Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22707

Hankkeen nimi: Nuoret Etelä-Savon dynamoina

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Nuorisoseurat ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0215296-4

Jakeluosoite: Vernissakatu 8A

Puhelinnumero: 0505672586

Postinumero: 01300

Postitoimipaikka: Vantaa

WWW-osoite: http://www.nuorisoseurat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nazia Asif

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: nazia.asif(at)nuorisoseurat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447589772

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuoret Etelä-Savon dynamoina -hankkeessa on tavoitteena ehkäistä syrjäytymistä, lisätä nuorten osallisuutta sekä tukea nuorten toimijuutta. Hankkeessa pilotoidaan nuorten tapahtumatuottajaryhmien toimintaa. Ryhmien työskentelyllä tuetaan nuorten osallisuutta ja ehkäistään siten syrjäytymistä tai pyritään katkaisemaan jo alkanut syrjäytymiskierre. Toimintaryhmät tuottavat itse suunnittelemiaan tapahtumia nuorilta nuorille ja toiminnan aikana nuorten itsetunto vahvistuu, he tunnistavat aiempaa paremmin omia vahvuuksiaan sekä saavat työkaluja oman osaamisen sanoittamiseen esimerkiksi opintoihin tai työelämään hakeutumista varten. Toiminnan myötä nuoret voimaantuvat ja usko omiin mahdollisuuksiin vahvistuu onnistumisen kokemusten kautta. Voimaantumisen myötä yksilö kykenee paremmin asettamaan ja saavuttamaan päämääriä. Hankkeessa pyritään nuorten voimaantumiseen ja katkaisemaan nuorten syrjäytymiskierre mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

2021 syyskuussa julkaistu kouluterveyskysely osoittaa, että Etelä-Savossa toisella asteella opiskelevista 29-43% on ollut huolissaan mielialastaan kuluneen 12 kuukauden aikana. Kouluterveyskysely osoittaa myös, että erityisesti tytöt kokevat yksinäisyyttä. Mielenterveydelliset ongelmat, yksinäisyys ja elämän muutosvaiheet, kuten uuden opiskelun aloitus tai haasteet koulussa voivat olla riskejä syrjäytymiselle. Hanketta on tähän mennessä valmisteltu yhteistyössä Mikkelin nuorisopalveluiden, Ohjaamo Olkkarin, Pieksämäen nuorisotoimen (Ohjaamo Pieksämäki, nuorten työpaja), Suomen nuoriso-opiston ja Etelä-Savon maakuntaliiton E=mc2 -hankkeen kanssa. Yhteistyökumppanien verkosto muodostaa väylän nuorten tavoittamiseksi toimintaan sekä tuen löytämiseksi arjen haasteiden ratkaisuksi.. Hankevalmistelun aikana on tullut ilmi yhteistyökumppaneiden kanssa käydyistä keskusteluista, että nimenomaan syrjäytymistä ehkäisevälle ja osallisuutta lisäävälle työlle on tilausta nuorisotyön kentässä

Hankkeen aikana järjestetään vähintään neljä 3-5 kuukauden mittaista tapahtumatuotannon jaksoa Mikkelin ja Pieksämäen seudulla. Tavoitteena on, että nuoret tekevät toimintajakson aikana tapahtuman/tapahtumia Mikkeliin ja Pieksämäelle. Tapahtuman tekeminen on nuorelle toiminta-alusta, jolla hän kehittää omia henkilökohtaisia taitojaan sekä osallistuu säännölliseen, ohjattuun vapaa-ajan toimintaan. Hankkeessa nuoria polutetaan myös tarpeen mukaan yhteiskunnan eri palvelujen pariin (tässä tukena tiivis yhteistyö Mikkelin ja Pieksämäen Ohjaamoiden kanssa sekä Pieksämäen nuorten työpajan kanssa) sekä hankkeen aikana toimintaa voidaan myös opinnollistaa yhdessä Suomen Nuoriso-opiston kanssa. Hankkeen aikana nuoria tuetaan myös työn ja opiskelupaikkojen haussa sekä oman osaamisen tunnistamisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Mikkeliläiset ja Pieksämäen seudulla asuvat alle 30-vuotiaat, pääkohderyhmä 16-25 -vuotiaat. Hankkeen toiminta on mukaanottavaa ja inklusiivista, ja lähdemme liikkeelle järjestön arvojen mukaan moninaisuuden olettamisesta. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pyritään tavoittamaan kumppaniverkostojen kautta riittävän varhaisessa vaiheessa, jolloin pienetkin korjaavat liikkeet voivat estää ongelmia kertautumasta suuremmiksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Nuorisotyöntekijät: Hankkeessa kokeillaan uutta työparipohjaista mallia, jossa harrastusmaiseen toimintaan osallistuvien nuorten kiinnittyneisyyttä yhteiskuntaan sekä omaa toimijuutta tuetaan poluttamalla nuoria palvelujen pariin sekä tukemaan heitä työ- tai opiskelupaikan hakemisessa. Toimintamallissa on myös osallisuuteen pohjaava nuorten ideoiden tuottaminen tapahtumaksi näkökulma. Hankkeessa olevaa toimintamallia levitetään hanketoimijoiden verkostoissa.

Nuorisoalan toimijat: Järjestöt, kunnat ja muut nuorisoalan toimijat voivat hyödyntää nuorisotyössään hankkeessa syntyvää mallia.

Etelä-Savon nuoret: Tämä on myös välillinen kohderyhmä tapahtumaosallistumisten kautta. Toimintaryhmiin osallistuvat nuoret ovat hankkeen varsinainen kohderyhmä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 201 278

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 868

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 201 278

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 868

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 41

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on tehty Lapinletkan Suvaus-sukupuolivaikutusten arviointikoneella sekä THL:n sukupuolivaikutusten tarkistuslistan avulla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa ja toiminnan aikana tulee huolehtia, että toimintaa on eri sukupuolten kiinnostuksia vastaavasti. Toimintaa järjestetään sukupuolisensitiivisesti. Itse toiminta-alusta (tapahtumat) on neutraali toiminta-alusta, mutta tapahtumien teemat voivat tuoda toimintaan sukupuolittuneita painotuksia - tällöinkin mahdollistamme kaikkien supuolten osallistumisen toimintaan vaikka jokin sukupuoli jäisi ryhmässä vähemmistöksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Mikäli joku tapahtumista teemoittuu ekologisen kestävyyden ympärille, voidaan sillä lisätä ekologistsa kestävyyttä nuorten arjessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Mikäli joku tapahtumista teemoittuu ekologisen kestävyyden ympärille, voidaan sillä lisätä ekologistsa kestävyyttä nuorten arjessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Mikäli joku tapahtumista teemoittuu ekologisen kestävyyden ympärille, voidaan sillä lisätä ekologistsa kestävyyttä nuorten arjessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Mikäli joku tapahtumista teemoittuu ekologisen kestävyyden ympärille, voidaan sillä lisätä ekologistsa kestävyyttä nuorten arjessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Hanke tukee välillisesti Mikkelin tapahtumaosaamistavoitteen toteutumista (nuorten kokeilut toimialalla) sekä lisää nuorten pitovoimaa ja työllisyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 4
Hanke kehittää suoraan aineettomia tuotteita ja palveluita (tapahtumat sekä nuorten ohjaus).
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Hankkeessa tuotetaan lähipalveluita, jolloin harrastuksen perässä ei tarvitse välttämättä liikkua pitkiä matkoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Hanke lisää suoraan osallistujien hyvinvointia, osallisuutta ja kiinnittyneisyyttä yhteiskuntaan.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Hanke edistää kaikkien sukupuolten osallistumismahdollisuuksia ja hankkeen aikana seurataan, että eri sukupuolet voivat osallistua toimintaan. Toimintaa mukautetaan tarvittaessa sukupuolisensitiiviseksi. Teema voi nousta läpi myös yksittäisessä tapahtumassa teemana.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 4
Hankkeen pääkohderyhmänä ovat syrjätymisvaarassa olevat nuoret ja se tarjoaa yhä useammalle mahdollisuuden yhdenvertaisesti osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan sekä kokemuksia kulttuurista.
Kulttuuriympäristö 6 4
Nuorten tuottamat tapahtumat rikastuttavat Mikkelin ja Pieksämäen alueiden kulttuuriympäristöä suoraan ja toimintamallin jatkuessa pidemmällä aikavälillä myös välillisesti.
Ympäristöosaaminen 5 3
Ympäristöosaamista kehitetään yhdessä nuorten kanssa ja on odotettavissa, että teemat nousevat esiin nuorten kanssa työskenneltäessä. Hankkeen työpajoissa pyritään ottamaan esiin kestävyys mm. materiaalivalinnoissa. Ympäristöteema voi näkyä myös nuorten tapahtumassa teemana suoraan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-