Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22685

Hankkeen nimi: Rakentamisrobotiikan etäoppimisympäristö

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Vierimaantie 7

Puhelinnumero: 068680200

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: Ylivieska

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Valkola Juho Matias

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juho.valkola(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505601389

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

REBO-hanke keskittyy uudenlaisen robotiikan etäoppimisympäristön luomiseen, mikä mahdollistaa paikasta ja ajasta riippumattoman robotiikan opiskelun. Rakentamisrobotiikan etäoppimisympäristössä hyödynnetään robottisolujen simulointimalleja ja digitaalisia kaksosia. Digitaaliset kaksoset yhdistettynä fyysisiin robotteihin mahdollistaa oikeiden teollisuusrobottien käyttämisen osana oppimiskokemusta. Lisäksi, oppimiskokemusta vahvistetaan virtuaalitodellisuustekniikoilla, jotka mahdollistavat robottisolujen realistisen visualisoinnin. Hanke toteutetaan Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteishankkeena, jossa pilotointiympäristönä toimii Centrian Robo3D Lab ja oppimisympäristöä pilotoivat Oulun yliopiston Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan (Civil Engineering, CIV) tutkimusyksikön opiskelijat. Pilotoinnin tuloksena voi muodostua koko Suomea palveleva oppimisympäristö.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat opiskelijat (korkeakoulujen [Oulun yliopisto, Centria ja OAMK] ja toisen asteen [OSAO ja JEDU]). Hankkeen pilottiryhmänä toimivat Centrian ja Oulun yliopiston korkeakouluopiskelijat. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat ammattikorkeakoulujen (Centria ja OAMK), yliopiston ja toisen asteen (OSAO ja JEDU) tutkimus-, opetus- ja ohjaushenkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työssä olevat ja työttömät, koulutusorganisaatioiden opinto-ohjaajat, uraneuvojat tai muut ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat, jotka hyötyvät lisääntyvästä koulutustarjonnasta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 279 356

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 274 805

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 349 193

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 343 505

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun, Ylivieskan

Kunnat: Oulu, Ylivieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 101

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa kohteena ovat teknologiat ja koulutusalana tekniikan ala on miesvaltainen. Noin viidennes opiskelijoista on naisia. Joka tapauksessa, sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen markkinoinnissa ja tiedotuksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen sisällössä huomioidaan potentiaalisten kohdehenkilöiden monialaisuus, erilaiset koulutustaustat ja sukupuoli. Hankkeessa pyritään aktivoimaan naisia hakeutumaan pilottiryhmään.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on etäoppimisjärjestelmän määrittely ja toteutus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeessa luotava materiaali ja dokumentit toteutetaan digitaalisessa muodossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Virtuaaliset oppimisympäristöt vähentävät matkustustarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Alueiden yritykset hyötyvät opiskelijoiden paremmasta osaamistasosta robotiikkaan liittyen. Digitaalisten työkalujen käyttötaidot parantuvat merkittävästi hankkeen avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Etäoppimisympäristö mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen ja vähentää matkustustarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Etäoppimisympäristö mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen.
Tasa-arvon edistäminen 6 5
Etäoppimisympäristö mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rakentamisrobotiikan etäoppimisympäristö -hankkeessa (engl. REmote online learning environment for construction roBOtics, REBO) keskitytään rakentamisrobotiikan osaamisen parantamiseen Pohjois-Pohjanmaalla ajasta ja paikasta riippumattomalla tavalla. Hankkeessa parannetiin erityisesti rakennusalan korkeakouluopiskelijoiden tietoisuutta erilaisista rakentamiseen tarkoitetuista robottien soveltamismahdollisuuksista. Sen lisäksi hankkeen keskeisenä tuloksena on ollut mahdollistaa robottien käyttämisen kouluttaminen internetyhteyksien välityksellä etänä. Perinteisesti robotiikan käytön kouluttaminen on ollut vahvasti laite- ja ohjelmistoriippuvaista. Todellisia robotteja ei yleensä ole ollut mahdollista liikutella ja ohjelmoida reaaliajassa muuten kuin paikan päällä käyttäen robotin omaa fyysistä ohjainta. Hankkeessa on käytettävyyden ja oppimiskokemuksen parantamisen takia toteutettu laite- ja ohjelmistoriippumattomia ratkaisuja robotiikan käytön etäoppimiseen.
Hankkeen tuloksena on syntynyt täysimittainen käytettävyydeltään ja visuaalisesti moderni verkko-oppimisympäristö ja sinne sovitetut oppimateriaalit sekä harjoitustehtävät. Kaikki oppimateriaalit ja harjoitustehtävät, mukaan luettuna robottien ohjauksen reaaliaikaiset harjoitukset, ovat etäyhteydellä toteutettavissa. Robottien etäohjauksessa on käytetty useita olemassa olevia teknologioita, kuten peliteknologiat, virtuaalitodellisuus, digitaaliset kaksoset, videokokoustoiminnallisuudet ja verkkokäyttöliittymät. Opiskelijoilla on REBO:n myötä käytettävissään useita vaihtoehtoisia tapoja käyttää robotteja verkon välityksellä.
Lisäksi hankkeessa on luotu uutta materiaalia rakentamisrobotiikkaan sekä rakennussuunnittelun ja rakennusten tietomallintamisen parametrisointiin ja rakennustuotannon automatisoitiin liittyen. Oppimisalustalla opiskelijan on muun muassa mahdollista oppia, että miten tietokoneella suunnitellaan yksinkertainen parametrinen rakennemalli siten, että mallin tietojen perusteella on mahdollista ohjata robotti valmistamaan suunniteltu rakenne automatisoidusti. Oppimisympäristössä on myös suuri määrä oppimateriaalia eri tavoista, miten robotteja voi käyttää rakentamisessa. Nämä sisällöt on hankkeen aikana pilotoitu yhteensä noin sadalle opiskelijalle Pohjois-Pohjanmaan alueella. Oppimisalusta on suunniteltu skaalautuvaksi ja siksi se jatkossa toimiikin näiden oppiaiheiden ja tietotaidon levittämisen välineenä Pohjois-Pohjanmaan lisäksi potentiaalisesti myös maailman laajuisesti.