Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22704

Hankkeen nimi: Maahanmuuttajat mukaan Varsinais-Suomen digiloikkaan

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Integrify ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2868613-9

Jakeluosoite: Hietaniemenkatu 7A, 3rd floor

Puhelinnumero: +358505650448

Postinumero: 00100

Postitoimipaikka: Helsinki Finland

WWW-osoite: https://www.integrify.io/academy

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Daniel Rahman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: daniel.rahman(at)integrify.io

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505650448

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on koronapandemiasta kärsineiden nuorten maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen erityisesti palvelualalla parantamalla heidän työnhaussa ja työelämässä tarvittavaa digitaalista osaamista Varsinais-Suomessa. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi helmikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Varsinais-Suomessa 23 % (TEM Työllisyyskatsaus 03/2021). Samalla koronapandemian kiihdyttämä digiloikka yrityksissä on johtanut tilanteeseen jossa digitaaliset taidot ovat entistä tärkeämpi työllistymisessä palvelualalle. Hankkeessa yhdistyvät tavoitteellinen digitaalisten taitojen opettelu, työnhaun tuki sekä henkilökohtainen mentorointi kokonaisuudeksi jonka avulla nuoret maahanmuuttajat saadaan työllistettyä.

Hankkeen kohderyhmä:
1.)Nuoret maahanmuuttajat jotka ovat työttöminä, lomautettuina tai työttömyysuhan alla johtuen koronapandemian aiheuttamista elinkeinoelämän muutoksista ja haasteista.
2.)Kohderyhmänä ovat erityisesti palvelualalla työskentelevät tai työskennelleet maahanmuuttajat.


Hankkeen toimenpiteet:

Hankkeen toimenpiteet on jaettu viiteen työpakettiin. Hankkeen toimenpiteillä edistetään kokonaisvaltaisesti nuorten maahanmuttajien työelämässä tarvittavien digitaalisten taitojen oppimista tavoitteena heidän työllistyminen.

Työpaketti 1: Digitaalisten työelämässä tarvittavien taitojen opetus. Tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille taidot jotka vastaavat kiihtyneen digiloikan osaamisvaatimuksia yrityksissä. Työpaketissa keskitytään työpaikoilla jo käytössä olevien yleisten digitaalisten työkalujen hallintaan, tietoturvaan sekä digitaalisten konseptien ja sanaston oppimiseen. Opetus tapahtuu mm. webinaarien, työpajojen ja kyselytuntien avulla. Tilaisuudet järjestetään englannin kielellä. Opintokokonaisuus muodostuu 10 opetuspäivästä sekä tehtävistä joita osallistujat suorittavat opetuspäivien välissä. Myös yksittäisiin opetuspäiviin on mahdollista osallistua. Opintokokonaisuuksia järjestetään yhteensä 10 kappaletta.

Työpaketti 2: Nuorten maahanmuuttajien avustaminen työnhaussa neuvomalla heitä digitaalisissa ympäristöissä ja etänä tapahtuvaan työnhakuun ottaen huomioon suomalaisille työpaikoille ominaisen konservatiivisen työnhakukulttuurin. Kokonaisuuteen kuuluu koulutus- , neuvonta sekä luentotapahtumia.

Työpaketti 3: Verkossa julkaistava digitaalisten taitojen koulutussarja. Työpaketin tavoitteena on tarjota mahdollisimman laajalle joukolle pääsy koulutuksiin. Videot voi katsoa omalla ajalla ja opetukseen osallistuneet voivat kerrata oppimaansa videoilta. Videoiden kieli on englanti ja ne ovat kaikkien saatavilla.

Työpaketti 4: Digimentorointi. Nuorten maahanmuuttajien mentorointi digitaalisten taitojen oppimisen sekä työnhakuun liittyvien teemojen parissa. Mentoroinnissa otetaan huomioon digitaalisten taitojen lisäksi suomalainen työkulttuuri, sen erityispiirteet ja maahanmuuttajien integroitumisen edistäminen suomalaisiin työpaikkoihin.

Työpaketti 5: Hankehallinto

Hankkeen tulokset:

Lyhyellä aikavälillä hankkeeseen osallistuneet oppivat uusia työelämässä tarvittavia digitaalisia taitoja ja heidän työmarkkina-asemansa paranee. Hankkeen tuloksena maahanmuuttajat ovat digitaalisten taitojen suhteen tasa-arvoisemmassa asemassa kantaväestöön nähden kuin aikaisemmin. Koronapandemiasta aiheutuneet ongelmat työllistymisessä ja hyvinvoinnissa jäävät lyhyiksi. Pitkällä aikavälillä osallistuja ovat päässeet kiinni työelämään ja ja siellä tapahtuvaan digiloikkaan. Tämä pidentää heidän työuriaan ja näkyy integroitumisena suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajista tulee aktiivisia toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa. Pidemmällä aikavälillä lisääntyneet digitaaliset taidot edesauttavat koko yhteiskunnan digitalisoitumista.

Hankkeen tärkeimpänä mittarina pidetään työllistyneiden maahanmuuttajien lukumäärää. Hankkeen tuloksia mitataan myös tekemällä osallistujille kartoitus heidän taidoista hankkeen alussa sekä hankkeen päätyttyä.

Hankkeen suunnittelussa on huomioitu horisontaaliset periaatteet. Hankkeessa on tiedostettu maahanmuuttajataustaisten naisten heikompi työmarkkina-asema suhteessa maahanmuuttajataustaisiin miehiin ja tämän takia hankkeessa kiinnitetään huomiota naisten rohkaisemiseksi osallistumaan digitaalisten taitojen opetteluun. Hanke edistää Varsinais-Suomen siirtymistä digitalisaation kärkimaakunnaksi kehittämällä Varsinais-Suomalaisten maahanmuuttajien digitaalista osaamista ja tätä kautta edistää myös tavoitetta vähähiilisyyteen. Hanke edistää yhdenvertaisuutta maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä tarjoamalla maahanmuuuttajille englanninkielistä koulutusta ja ottamalla huomioon heidän erityiset haasteet työllistymisestä sekä edistämällä maahanmuuttajien työllistymistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Nuoret maahanmuuttajat jotka ovat työttöminä, lomautettuina tai työttömyysuhan alla johtuen koronapandemian aiheuttamista elinkeinoelämän muutoksista ja haasteista.
2. Kohderyhmänä ovat erityisesti palvelualalla työskennelleet tai työskentelevät maahanmuuttajat.

Hankkeessa voi jatkaa vielä työllistymisenkin jälkeen.

Hankkeen vaikutus työttömyysturvaan: Asiaa on selvitetty Te-toimiston edustajan Terhi Kaurilan kanssa. Vaikka TE-toimisto ei voi ennakoivasti antaa sitovaa päätöstä työttymysturvan vaikutuksista, mutta kuitenkin näillä tiedoilla jotka hankkeesta on voidaan sanoa, että hankkeeseen osallistuminen olisi sivutoimista tekemistä eikä näin ollen vaikuta työttömyysturvaan. Kun hanke alkaa, olemme uudestaan yhteydessä te-toimistoon, jaamme tiedot hankkeesta ja näin voimme yhdessä varmistaa, että hanke ei vaikuta työttömien osallistujien työttömyysturvaan

4.2 Välilliset kohderyhmät

1.Varsinais-Suomen yritykset, erityisesti palvelualojen yritykset, jotka digitalisoivat toimintojaan ja tarvitsevat osaavaa työvoimaa joilla on digitaaliset taidot hallussa
2.Varsinais-Suomen alue ja Varsinais-Suomen alueellinen selviytymissuunnitelma
3.Kuntakokeilu ja muut maahanmuuttajien työllistymistä edistävät julkiset tahot
4. Digitaalisia taitoja opettavat kansalaisjärjestöt
5. Turun Osaamiskeskus

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 253 030

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 125

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 253 030

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 147 125

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun, Salon

Kunnat: Turku, Lieto, Nousiainen, Sauvo, Salo, Masku, Mynämäki, Paimio, Naantali, Somero, Rusko, Kaarina, Raisio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
UTH-tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaiset naiset työllistyvät yli 17 prosenttiyksikköä heikommin kuin suomalaistaustaiset naiset, vaikka ulkomaalaistaustaisilla henkilöillä sukupuolesta riippumatta työllisyys koheneekin kolmen maassaolovuoden aikana (Työ- ja Elinkeinoministeriö, 2014). Lisäksi, ulkomaalaiset naiset tekevät miehiä enemmän osa-aikatöitä, määräaikaisia töitä ja vuorotyötä ja heillä on ulkomaalaistaustaisiin miehiin nähden pienemmät palkat. Ulkomaalaistaustaiset miehet tosin jättävät useammin koulun kesken kuin ulkomaalaistaustaiset naiset. Samalla riski työttömäksi jäämiseen kasvaa. (UTH)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota naispuolisten maahanmuuttajien tarpeisiin ja heidän auttamiseen eteenpäin työllistymisessä. Naisten osalta on tärkeää myös huomioida työn jatkuvuuteen liittyvät tekijät ja kohentaa kokoaikaisten työsopimusten määrää. Hanketta pyritään konkreettisesti tekemään naisille houkuttelevammaksi markkinoimalla hanketta myös naisia kiinnostavalla tavalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on kaikkien maahanmuuttajien digitaalisten taitojen parantaminen ja heidän työllistymisen edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Digitaalisaatio mahdollistaa luonnonvarojen kestävämmän käytön. Aineellisten palveluiden muuttuminen aineettomiksi palveluiksi edistää luonnonvarojen käytön vähenemistä. Lisäksi hankkeessa käytetään viestinnässä mahdollisimman paljon digitaalisia kanavia paperin säästämiseksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Yhteiskunnan digitalisaatio vähentää luonnonvarojen käyttöä ja ilmaston saastumista jonka ansiosta myös ilmastonmuutoksen riskit vähenevät. Lisäksi tarpeettomia tapaamisia vältetään (paikalle liikkuminen autolla) ja suositaan sähköistä viestintää sen sijaan, ja tärkeissä tapaamisissa suositaan julkisten kulkuneuvojen käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus eivät ole hankkeen suorien vaikutusten ytimessä, mutta toiminnan periaatteissa on kussakin hankkeen vaiheessa otettu huomioon jätteiden lajittelu, jätteen määrän minimointi ja kestävien materiaalien käyttäminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia pintaja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole yhteyttä Natura 2000 - ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Kaikissa hankkeen vaiheissa korostetaan paperintonta työskentelyä. Tiedottaminen tapahtuu verkossa sähköisesti. Hankkeeseen liittyvissä tilaisuuksissa painotetaan kestävien ratkaisujen ja kierrätyksen merkitystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei ole hankkeen keskiössä, mutta sen periaatteita noudatetaan toiminnan taustalla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 3
Hanke edistää paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä opettamalla maahanmuuttajille oleellisia elinkeinoelämän digitaalisia taitoja joita tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa sekä edistämällä heidän työllistymistä. Hanke edistää paikallisen elinkeinorakenteen digiloikkaa ja tätä kautta kestävää kehitystä ja vähähiilisyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Edistämällä osallistujien digitaalisia taitoja edistetään työvoiman taitoja aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Hankkeeseen liittyviin matkoihin käytetään julkisia kulkuvälineitä, sekä pyritään järjestämään kokoukset sähköisesti mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi Skypen kautta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Koronapandemia ja maahanmuuttajien huonontunut työmarkkina-asema on vaikuttanut negatiivisesti maahanmuuttajien hyvinvointiin. Opettamalla heille uusia taitoja ja edistämällä heidän työllistymistä lisätään maahanmuuttajien hyvinvointia huomattavasti. Hankkeessa tarjottava mentorointituki on myös yksi osallistujien hyvinvointia edistävä tekijä.
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Hankkeessa edistetään tasa-arvoa ottamalla huomioon naisten huonompi asema työmarkkinoilla sekä tarjoamalla hankkeen koulutukset englanninkielellä sekä etänä, mahdollistaen mahdollisimman monen maahanmuuttajien pääsyn tapahtumiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Edistämällä maahanmuuttajien työllistymistä ottaen huomioon heille ominaiset haasteet ja edistämällä tasa-vertaista asemaa työmarkkinoilla kehitetään samalla heidän yhdenvertaisuutta suomalaiseen kantaväestöön.
Kulttuuriympäristö 5 0
Kulttuuriympäristön monimuotoisuutta edistetään osallistamalla maahanmuuttajia erityisesti suomalaiseen työkulttuuriin mutta myös edistämällä heidän kotoutumista.
Ympäristöosaaminen 0 3
Ympäristöosaaminen ei ole hankkeen keskiössä mutta hankkeen digitaalisella ulottuvuudella on siihen välillinen vaikutus.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena on edistää nuorten maahanmuuttajien työllistymistä Varsinais-Suomessa, joita koronapandemia erityisesti palvelualalla koskettaa. Tämä tapahtuu parantamalla heidän työnhakuun ja työelämään tarvittavia digitaalisia taitoja. Projekti yhdistää päämäärätietoisen digitaalisten taitojen oppimisen, työnhakuun liittyvän tuen ja henkilökohtaisen mentoroinnin kokonaisuudeksi, joka auttaa nuoria maahanmuuttajia työllistymään.

Verrattuna helmikuuhun 2020, helmikuussa 2021 työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 23% (TEM Työllisyyskatsaus 03/2021). Samanaikaisesti Covid-pandemian nopeuttama digiloikka johti tilanteeseen, jossa digitaaliset taidot ovat nyt työllisyyden kannalta tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin.

Projektin lyhytaikainen tavoite on opettaa osallistujille välttämättömiä digitaalisia ja työnhakutaitoja, jotka parantavat heidän työllisyystilannettaan. Pitkäaikainen tavoite on auttaa maahanmuuttajia säilyttämään työpaikkansa ja osallistumaan työelämän digitalisaatioon, varmistaen siten lisääntyvät työllisyysmahdollisuudet tulevaisuudessa.

Kohderyhmät:
– Nuoret maahanmuuttajat, jotka ovat työttömiä, lomautettuja tai työttömyyden uhan alla Covid-pandemian aiheuttamien muutosten ja haasteiden vuoksi markkinoilla.
– Erityistä huomiota kiinnitetään maahanmuuttajiin, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet palvelualalla.

Projekti on jaettu viiteen työpakettiin:
- Työpaketti 1: Digitaalisten työelämässä tarvittavien taitojen opetus.
- Työpaketti 2: Nuorten maahanmuuttajien avustaminen työnhaussa neuvomalla heitä digitaalisissa ympäristöissä ja etänä tapahtuvaan työnhakuun ottaen huomioon suomalaisille työpaikoille ominaisen konservatiivisen työnhakukulttuurin.
- Työpaketti 3: Verkossa julkaistava digitaalisten taitojen koulutussarja työpaketin 1 teemoista.
- Työpaketti 4: Digimentorointi. Nuorten maahanmuuttajien mentorointi digitaalisten taitojen oppimisen sekä työnhakuun liittyvien teemojen parissa.
- Työpaketti 5: Hankehallinto

Projektin tuloksena maahanmuuttajat ovat tasavertaisemmassa asemassa verrattuna kantaväestöön. Pandemian aiheuttamat haasteet ja ongelmat työllisyydessä ja hyvinvoinnissa jäävät lyhytaikaisiksi, ja he voivat palata nopeasti jaloilleen. Projekti vaikuttaa myönteisesti kansainvälisten osaajien kykyyn etsiä ja hakea työmahdollisuuksia Suomen työmarkkinoilla. Henkilökohtainen mentorointi auttaa osallistujia löytämään työpaikkoja. Tätä varten projekti tiimi:
-Järjesti 24 verkkotapahtumaa ja lähikoulutusta laajennetuilla jatkotehtävillä osallistujien digitaalisten ja työnhakutaitojen parantamiseksi.
-Isännöi yli 200 osallistujaa koulutustapahtumissa
- Järjesti mentorointiohjelman yhteensä 45 osallistujalle, joista 13 henkilöä sai työpaikan ja loput aloittivat aktiivisen ja tehokkaan työnhaun..
-Loi ja julkaisi verkkoon 10 videon sarjan digitaalisista taidoista sekä lisäksi sarjan työnhakuun liittyvistä 11 videosta.

Horisontaaliset periaatteet on otettu huomioon projektin suunnittelussa. Projekti edistää tasa-arvoa. Työelämän digitalisaation edistämisen kautta projekti tukee ekologisia periaatteita sekä edistää taloudellista kestävyyttä. Projektin toteutus noudattaa kaikkia horisontaalisia periaatteita ja valitsee toiminnassaan mahdollisimman ekologiset vaihtoehdot toteuttajien parhaan kyvyn mukaan.