Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22706

Hankkeen nimi: eSilta – Joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot verkossa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0165116-3

Jakeluosoite: Otavantie 2 B

Puhelinnumero: 0447943552

Postinumero: 50670

Postitoimipaikka: Otava

WWW-osoite: http://www.otavia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Turpeinen, Riikka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Verkkokoulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riikka.turpeinen(at)otavia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401294168

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, 0207390-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

eSilta-yhteishankkeen tavoitteena on vahvistaa toisen asteen opintojen tarjontaa niin, että opinnot ovat saavutettavia, käytettäviä ja vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisiin tarpeisiin.
Tavoitteena on luoda malli, jossa opiskelijat pystyvät joustavasti suorittamaan toisen asteen opintoja, tarjota monipuolisia ratkaisuja erityispedagogiikan toteuttamiseen verkossa sekä kehittää sähköisen oppimisympäristön käytettävyyttä.

Hanke rakentuu seuraavista työpaketeista:
1. Joustavat opinnot toisella asteella
2. Erityispedagogiikan ja opiskelun ohjauksen digitaaliset ratkaisut
3. Käytettävät ja saavutettavat opintojaksot ja oppimisympäristö

Ohjauksellisina, hallinnollisina ja pedagogisina tavoitteina on kehittää opiskelijan siirtymiä toisella asteella verkossa tapahtuvan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä (joustavat, henkilökohtaiset opiskelupolut) sekä vahvistaa opiskelijan tuen tarpeisiin vastaamista monipuolisissa digitaalisilla erityispedagogiikan ratkaisuilla.

Toimenpiteet
Hankkeen työpaketissa 1 luodaan toimintamalli ja -käytännöt, jossa opiskelijat voivat joustavasti suorittaa verkossa sekä lukio-opintoja että ammatillisia opintoja osana toisen asteen opintojaan. Työpaketissa luodaan kartoituksen pohjalta joustavan koulutustarjonnan malli, mikä mahdollistaa opiskelijan opintovalinnat koulutuksenjärjestäjien välillä. Mallia ja toimenpiteitä pilotoidaan kohderyhmän kanssa sekä jatkokehitetään kokeilusta kerätyn palautteen perusteella.

Työpaketissa 2 kehitetään ja pilotoidaan ajasta ja paikasta riippumattomia tuen ratkaisuja: kuinka tunnistaa tuen tarve ja tarjota oppimisen tukea opiskelijalle verkossa? Tavoitteena on löytää keinoja mahdollisimman varhaiseen tuen tarpeiden havaitsemiseen sekä kehittää eri toimijoiden välistä moniammatillista yhteistyötä verkossa. Hankkeessa kehitettyjä käytäntöjä mallinnetaan, pilotoidaan ja julkaistaan. Toiminnan tavoitteena on verkko-opintojen edistymisen tukeminen, opintojen keskeyttämisten vähentäminen sekä oppijan omien opiskelutaitojen vahvistaminen.

Työpaketin 3 tavoitteena on kehittää hankkeen kohderyhmälle ja heidän kanssaan Otavian digitaalisen Muikku-oppimisympäristön opintojaksojen käyttäjäkokemusta. Tavoitteena on perustella, suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla oppimisympäristö tukee entistä paremmin opiskelijan tarpeita – sujuvaa etäopiskelua ja sitä kautta oman päämäärän saavuttamista. Samalla tavoitteena on saada tietoa siitä, miten ratkaisujen pohjana toimivat käytettävyyden analyysimenetelmät toimivat etäopiskelun kontekstissa ja pystytäänkö niillä palvelemaan hankkeen kohderyhmän mukaista opiskelijajoukkoa.

Tulokset
Työpaketti 1, tulokset:
- toisen asteen yhteistyön toimintamalli verkko-opinnoissa
- opiskelijaosallistujien suorittamat opinnot
- henkilöstön tietoisuuden ja osaamisen lisääntyminen
- verkko-opintotarjonnan viestiminen opiskelijoille
- jatko-opintovalmiuksien lisääntyminen
- joustavat tavat suorittaa lukio-opintoja / ammatillisia opintoja verkossa
- verkossa suoritettavien lukio- ja ammatillisten opintokokonaisuuksien lisääntyminen

Työpaketti 2, tulokset:
- erityisen tuen mallit verkko-opetuksessa
- ohjauksen ja erityisen tuen tarpeen toimenpiteisiin osallistuneet opiskelijat
- henkilöstön tietoisuuden ja osaamisen lisääntyminen
- verkko-opinnoissa laadukas opiskelijan ohjaus ja tuki
- verkko-opintojen keskeytymisen väheneminen
- verkko-opintojen opiskelijatyytyväisyyden kasvattaminen

Työpaketti 3, tulokset:
- opiskelijakartoituksen analyysin ja tulosten julkaisu laajemmin hyödynnettäväksi
- kohderyhmän opintojaksojen käytettävyyden parannustoimenpiteet kartoituksen tulosten pohjalta (tarkat toimenpiteet määrittyvät kartoituksesta)
- sitoutuminen ja opiskelumotivaation paraneminen: käytettävyyden parantuminen vahvistaa opiskelijan sitoutumista opinnoissa edistymiseen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat (1) Otavian nettilukiolaiset ja mahdollisesti myös nettiperuskoululaiset, (2) Samiedun ammatillisen koulutuksen verkko-opiskelijat, (3) Otavian ja Samiedun verkko-opettajat ja ohjaajat sekä (4) alueen lähilukioiden opiskelijat (esim. Savonlinna, Mikkeli ja Sulkava).

Otaviassa ja Samiedussa hankkeen kohderyhmään kuuluvat työpaketin 1 osalta erityisesti seuraavat opiskelijaryhmät:
- lukiolaiset jotka hyötyvät ammatillisten opintojen suorittamisesta omassa alanvalinnassaan, korkeakouluopintovalmiuksen parantamisessa tai hakeutuessaan toisen asteen ammatillisiin opintoihin lukiokoulutuksen jälkeen
- peruskoululaiset jotka hyötyvät ammatillisten opintojen suorittamisesta omassa alanvalinnassaan tai hakeutuessaan toisen asteen ammatillisiin opintoihin perusopetuksen jälkeen
- ammatilliset opiskelijat, jotka hyötyvät lukiokoulutuksen tarjoamista opinnoista oman ammattitaitonsa kehittämiseksi (laajempi ammatillista osaamista vahvistava yleissivistävien opintojen tarjonta) tai korkeakouluopintovalmiuksien parantamisessa

Otaviassa ja Samiedussa hankkeen kohderyhmään työpaketin 2 osalta kuuluvat erityisesti opiskelijat, joilla oppimisen tuen tarpeisiin ja erityisen tuen toimenpiteisiin ei nykyisillä käytänteillä ole riittäviä keinoja tarjota tukea. Näille opiskelijoille tarjotussa tuessa hyödynnetään suoraan työpaketissa 2 kehitettyjä toimintamalleja ja joustavia tuen tarpeisiin vastaamisen toimenpiteitä.

Työpaketti 3 kohdistuu työpakettien 1 ja 2 osallistujiin Otavian osalta suoraan tarjoamalla opiskelijoille saavutettavammat ja käytettävämmät opintojaksot oppimisympäristössä ja käytettävämmät tuen tarpeisiin liittyvät erityisopettajan hyödyntämät oppimateriaalit.

Lisäksi hankkeen toimenpiteisiin osallistetaan Otavian ja Samiedun ulkopuolelta Etelä-Savon lukioiden opiskelijoita, joilla on mahdollisuus suorittaa työpaketti 1:n mukaisia ammatillisia opintoja Samiedussa. Hankkeen hakuvaiheessa yhteistyöstä on sovittu Savonlinnan Lyseon lukion ja Taidelukion sekä Mikkelin lukion, Sulkavan lukion (yrittäjyyslukio) ja Pieksämäen lukion kanssa. Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa ei poissulje sitä, että hankkeen aikana toimintamallia voi tarjota myös muille alueen lähioppilaitoksille pilotoitavaksi, jos hankkeen aikataulu ja resurssit sen mahdollistavat hankkeen toimintakauden aikana.

Tavoitteena on osallistaa hankkeen toimenpiteisiin 20 Otavian opiskelijaa, 20 Samiedun opiskelijaa, 10 henkilöstön edustajaa sekä 20 muiden Etelä-Savon lukioiden opiskelijaa. Yhteensä hankkeen varsinaisia osallistujia on 70. Tämä lisäksi tavoitteena on saada hankkeen kehittämistyön ja toimepiteiden piiriin lyhytkestoisia osallistujia niin opiskelijoista kuin opetus- ja ohjaushenkilöstöstäkin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuotosten julkaiseminen ja hankkeessa toteutettujen koulutuksellisten tilaisuuksien järjestämisen (esim. webinaarit, hankeseminaarit) kautta karttunutta tietoa jaetaan myös muiden eteläsavolaisten oppilaitosten henkilöstölle. Hankkeen tuotosten julkaiseminen on tarkoitus tehdä mahdollisimman avoimesti, eli kaikilta soveltuvilta osilta materiaali on hyödynnettävissä avoimesti verkossa. Muiden oppilaisten henkilöstöä tavoittamalla hankkeen välillisiksi kohderyhmiksi voivat tulla myös näiden kyseisten oppilaitosten opiskelijat.

Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisäksi luoda kaikissa työpaketeissa toimintamallit ja toimenpiteet, jotka jäävät osaksi Otavian ja Samiedun jatkuvia käytänteitä. Näin ollen jo hankkeen aikana ja erityisesti hankekauden jälkeen, toimenpiteisiin pääsevät osallistumaan kaikki yllä kuvattujen varsinaisten kohderyhmien mukaiset opiskelijat molemmissa toteuttavissa oppilaitoksissa. Toimintamallin vakiinnuttamista laajemmin Etelä-Savossa edistää lisäksi se, että jo hankkeen toteutusvaiheessa siihen pääsevät osallistumaan myös kohdan 5.4 mukaisten sovittujen yhteistyöoppilaitosten opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 789

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 250 986

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Mikkeli, Sulkava, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toteuttajilla on olemassa olevat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, mutta hankkeen aikaan ei tehdä erillistä toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteuttajilla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat kaikille sukupuolille tasavertaisesti saatavilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa edistetään koulutuksellista yhdenvertaisuutta, mutta hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 8
Hanke toteutetaan pääasiassa etäyhteyksiä hyödyntämällä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 8
Hanke toteutetaan pääasiassa etäyhteyksiä hyödyntämällä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Hankkeessa toteutettavat materiaalit luodaan pääasiassa digitaaliseen muotoon
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Hankkeessa toteutettavat toimet edistävät osallistujien ammattitaidon ja osaamisen kehittymistä ja siten voivat tukea paikallista elinkeinoelämää
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Hankkeessa toteutetaan aineettomia, verkkopohjaisia ratkaisuja opiskeluun ajasta ja paikasta riippumatta.
Liikkuminen ja logistiikka 6 6
Hanke toteutetaan pääasiassa etäyhteyksiä hyödyntämällä. Mahdollinen liikkuminen paikasta toiseen suunnitellaan logistisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Riittävä opiskelun tuki ja joustaviksi rakennetut opinnot lisäävät opiskelijan hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Joustavat ja saavutettavat ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelumahdollisuudet edistävät koulutuksellista tasa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 6
Hanke lisää koulutuksellista yhdenvertaisuutta madaltamalla lukion ja ammatillisen koulutuksen välisiä raja-aitoja sekä mahdollistamalla koulutukseen osallistumisen paikkakunnasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-