Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22705

Hankkeen nimi: Itseohjautuvuutta ja hyvinvointia työhön

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Jakeluosoite: Otavankatu 4

Puhelinnumero: 040 1320392

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: https://www.esedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Lappalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.lappalainen(at)esedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7115670

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuten lainsäädölliset uudistukset, opetuksen organisointia ja toteuttamista koskevat strategiset linjaukset, digitalisaation lisääntyminen sekä kestävän kehityksen tavoitteet asettavat uudenlaisia haasteita ja vaatimuksia koulutusorganisaatioille. Muutokset edellyttävät uuden oppimista, töiden uudenlaista organisointia sekä työprosessien uudistamista. Muuttuvassa työyhteisössä johdolla ja esihenkilöillä on keskeinen rooli henkilöstön työssä jaksamisen ja työn sujuvoittamisen edistämisessä.

Tämän hankkeen tavoitteena on vahvistaa johdon, päällikön ja henkilöstön valmiuksia ja osaamista oman työn suunnittelemiseen, organisointiin ja työhön sitoutumiseen itseohjautuvuuden periaatteella. Hankkeessa kehitetään edelleen Etelä-Savon Koulutus Oy:ssä aiemmin käyttöön otettua työuupumuksen ennaltaehkäisyn toimintamallia työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Hankkeessa luodaan malli itseohjautuvuuteen siirtymisestä osana oppilaitoksen johtamista sekä testataan mallin toimivuutta jatkuvan oppimisen lähtökohdista siten, että se tukee henkilöstön työssä jaksamista työuran eri vaiheissa. Tulosten saavuttamiseksi hankkeessa järjestetään mm. työpajoja johdolle, yhteisiä kehittämispäiviä ja -työpajoja, ennaltaehkäisevää työnohjausta sekä toteutetaan kyselyitä ja analyyseja, jotka toimivat pohjana tehtäville mallinnuksille. Hankkeessa tehdään myös yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden kanssa työkykyjohtamiseen ja itseohjautuvuuteen liittyvien hyvin käytäntöjen jakamisessa.

Hankkeen vaikutuksesta organisaation johto on omaksunut ulkopuolelta tulevien uudistusten vaikutukset työn organisointiin ja ottaa ne huomioon työn suunnittelussa oppilaitoksen eri tehtävätasoilla. Henkilöstön itseohjautuvuus oman työn suunnittelussa ja organisoinnissa on kehittynyt ja heidän valmiutensa palvella oppilaitoksen asiakkaita on parantunut. Hankkeen seurauksena työntekijät kykenevät sopeutumaan entistä paremmin erilaisiin muutostilanteisiin ja heillä on aiempaa paremmat valmiudet kohdata työssä koettuja haasteita. Oppilaitosten välillä on testattu ja jaettu hyviä toimintamalleja, mikä tukee valtakunnallisesti opetusalan työkykyjohtamisen kehittymistä ja itseohjautuvuuteen siirtymistä.

Tässä hankkeessa mallinnettavat johtajuuden kehittämisen uudistukset sekä henkilöstön työn organisoinnissa ja suunnittelussa tavoiteltavat muutokset ovat pohjana hankkeen jälkeen edelleen jatkuvalla organisaation sisäisälle kehittämistyölle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat oppilaitoksen johto, päälliköt ja henkilöstö.

Pidempikestoisiksi osallistujiksi hankkeessa on laskettu johto- ja päällikkötason henkilöt sekä ennaltaehkäisevän työnohjauksen pilottiin osallistuvat, joiden osallistuminen todennetaan ESR-henkilötietolomakkeiden kautta. Tähän kohderyhmään kuuluvat on määritelty hakemuksen hankekohtaisissa seurantatiedoissa.

Oppilaitoksen muu henkilöstö kuuluu ns. lyhytkestoisiin osallistujiin, joiden osallistumisesta raportoidaan hankkeen seuranta- ja loppuraporteilla. Tältä kohderyhmältä ei kerätä ESR-henkilötietolomakkeita, sillä ko. kohderyhmää on yli 300 henkilöä ja osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin tapahtuu pääosin yhteisten kehittämispäivien ja teams-työpajojen kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat oppilaitoksen opiskelijat, joille oppilaitosten kehittyneet toimintatavat ja parantunut henkilöstön työssä jaksaminen näyttäytyvät selkeämpinä prosesseina sekä laadukkaana opetuksena ja ohjauksena.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 122 044

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 152 554

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 37

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Etelä-Savon Koulutus Oy:ssa johto- ja päällikkötasolla enemmistö eli yli 2/3 on naisia ja miehiä on vajaa kolmasosa. Näin ollen organisaation sukupuolirakenne poikkeaa normaalista suomalaisesta työyhteisöstä naisten osuuden painottuessa johto- ja esihenkilötehtävissä. Hankkeen taustalla huomioidaan olemassa olevaa tutkimusta sukupuolen vaikutuksesta johtamiskäytäntöihin ja toimintatapoihin ja tietoa sovelletaan hankkeen käytäntöihin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koko johto- ja päällikkötaso sitoutetaan hankkeen toteuttamiseen sukupuolesta riippumatta ja hanke tarjoaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet oman toimintansa kehittämiseen esihenkilötasolla. Työnohjauksen pilottiin osallistujat valikoituvat sukupuolineutraalisti koetun ohjaustarpeen perusteella. Koko henkilöstö osallistuu hankkeen kehittämistoimenpiteisiin sisältölähtöisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin kohderyhmään kuuluviin sukupuolineutraalisti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan etenkin materiaalin käytön osalta digitaaliset ratkaisut (teams ym.-alustat), joiden kautta osallistujille jaetaan materiaalia sähköisesti)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Becnhmarking-matkojen järjestämisessä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vähäpäästöisiä matkustustapoja ja yhteiskuljetuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminnalla ei vaikutuksia Natura 2000-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan digitaaliset toimintatavat ja vältetään turhaa materiaalien kulutusta (etenkin paperi).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Osaamisen kehittyminen ja toimintatapojen uudistaminen toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa vaikuttaa oppilaitoksen vetovoimaan työnantajana ja koulutuksen järjestäjänä. Välillisesti toimintatapojen uudistaminen vaikuttaa alueen elinkeinorakenteeseen edistäen työvoiman hyvinvointia ja pysyvyyttä työelämässä sekä talousalueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa vahvistetaan oppilaitoksen johdon ja päälliköiden osaamista työn uudistamiseen liittyen ja itseohjautuvuuden toimintaperiaatteiden omaksuminen muokkaa oppilaitoksen roolia koulutuspalveluiden tarjoajana.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Becnhmarking-matkojen järjestämisessä huomioidaan yhteiskuljetusten mahdollisuus. Digitaalisten työkalujen ja -alustojen hyödyntäminen vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Hanke lisää oppilaitoksen johdon ja henkilöstön työhyvinvointia uudistamalla työtä ja huomioimalla työssä jaksamisen teemat aiempaa vahvemmin. Henkilöstön vahvistunut työhyvinvointi heijastuu opiskelijoihin parantuneena opetuksen laatuna ja kehittyneinä toimintatapoina.
Tasa-arvon edistäminen 7 5
Hanke edistää osaamisen kehittymistä sukupuolesta riippumatta. Hankkeen taustalla huomioidaan sukupuolen vaikutus johtamiskäytännöissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 6
Hanke kohdistuu koko oppilaitoksen henkilöstöön, mikä edistää tasa-arvoa eri työtehtävissä toimivien välillä ja osallistaa koko henkilöstön yhteiseen kehittämiseen työssäjaksamisen edistämiseksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 2 5
Vihreän siirtymän huomioiminen yhtenä oppilaitoksen toimintatapoihin ja sisältöihin muutoksia aiheuttavana taustatekijänä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-