Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22703

Hankkeen nimi: Laadukasta esimiestyötä ja hyvinvointia Kainuun kuntatyöpaikoille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntien työelämän laatua lisäämällä Kainuun hankekunnissa työskentelevien esihenkilöiden osaamista työhyvinvointi-, ikäjohtamisessa ja rekrytoinnissa. Tavoitteena on myös lisätä henkilöstön työhyvinvointia, itseohjautuvuutta ja työyhteisötaitoja sekä vahvistaa mielikuvaa kuntatyönantajista.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat viiteen eri työpakettiin, joista ensimmäisessä luodaan analyyttinen malli mittareineen työhyvinvoinnista sekä laaditaan kuntien tarpeen mukaan kuntakohtaiset kehittämistoimenpidesuunnitelmat. Toisessa työpaketissa lisätään esihenkilöiden osaamista hankkeen tavoitteen mukaisissa teemoissa. Kolmas työpaketti fokusoituu erityisesti ikääntyville tai muutoin työkyvyn heikentymisen riskissä oleville henkilöstön jäsenille valmennusta, jonka tavoitteena on motivoida ja lisätä osaamista omaehtoiseen työkyvyn ylläpitämiseen. Neljännessä työpaketissa keskitytään työelämän laadun kannalta keskeisen tekijän eli viestinnän kehittämiseen niin kuntatyöyhteisön sisällä kuin mediassa. Viides työpakettiin hankkeen hallinnollisiin toimiin.
Hankkeen tuloksena kuntien esihenkilöt saavat valmiuksia eri ikäisten alaisten johtamiseen, hiljaisen tiedon hyödyntämiseen eri menetelmin sekä työhyvinvoinnin tukemiseen. Henkilöstön tietotaito lisääntyy työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyvistä asioista, työyhteisöjen kyky hyödyntää jäsentensä osaamista koko työyhteisön hyödyksi kehittyy. Hankkeen toimesta kuntayhteisössä osaaminen vahvistuu viestinnässä osana laadukkaan työyhteisön toiminnan ytimenä ja imagon luojana.
Hankkeen toteuttajana on Kajaanin ammattikorkeakoulu yhdessä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja Ristijärven kuntien kanssa. Hankkeen kesto on 20 kk.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat hankkeessa mukana olevien kuntien koko henkilöstö ja esihenkilöt. Mukana olevat kunnat ohjaavat osallistujia hankkeen toimenpiteisiin, hankkeen TP1:ssä kuvatun alkuvaiheen mittauksen tuottamien tulosten ja siihen perustuvan kehittymistoimenpidesuunnitelman eli KTS:n tulosten perusteella.
Kunnilla voi olla vaihtelevia tarpeita ja sen mukaan osallistujia voi tulla kunnista eri määriä eri toimenpiteisiin. Hankkeen puolesta varmistetaan, että kaikista kunnista saadaan osallistujia kaikkiin toimenpiteisiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat mukana olevien kuntien asukkaat, yritykset ja kuntien yhteistyöverkosto. Myös välilliset kohderyhmät hyötyvät kohderyhmän tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittymisestä esimerkiksi parempien palveluiden ja taloudellisen ja tehokkaan toiminnan muodossa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 174

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 83 916

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Ristijärvi, Puolanka, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Keva:n kunta-alan henkilöstön tilastoraportin mukaan valtakunnallisesti tarkasteltuna naisia kuntahenkilöstöstä on neljä viidestä. 26,5 % kuntahenkilöstöstä on miehiä Kainuussa. Kainuussa kuten koko valtakunnassa sukupuolten osuudet työtehtävistä ovat voimakkaasti eriytyneet sukupuolten mukaan, kuten esim. varhaiskasvatus, jossa naisia on vähintään 90 % työntekijöistä ja toisaalta kiinteistöhuolto ja rakentaminen, jotka ovat miesvaltaisia ammatteja. Tasaisin jakauma on esim. opetusalalla ja maatalouslomituksessa, hallinto- ja elinkeinopalvelujen tehtävissä ja teatterialalla. Hankkeen osallistujien voidaan em. perusteella olettaa olevan suurimmaksi osaksi naisia, jos osallistujia tulee tasaisesti kunnan eri toimintayksiköistä. Tilastot ja ennusteet - Keva: https://www.keva.fi/tama-on-keva/tilastot-ja-ennusteet/
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikki toiminta perustuu tasapuolisiin osallistumismahdollisuuksiin ja syrjimättömyyteen. Hankkeen aloitusvaiheen kartoituksissa huomioidaan, että molempien sukupuolien kokemukset ja tarpeet tulevat esille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei liity sukupuolten tasaarvon edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä kunnissa työskentelevien esihenkilöiden osaamista työhyvinvointi-, ikäjohtamisessa ja rekrytoinnissa sekä viestinnässä. Tavoitteena on myös lisätä henkilöstön työhyvinvointia, itseohjautuvuutta ja työyhteisötaitoja sekä vahvistaa mielikuvaa kuntatyönantajista.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Hankkeen toimenpiteet tukevat välillisesti alueen elinkeinorakennetta, kun alueen yritykset saavat tarvitsemansa palvelut.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Hankkeessa kehitetään kuntaorganisaatioiden edellytyksiä tuottaa kuntalaisille ja alueen yrittäjille niiden tarvitsemia laadukkaita palveluja. Kestävällä pohjalla oleva henkilöstöhallinto kunnissa varmistaa kunnan tuottamien palvelujen jatkuvuutta ja laatua.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen toimenpiteet tukevat inhimillisen kestävyyden periaateiden mukaisesti kuntien esihenkilöiden ja henkilöstön hyvinvointia. Hanke tuottaa myös mitattavaa tietoa henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun muutoksista.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeen kaikki toiminta perustuu tasapuolisiin osallistumismahdollisuuksiin ja syrjimättömyyteen. Hankkeen aloitusvaiheen kartoituksissa huomioidaan, että molempien sukupuolien kokemukset ja tarpeet tulevat esille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hankkeen toimenpiteissä (työpakettien sisällöissä) huomioidaan moninaisuuden edistäminen kuntatyön johtamisessa ja työyhteisöjen toiminnassa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa.H

9 Loppuraportin tiivistelmä

-