Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22700

Hankkeen nimi: Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2732095-2

Jakeluosoite: Tikkamäentie 16

Puhelinnumero: 013 3300

Postinumero: 80210

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: https://www.siunsote.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karri Poutanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: karri.poutanen(at)siunsote.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 013 330 5849

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, 0280113-5
Pohjois-Karjalan kansanterveys ry, 0573951-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä velvoittaa kuntia ja jatkossa myös hyvinvointialueita tekemään ehkäisevää päihdetyötä. Ehkäisevä päihdetyö kattaa niin alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamiseen liittyvien haittojen ehkäisyn.

Ennaltaehkäisevä päihdetyö koskee koko yhteiskuntaa ja kaikki eri ikäryhmät ovat ehkäisevän päihdetyön kohteena. Onnistunut ennaltaehkäisevä päihdetyö vähentää inhimillistä kärsimystä, sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta sekä väestöryhmien välisiä terveyseroja, sekä varmistaa väestön työ- ja toimintakykyä myös tulevaisuudessa.

Pohjois-Karjalan maakunnassa ehkäisevän päihdetyön maakunnallista koordinaatiota ei ole aikaisemmin ollut ja kuntien toteuttamat ehkäisevän päihdetyön toimenpiteet ovat olleet melko vähäisiä ja hajanaisia.

Hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Karjalan alueella ottaa käyttöön ehkäisevän päihdetyön vaikuttaviksi todettuja menetelmiä ja kehittää ehkäisevään päihdetyöhön liittyvää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa toteutetaan kansallisen ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman mukaisia sisältöjä.

Hanke tähtää pitkällä aikavälillä vaikuttamaan päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Hankkeen aikana jalkautetaan yhteisiä, vaikuttaviksi todettuja ehkäisevän päihdetyön menetelmiä osaksi Siun soten palveluja ja kuntien ehkäisevää päihdetyötä sekä vahvistetaan Pohjois-Karjalan alueella ehkäisevää päihdetyötä tekevien toimijoiden yhteystyötä.

Hankkeen tarkennetut tavoitteet ovat: 1) Lisätä sosiaali- ja terveyspalveluissa ammattilaisten toteuttamaa varhaista puuttumista ja lyhytneuvontaa tupakoinnin, alkoholin riskikäytön, huumausaineiden käytön ja haitallisen rahapelaamisen vähentämiseksi. Hankkeen aikana Pohjois-Karjalassa otetaan käyttöön näyttöön perustuvia varhaisen puuttumisen ja mini-interventioiden työvälineitä eri ikäryhmille. 2) Pohjois-Karjalan kunnat alkavat toteuttaa yhteisöllistä Pakka-toimintamallin mukaista työtä alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. 3) Lisätään eri-ikäisten kuntalaisten ja järjestöjen osallisuutta ehkäisevässä päihdetyössä. 4) Lisätä ammattilaisten ja järjestötoimijoiden ehkäisevän päihdetyön osaamista ja 5) Suunnitelmallinen, laadukas ja monikanavainen ehkäisevän päihdetyön viestintä lisääntyy.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Osatoteuttajina ovat Pohjois-Karjalan kansanterveys ry ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Hankeaika on 1.1.2022-31.12.2023.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntien henkilöstö, sekä järjestötoimijat. Näiden toimijoiden osalta lisätään edellytyksiä varhaiseen puuttumiseen ja lyhytneuvontaan tupakoinnin, alkoholin riskikäytön, huumausaineiden käytön ja haitallisen rahapelaamisen vähentämiseksi ja käynnistää kunnissa yhteisöllistä Pakka-toimintamallin mukaista toimintaa alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisemiseksi kuntalaisten osallisuus huomioiden.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen aikana luodot toimintatavat ja ehkäisevän päihdetyön vaikutukset kohdistuvat koko Pohjois-Karjalan väestöön. Ennalta ehkäisevä päihdetyö hyödyttää koko Pohjois-Karjalan väestöä ja parantaa maakunnan alueen kansalaisen hyvinvointia ja kansanterveyttä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 720 680

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 140 631

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 896 580

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 174 956

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Outokumpu, Nurmes, Lieksa, Joensuu, Rääkkylä, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi, Tohmajärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi, Heinävesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 345

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen päätavoitteet ja toiminta ovat sukupuolesta riippumattomia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa työote on sukupuolisensitiivinen. Tällä tarkoitetaan, että toiminnassa otetaan huomioon sukupuoleen liittyviä erityispiirteitä. Varmistetaan, että hankkeessa työskentelevillä on herkkyyttä ja osaamista huomioida sukupuolen monimuotoisia merkityksiä. Myös hankkeen tavoitteiden jalkauttamisessa huomioidaan sukupuolinäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteet palvelevat sukupuolten tasa-arvon edistämistä, mutta ei ole sen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta. Välillinen vaikutus voi olla tupakoinnin vähentämisen kautta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
hankeen valinoissa pyritään aina jätteen ja materiaalin vähentämiseen ja kestävään kehitykseen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hankkeen toimintaan tarvittavat mahdolliset ostopalvelut pyritään hankkimaan paikallisilta elinkeinonharjoittajilta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeessa ei varsinaisesti tuoteta palveluita, mutta osaltaan selvitetään sähköisten palveluiden soveltamista ehkäisevässä päihdetyössä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta. Hankkeessa pyritään kuitenkin liikkuminen organisoimaan niin että turhia ajokilometrejä ei syntyisi
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen tavoite on edistää pohjoiskarjalaisen terveydellistä, sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia ehkäisevän päihdetyön kautta, sekä vähentää päihteiden käyttöön liittyviä yhteiskunnallisia lieveilmiöitä.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeella pyritään mm. edistämään ennaltaehkäisevien päihdepalveluiden saatavuutta kohderyhmän asuinkunnasta riippumatta erityisesti niille joita tällä hetkellä olemassa olevat päihdepalvelut eivät saavuta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Hankkeella pyritään mm. edistämään ennaltaehkäisevien päihdepalveluiden saatavuutta kohderyhmän kulttuuritaustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella pyritään vaikuttamaan suomalaiseen alkoholi- ja päihdekulttuuriin
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-