäksi toimintaa pitää tehdä myös pelkästään yksilöille. Tärkeää on hanketoimijoiden innostus, jota levitämme eteenpäin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kaikki ovat tasavertaisesti mukana toiminnassa. Sukupuolten tasa-arvoista toimintaa painotetaan koko ajan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkeen yhteydessä kestävä kehitys toiminnassa on mukana.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Kaikessa toiminnassa myös ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen on keskiössä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tuominen esiin ja asioiden edistäminen ovat koko ajan mukana hankkeen toiminnassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tuominen esiin ja asioiden edistäminen ovat koko ajan mukana hankkeen toiminnassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 3
Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tuominen esiin ja asioiden edistäminen ovat koko ajan mukana hankkeen toiminnassa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Toiminnassa otamme koko ajan huomioon kestävän kehityksen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Toiminnassa otamme koko ajan huomioon kestävän kehityksen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hyvinvoiva ihminen parantaa paikallista elinkeinorakennetta kestävästi!
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hieman merkitystä
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Toiminnassa painotetaan koko ajan ihmisen liikkumista enemmän, jolla on vaikutusta hyvinvointiin. Liikkumisella tässä tarkoitetaan omin jaloin, pyörällä tms. Näin ollen päästöt vähenevät kun emme kulje niin paljon esim. autolla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Toiminnoilla ja tuloksilla suuri merkitys hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Toiminnassa keskitytään koko ajan tasa-arvoisen toiminnan edistämiseen. Hyvinvointi kuuluu kaikille. Hankkeessa tehdään urheiluseurojen toimintaan myös vastuullisuusohjelma, joka käsittelee vahvasti tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
yhdenvertaisuus tärkeässä roolissa ja näkyy hankkeen toiminnassa.
Kulttuuriympäristö 1 1
Pieni merkitys.
Ympäristöosaaminen 3 3
Ympäristöosaaminen lisääntyy kun kaikessa toiminnassa huomioidaan koko ajan myös kestävä kehitys ja toimenpiteet sen eteen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-