Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22690

Hankkeen nimi: EtEne -etänä enemmän osallisuutta ja ohjausta

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2589610-6

Jakeluosoite: Jokiväylä 11c,

Puhelinnumero: 0401528295

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinrotko.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Elina Holm

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toiminnanjohtaja(at)lapinrotko.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401528295

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

EtEne-hankkeen tavoitteena on kehittää vertaisohjausta vastaamaan digitalisoituvan toimintaympäristön tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään erityisesti vertaisohjaajien digitaalisia- ja etäohjaustaitoja sekä vertaisohjauksen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Lisäksi tavoitteena on vertaisohjaajien kouluttajien ja ohjattavien opiskelijoiden digitaitojen kehittyminen sekä lisääntynyt tietämys digitaalisista alustoista ja työvälineistä sekä niiden hyödyntämisestä erilaisissa ympäristöissä.

Hankkeen tavoitteisiin päästään seuraavien toimenpiteiden kautta:
-Kartoitetaan vertaisohjauksen nykytilaa ja kehittämistarpeita
-Digityökaluihin ja virtuaalialustoihin tutustuminen ja niiden testaaminen
-Laaditaan koulutusmateriaalit valittuihin työkaluihin ja alustoihin
-Koulutetaan vertaisohjaajat työkalujen käyttöön ja hyödyntämiseen ohjaustyössä
-Kootaan hankkeen aikana kerätystä tiedosta materiaalipankki vertaisohjaajien kouluttajien ja muiden vertaisohjaustoimijoiden käyttöön

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, jossa vertaisohjaus on tasa-arvoista ja saavutettavaa lähi- ja etäopiskelijoille, huomioiden myös esteettömyysnäkökulmat. Vertaisohjaajien ja ohjattavien digitaitojen kehittyessä valmius toimia joustavammin ja monipuolisemmin digitalisoituvan opiskelu- ja ohjausympäristön muutoksissa kasvaa. Hankkeen aikana vertaisohjaajille karttuu kokemustietoa siitä, miten digitaalisesti tuetun vertaisohjauksen keinoin voi tukea yhteisöjen kehitystä.

Hankkeessa tuotetaan ainakin seuraavat konkreettiset tuotokset:
-Kuvaus digitaalisesta vertaisohjausmallista
-Opetusvideot eri alustojen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen vertaisohjauksessa
-Blogikirjoituksia Lapin AMKin blogiin
-Hankkeen internet-sivujen yhteyteen tuleva materiaalipankki, johon kootaan tietoa mallista ja siihen liittyviä materiaaleja
-Hankkeen loppuraportti, jossa arvioidaan hankkeen tuloksia
-EtEne -vertaisohjaajatodistuspohja sekä ohjeet todistuksen myöntämiseen ja täyttämiseen
-Tietopaketti elinkeinoelämälle vertaisohjaajien digitaalisista valmiuksista ja niiden hyödyntämisestä erilaisissa organisaatioissa

Hankkeen vaikutuksesta vertaisohjaajien digiosaaminen kehittyy. Tieto erilaisten opiskelijaryhmien ohjaustarpeista lisääntyy ja tietoa osataan hyödyntää näihin tarpeisiin vastaamiseksi. Pitkällä aikavälillä hanke ennaltaehkäisee korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisia ongelmia, vähentää opintojen keskeyttäneiden määrää ja parantaa työllistymistä. Hankkeen tuoman tietotaidon kautta korkeakouluympäristö kehittyy saavutettavammaksi ja opiskelijalähtöisemmäksi.

Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma suunnittelemalla hankkeen toimintaa sellaiseksi, että se on mielekästä sukupuolesta huolimatta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

-Ammattikorkeakouluopiskelijat
-Vertaisohjaajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

-Vertaisohjaajien kouluttajat
-Opinto-ohjaajat ja ohjaustyötä tekevät (ml. kuraattorit) Opettajat ja opetuksen kehittäjät

Hankkeesta hyötyy lisäksi välillisesti pitkällä aikavälillä elinkeino- ja työelämä. Hankkeen tuloksena vertaisohjaajien ja opiskelijoiden digitaidot ja omien vahvuuksien tunnistaminen kehittyvät, minkä seurauksena elinkeinoelämä saa uuden sukupolven osaajia organisaatioiden kehittämiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 189 284

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 176 219

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 189 284

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 176 219

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi, Tornio, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 135

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta tutustumalla OKM:n tuottamaan tietoon korkeakouluissa opiskelevien sukupuolijakaumasta. Lisäksi on perehdytty valtakunnallisiin tilastoihin sekä mm. Akavan tekemiin selvityksiin. Korkeakoulutus on vahvasti naisistunut viime vuosikymmeninä. Vuonna 2019 ammattikorkeakouluopiskelijoista naisia oli 52,1 prosenttia (Vipunen). Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 59,9 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista oli naisia 70,9 prosenttia. Korkeakouluissa opiskeltavat alat ovat edelleen vahvasti sukupuolittuneita, esimerkiksi kasvatusala ja terveydenhuoltoala ovat edelleen naisvaltaisia ja tekniikan ala miesvaltainen. Vertaisohjauksen yksi merkittävimpiä funktioita on ennaltaehkäisy ja korkeakoulukontekstissa tämä liittyy useimmiten opintojen läpäisyn ongelmiin. Miehet keskeyttävät erityisesti ammattikorkeakouluopinnot, lukuvuonna 2017/2018 miehistä 9% keskeytti ammattikorkeakouluopinnot, kun naisilla vastaava luku oli 5,3% Toimintaympäristön analyysin mukaan hankkeessa on perusteltua kohdentaa ohjauksellisia toimenpiteitä erityisesti miespuolisiin opiskelijoihin. (Tilastokeskus) Toimintaympäristön analyysissä on selvitetty myös korkeakoulujen opetus-, ohjaus- ja kehittämishenkilöstön sukupuolijakaumaa. Kuten korkeakoulutus muutenkin, myös opetus- ja ohjausala on naisistunut. Hankkeen toiminnoissa huomioidaan, että opetus- ja ohjaushenkilöstöstä enin osa on naisia, mikä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että hankkeessa osaamistaan täydentävistä henkilöistä myös enin osa on naisia. Sisällöt rakennetaan kuitenkin siten, että ne kannustavat myös miehiä osallistumaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma suunnittelemalla hankkeen toimintaa sellaiseksi, että se on mielekästä sekä mies- että naisosallistujille (sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö, vertaisohjaajat että korkeakouluopiskelijat).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta sukupuolierot ja tasa-arvo huomioidaan hankkeen toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hankkeen välillisenä vaikutuksena ylläpidetään työkykyisyyttä ja parannetaan tutkinnon saantoa. Lapin alueen kilpailukyky paranee.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen tavoitteena on kehittää vertaisohjauksen malleja ja menetelmiä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Kehittämällä vertaisohjausta edistetään yhteisöllisyyttä ja opintojen suorittamista ja tätä kautta parannetaan hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Opintojen keskeytyminen on yleisempää miehillä, kuin naisilla. Vertaisohjausta madalletaan kynnystä hakea apua opintojen haasteisiin ja ennaltaehkäistään opintojen keskeytymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hanke lisää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta luomalla opiskelijoille saavutettavampaa vertaisohjausta. Näin tuetaan hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Korkeakouluissa vertaisohjausta eli tuutorointia on perinteisesti tarjottu sellaisille opiskelijoille, jotka opiskelevat fyysisesti paikan päällä kampuksilla. Koronapandemian ja sen jälkeisen ajan myötä etäopiskelun ympäristöt ja opetuksen toteutustavat korkeakouluissa ovat monimuotoistuneet. Digitalisaation lisääntyminen vaatii korkeakouluopiskelijoilta uudenlaisia taitoja ja osaamista. Monimuoto- ja verkko-opiskelun suosion kasvaessa, myös kysyntä monimuotoisemmalle ja saavutettavalle vertaisohjaukselle on lisääntynyt.

EtEne-hankkeen tavoitteena oli kehittää vertaisohjausta kokonaisuudessaan vastaamaan paremmin verkko- ja monimuoto-opiskelijoiden vertaisohjaustarpeisiin muuttuneessa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa keskityttiin erityisesti parantamaan vertaisohjaajien digitaitoja ja etäohjaustaitoja ja tätä kautta lisäämään vertaisohjauksen saavutettavuutta ja monipuolisuutta.

Hankkeen aikana kartoitettiin vertaisohjauksen nykytila ja tunnistettiin kehittämistarpeet sekä perehdyttiin erilaisiin digitaalisiin työkaluihin ja virtuaalialustoihin. Vertaisohjaajille tarjottiin koulutusta, jonka aikana vertaisohjaajat tutustutettiin erilaisiin digitaalisiin alustoihin sekä niiden hyödyntämiseen ohjaustyössä. Hankkeen aikana pilotoitiin kahta erilaista vertaisohjauksen toimintamallia, josta viimeisin valittiin ja jalkautettiin hankkeen jatkoajan puitteissa.

Hankkeen tuloksena syntyi vertaisohjauksen toimintamalli, joka mahdollistaa tasa-arvoisemman ja saavutettavamman vertaisohjauksen sekä lähi- että etäopiskelijoille. Vertaisohjaajien digitaitojen kehittyminen antoi heille valmiuksia toimia joustavammin ja monipuolisemmin digitalisoituvassa opiskelu- ja ohjausympäristössä. Hankkeen aikana vertaisohjaajat ja korkeakouluyhteisö saivat myös kokemusta siitä, miten digitaalinen vertaisohjaus voi tukea yhteisöjen kehitystä.

Hankkeen aikana kerätystä tiedosta koottiin materiaalipankki, joka on suunniteltu tukemaan vertaisohjaajien kouluttajia ja muita vertaisohjaustoimijoita heidän tehtävissään.