Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22686

Hankkeen nimi: Digimpi REDU – tekniikan pajasta osaamista opetukseen ja työelämään

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Korvanranta 50

Puhelinnumero: 0207984000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.redu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarmo Aittaniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarmo.aittaniemi(at)redu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400726219

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke toteutetaan REDU – tekniikan pajat -investointiosion parina. Hankeparin lähtökohtana on rakentaa täysin uudenlainen robotiikkaoppimisympäristö ja kehittää opetusta tämän päivän osaamistarpeita ja yritysyhteistyön tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena on auttaa REDUn opiskelijoita ja opetushenkilöstöä sekä alueen yrityksiä kehittämään digitaalisia taitoja ja hyödyntämään uudenlaista robotiikkaoppimisympäristöä, joka luodaan REDU – Tekniikan paja -investointihankkeessa. Hankepari vastaa alueelliseen sekä Lapin koulutuskeskus REDUn tarpeeseen toteuttaa opetusta nykyaikaisissa oppimisympäristöissä yhdessä yrityksien kanssa. Digitaaliset oppimisympäristöt yhdistettynä robotiikkaan ja 3D-mallinnukseen tuovat eri aloille uusia mahdollisuuksia suorittaa valinnaisia tutkintojen osia monialaisesti ja avata uudenlaista yritysyhteistyötä. Opetushenkilöstö tarvitsee kuitenkin koulutusta digitaalisten ohjelmistojen ja robotiikan käyttöön opetuksessa sekä lisäosaamista hybridiopetuksen toteuttamiseen. Kehittämisosiossa uusi robotiikkaoppimisympäristö saadaan heti yhdistettyä opetukseen ja yritysyhteistyöhön.

Hankkeen tavoitteena on päivittää REDUn opetushenkilöstön digiosaamista ja kouluttaa opettajia robotiikkasolun käytössä ja tiivistää toimialojen yhteistyötä sekä oppilaitoksen opiskelijoiden ja työelämän yhteistyötä tämän päivän osaamistarpeita vastaavaksi uusissa robotiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntävissä oppimisympäristöissä. Hankkeessa kehitetään yritys-oppilaitosyhteistyötä, jossa yritys toimii oppilaitoksen digitaalisissa ja robotiikkaoppimisympäristöissä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat saavat uutta osaamista työelämän kanssa toteutettavissa projekteissa ja yrityksille tarjoutuu tilaisuus opastaa uusia osaajia töihin oppilaitoksen ympäristössä uusia tekniikoita käyttäen. Yhteistyötä tehdään myös korkeakoulujen (Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu) kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä uuden teknologian käytössä alueen yrityksien kanssa esimerkiksi luomalla uudessa ympäristössä tuotteiden prototyyppejä opiskelijayhteistyönä ja näin auttaa alueen yrityksiä koronasta elpymisessä.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta:
1) Uudet innovaatiot ja oppimisympäristöt osaksi opiskelun ja opetuksen arkea ja
2) Työelämäyhteistyön uudet mahdollisuudet robotiikan avulla.
Tavoitteisiin päästään työpaketeissa 1 ja 2 suunniteltujen toimenpiteiden avulla.

1. Työpaketti: opetushenkilöstön koulutukset - digitaalinen osaaminen ja robotiikka
- Järjestetään alojen opetushenkilöstölle koulutusta (1-2/vuosi)
- Koulutuksien teemoina on esimerkiksi 3D-mallinnus ja 3D-tulostus, uusien digitaalisten ja robotiikkaoppimisympäristöjen käyttö ja niiden hyödyntäminen opetuksessa hybridiopetuksessa. Opetushenkilöstö tarvitsee lisäosaamista erilaisten digitaalisten alustojen ja ohjelmistojen käytöstä, jotta investointiosiossa hankitut laitteet saadaan aidosti otettua opetuskäyttöön.
- Koulutukset streamataan, jotta osallistuminen on mahdollista REDUn ja yhteistyökumppaneiden (yritykset, AMK, yliopisto) henkilöstölle eri puolilla maakuntaa.

2. Työpaketti Työpaketti: Yritysyhteistyö uusissa oppimisympäristöissä
- Etsitään hankeparin pilotteihin osallistuvat veturiyritykset (5 kpl), joiden kanssa tehdään opiskelijayhteistyönä tuotekehitykseen ja testaukseen pienemmät prototyypit jo olemassa olevilla laitteilla.
- 3D-mallinnus yritysyhteistyössä REDUn, Lapin AMK:n ja Lapin yliopiston kanssa toimii osana TKI-prosessia. Investointiosiossa hankittava tehotietokone mahdollistaa 3D-mallinnuksen toteuttamisen paikasta riippumatta. Opiskelija voi esimerkiksi tehdä mallinnuksen tietokoneella REDUn Sodankylän yksiköstä tai yrityksen toimipisteestä ilman matkustamista tai kalliin tietokoneen hankkimista. Opiskelijat saavat siis etäyhteyden avulla paremmat mahdollisuudet osallistua opetukseen ja työelämäyhteistyössä tehtäviin projekteihin. Hankkeen aikana oppimisympäristössä pilotoidaan opiskelijoiden näyttöjen suorittamista osana yrityscaseja.
- Halukkaiden veturiyritysten kanssa tehdään matka investointihankkeessa valitun robottitoimittajan luokse (hahmotetaan robotin käyttömahdollisuudet käytännössä ja täsmennetään, mitä muutoksia joudutaan tekemään tulevaan toimintaympäristöön.)
- Lopullisten testiprototyypit tehdään, kun robotiikkasolu on käyttövalmis. Isot prototyypit toteutetaan pienoismallien pohjalta todellisessa mittakaavassa, kun robotiikkasolu on käyttövalmis. Opiskelijat osallistuvat myös isojen prototyyppien 3D-mallinnukseen ja -tulostukseen.
- REDUn robotiikkaympäristön yhteiskäyttö mallinnetaan: yhteistyön kuvaaminen, ohjeiden laadinta ja yhteisen toimintamallin luominen (tilavaraukset eri toimijoille, kustannukset, 3D- tulostusmateriaalien tilaukset toimijoille jne. sovittavat asiat).
- Järjestetään stream-tapahtuma ja show-room-esittely, joissa esitellään lopulliset prototyypit ja oppimisympäristön yhteiskäyttömalli. Opiskelijat pääsevät show-roomissa esittelemään tekemiään prototyyppejä.

Uudet oppimisympäristöt vastaavat työelämän vaatimuksiin ja ovat edellytys sille, että opiskelijat saavuttavat opintojensa aikana työelämän tarpeita vastaavat taidot. Tarkoituksena on, että hankkeeseen osallistuvien toimialojen opiskelijat osallistuvat yrityscaseihin kehittämistyön eri vaiheissa riippuen siitä, kuinka eri toimenpiteet sopivat opintoihin ja tutkintojen osiin. Opiskelijoita osallistuu 4-5 toimialalta yhteensä 4-6 ryhmää pilotoinnin eri vaiheisiin. Esimerkiksi IT-alan opiskelijat voivat osallistua 3D-mallinnukseen ja kone- ja tuotantotekniikan opiskelijat vastata kappaleen 3D-tulostuksesta ja koneistamisesta. Uuden teknologian avulla 3D-mallinnuksen voi tehdä esimerkiksi yrityksen toimipisteestä yhdistämällä tavallisen tietokoneen uuden oppimisympäristön tehotietokoneeseen ja REDUlla voidaan vastata kappaleen tulostamisesta. Opiskelijoille yritysyhteistyön tiivistäminen mahdollistaa entistä yksilöllisempiä tapoja suorittaa eri 3D-tutkintojen osia ja tehdä näyttöjä oppilaitoksen ympäristöissä yhdessä työelämän toimijan kanssa. Jos opiskelija ei pääse työelämäjaksolle yritykseen, yritys voi tarjota projekteja opiskelijoille toteutettavaksi REDUn oppimisympäristössä, jolloin opiskelijan osaaminen vahvistuu ja työelämätaidot kehittyvät. Uusi teknologia ja digitaalisuuden hyödyntäminen tarjoaa opiskeluun ja näyttöjen suorittamiseen uusia mahdollisuuksia myös erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

Hankeparin tuloksena luodaan REDUn toimialojen käyttöön Jokiväylän toimintayksikköön fyysisen ja digitaalisen ympäristön yhdistävä nykyaikainen robotiikka- ja 3D-tulostuksen oppimisympäristö, joissa huomioidaan digitaalisuuden monialainen käyttö eri toimialoilla. Opetusta ja oppimisympäristöjä kehittämällä pystytään vastaamaan paremmin työelämän ja opiskelijoiden erilaisiin tarpeisiin. Täysin uudenlaisen 3D-tulostusrobotin käyttöönotto ja yritysyhteistyön kehittäminen vaatii laitteiston testausta. Työelämäkumppanien prototyyppejä kehittämällä saadaan tuntumaa siihen, miten robotiikkasolua voidaan käyttää yhteistyössä. Kehittämisosiossa ympäristö ja laitteisto pannaan käytäntöön erilaisissa toimialojen ja veturiyritysten yhteisissä caseissa, jolloin opiskelu eri alojen rajapinnoilla paranee. Opiskelijat pääsevät kehittämään osaamistaan aidosti työelämän vaatimuksien mukaisesti, kun yritykset ovat mukana opiskeluprojekteissa. Yrityksistä saadaan tietoa, millä tasolla opiskelijat ovat ja opetusta ja oppimista suunnataan paremmin työelämän tarpeiden suuntaan. Opettajien koulutuksilla tehostetaan digiosaamista ja 3D-tekniikoiden käytön arkipäiväistymistä osana opetusta. Myös osallistuvat yritykset saavat uudenlaista digiosaamista.

Pitkän aikavälin tuloksena REDUn vetovoima yrityksien näkökulmasta kiinnostavana oppilaitoksena kasvaa, kun oppilaitoksessa on tarjolla nykyaikainen tämän päivän tarpeisiin vastaava 3D-oppimisympäristö, jollaista ei ole muualla tarjolla. Opiskelijoiden osallistuessa yritysyhteistyöhön, lappilaisille yrityksille saadaan osaavaa työvoimaa, joka hallitsee digitalisaation, 3D-tulostustekniikoiden ja robotiikan mukanaan tuomat uudet T&K&I-toimintamahdollisuudet. Digiympäristöissä huomioidaan myös saavutettavuus ja ympäristöistä rakennetaan mahdollisimman helppokäyttöisiä. Digitaaliset oppimisympäristöt ja robotiikan hyödyntäminen osana perinteistä tuotteen valmistusmenetelmiä nopeuttaa T&K&I-ketjua, luovat kokonaan uusia tuotantomenetelmiä ja pienentää raaka-ainehävikkiä. Puu- ja kierrätyskuitujen käyttö 3D-tulostetussa tuotteissa kasvattaa opiskelijoita kiertotalousajatteluun ja on askel kohti vihreää siirtymää. Uudet digitaaliset oppimisympäristöt, ohjelmistot ja robotiikka vauhdittavat yrityskumppaneiden koronasta elpymistä. Opiskelijat saavat täysin uutta osaamista ja digitaalisuuden avulla lisätään myös kansainvälisiä yhteyksiä sekä rohkaistaan opiskelijoita yrittäjyyteen. Oppimisympäristöt mahdollistavat uusien innovaatioiden kehittämisen yrityksen ja oppilaitoksen yhteistyönä. Hankkeessa avataan uusia yhteistyön mahdollisuuksia laajasti koko Lapin alueelle sekä valtakunnallisesti toimintaympäristön näkökulmasta - korkea-aste, toinen aste ja yritysyhteistyö. Kokonaisuudessaan vaikutetaan Lapin kiinnostavuuteen opiskelun, työllistymisen, yritystoiminnan ja kansainvälisenkin yhteistyön näkökulmista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen yritykset Lapin koulutuskeskus REDUn puu-, metalli-, sähkö- ja IT-alojen opiskelijat ja opetushenkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Korkeakoulut ja muut alueen oppilaitokset, kunnat, potentiaaliset koulutukseen hakeutujat Suomessa ja ulkomailla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 193 739

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 177 804

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 242 175

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 222 256

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Rovaniemi, Tornio, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 14

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 178

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankevalmistelussa mukana olevat alat ovat miesvaltaisia. Huhtikuussa 2021 kone- ja tuotantotekniikan alan opiskelijoista 61 oli miehiä ja 7 naisia, sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoista miehiä 151 ja naisia 27 ja tieto- ja viestintätekniikalla opiskeli 143 miestä js 13 naista. Kehittämisosion toimenpiteet kohdistetaan kuitenkin sekä mies- että naisvaltaisten alojen opetushenkilöstölle, jolloin digi- ja robotiikkaosaaminen vahvistuu eri alojen opetuksessa ja uusia digitaalisia ratkaisuja osataan hyödyntää laajasti. EAKR-hankkeessa hankittava robottioppimisympäristö on avoin kaikille opiskelijoille sukupuolesta ja alasta riippumatta ja sen käyttöä laajennetaan yritysyhteistyössä kaikille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen digikoulutukset on suunnattu eri toimialojen opetushenkilöstölle ja robotiikkasolussa tehtävässä yritysyhteistyössä huomioidaan eri toimialojen opiskelijat. Hankkeessa halutaan lisätä digiosaamista koko REDUssa sekä kehittää yhteistyötä korkeakoulujen ja yrityksien kanssa opiskelijakeskeisesti. Tavoitteena on lisätä koulutuksen kiinnostavuutta eri aloilla ja avata uusia kehittämisideoita. Naisvaltaisista aloista esimerkiksi tekstiili- ja muotiala hyötyy uudenlaisesta 3D-tulostusrobotista, jolloin alan opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus opiskella myös 3D-mallinnusta ja käyttää uutta teknologiaa. Oppimisympäristöt, opettajien digitaalisen osaamisen vahvistuminen sekä yritysyhteistyön uudet tavat edesauttavat myös alojen välisen yhteistyön kehittämistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Toimenpiteet ovat avoimia kaikille sukupuolesta riippumatta. Uuden teknologian ja digitaalisen osaamisen kehittäminen hyödyttävät kaikkia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Prototyyppien 3D-tulostuksessa käytetään ekologisesti kestäviä tulostusmateriaaleja (esim. puu- ja kierrätyskuituja). Materiaalia lisäävä menetelmä ei myöskään tuota hävikkiä muihin menetelmiin verrattuna. Yritysyhteistyössä osaaminen lisäävän materiaalin menetelmistä ja 3D-tulostuksesta siirtyy työelämään. Näin tuotteiden kehittämisessä kuluu vähemmän materiaalia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Prototyyppien 3D-tulostuksessa käytetään ekologisesti kestäviä tulostusmateriaaleja (esim. puu- ja kierrätyskuituja). Materiaalia lisäävä menetelmä ei myöskään tuota hävikkiä tai jätettä muihin tuotekehitysmenetelmiin verrattuna.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään uudenlaisia tapoja tehdä yhteistyötä oppilaitosten ja yrityksien kesken. 3D-tulostusrobotteja testataan ja tuotekehitystä pilotoidaan uudessa ympäristössä alueen yritysten kanssa. Opetushenkilöstö, opiskelijat ja yritykset saavat uutta osaamista ja syntyy uusia innovaatioita, jotka auttavat yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja hyödyntämään oppilaitoksen ympäristöjä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Prototyyppien kehittämisessä edetään mahdollisimman digitaalisesti pitkälle, jolloin valmistusprosessi toteutetaan aineettomasti ja vasta lopputuotos tulostetaan 3D-tulostimella. Veturiyrityksien kanssa kehitetään prototyyppien 3D-mallinnusta tuotekehityksessä, kun oppimisympäristöä testataan ja otetaan käyttöön.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
3D-mallinnus voidaan tehotietokoneen avulla tehdä käytännössä mistä tahansa liittymällä oppilaitoksen verkkoon kannettavalla tietokoneella. Näin osa suunnitteluprosessista voidaan tehdä täysin etänä, jolloin tarve liikkua esimerkiksi yrityksen ja oppilaitoksen välillä vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Opettajien parempi digiosaaminen antaa opiskelijoille uusia mahdollisuuksia toimia yhdessä yrittäjien kanssa, joka voi lisätä osaltaan opiskelun mielekkyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Hankkeessa kehitään 3D-tulostusrobottiympäristön käyttöä alojen yhteisenä oppimisympäristönä ja uudenlaisena yritysyhteistyön toimintaympäristönä. Uusi oppimisympäristö modernilla tekniikalla ja opettajien digiosaamisen vahvistuminen edistävät opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työelämässä tarvittavien taitojen oppimistä eri aloilla. Uuden teknologian käyttötaidot ja digiosaaminen on työllistymisvaltti alasta riippumatta. 3D-tulostusta varten 3D-mallinnus voidaan tehdä missä tahansa REDUn toimintayksikössä, mikä lisää opiskelijoiden tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 5
3D-tulostusrobottia voi hyödyntää opiskelussa paikasta riippumatta ottamalla yhteyden oppilaitoksen verkossa olevaan tehotietokoneeseen. Robosolussa voidaan suorittaa näyttöjä työelämäyhteistyössä uudella tavalla, mikä lisää opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja edistää opintojen suorittamista. Tulevaisuudessa robosolua hyödynnetään yhä enemmän myös korkeakoulujen kanssa yhteistyössä, mikä edistää opiskelijoiden siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluopintoihin. Oppimisympäristöä voidaan käyttää myös alojen yhteistyön paikkana.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 1 1
3D-tulostuksessa materiaalina käytetään mm. puu- ja kierrätyskuituja. Materiaalia lisäävä menetelmä on ympäristöystävällinen, kun raaka-ainehävikkiä ei synny. Opiskelijat oppivat kiertotalousajattelun tuotteiden valmistuksessa ympäristölle kestävästi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin REDU – tekniikan pajat -investointiosion parina. Hankeparin lähtökohtana oli rakentaa täysin uudenlainen robotiikkaoppimisympäristö ja kehittää opetusta tämän päivän osaamistarpeita ja yritysyhteistyön tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena oli auttaa REDUn opiskelijoita ja opetushenkilöstöä sekä alueen yrityksiä kehittämään digitaalisia taitoja ja hyödyntämään uudenlaista robotiikkaoppimisympäristöä, joka luodaan REDU – Tekniikan paja -investointihankkeessa. CEAD robottisolun toimitus viivästyi ja se saatiin vihittyä käyttöön maaliskuun 2023 lopussa.

Hankkeella oli kaksi päätavoitetta:
1) Uudet innovaatiot ja oppimisympäristöt osaksi opiskelun ja opetuksen arkea.
2) Työelämäyhteistyön uudet mahdollisuudet robotiikan avulla.

Digitaaliset oppimisympäristöt yhdistettynä robotiikkaan ja 3D-mallinnukseen toivat eri aloille uusia mahdollisuuksia suorittaa valinnaisia tutkintojen osia monialaisesti ja avata uudenlaista yritysyhteistyötä. Opetushenkilöstö tarvitsi kuitenkin koulutusta digitaalisten ohjelmistojen ja robotiikan käyttöön opetuksessa sekä lisäosaamista hybridiopetuksen toteuttamiseen.

Opiskelijoiden 3D mallinnusopintoja täydennettiin, SolidWorks. 3D mallien luominen otettiin osaksi alan perusopetusta ja sen kautta mahdollistettiin koneistusohjelmistojen yhteensovittaminen ja monialaisesti käyttämään samoja 3D mallinnusohjelmia (puu, metalli,…).
Toteutimme myös pilotteja mitkä koskivat opiskelijoiden aktivointia hyödyntämään tehokkaammin omaa "sisäistä intoa ja osaamista". Toteutettiin 3D mallinnus/tulostustekniikoilla omia kiinnostuksen kohteita, Anime -hahmoja ja aktivoitiin hyvin sulkeutuneita opiskelijoita. Yleisesti nostettiin opiskelijoiden välistä sosiaalista kanssakäymistä ja puuosastolle syntyikin ns. keskustelupiste, missä opiskelijat, hanketoimijat ja opetushenkilöstö pystyi suunnittelemaan tulevia töitään entistä paremmin.

3D tulostus ja CNC tekniikoita hyödynnettiin eri aloilla, mitkä olivat aikaisemmin toiminnan ulkopuolella mm. elintarvikeosastolle toteutettiin pakkauslaitteiden puuttuvia osia, jotta uudet luonnonmukaiset pakkausmateriaalit saatiin käyttöön.

1.Työpaketti: opetushenkilöstön koulutukset - digitaalinen osaaminen ja robotiikka
Digitaaliset oppimisympäristöt yhdistettynä robotiikkaan ja 3D-mallinnukseen toivat eri aloille uusia mahdollisuuksia suorittaa valinnaisia tutkintojen osia monialaisesti ja avata uudenlaista yritysyhteistyötä.

Opetushenkilöstö tarvitsi kuitenkin koulutusta digitaalisten ohjelmistojen ja robotiikan käyttöön opetuksessa sekä lisäosaamista hybridiopetuksen toteuttamiseen.

Puualan opiskelijoiden 3D mallinnusopintoja täydennettiin SolidWorks ohjelmiston koulutuksen avulla. 3D mallien luominen otettiin osaksi alan perusopetusta ja sen kautta mahdollistettiin koneistusohjelmistojen yhteensovittaminen ja monialaisesti käyttämään samoja 3D mallinnusohjelmia (puu, metalli,….).

Toteutimme myös pilotteja mitkä koskivat opiskelijoiden aktivointia hyödyntämään tehokkaammin omaa "sisäistä intoa ja osaamista". Toteutettiin 3D mallinnus/tulostustekniikoilla omia kiinnostuksen kohteita, Anime -hahmoja ja aktivoitiin hyvin sulkeutuneita opiskelijoita (oma rumpu -case). Yleisesti nostettiin opiskelijoiden välistä sosiaalista kanssakäymistä ja puuosastolle syntyikin ns. keskustelupiste, missä opiskelijat, hanketoimijat ja opetushenkilöstö pystyi suunnittelemaan tulevia töitään entistä paremmin.

Drone kuvausta hyödynnettiin erilaisten alueiden kuvaamisessa ja 3D mallien tuottamiseksi maanrakennus- ja rakennusalalle. Uusien ohjelmistojen ja laitekannan avulla kuvamateriaalin hyödyntäminen oli nopeampaa ja helpommin otettavissa osaksi perusopintoja. Uutena alana Drone kuvauksia hyödynsivät muun muassa matkailualalla opiskelevat henkilöt sekä kaivosalan ja malminetsintäkoulutuksessa olevat opiskelijat.

Rakennuspuolella heräsi aikaisemmin tarve saada ArchiCAD osaamista käyttöön, jonka myötä voitiin hyödyntää modernia rakennusten 3D suunnittelua- ja tulostusta. Hyödynnettiin myös 3D kameroiden ja skannaustekniikoiden käyttöä rakennusten todentamisessa, sekä uutena sovellutuksena kaivospuolen opetuksen 3D etäseurantaan.

2) Työelämäyhteistyön uudet mahdollisuudet robotiikan avulla.

REDU:n hankekokonaisuudet REDU tekniikan pajat - investointiosuus ja Digimpi REDU – tekniikan pajasta osaamista opetukseen ja työelämään herätti laajaa mielenkiintoa alueemme yritysten keskuudessa.

Hankeparin tuloksena Jokiväylän toimintayksikköön luotu fyysisen ja digitaalisen ympäristön yhdistävä nykyaikainen robotiikka- ja 3D-tulostuksen oppimisympäristö, jossa voitiin 3D tulostaa suuria kappaleita (3000x1340x2800mm), ja samalla laitteella suorittaa myös kappaleiden koneistusta.

Hankkeeseen osallistui hyvin erilaisia yrityksiä, mikä osoitti sen, että digitaalisia ratkaisuja tarvitaan niin teollisuudessa kuin käsityömäisillä aloillakin. Mukana mm. Kuntahakku Oy koruvalmistus, Wood Jewel Design Kauko Raatiniemi Ky puukonvalmistus, Hirsitalo Haavikko Oy CNC koneistus ja Drone kuvaus, Nukketehdas Artic Doll tuotannon apuvälineiden 3D mallinnus, Rovaniemen viisaudenhammas Oy 3D mallinnus, BRP Finland Oy isot muotopuristemuotit.

Hankkeen jatko:
Mukana olevat yritykset kiinnostuivat ympäristön monipuolisesta hyödyntämisestä ja sen pohjalta käynnistyi hankkeen jatkoksi valtakunnallinen hanketoimijoiden yhteistyö. Yhteistyön seurauksena käynnistyi lokakuussa 2023 3DTY-REDU yhteistyöhanke. Hankeverkostossa mukana omilla yhteistyöverkostohankkeillaan: Pohjois-Suomen (Oulun yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / REDU), Itä-Suomen (Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu), Etelä-Suomen (LUT-yliopisto) ja Länsi-Suomen (Tampereen ammattikorkeakoulu) alueet. Yritysvaikuttavuutta varmistamassa ovat Dimecc Oy:n ekosysteemit FAMN (Finnish Advanced Manufacturing Network) ja FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem).