Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22702

Hankkeen nimi: Digihyvä juttu

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 13.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0209602-6

Jakeluosoite: Ruutikellarintie 2

Puhelinnumero: 06 325 7411

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: http://www.vamia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Puska Marlén

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marlen.puska(at)vamia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405070604

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työllistyäkseen ja pärjätäkseen yhteiskunnassa, ihminen tarvitsee vähintään perusdigitaidot, jotka onkin määritelty kansalaistaidoksi.

Opiskelijoiden digitaidoissa on suurta vaihtelua. Tieto perustuu opettajien suulliseen palautteeseen, Aty- Ammattiin ja työhön hankkeen saamiin tuloksiin (ESR, S21233) ja Vamian omaan selvitykseen etäopiskelun tuloksista (syksy 2021). Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti maalis-huhtikuussa 2021 ammatillisen koulutuksen järjestäjille suunnatun itsearviointikyselyn, jossa arvioitiin ammatillisen koulutuksen järjestäjän digikyvykkyyttä toimintaympäristön digitalisoituessa. Näissä arvioinneissa arvioitiin oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistamista, kehittämistä ja työelämässä tarvittavien digitaitojen osaamisen edistymistä. Arvioinnissa selvisi, että digiosaaminen Vamiassa on jonkin verran edistynyt, mutta tarvitsee kehittyäkseen lisää tukea seuraavan kolmen vuoden ajan (itsearvioinnin valtakunnallisista tuloksista tuotetaan koulutuksen järjestäjälle tilastomuotoinen raportti, joka julkaistiin loppukeväästä 2021).

Opiskelijoiden digitaitojen osaamisvajetta ei ole pystytty todentamaan järjestelmällisesti, aukottomasti ja luotettavasti. Usein taidon puute ilmenee opiskelujen loppuvaiheessa, kun opiskelijoita ohjataan työnhakuun, joka tapahtuu verkossa.

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla pystytään selvittämään perusdigitaitojen osaamisvaje. Hankkeessa tukitoimet ja ohjaus kohdennetaan oikea-aikaisesti ja opiskelijoille, jotka tarvitsevat sitä.

Digitaitojen perusosaamisen parantuessa myös etäopiskelu sujuu.

Yksi hankkeen päätavoite on, että Vamia pystyy edistämään opiskelijoiden työllistymistä ja työelämässä pärjäämistä. Toimintamalli ennaltaehkäisee digisyrjäytymistä ja eriarvoistumista. Se antaa eväät työnhakuun ja työelämässä pärjäämiseen. Suomessa TE-palvelujen siirto kunnille tapahtuu vuoden 2024 aikana. Siirron yhtenä päätavoitteena on aktivoida työnhakijoita jatkuvaan työnhakuun. Työnhaussa tarvitaan sähköisten asiointipalvelujen osaamisen käyttöä.

Digihyvä juttu - hankkeessa toteutetaan kolmiloikka digiosaamiseen luomalla kartoitusvaihe, kohdennetun tuen malli ja käytettävän ohjauksen malli.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa kaikki oppilaitoksessa tähän asti kerätyt tietovarannot, joita voitaisiin hyödyntää ennaltaehkäisemään opiskelijan digitaidoissa olevia heikkouksia.

Oppivelvollisuuden laajentuessa nivelvaihe korostuu. Hankkeessa halutaan sitoa jo yläkoulusta toiselle asteelle siirtyvien nuorien digitaitojen kartoittaminen. Hankkeessa kerätään myös dataa sen selvittämiseen, voidaanko tulevaisuudessa tekoälyä käyttää digitaitojen osaamisvajeen tunnistamiseen.

Digitaitojen taitava ja turvallinen käyttö lisää yhdenvertaisuutta ja opiskelijan hyvinvointia. Hankkeen yksi tärkeä tavoite onkin motivoida ja osallistaa opiskelijoita kehittämään digitaitoja, jotka ovat myös työelämässä yksi tärkeimmistä taidoista. Tavoite on, että kaikki opiskelijat sukupuolesta, kielestä tai etnisestä taustastaan huolimatta pystyvät toimimaan turvallisesti verkossa ja hakemaan töitä sähköisesti.

Myös etäopiskelun ja työn toteuttamisessa tarvitaan digitaitoja. Opettajien valmiuksia toimia opiskelijan digitukijana parannetaan. Hankkeessa kehitetään läpileikkaavasti oppilaitoksen digiergonomiaa. Digiergonomian vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja kognitiivisiin kykyihin lisäävät hyvinvointia.

Hankkeessa tuotetaan tehokas reagointi- ja toimintamalli sekä jatkuvan arvioinnin malli, jolla toimintaa kehitetään.

Kaikilla opiskelijoilla, jotka valmistuvat, on digiosaamisen perustaidot, jotka vastaavat työelämässä tarvittavia digitaitoja. Arviointi onnistumisesta seurataan hankkeessa tuotettujen mittareiden avulla. Taidot auttavat opiskelijaa työllistymisessä.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaaminen varmennetaan ottamalla käyttöön valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkkijärjestelmä (Osuvat-taidot).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat opiskelijat, jotka valmistuvat Vamiasta työelämään, joiden työllisyysedellytysten paranemisessa tarvitaan digitaalisten taitojen parantamisesi apua. Erityisenä kohderyhmänä huomioidaan maahanmuuttajataustaiset opiskelijat.
Myös yläkoululta siirtyvät opiskelijat.

Erityishuomio on niissä opiskelijoissa, jotka koronapandemian takia ovat jääneet digitaidoissa jälkeen.

Kohderyhmänä on myös koko organisaatio, sen opettajat ja ohjaushenkilöstö, joiden digitaitoja kohennetaan, testataan ja todennetaan järjestelmällisesti ja jatkuvasti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmille palveluja tarjoavat tahot, esim. työhallinto ja alueen yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 184 776

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 175 993

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 230 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 219 991

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vöyri, Mustasaari, Vaasa, Maalahti, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ruutikellarintie 2

Postinumero: 65320

Postitoimipaikka: VAASA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 230

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Vamian kaikessa toiminnassa edistetään tasa-arvon toteutumista. Myös hankkeissa varmistetaan tasa-arvon toteutuminen. Tämän hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Vamian opiskelijat, taustasta tai sukupuolesta riippumatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tämän hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Vamian opiskelijat, taustasta tai sukupuolesta riippumatta. Hankkeessa pidetään huoli siitä, että puolet pilotointiin osallistuvista on naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on tunnistaa digitaaliosaamisvajeet. Tämä kuitenkin koskee kaikkia Vamian opiskelijoita sukupuolesta ja tausta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Opiskelijoiden oppiminen toimimaan verkossa säästää luonnonvaroja. Yritysten työvoimarekrytointi verkossa ja opiskelijoiden työnhaku verkossa edistävät hiililipäästöjen vähentämmistä. Viranomais- ja kuluttajapalvelut verkossa säästävät luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Oppiminen toimimaan verkossa, vähentää hiilipäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraalivaikutus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraalivaikutus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraalivaikutus
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Koko hankkeessa pyritään vähentämään kaikkea jätettä. Myös hankehallinto pyrkii toimimaan vielä paremmin hankkeen tavoitteen mukaisesti, digitaalisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraalivaikutus.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Opiskelijoiden digitaitoja parannetaan niin, että he pystyvät hakemaan töitä verkossa ja käyttämään myös viranomaispalveluja. Yrittäjiä kannustetaan digitaalisten sovellusten käyttöön. Hanke on mahdollisuus yrittäjille monimuotoistaa rekrytointia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeessa tuotettu digikolmiloikkamalli on aineeton toimintamalli.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Hankkeessa tuotettu toimintamalli ei edellytä liikkumista vaan kaikki tapahtuu digitaalisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeella ei ainoastaan kehitetä opiskelijan digitaitoja vaan uskotaan, että taitoa karttuu myös opiskelijan lähipiirissä johon myös perhe kuuluu. Onnistumisen tunne siitä, että pärjää digitaalisten palvelujen hakemisessa ja työnhaussa lisää tunnetta siitä, että on oikeasti osallinen hyvästä arjesta. Tämä edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 10 9
Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisjaisesti opiskelijat, joilla on digitaidoissa vajetta. Digitaitojen kartoitus ja toimien kohdentaminen tällaisiin henkilöihin lisää tasa-arvoa. Kaikkia jotka apua tarvitsevat, sitä saavat. Sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Edellisissä kohdissa on avattu asiaa. Vamialla opiskelee monesta eri kulttuurista olevia henkilöitä. Digitaitojen parantamisesta kohdistetaan kaikille avun tarvitsijoille.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hanke toimii Pohjanmaalla ja sen toiminnassa huomioidaan alueen kulttuurilliset erityispiirteet kuten kaksikielisyys.
Ympäristöosaaminen 8 8
Neutraali vaikutus.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vamian hanke kehitettiin vastaamaan tarvetta parantaa opiskelijoiden digitaalisia taitoja, jotka ovat välttämättömiä nykypäivän työelämässä ja yhteiskunnassa. Sen tavoitteena oli estää digitaalista syrjäytymistä ja vahvistaa opiskelijoiden digitaalisia valmiuksia. Hankkeen tavoitteet, kuten digitaalisten taitojen tunnistaminen ja parantaminen, digitaalisen ergonomian kehittäminen sekä opiskelijoiden ja työnantajien välisen yhteydenpidon helpottaminen, toteutuivat laaja-alaisesti eri toimenpiteiden kautta.

Keskeisenä tavoitteena oli parantaa Vamian opiskelijoiden, sekä koko organisaation henkilöstön digitaitoja. Hankkeessa pyrittiin varmistamaan, että jokainen valmistuva opiskelija omaksuu työelämälähtöiset perusdigitaidot ja henkilökunta kehittää kykyään toimia opiskelijoiden digitukijoina.

Hankkeessa toteutettiin kolmiloikka digiosaamiseen luomalla kartoitusvaihe, kohdennetun tuen malli ja käytettävän ohjauksen malli. Mallissa selvitettiin perusdigitaitojen osaamisvajetta, kehitettiin tukitoimia ja kohdennettiin ohjausta oikea-aikaisesti opiskelijoille. Päätavoitteena oli, että Vamia pystyy edistämään opiskelijoiden työllistymistä ja työelämässä pärjäämistä.

Hankkeessa toteutettiin useita toimenpiteitä digitaitojen parantamiseksi. Ensinnäkin tunnistettiin koko organisaation digikyvykkyyttä SELFIE-kartoituksen avulla ja opiskelijoiden digitaitojen vajavaisuudet heille suunnattujen digitaitokyselyiden avulla. Näin pystyttiin järjestelmälliseen digitaitovajeiden tunnistamiseen ja tukitoimien oikeaan kohdentamiseen.

Opettajien ja ohjaushenkilöstön valmiuksia digitukijoina vahvistettiin koulutuksilla ja työpajoilla. Tämä oli olennainen osa hankkeen tavoitteiden saavuttamista, sillä se varmisti, että opiskelijoillamme on saatavilla tarvittava tuki digitaitojensa kehittämiseen Vamiassa myös hankkeen jälkeen. Tämän katsoimme olevan ensiarvoisen tärkeää, sillä opetushenkilöstön osaamisen kehittyminen on tärkein tie opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen.

Hankkeessa otettiin käyttöön myös digitaalinen työnhakusovellus: Tiitus Duuni, parannettiin oppilaitoksen digiergonomiaa ja tuettiin opiskelijoiden valmiuksia käyttää yhteiskunnan digitaalisia palveluita.

Hankkeessa määriteltiin organisaation perusdigiosaamisen taso, joka Vamiassa edellytetään henkilöstöltä. Tätä perustasoa raamitti osaltaan Vamian digimaisema, sekä Osuvat taidot -merkistön Perusosaaja digitaitomerkki, jonka tulee jokaisen Vamian henkilökunnassa suorittaa. Lisäksi opetushenkilöstö suorittaa seuraavan tason: "Digiosaaja".

Tuloksena noin 75 % Vamian henkilöstöstä suoritti digitaalisen osaamismerkin, ja digiosaamisen taso organisaatiossa nousi merkittävästi. Hankkeessa tuotettu materiaalit ja osaamismerkit, jäivät pysyväksi osaksi Vamian toimintaa. Lisäksi opiskelijoille kehitettiin Moodle-kurssi, joka vahvistaa heidän digitaalisia työelämätaitojaan ja parantaa ohjauksen saavutettavuutta.

Osaamismerkistä tuli myös opiskelijoiden osaamisen todentamisen väline. ”Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp” voidaan jatkossa suorittaa myös Perusosaaja digitaitomerkillä.

Hankkeen aikana kehitetyt toimenpiteet ja työkalut ovat integroituneet Vamian arkeen, ja niiden avulla voidaan jatkossakin tukea opiskelijoiden ja henkilöstön digitaitojen kehittymistä. Hankkeen saavuttamat tavoitteet ylittivät odotukset sekä osallistujamäärissä että toteutuneissa hyödyissä.

Digihyvä juttu -hanke on osoittautunut, miten järjestelmällisellä suunnittelulla, kohdennetulla tuella ja organisaation laajuisella sitoutumisella voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia digitaidoissa ja tehdä digitaalisuudesta arkea helpottava ja oppimista edistävä voimavara.